Délmagyarország, 1937. július (13. évfolyam, 146-173. szám)

1937-07-03 / 148. szám

5romhat, 1937 julius 3; .^•MMmaMmamn D11 M * n 7 A R O R s 2 * c* 7 Lequjabb hüllöldi és belföldi lasztékban, legolcsóbban Jrvltdsek jétállá.sal kerékpárok D é r y Gén a legelőnyösebb részletfizetésre Alkatrészek, varrógépek gyermekkocsik, rádiók, gra" mofonok és lemezek na£y rá" n tanya és a szövetkezetek Kaptuk1 a következő sorokat: Igeu tisztelt Szerkesztőség! Á ..Délmagyar­ország" junius 25-i számában helyreigazító nyilatkozat jelont meg a „A tanya és a szövet­kezetek1' cimü tanyai levélre. Nem szívesen polemizálunk egy 100 ezer tagot számláló szö­vetkezettel. mégis, nehogy valaki tájékozatlan­sággal. vagy pláne rosszindulattail vádoljon bennünket, kénytelenek vagyunk a nyilatko­zatra megjegyezni a következőket: í. Valóban nem tudjuk, hógy a szövetkezet­től a lovat eladó gazdák magasabb árat kap­tak-e jószágukért és hogv utólag a nyereség­ből miiven arányban részesüllek. Azt viszont a nyilatkozóknak is el kell ismerniük, hogy a gazdák túlnyomó része nem lovat, hanem gabonát, bort, gyümölcsöt ad el és ezen cikkek után soha sem kaptak haszonrészesedést. 2. Ha jlandók vagyunk bizonvltani, hogy az áruhitelért, a kamatkezelési költség, stb. ci­men szedett illeték meghaladta a 10 százalékot. 3. Valótlanul állitiák továbbá, hogv igenis 9 közmont küld vidéki fiókiainnk meg nem rendelt árukat és azokat a fiók költségén lehet visszaküldeni. 4. Viszont elismerjük' tévedésünket abban a tekintetben, hogy az ellenőrzési költségeket minden esetben előre és késznénzhen kell meg­fizetni. Mert ha ezt valamely fiók nem tud­ná. vagv nem akarná megtenni, az ellenőr ál ­kor is meglátogatja a fiókot és megelégszik utólagos fizetéssel ís. Amennyiben azonban a pénztár te!ies kiürítése sem fedezné igénveit, usrv az összeget a központban a fiók terhére Ír­ják. Végül. 9ml a papríknátvételt illeti, hát ab­han is tévedtünk: mert a szövetkezetnek a földművelési minisztérium rendelete értelmé­ben nem is a termelőtől kell a panrikát át­venni, hanem feldolgozva a malmoktól. Hogv aztán miért korlátozták az őrlést, erre nézve valószínűleg a legközelebbi nyilatkozatukban fognak a szövetkezeteknek választ adni. mi csak sejtsük, hogv nem azért, mert a malmok alkalmazottai nyári szabadságra mentek vol­na... Midőn részünkről a vitát lezártuk, vagvnnk. változatlanul tisztelői: számtalan volt szövet­kezeti tag nevében (aláírás.). Kettős önavilkosság nikotinnal Pécs, julius 2. A K»rtész-te!ep egyik lakásában Sara Andor 30 éves szigorlómérnök és a 25 éves Kulcsár Anna, egy pécsi tisztviselő leánya közös elhatározásból tömény nikotinoldatot ittak. MilndJ kettőjüket holtan találták. A rendörséghez inté­zett levelükben azt kérték, hogy holttestüket ne boncolják fel. PÁRISI NAGY ISRUHOZ RT, IZIOBD. CSEKONICS «s KISS UCCA SÁGOK NŐI KALAPOK Reklám női kalap 98 fiil. Strapa női kalap 148 fiil. Nyári női kalap 198 fiil. riodern női kalap 248 fül­Radzsa női kalap 298 fiil. \aüuszélü radzsa m kalap 348 fiil. síiül radzsa női kalap 298 fiil. — Fivére halálának hírére Szivszélhüdést kapott és meghalt Menyhárt Gyula nővére. Bu­dapestről jelentik: Tragikus következményei leltek annak a hirtelen halálesetnek, amely­nek dr. Menyhárt Gyula, a büdapesti ügy­védi kamara titkára esett áldozatul. Az 55 éves Menyhárt néhány héttel ezelőtt sérülést szenvedett a lábán, a seb elmérgesedett és or­hánc lépett fel. Dr. Menyhárt meghalt, a csa­lád közzétette Menyhárt Gvula gyászjelenté­sét. A gyászjelentésben két férfilcstvére és egv nőiestvére. özv. Kérv Sáiulorné, Menyhárt Mária szerepel. Fenteken már özv. Kéry Sándorné Menyhárt Mária is halott. A Szek­szárdon lakó 60 éves idős hölgv, amikor meg­kapta a sürgönyt, amelyben közlik vele, hogv Gyula fivére meghalt, szivszélhüdést kapott és holtan esett össze. — Bethlen Istvánnak unokája született. Bu­dapestről jelentik: Gróf Bethlen István pénte­ken délután nagyapa lett. Rómában élő Gábor fia, aki a római magyar követségen mint at­'asé működik, telefonon közölte szüleivel, hogv feleségének klsláftva szülelett Rómában. A legfiatalabb Bethlen grófnőt Katának fogják hivni. —oOo— /ZSGEDvii, 3. — Bizottsági ülések a városházán. Pénteken mozgalmas napja volt a városházának, a bi­zottsági tagok úgyszólván egymásnak adták a kilincset. Ezen a napon hal bizottság tartott ülést. Dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes a délelőtti órákra hívta össze a pénzügyi, a java­dalmi. 9 tanyai, a népjóléti, a városrendezési és a közkerli bizottság tagjait. A különféle bi­zottságok 10 órától 2 óráig üléseztek és a szer­dai közgyűlés elé kerülő javaslatokat tárgyal­ták le. Szombaton délelőtt a városi ügyosztá­lyok vezetői a hétfői kisgvüjést és a szerdai közgyűlés tárgysorozatát -készítik "lő, hétfőn ciciben az igazolóválasztmány tart ülést. — Szabadlábra helyezték a gázoló motorke­rékpáros szigorló orvost. Ismeretes, hogy a Ti­sza Lajos-köiruti halálos baleset motorkerékpá­rosát. Csűr sav Mihály orvostanhallgatót a rendőrség őrizetbe vette. Tekintettel arra, hogv az eddigi vizsgálat és a tanúkihallgatások azt látszanak igazolni, hogy a szerencsétlenségért maga az áldozat felelős, Csurgayt a vizsgáló­bíró pénteken szabadlábra helveztc. — Eszméletlen ember a szőregl országúton. Pénteken délelőtt a szőregi országúton eszmé­letlen embert találtak a járókelők. Mellette fe­küdt egy bicikli. A kihívott mentők az is­meretlen férfit beszállitották a közkórházba, ahol megállapították, hogv állapota súlyos, életveszélyes. A nyomozás során kiderült, hogy az illető Nyilas Nándor 34 esztendős Báró Jósikn-ucra 41. szám alatt lakó kifutóval azo­nos. Nyilas Nándor gazdája megbízásából járt a szőregi országúton, ahol eddig még kiderí­tetlen módon szerencsétlenség érte. Nem sike­rült megállapítani, hogv önmagától zuhant-e le a gépről, vagy pedig valami jármű ütötte-e el. Kihallgatni nem sikerült, beszállítása ó'a nem tért eszméletre. A nyomozás folyik. — Felhívás a volt haditengerészekhez. Kőnek Fmil ny. altengernagy irányítása mellett megkez­dődött a volt haditengerészek szervezkedése és a budapesti tengerész hősi emlékmű felavatásán való részvétel előkészítése. A rendezőség felhívja a szegedi volt haditengerészek figyelmét, hogy vasárnap délután 5 órakor a „Turul" csónakház­ban megtartandó értekezleten minél nagyobb szám­ban vegyenek részt. -- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak' a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 15 ko­vács, 2 bádogos, 1 fiatal géplakatos, 2 órás, l fő­molnár, 2 asztalos, 10 bognár. 1 kádár, 1 kaptafa­készítő, 1 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 3 cipész, 1 szabó, 4 borbély, 1 cukrász, 3 napszámos. I kifti­tófiu, ti nőtlen gazdasági mindenes, 3 kocsis, 5 szőlőmunkás vidékre, 1 kereskedősegéd áruházba, 0 téglagyári munkás. Nők: 2 hölgyfodrásznű vidé­ken, 2 takácsszövőnő vidékre. 2 kiszolgálónő. Ha­digondozottak részére fenntartott munkahelyek, t kazánfűtő vidékre, I gyümölcscsomagolónő. 2 fia­tal asztalos, 1 műszerész, I gép- és gyorsirónő. UJ fagylaltszalon ét kávémérés nyilt a Belvárosban Kérey-U. 6 a, alatt (városi nói kereskedelmi Iskolával sitnb'nl Elsőrendű fagylaltot* 10, 20 és 30 tillérért, bőven adagolva. Kávé föllel tejes-­kaláccsal 20 fillér. Cukrászsütemények, torták, minden időben frissen. Rendeiése­seket vállalok. Tiszta, higiénikus kiszolgálá* Tisztelettel GYŐR FF V JÓZSEF. — Halálozás. Pénteken délután váratlanul meg­halt Jedlicska Irén postasegédellenftr, aki a szegedi főpostán teljesített szolgálatot. Tiz nap előtt még teljes lelkiismeretességgel végezte köte­lességét szolgálali helyén, munkaközben rosszul lett, állapota egyre súlyosbodott, ugy, hogy né­hány nap alatt be kellett szállítani a belgyógyá­szati klinikára. Az orvosok a tífusz jeleit állapi­tolták meg, de már nem lehetett segíteni rajta, pénteken délután meghalt. Jedlicska Irén másfél évtizede működött a szegedi postánál, mindenkor pontosan és lelkiismeretesen. Halála őszinte rész­vétet kellett. FUrdőtrikók shortok, köpenyek, divatos, olcsó Arakon Széchenyi tér DnllAÜ TocíilÓnol/ Csekonlc® u Unió tng. lllünü lUClVöl 011 Kalász tag —- Sirkőnvntás. Fogel Ede és neje sirköava­tása julius 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a zsidó temetőben — Kábeltüz. A Tavasz-uccu 14. szám alatt levő Csehó-félu péküzletben pénteken délelőtt tűz ütött ki. A kivbnult tűzoltók megállapították,hogy úgynevezett „kábcllüzről" van szó. Rövid idő alatt eloltották a tüzet. a minőség a legjobb • PROPAGANDA • Fürdőruhák HORVÁTH > — Szerzői est. Pénteken este megtelt az ipar­testület nagyterme abból az alkalomból, hogy Mák József zeneszerzői estjét tariotta. Sokszáz nóta­szerzeményeiből mutatott be egy csokorra valót Mák József, Konstantin I'ista cigányzeneka­rának közreműködésével. Közreműködtek még aa esten dr. Lúgos i Döme, aki a bevezető beszédet tartotta; Sántha Lajos és Bittó János ének­számokkal, Csórja Kató sikerült táncok bemu­tatásával, a közönség sokat lapsolt a szereplők­nek. Nagy sikere volt Császár bácsi magán­jeieneténck, Oláh Ferenc konferálta az égves számokat. Alak József szerzői bemutatkozása sike­res volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom