Délmagyarország, 1937. július (13. évfolyam, 146-173. szám)

1937-07-25 / 168. szám

Vasárnap, 1937 julius 25. DÉLMAGYARORSZÁG 225 A Szabadtéri Játékok féláru vasuti igazolványai ás vizumigazolványai a Déltnagyarországnál. Háromezren fejtették meg a Délmagyarország kereszirejtvényeii öt héten át folyt a Délmagyarország nagy ke­resztrejtvény pályázata, amelybe már az első meg­jelenés után közel kétezren kapcsolódtak bele. Ké­sőbb ez a szám lényegesen emelkedett, úgyhogy a harmadik közleményt több, mint háromezren fej­tették meg. Sajnos, azokat, akik később kapcsolód­tak bele a versenybe, nem tekinthetjük szabály­szerű versenyzőknek még akkor sem, ha helye­sen fejtették meg az egyes közleményeket, mért a verseny szabályai és feltételmei szerint csak azok tekinthetők helyes megfejtőknek, akik mind az öt keresztrejtvényt megfejtették és beküldték a kiadóhivatalnak. Mind az öt keresztrejtvényt 123-an fejtették meg helyesen. Érdekes, hogy a cégeket: Tabár Péter, Központi Tejcsarnok, Manheim drogéria, Ha-Ha cipőáruház, Pollák Testvérek. Okuláriunt (Keliner Márton), Wirth és Rengey, akik a rejt­vényekben szerepeltek, valamennyi versenyző he­lyesen fejtette meg, de a közlemény kiegészítő részét sokan elhibázták és igy, bár ez másodrangú fontossággal biró része volt a versenynek, még is akadályát képezi annak, hogy valamennyi meg­fejtő esélyt nyerjen a nyereményekre. Alább közöljük a helyes megfejtők névsorát. A helyes megfejtők valamennyien egyenlő esélv­lyel nyerhetik el az alábbi dijakat: 1 férfi kelengye (Pollák Testvérektől), 3 darab fényképezőgép (Okuláriumtól), 1 Marokin selyemruhaanyag (Tabár Pétertől), 3 piperecsomag (a Manheim drogériából) 1 pár cipő (Ha-Ha cipöáruházból), 1 kgr teavaj és 1 csomag krémsajt (a Köz­ponti Tejcsarnokból). A nyertesek névsorát lapunk 28-iki számában közöljük. Helyes megfejtők: Fürszt Ferenc, Platz Bor­bála, Kertész Lipót, Engel Klára, Hódi Mihály, Zádori Ignác, özv. Horváth Györgyné, Deák Sán­dorné, Török Ferenc, Kövecs Lászlóné, Kertész János, Balogh Márton, Fekete Béla, Hencz Boris, Papp Sándor, Ződi A. István, dr. Lővy Emil, Róth László, Mihalesz Irén, Bajos Melitta, Guiyás József, Tombácz Imre, Kopasz József,'Geizer Mi­hály, Gábor László, Fürst Vilma, Rigel Jenő, Áb­ránovics Vilmosné, Weisz Vilmos, Weisz Bernát, Janik Lászlóné, Klein László. Mülier Boriska, Weisel Samu, Győrfi Ilona, Korom Sándor, Páifi István, Takács Imréné, Zsótér Sándor, Horváth Ilona, Majtinszky László, Sztojkaneszku Demeter, Pálinkás Jánosné, dr. Farkas Károly, Benkö Béla, Szűcs PáJ, Császtvay István, Terhes Győző, Ko­máromi Antal, Fejszés György, Orosz István, Bo­háry Béla., Baptos Ferenc, Bolgár Lajos, Vermes Vilmos, Hatvani Lajos, Regös Borcsa, Veres Ró­zsa, Szekeres András, Szántó Ernő, Kevevári Ma­nyi, Honti Erzsébet, Fischer György, Traszovits< Ödön, Otott Vilma, Grosz Vera, Barta Béláné, Grosz Zsigmond, Bielik András, Györki Mihály, Prágai János, Sipos Valéria, Kószó Ilona, Radó Alice, Cserta • Ferenc, Mintus Béláné, dr. Böhm Sándor, Kiss Manci, Szögi Gyula, Hutterer An­dor, Lővvinger Mihály, vitéz Keresztes: Jenő, Má­ray Károly, Tóth János, Balogh György, Bren­dorfer Ferenc, özv. dr. Schxveitzer Mihályné, Becker Mátyás, Dani János, Törköly János, Dózsa Pálné, Weil Emil, Fleissig Sándor, Krausz Pál, Dcutsch Sándor, Schwartz Jenő, Totnpai László, Zentai Antalné, Tassy János, Szabó István, Schwarz Dezső, Hesser Lajosné, Palkovics Ká­roly, Máté István, dr. Kleinné, özv. Ersey Györgyné, Igaz Géza, dr. Szigeti Andor, özv. Las­kay Ferencné, Singer Ármin, Szűcs Istvánné, Engel Gézáné, Thüringcr Imre, Rácz Mária, Krausz Sándor, Hercz Miklósné, Steiner Sára, dr. Erdélyi István, Mosonnyi Béla, Radnai Tiva­dar, Kiss Teréz. László József, Schwartz Zsuzsa, Tóth András. Az V. sr. bereszlrefívény megfejtése Vizszintcs sorok: 2. Okulárium, S. Kalász, 12. Róna, 11. Bor, 15. Irz, 16. Opera, 17. Választék, 21. G.U., 23. Szemét, 24. Nő, 25 és 26. Omega, 28. Kölni, 32. Üteg, 33. A. A. A. 34. Fényképész, 39. T- L, 40. K. T., 41. Z. A., 42. K. E., 13. Onz, 44. Zsebet, 16. Ad, 48. Tabár, őO .Omd, 51. Lump. 51 Bőre. 57, Rár, 58. Lóhus, 61. A Rovar, 62. R. L. V., 63. Ad. 64. Kaszás, 65. éra. 68. A Tó, 70. Sav, 72. Kő, 73. Alpok, 75. Ar, 76. Zsarn, 78. Hur, 70. Cél, 80. Rom, 81. Lud, 82. Ak, 83. Minőség, 85. Idó, 86. Haráp 88. Izom, 90. Ég, 91. Haha. Függőleges sorok: 1. írógép szallag, 2. One, 3. Kartoték, 4. A. B., 5. Rózsa, 6. Ir, 7. Miám, 9. Liz, 10. Art, 11. Szén, 13. Opus, 17. Vér, 18. Lék, 19. A. T. ö., 20. Kötöttáru, 22. Jegy, 27. Menet, 29. Látszerész, 30. Elán, 31. I. A., 32. Fii, 35. Bók, 36. Pórias, 37. Én, 38. Szabott ár, 40. Kemál. 45 Boravaló, 47. Adu. 49. Opus, 52. M. L„ . 53. Pok, 55. öv, 56. Ra, 59. Haha cipő, 60. Szeplő, 66. Bas, 67. Bőr. 69. Orosz, 71. Indigó, 72. Kukac. 7t. Len, 77. R. U., 78. Ilaha cipőáruház. 83. M. A. 84. Szu, 85. Ima, 87. Bí, 88. Iz, 89. O. H. p-től. P-től. 1937-es tipusu férfi és nöi kerékpárok. Árak már »Fortuna« 2 lángú pefróleumfözöh. Árak már ORION, PHILIPS, STANDARD márkás rádiók. — Állandó osereakciók. - Hitelképes egyéneknek 12 havi rész'etlizetésre ••iW^ima kerékpárok 5 évi jótállással WONDER ismét kaphatók. Made in Hangari Markovics Szilárd oki. gépészmérnök Szeged. Tisza l. krf 44. Tel. 50-20. A harmadak birodalom — belülről nézve Dr. Tonelli Sándor főiifkár nyilatkozata (A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár, aki mini a magyar bizottság tagja, résztvett a Berlinben rendezett nemzetközi kamarai kongresszuson, most érkezett vissza németországi tartózko­dásáról. A kamarai főtitkár tapasztalatairól hosszabb beszélgetési folytatott a Délmagyar­ország munkatársával cs általános benyomá­sait a következőkben foglalta össze: — A kamarai kongresszus vezető motívuma az volt, bogy milyen módon lehetne a nem­zetközi gazdasági forgalom útjait eltorlaszoló mesterséges akadályokat legcélszerűbb módon elhárítani. Hat nap alatt számtalan előadás és hozzászólás hangzott el. Én a magyar bizott­ság vezetőjével, (Iratz Gusztávval történt megállapodás alapján a vámpolitikai tárgya­lások során fejtettem ki a magyar álláspontot. Őszintén meg kell azonban mondanom, hogy , az ilyen kongresszusok igazi jelentősége nem a sajátképpeni tárgyalásokon múlik, hanem azón. hogy a világ legkülönbözőbb részeiből összejött szakemberek személyes ismeretsége­ket kötnek, az üléstermeken kivül is érintkez­nek és tájékoztatják egymást olyan kérdések­ről, amelyek a nyilvános tárgyalások során kevéssé szerepelnek. Mi ntfiogy a kongresszus résztvevőinek szánta 2100 volt, bőségesen ny ifi alkhlom. — Milyenek voltak a főtitkár tapasztalatai? — A kongresszus után a magain szakállára egyedül meglátogattam néhány közép-német ­országi várost, Hallét, Merseburgot, Leunáh Eislebent, igyekeztem beszélni mindenféle rangú é.s rendű emberekkel, hogy megismer­jem azt is, ami nincs az idegenek számára kipreparálva. Alig lehet kapni zsirt, vajat és tojást. Kisebb vendéglőkben csak meglehető­sen szürke egységes kenyeret kaptam. Mint különlegességet említhetem meg például, hogy egész Németországban nem lehet kapni ter­mészetes citromot, hanem meg kell elégedni a szintetikus uton előállított gyári készítmé­nyekkel. — Az árak határozottan magasak. Majdnem pontosan azt lehet mondani, hogy ami nálunk pengő, az odakint márka. A márkát természe­tesen 19 százalék felárral kell számi tani. G y u 1 a y Tibor kollégámmal nagyon gondo­san száz. meg száz kirakatot néztünk végig és azl láttuk, hogy nálunk mindent jóval olcsóbban lehet beszerezni. A sok pótanyag alkalmazása folytán mintha még a minőségek is meggyen­gültek volna. Komplett reggeli szállodákban és jobb kávéházakban 1—1.50 márka, ebéd­menü polgári helyeken 1.60—2.00 márka, jobb vendéglőkben étlap szerinti ebéd vagy vacso­ra legalább 4 márka. Egyágyas szállodai szo­ba 5—12 márka. Ehhez járul 15 százalék ki­szolgálási dij. — Egv mérnöki ismerősöm elvitt a schkeu­dilzi repülőtérre, Lipcse és Halle között. A repülőtér éttermében teáztunk és néztük a gé­pek érkezését és indulását. Megszámoltam, egy óra leforgása alatt tizenkét gép érkezett és tizennégy gép indult. Valamennyi hatalmav

Next

/
Oldalképek
Tartalom