Délmagyarország, 1937. július (13. évfolyam, 146-173. szám)

1937-07-18 / 162. szám

t Vasárnap, 1937 julius 18. DÉLM A G.YARORSZÁG 13 Cyánhydrogén gázzal irt a leghosszabb c 7 uh iiiii Kölesey-u. 8' szavatossággal ochdhui Tel. 18—48. Mérsékelt árak. Ballada a kövérségről Kövér vagyok. Valóban, ha végigmegyek az uc­eán, az emberek ajka mosolyra húzódik, az autó­sok elnézően mosolyognak, mert nem birok ügye­sen átlibbenni az úttesten. Ha valahol le kell ül­nöm, megint csak mosolyognak. Szóval ilyen és ehhez hasonló csipkelődések érintenek. Pedig nem is tudják, milyen boidogság a kövérség, nem tud­ják, mi a lényeg a kövérségben. Ha én nem le­hetnék ilyen terebélyes, ó mennyi szép és kellemes dologtól fosztott volna meg a jó öreg természet... Képzeljék el, hogy nyár van és az emberek nyüzsögnek a strandon. Millió és millió hangya. Egyik cingár, magas, a másik vékony, alacsony, a harmadik kövér ugyan, de magas és igy tovább. Ezekkel szemben ott van az alacsonytermetü kö­vér ember. Oh, Istenem! Mennyivel kellemesebb ennek, mint a többinek. A nagy forróságban oly jól esik levetni a ruhát. Ez mindjárt testmozgás­sal jár. Cipőt levetni természetesen külön élve­zet. Eleinte nem érinti az ember a cipőt, de ha fokozza a tör'zsdöntögetést, végül mégis klfüzi az utolsó füzőlukig. A „hózentrógernak" nevezett nagyszerű kinzó eszköz megszabadítása a hátsó nadrággombtól, mind külön élvezet. Az ember ügyesen alányul és mesteri kanyarintássaí pró­bálja kigombolni. Néha rekordidő alatt sikerül. Aztán, mikor fenn van a fürdőruha és kivágtatha­tok a végtelen pusztákra, Vidáman tocsógva az iszapban. Tessék ezt utánam csinálni egy sovány embernek. Szeretném azt látni, hogy egy sovány ember tud-e olyan jóizüen tocsogni?!.., Ugyehogy nem!... És ebben a vidám pocskolásban benne van a kövér test nagyszerű harmóniája. Emlékszem, van egy cingár szomszédom, aki otthon ovomal'tinnel élhet, hogy néz ki a strandon. Milyen szánalmas szegény!... Alig tölti ki a für­dőruháját. Itt a strandok végeláthatatlan mezőin én vagyok az ur. Izmaim dallamosan mozognak, kacagnak és kacarászik velük az egész test. Kérem, bocsássanak meg, de levezetem flnö­ket most a vizbe. 6, angyali elem! Neptunus sze­relmes dalnokai A föld őrök zengő orgonája! Mennyire szeretlek téged! És te is hogy szeretsz engem. Nem birod a didergő soványokat. Nem bí­rod a kétségbeesett kapálódzókat! Te csak min­ket birsz, kövéreket. Oly fönségesen úsznak a vlz tetején tetemeink, mint őseink tömlői Pannónia megvételében, mikor „Csekénél Ők átcsekének", A lemenő nap fényénél aztán betetőzi a napot égy rostélyos. Van fogalmuk önöknek, mi egy jól sült rostélyos. Kackiás hagymadarabok, barna hus, amely szinte lélekzí a kellemes illatot, hol az. a virág, amely ezt utoléri. Lehunyott szemmel ülök előtte és csak a szivem remeg. Azok a pró. zai sovány emberek ugyan mit értenek ehhez, az evés megkapó lírájához.., Végül következik egy jó pohár sör ... Kérem, nem birom folytatni — —• — hízzanak meg minél hamarabb, mert csak ez az egyetlen utja az igazi boldogságnak... (B.) Pythla csak délután toqad és reggel 9-fől 10-1 o — Kálvária-utca 2. — ORSZÁGOS VÁSÁROK. Vasárnap: Baja, Cegléd, Gyula, hétfőn: Kecel, kedd: Tamási, Vaj­szló, szerda: I^bénv, csütörtök: Miké. Pátka, péntek; Aszód, szombat: Szeged. Tiszanána, va­sárnap: Szeged: Jászkisér, Törökszentmiklós, Ujkécske. — Heves hőrviszkolésnél és csalánkiütésnél a gyomor és a béllraklus reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József" kesc­rű vlzzel fel tétlenül kitisztítandó. Az orvosok ajánlják. , Autós csempész a szegedi bíróság előtt. A napokban kerül tágvalásra a szegedi jövedéki biróságon egv szegedi sofőr esete, aki hosszú időn keresztül selymet és egyéb vámilletek alá eső holmit csempészett autóján Szegedre. Eze­ket a holmikat ismerőseinek eladogatta, jóval olcsóbban természetesen, mint ahogy az üzlet­ben meg lehetett volna kapni. A nyomozás so­káig tartott, a sofőr rendkívül ügyesen intézte a dolgát és nem lehetett sokáig rábizonyítani semmit. Később kiderült, hogv külföldi utiai­ról az autó rejlett helvein csempészi be n sely­meket. A fivomozás során megállapították azok neveit is. akik a csempészett áruból állandóan vásároltak és ezek ellen is eljárást inditottak. A tárgyalásra a jövő héten kerül sor és a so­főrön kívül negyvenen kerülnek a vádlottak padjára, vámilletéki kihágás címen. -oO»­MAKOVII.IB. A hagvma termelők közgyűlése. A makói hagy­matermelők szövetkezete vasárnap délelőtt fél 10 órai kezdettel tartja közgyűlését, amelyen dönteni fognak a szövetkezet fenntartásának, vagy fel­oszlatásának kérdéséről. Ez a kérdés a szövetke­zetet még a Nep-vezetőség alatt ért veszteségek következtében lett aktuális és megoldandó problé­ma, jóllehet a szövetkezet uj vezetősége megállí­totta az eladósodás és a fenyegető csőd lejtőjén vergődő, jobb sorsra érdemes szövetkezeti alaku­lást. A vasárnapi közgyűlés állásfoglalását vesze­delmesen befolyásolja a hagymaértékesités kérdé­sében bekövetkezett helyzet, a METESz monopó­liuma, amely ellen a termelők túlnyomó nagy többsége a legélesebben foglal állást, a kisebbség, amelv azonban erősen képviselve van a termelők érdekképviseleti tömörüléseiben, viszont a mo­nopóliumos gondolat barátja és hive s ezek az ellentétes felfogások és érdekek előreláthatólag kemény és izgalmas harcot vivnak majd egymás­sal a vasárnapi közgyűlésen. Végelbánás alá került a szőregi adóügyi jegyző. A belügyminiszter két év után jóváhagyta az 1934. évi I. törvénycikk alapján működő hármas bi­zottság javaslatát, amellyel Görbe Imre szőregi adóügvi jegyzőt a végelbánási eljárás során nyu­galomba helyezte. „Ezermesterek" kiállítása Makón. A Makión szeptember 5—12-ig tartandó alföldi gazdakiálli­tás rendezősége érdekes kiállítási csoporttal gaz­dagítja a magyar vidéki kiállítások programját. Elhatározta a rendezőség, hogy a kiállítási cso­portok közzé iktatja az alföldi „ezermesterek" kiállítását s ecélból felkutatja az Alföldön élő fel­találókat, ezermestereket és őstehetségeket, ame­lyekből szinte minden faluban akad egy-kettő, aki mint barkácsoló, furó-faragó ezermester, vagy „találmányos ember" ismeretes egészen szük kör­ben, de akik azután elkallódnak a falvak süket részvótlenségében és elmaradottságában. Jelentkezzenek' a felsőkereskedelmi iskola leánrnővendékei. A makói fiu felsőkereskedelmi iskola mellett az idén meg akarják nvitni a női tagozatot is s amennyiben elegendő leánytanuló jelentkezik, az első évfolyam már szeptember­ben meg is nyilik. A jelentkezések számától függ a női tagozat megnyitása s éppen ezért az iskola Igazgatósága felhivja a szü'őket, hogv julius 19-ig okvetenül jeelntsék be az iskola emelcli 11 számú irodájában beiratni kivánt leánygyermeküket. Népünnepély. A Makói MANSz leányegylete vasárnap délután a MAK-pálván nagvszabásu jó­tékonycélu népünnepélyt rendez. Ingatlanforgalom Makón. Vass József és neje megvették Kurusa Katalin és társai 551 négy­szögöl ókortyogói földjét 600 pengőért. Juhász János és neje Csaftári József Almássi-'ucca 56. számú házát 495 pengőért, Kovács Mária Szabó Sándor 4 hold 1286 négyszögöl kopáncspusztai já­randóját 4410 pengőért. Gulyás János és társa Mészáros Péter és társa Szegfü-ucca 1. számú há­zát 800 pengőért, Mező István és neje Mező Pé­ter és társa 1093 négyszögöl igási járandóját 1400 pengőért. Nagy Gy. János és neie özv. Erdei .Tánosné 473 négyszögöl inöó földjét C00 pengő­ért, Döme Bálint és neje Horváth József és neje 1100 négyszögöl igási járandóját 1450 pengőért, Bódi Józsefné Potrovics Ferenc és neje Ilorivéd*­ucca 43. szánni házát 200 pengőért, Kovács János és neje özv. Nagy Gy. Sándorné 237 négyszögöl ingó földjét 330 pengőért. Halálozás. Mély gyász érte dr. Szilágyi István városi főjegyzőt. Édesatyja, Szilágyi Fe­renc szűcsmester tegnap hosszas betegség után elhunyt. A 83 éves Szilágyi Ferenc évek óta be­tegeskedett, legutóbb agyvérzést, majd tüdőgyul­ladást kapott, amelynek a hosszú betegség alatt legyengült szervezet nem tudott töbé ellentállni Temetése szombaton délután 6 órakor ment vég­be nagy részvét mellett. Anyakönyvi hirck. Házasságra jelentkeztek: Balogi Imre Ralfai Erzsébettel. Házasságot kötöt­tek: Gyapjas Ferenc Királyhalmi Etelkával. El­haltak: Szilágyi Ferenc 82 éves (Báró Erdélyi­ucca 5b), Kiss Rozália (Késinárki-ticca 10), 17 éves, Diós József (Perczel-ucca 33), 54 éves koruk­ban. —ooo— BÉKÉSCSABAvii.is. — Hat ajánlat érkezett az Aulich-uceai gya­logjáró átépítésére. Mint ismeretes, Békéscsaba vezetősége elhatározta az Aulich-uccai megron­gálódott gyalogjáró átépítését és elkészítettek az Árpád-fürdőnél levő meglehetősen rossz állapot­ban, a közlekedés biztonságát veszélyeztető híd átépítésére vonatkozó terveket is. A tervek és a költségvetés elkészülte után kiírták a verseny, tárgyalást, amelynek lejártával tegnap hat aján­lat érkezett be a városhoz. A hat ajánlat közül 2 vidéki, 4 pedig helybeli cégtől érkezeit be. Az ajánlatokat a közeli napokban bontják fel és csak azok átszámítása után történik döntés a járda és a hid átépítésének vállalatba adásáról. — A sütőiparosok gyűlése. A békéscsabai sü­tőiparosok szakosztálya" 19-én, hétfőn délután fél 5 "órakör szakosztályi ülést tart. — Rendbehozatta a város a Gyár.nccal nap­közi otthon ártézikntját. A Gyár-uccai Vágó-féla fatelepen levő napközi otthon árlézikutja elrom­lott. A napközi otthon vezetősége jelentést tett a városnak és kérte a kut mielőbbi kijavítását, és egyben azt is, hogy a kut melletti beszennyező­dött medencét is tisztíttassa ki a város. Dr. Me< dovarszky Mátyás polgár mesterhelyettes azonnal intézkedett, ugy, hogy a napközi otthort ár'.ézi kútját még a tegnapi nap folyamán rendbe­hozatták. , — Napsznráshan meghalt egy 13 éves leány, Szombaton reggel jelentették a rendőrségnek, hog^ a kora reggeli órákban hirtelen, gvanus körül­mények között meghalt Kolbauer Ilona 13 éves békéscsabai, Egressy-ucca 52. szám alatt la­kó leány. A nyomozás során megállapították, hogy a kislány reggel 5 órakor azzal ébredt fel, hogy nagyon rosszul rézi magát s a fejét fájlalja. Ké­sőbb elvesztette eszméletét s mire kiérkezett aa orvos, már meghalt. Az orvosi vizsgálat szerint a kisleány halálát napszúrás okozta. — Kórházi ápolási dijak behajtása. 'A' multhait a közigazgatási hatóságok a legerélvesebb végre­hajtási eljárást foganatosították azok ellen, akik kórházi szállítási és ápolási költségekkel adósak maradtak. A végrehajtási eljárás legtöbb esetben eredménytelen maradt, mert teljesen vagyontala­nok voltak azok, akik nem tudták megfizetni a kórházi költségeket. A közadók módjára történő erélyes végrehajtás nagy elkeseredést keltett több esetben. Ez indította a belügyminisztert arra, hogy az ápolási költségek behajtására vonatkozó eddigi rendelkezéseket módosítsa. Tegnap érke­zett az alispáni hivatal utján a város polgármes­teréhez az a belügyminiszteri rendelet, amely a végrehajtási eljárást lényegesen enyhili. A ren­delet szerint mindazoknál, akik legfeljebb 1999 pengő értékű ingatlannal rendelkeznek, vagy jöve­delmük a szokásos napszámbéreket nem hatadja meg, méltányosságból törölni kell a kórházi ápo­lási költségeket, — abban az esetben, ha azok be nem hajthatók. Tiiz Szentetornya határában. Szombaton déf­ntón értesítették a tűzoltóságot, hogv Kovács András szenletornvai tanyálában, ahol Sándor István bérlő gazdálkodott, tüz ütött ki. A tüz 3 gazdasági udvarban keletkezett, ahol több ka­zalban volt összerakva az egész évi búza, árpa és zabtermés. Mire a tűzoltók kivonultak, a kaz­lak teljesen elégtek. A kár többezer pengő. A tüz keletkezésének megállapítására vizsgálat lndujt meg. — A községi és városi kisegítő végrehajtók napidiját felemelték. A városnál alkalmazott ki­seaitő Végrehajtók napidíját 2 pengőben állapítot­ták meg. Később ezt n szerénv összeget is lecsök­kentették 1 pencö hatvan fillérre. Mint értesülünk, az alispán a változott viszonyokra való tekintet­te' a községi és városi kisegítő végrehajtók napi­diját 2 pengőre emelte fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom