Délmagyarország, 1937. július (13. évfolyam, 146-173. szám)

1937-07-18 / 162. szám

12 DÉLMAGYARORSZAG Vasárnap,. T937 julius T8. Legújabb külföldi és belföldi hisztékban. legolosóbban Javítások Jótállással kerékpárok a ege őnyösebb részletfizetésre Alkatrészek, varrógépek, gyermekkocsik, rádiók, gra. mofonok és lemezek nagy vá. — Uj titkos tanácsosok. Budapestről jelen­tik: A kormányzó a miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Kapv Béla felsőházi Ingnak, a Du­nánluli ágostai hitvallású evangélikus egyház­kerület püspökének, nágyrúkoti és kelemen­falvi Rakovszky Endre felsőházi tagnak, Pulnoky Móric országgyűlési képviselőnek és szobi Luczenbaeher Miklós földbir­tokosnak a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemeik elismeréseid a m. kir. titkos taná­csosi méltóságot adományozik. — Puszlilő orkán Bécsben. Bécsből jelentik: Az osztrák fővárosban és környékén a szom­batra virradó éjszaka orkánszerü vihar pusz­tított. Az Ítéletidő főleg a Dunánál tombolta ki erejét és nagy kárt tett a strandfürdőkben. Kilzdorfban és Kloslcrncuburgban az orkán gyökerestől csavarta ki a fákat s hclvenkinl járhatatlanná tetto az utakat. A Duna-stran­dokon egész kaliinsorokat a Dunába sodort a szél. A szélsebesség időnkint nvolcvan kilomé­ter volt óránkint. A vihar elálltával a reggeli órákban megeredt az eső s egész délelőtt zúho­golt Bécsben. — Allásszerzés céljából a Ferenc József-löd turulmadarára mászott egy fiatalember, Bu­dapestről jelentik: Szombaton a Ferenc József­hidnn szolgálatot teliesilő rendőr arra lelt fi­gyelmes, hogv egy fiatalember felkapaszkodik a hid pillérjére, majd azon felfelé kúszik a turulmadárhoz. A rendőr rákiállott, de a férfi rá som hederített. Macskaügyességgel telte meg az útját és "gy ugrással fent termett a turul­madár tetején. Lekiáltott a magasból, hogy csak akkor jön le, ba állást szereznek neki. — Elhatároztam, hogy ilt a turulmadáron töltöm az időt étlen és szomjan addig, amig el nem helyeznek valahol... Az ..életunt" férfi nem akart leiönni. hiába kérlelték a tűzoltók, sőt. amikor közelébe ér­tek. kézzel-lábbal knpálódzott és jó ideig tar­tott. aipig a tűzoltók le tudták szerelni. Fel­iéi ai munka után érlek le a fiatal turullovas­sal és átadták a mentőknek, akik a főkapi­tányságra vitték. A rendőrségen megállapítot­ták. hogv a turul madár uj lovagja De. mánv László 26 éves kovácsscrtAd. akinek sem lakása, sem állása nincsen. Miután nem akar lemondani öngyilkossági szándékáról, a rendőrségen tartják. 20.000 adócsalás Németországban. Berlin­ből jelentik: A nezeti szocialista állam totali­tása és rcndszabálvoi sem tudják megakndá­Ivr.zni az adócsalásokat, sőt a csalások száma növekedést mutat. A ..Frankfurter Zeitung" közli, hogv a német pénzüwmmisztérium ki­mutatása szerint 1936-ban "20.000 pénzbüntetést szabtak ki. a visszaélőket 68.9 millió markára büntették. Ebből az összegből 22 millió márka jutott a menekülő tőke megadóztatására. 6000 esetben szerepelt a jövedelmi adó 30 mit,:­márka. 165 esetben a vagvonadó 6.5 márka összeggel. A kirótt pénzbüntetés egv év alatt 20 millió márkával szaporodott, de az adócsa­lások növekedését nem az adómorál, hanem a német pénzügvi adminisztráció tökéletesedé­sének lulaidonitiák — Berlinben. • S/eped «z. kir. város zálogkülorönintézete 1037. Julius hó 21 és 22-én az ipartestületben levő ár­verési csarnokban árverést tart. mely 'alkalomniai az 1037. május hó végéig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig éksze­rek 23209- 27217., továbbá ingóságok 27080-20872. sorszámig Fl-ö nap gkszerek, másnap ingóságok kerülnek árverés alá A torlódások elkerülése vé­gett aiánlatos a zálogjegyeket idejében meghosz­szabbifanl Igazgatóság. /ZEGED VII. 18. — Szakszervezeti munkások' gyiilcse. Az Ipar­ügyi miniszter a fizethető legkisebb munkabére­ket Szeged területére megerősítette és életbelép­te! le. Ebben az ügyben a ruházati ipari munká­sok és munkásnők 19-én, hétfőn este fél 8 órakor a Ilélvezér-uecai Munkásotthonban szakmai érte­kezletet tartanak, amelyen ismertetni fogják a rendelet életbeléptetésével kapcsolatos szükséges' intézkedéseket. A napirendet Ldjer Dezső titkár ismerteti. Felhívják ugy a rendelésre, mint a rak­tárra dolgozó női. gyermek ruhákat készítő, vala­mint a füzőkészilő munkásokat és munkásnőket, hogv az értekezleten pontosan jelenjenek meg. ' — Orvosi hír. Dr. Váradi Miklós orvos, szü­lész-nőgyógyász külföldi útjáról hazaérkezett és áthelyezett rendelőjében, Tisza Lajos körut 37. szám, 1 emelet 3. alatt (Református-palotában) rendelését újból megkezdte. W. dr. Breuer Nellv fogorvos szabadságáról hazaérkezett. Újból rendel: Takaréktár-ucca 6., telelőn 23-11. Gyürhetetlen maradék mtr. 78 fillér menyecske Bolt Szeged. Mikszáth Kálmán ucca 16 szám. 298 Kertiünnepély a szabadtéri játékok rendezői és művészei tiszteletére A Szegedi Lapszindiká'usba tömörült lapok — mint megírtuk — az általuk alapított Utasforgal­mi és Propaganda irodával együtt nagyarányú Garden-partyt készítenek elő. Szombaton este ér­tekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy eddig soha nem látott fényességű, egész éjszakát betöltő, nagyszabású ünnepség keretében fogják kifejezésre juttatni Szeged társadalmának szere­tetét azok iránt, akik művészi munkájukkal Sze­gedet az európai érdeklődéi előterébe állították. Az értekezlet elhatározta, hogy a Garden-party megrendezésére nagyobb bizottságot szervez, mert az a terv, hogy az egész város bekapcsolódjék az ünnepségbe, amely este 9 órakor kezdődik és gazdag programmal virradatig fog tartani. A szin­dikátus vezetősége érintkezésbe lépett a szabadtéri játékok adminisztratív és művésze i vezetőségével és ugy dr. vitéz Szabó Géza tanácsnok, mint dr. Janoi'tcs Jenő színigazgató a legnagyobb öröm­nél fogadták a bejelentést annál is inkább, mert a Gard m-partyvat a rendezőség a Szeg,••Ura ér­kező külföldiek előtt is demonstrálni kívánja a szegedi szabadtéri játékok je'entőségét. Szórako­zási alkalmak, művészi műsorok, revüszerü elő­adások, táncversenyek, vízi mulatságok, stb. sze­repelnek a műsoron. A részletek kidolgozásút megkezdték, ugv. hogy a Garder.-party maradandó emlékű fényes ünnep­sége lesz Szegednek. Akinek gyakran fáj a gyomra cs bclmü­küdése renyhe, mája duzzadt, emésztése gyen­gült. nyelve feh'éressárga, étvágya megcsap­pant, annak reggelenként egy pohár természe­tes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar sza­bályozza a székletét, előmozdítja az emészté­séi. élénkíti a vérkeringését és megjavítja a közérzetet. Az orvosok ajánlják. Tel. SK—59 MCroOkOk Tel. 25—5 Cl AN vállalata Tel. 25-50 Szeged. olhelyczve. Dugonics-tér ti (MUller palotát — A Klebelsberg-telepi strandfürdő. A gróf Klebelsberg-telepi Polgári Kör elnökségétől kap­tuk a kövelkező sorokat: ,.Mélyen tisztelt Szer­kesztő Ur! Nagybecsű lapjuk julius hó 8-i szá­njában ..A Klebelsberg-telepi strandfürdő olajos vize-- cimen cikk jelent meg, amelyben a cikkíró azt állítja, „hogy a rendezőpályaudvari csatornák vize annyira olajos, hogy egészségügyi követel­ménycinek a parifürdő nem felelhet meg." Tiszteletlel kérjük a fenti cikkben foglaltak he­lyesbítését, mert 1. nem felel meg a valónak, hogy olajos viz öm­lik a strandfürdő vizébe, mert a csatornából ki­ömlő viz olajtartalmát a nagyszámú és mérvű szűrő teljesen felfogja. Igy a beömlő viz olaj. mentes. 2. Nem felei meg a valónak, hogy az egészségügyi követelményeknek a partfürdő nem letelhet meg, mert a vize sokkal tisztább, mint 9 Tisza vize, s mert különféle fertőző anyagoktól és elhullott állatoktól mentes. — Ugylátszik, hogy valaki tendenciózus beállítással, rosszhiszemű in­formálásával a Klebelsberg-telepi Polgári Körnek akart árlani, hogy a tulajdonát képező partfürdő közönségét a fürdőtől elriassza. Hogy az itifoc­málornak' a célja csak'is ez lehetett, bizonyítja nz a körülmény, hogy a mintegy hét esztendeje fenn­álló strandfürdő vize ellen eddig senkinek sem volt semmi kifogása. Tisztelettel Kováls Zoltán elnök, Dér István titkár. — Fidus Bent ián fogász, a porcellánkorova specialistája szabadságáról hazaérkezett. Tisza Lajos.körut 11. Telefon: 16—97. — ANYAKÖNYVI HIREK: Az elmúlt héten született 11 fiu, 10 leány. Házasságot kötöttek: Peszeki József Farkas Erzsébettel, Gubola Ká­roly Szabó Máriával, Vörösvári László Dobó Arankával, Eckmesz István Juhász Annával, Se­ress József Varga Teréziával, Váraljai Vince Kecskés Erzsébettel, dr. Bólizs Illés Zoller An* nával, Kiss Balázs Farkas Annával, Váczi fcásrió Batki Erzsébettel, Berta József Fralow Ilonával, Pakal Lajos Bellák Piroskával. Elhaltak: Juhász István 68, Király Lukács 63, Talpai Mihály 53, özv. Szűcs Donátné 87, özv. Rökk Dezsöné 44, Csánvi Tstván 76. Franki Sándorné 55, özv. Sebőn Józsefné 79. Kolb Zseni 78, Kószó Istvánné 76, Kanizsav Imre 51, Szilágyi Ferenené 63, Szilá­gyi Sándor 21, Fercncsik József 54, Gémes Fe­renc 82, G'era Antal 78. özv. Sulla Károlyné 85, Mutsek Alajosné 53, Polk János 14, Árokszállási András 64, Kovács Jolán 3, Bánfi Anna 34. Simon Tstván 65. Szirovieza Tllésné 75. Matajsz Jánosné 70. Szélpál Vincze 50, Hitlinger Tgnácné 61, Ágh T.ászíó 23, Blum Miksa 75, özv. Badó Sománc 61. Vászonáruk és kész febérnemüek, nyári lakarók és frotticr áruk Vécheny.lér pQ||^ J^Ht/ftC-ekoni.s u. Unió tac. Kalász taa­— Kinevezés. A Nemzeti Hitelintézet Rt. igazgatósága dr. Tóth Bélát a szegedi fiók eddig h. főnökét, igazgatóvá nevezte ki. Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária u. 48. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak' a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 14 kovács, t géplakatos. 1 szíjgyártó. 1 vaseszter­gályos, 2 órás, 2 asztalos, 3 kádár, 6 bognár, 2 ács, 1 kaptafakészilő, 1 kosárfonó, 1 kefekötő, 3 kötélgyártó, 2 mag\ .írszab, 1 cipöfelsörészra­gaszló, 1 kesztyűkészítő, (szabász) 1 cukrász, 1 nőtlen molnár. 4 kifutófiu. 4 nőtlen gazdasági mindenes, 1 éves béres, 1 fűszer és 1 vaskeres­kedő, 2 téglavcrő és formázó. Nők: 2 hölgyfod­rásznő vidéken. 2 gyári szövőnő. 2 varrónő, 1 nyomdai berakónő. Hadigondozottak részére fenn­tartott munkahelyek: 10 té7lagyari és hűtőház munkás, 1 fiatal lakatos 1 műszerész, 20 koppasz­ténő vidéken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom