Délmagyarország, 1937. augusztus (13. évfolyam, 174-198. szám)

1937-08-01 / 174. szám

Vasárnap, I9>7 augusztus 1. DÉLMAGYARORSZÁG 293 llrajdlanforoaJom Szeged város területén 1937 julius 24-től julius 3l-ig a következő ingatlanok cseréllek gazdát: ördög Vince eladta Vass Józsefnek a Köszö­nj i dűlőben lévő 103 n. öl szántóját, 0.47 K kat. tjövedclemmel, 195.60 pengőért. ördög János eladta Vass Józsefnek a Kászonvi •XÜlöberf lévő 100 n. öl szántóját, 0.46 K kat. tjövedclemmel, 192 pengőért. Dékány János eladta Dékány Antalnénak a Barát dűlőben lér\ő 2 ho'd szántóját, 9.03 K kat. tjövedclemmel, 1200 pengőért. özv. Boros Antalné eladta az Aru- és Ingat­lanforgalmi Rl -nak az Apáea-ucca 13. sz. házát 305 n öles telekkel .9000 pengőért. Klein Mátyás és neje eladták id. Tamás Sán­tforné és társának a Liliom-ucca 6. számú házu­kat 5500 pengőért. Vcigand János és neje eladták Bálint János és nejének a Marostö dűlőben levő 261 n. öles ftázhclvét 450 pengőért. Ábrahám Ferencné eladta Pap Rózáinak a Bel-" só Csórva dűlőben lévő 1 hold 348 n.öl földjét, 9.10 K. kat. jövedelemmel, 550 pengőért. Paplogó Imréné eladta Szekeres József és ne­jének a Zákány 217. számú házát 2 hold 988 n. öl földdel 1400 pengőért. Biró István és neie eladták Sebők Julianná­nak a Kec,kés-telep 61. számú 200 n. öles ház­helyüket 700 pengőért. Nagyiván Lajosné eladta Vadászi Pál és ne­jének a Baktó dűlőben lévő 151 n. öl kertjét, 3.30 K kat. tjövedelemmel. 300 pengőért. Kiss Antal és neje eladták Kovács Lajos és nejének a Római-körut 40. sz. házukat 175 n. öles telekkel 8000 pengőért. Sisák Pálné eladta Csányl István és tsainak a Caigonya dűlőben levő 10 hold 258 n. földjét 59.01 K ka». tjövedclemmel 7450 pengőért. Kisguri Mária és tsal eladták Gvúlai Györpv és nőiének a Ladányi dűlőben lévő 1377 n. öl szőlőjüket. 13.70 K kat. Ijövedelemmel 1500 pen­gőért. Pálinkás Ftrl eladta Kanás Antal és neiének e Gafoonva diílőbrn levő 2 hold 18 n öl földél, 11.01 K kat. (jövedelemmel 1200 pengőért Pap István és tsai elaldák Magvari Illésné­nek a La nos dűlőben lévő 1432 n. öl fóldifiket, 24.17 K kat. tjövedelemmel, 1718.40 pengőért. Bőrösök Laiosné eladta Lajkő Juliannának a Paohalom dülőhert lAő 5 hold 492 n. ö' földjét, 63.98 K kat. (Jövedelemmel. 3417.56 pengőért. Szűcs Mihálv eladta Pnr> Istvánnak a Belső Csórva dűlőben lévő 1 hold 349 n. öl földjét, 9.16 R kat. (jövedeleminél. 550 pengőért. Pipié/ József el"d<a Tóth Jánosnak a Kan­csal dűlőben lévő 1290 n. öl földjét, 6.14 K kat. (jövedelemmel. 800 pengőért. Fábiáq T.nips és neie eladta Vezendi Bélánénak 8 Róma Kálvária Jerikó dűlőben lévő 189. n. há/heteéi 500 pengőért. Juhász János és neie eladták Vecsernyés Mi­hály és nciénck a Borbás-ueca 13. számú házu­kat 117 n. ö'es telekkel 3209 pengőért. Ertesités! A „Gi/orsdcu-Gyiijfő" forgalmá­ban résztvevő összes érdekelt üzlet­feleket, valamint általában a Cso­niagszállilást igénybevevő közönsé­get értesítjük, hogy a „Gyorsára­Gyűjtő" szegedi képviseletét f. év augusztus hó 1-étöl kezdödóleg isméi megkapiuk és áiveiiUU Felkérjük a nagyérdemű közön­séget. hogy Gyorsáru-Gyüjtö kül­deményeit Feketcsas-ueca 17. szám alatti irodánkban eszközöltetni szí­veskedjék. Kiváló tisztelettel Perl Mór és Fia ssálHfók Villamossági berendezéseket legolcsóbban és legjobban FONYÓ SOMA Villamossági Vállalat készíti. Szegeden Kölcsey-u. 4. Kárász-u. 3. Telefon 11-65. Telefon 21-65. Szőregi panaszok a szegedi politika észszerütlenségei miatt Hogyan farija fávol az „anyaváros" a szomszéd község kínálkozó gazdasági előnyeit (A Dé: magyar ország munkatársától.) Esztendők óta halljuk a panaszokat, miért annyira lelassult Szeged gazdasági vérkeringése. A Délmagyaror­szág állandóan kutaija az okokat, amelyek meg­bénítják a kereskedelmi élet prosperitását. Ezúttal a Tiszántúl legközelebb fekvő népes községének. Störegnek visszhangol kereső panaszait ismer­tetjük. — Ha tekintetbe vesszük, hogy Szeged kultur­központi pozíciója éppen most domborodik ki — mondották Szöregen •—, amikor az európai hirü színjátékokat rendezi meg, akkor, megvall­juk, ugy képzeltük, hogy bürokratikus forrnék nél­kül, külön kérés nélkül is kapunk éjfé'i autó­buszokat Szegpclrö', a színjátékok terétől a köz­ségig. Ez a városnak érdeke elsősorban és igy kétségtelen, hogy kérés nélkül is megtehette volna, okulva a mult évek tapasztalatain. Ha Baja, Mély­kút és Kiskunhalas kapott a MAVART-tól külön járatokat, akkor a tulajdonképen Szegedhez tar­tozó Szöreg is remélte, hogy megkönnyítik az előadások látogatását a szükséghez képeit leg­alább két éjféli autóbusz beállításával. — fis ha már az autóbusznál tartunk — foly­tatta iníormátorunk — , tudni szeretnénk, vájjon mi lehet az oka annak, hogy mi szöregiek, akik anyai árosnak tekintjük Szog"det. miért nem kap­hatunk returjegyek'-l az autóbuszokon. Deszk, amely jóval tul van Szöregen, 90 filléres köd­seggel teheti meg az utat oda-vissza, mi vi­szont — retúrjegy hiányában — 88 fillért fize­tünk az aránylag sokkal rövidebb utért. Szabad-e büntetni és elidegeníteni minket Szegedtől csak azért, mert közelebb vagyunk hozzá? — Több esetben szóltunk már. beadványokat Intéztünk és személyesen kilincseltünk a szegedi városházán azért, hogy tegyen valamilyen egész­séges intézkedési a kereskedelmi forgalom egész­séges kialakulása érdekében. Nem kértünk lehetet­lenséget, sőt áldozatot setn, mert talán egyedül a nehézkesen mozgó és cselekvő nagyváros az, amely nem ismeri fel a kövezet- és a hídvám leszállításában rejlő nagy előnyöket. Megemlítenek Szöregen egy tanulságos példát arra, hogy miképen sorvasztja el Makó javára Szeged kereskedelmi forgalmát a hid- és köve­zelrám. Szeged, amely a tiszai hajózás központ­ja, látható korlátokkal zárja el a forgalmat, ami­kor tűri, hogy a gabonakereskedőktől, akik köz­tudomás szerint sokszor félszázatokkal kalkulál­nak, egy gabonával megrakott kocsi után, amelyre átlag 10—12 mázsa gabonát raknak, 2 vnaö és 94 fillér vámot szedjenek. Egészen kézenfekvő, egyszerű számítással mu­tatható ki s ezt Szeged város is tudhatja, hogy métermázsónként átlag 15 fillért tesznek ki a szegedi vámok. Tudhatja azt is, hogy ilyen sú­lyos terheket a gabona nem bir el sem akkor, amikor behajózásra, sem pedig akkor, amikor őrlésre szánják. Itt a magyarázata annak, hogy Makó, amely felismerte a szegedi híd- és kövezet­vámban rejlő nagy lehetőségeket, berendezkedett saját autókra, amelyek sürü sorokban érkaznek s községbe, hogy vámköltségektől mentesen vi­gyék a makói malmokba a gabonát. Szeged nem követheti Makó példáját, mert a kis távolság folytán a külön, magánautófuvarozás­nak nem lenne létjogosultsága, de oko6 előre­látással versenyre kelhet vele. A posta, amelyről mindenki tudja, hogy nehéz­kes és formákhoz kötött struktúrával dolgozik gazdasági téren, felismerte Szőreg községnek Sze­gedhez való tartozandóságát és belekapcsolta a helyi beszélgetések hálózatába. Ezzel a tclefon­forgalom rö"id idő alutt ugrásszerűen emelke­dett. Ha a posta lemondott a magas interurbán dijakról, hogv kisebb tételekből jelentékenyen na­gyobb bevételre tehessen szert, miért nem követi példáját a város, amelynek azzal a további ked­vező hatással is számolnia kell, hogy ezáltal a saját polgárairak a boldogulását is nagyban elő­segíti. Nem lehet ugyanis kétséges, hogy ahány eladó, ugyanannyi vevő is jön a Tisza túlsó part­járól. Nem ámíthatjuk és vigasztalhatjuk magun­kat örökké azzal, hogy a nagy gazdasági vissza­fejlődés egyedüli oka a trianoni határ. Igaz, hogy a határ közelsége nagy katasztrófa a város szem­pontjából, de ha már elvették vele a távolabb fek­vő területeket, akkor legalább a megmaradott népet engedjük be Szegedre, amelyet magas helypénzzel, hid és vámhatárral távoltartani bi­zony észszerütlenség. rTgójancsi SIMPLON­í'ir.ít'fo" KÁVÉ HÁZ cigányprímás alatt az latas női tanakor I ( Váróidban, községáben, falujában, ctolt Kardos tarhonyái" jász** vásárolja I Magblshofá minóság 1 Kiadás. JóiíO, tápláló. Mindenük laphctól Keszfjuf, iuzőf, I. as- vagy lérvLolől bizalommal ^vásárolhat pauluszml, lráw uera 10. «. Fírfi ál n«i divalcikkak.E Hivjafel a 11-62-H Jelentkezik a „Futár" küldöncvállolot, mely minden megbízást, jegyváltást, kézbesítést stb. legpontosab­ban és a legdiszkrétebben elvégez. Útbaigazít, ka­lauzok Iroda: Káralyi u. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom