Délmagyarország, 1937. július (13. évfolyam, 146-173. szám)

1937-07-01 / 146. szám

^mmmmmm^mmm^^mmmmmmmmm^mmmmm^mam^mmmmm^ Csütörtök, 1937. julltis 1. Politikai napilap Hogy lesz a félédesből édesnemes? A Hangya jóvoltából újra olyan kísér­letezésekkel szemben kell fölháborodva t i 1­takoznunk a nyilvánosság előtt, ame­lyek nemcsak a termelök, kikcszitők és mal­mok érdekeit sértik, de támadás előkészü­leteiként foghatók fel a szegedi papri­k a még megmaradt j ó h i r e és minő­sége ellen. S egyben elárulja azt is, hogy milyen üzleteket akarnak csinálni azok, akikre „közérdekből" bizták a paprika ér­tékesítését. S amikor ezt szóvátesszük, tisztában va­gyunk vele, hogy a H a n g y a újra — hely­reigazit. A Hangyának, ugy látszik, már nemcsak cüigakiviteli, ló kivi­teli és kamillakiviteli osztályát szervezték meg az ujabb időben, hanem a helyreigazítások kiviteli módját megállapító osztályt is. A Hangyának szenvedélye lett a helyreigazí­tás: A Hangya lett a legszorgalmasabb újságolvasó és újságíró, alig van magyar író, aki annyi cikket helyez el, mint a H a n­gya: A Hangyánál cikk lett az — új­ságcikk is és —• meg kell vallani, — ebből a cikkből éppen eleget helyez el. Ha a H a n­g y a helyreigazítást fog beküldeni ennek a cikkünknek adataira vonatkozóan is, majd közölni fogjuk azt is. A törvény ugyanis ugy rendelkezik, hogy a helyreigazítást kö­zölni kell, ha csak a lap szerkesztője nyom­ban és kétségbevonhatatlanul nem bizonyítja, hogy a helyreigazításban foglaltak valótlanok. Érte már a Hangyát olyan baleset is, hogy birói kijelentés sze­rint a szerkesztő bizonyította a helyreigazí­tásban foglaltak valótlanságát, de mi r.em kérhetjük meg sem a termelőket, sem a ki­kcsziíőket, sem a malmosokat, vagy keres­kedőket arra, hogy jöjjenek el mellettünk tanúságot tenni, mert inkább közöljük a valóságnak meg nem felelő helyreigazítást is, mint hogy a Han­gya c.sipéseinek kitegyük azokat, akik' a bíró­ság előtt a Hangyával szemben is megmond­ják az igazat. A Hangya helyre fogja igazítani ezt a cikkünket is, de előre kijelentjük, hogy a helyreigazításában foglaltak nem felelhetnek meg a valóság­n a k, mert az első betűtől az utolsó b e t ü i g igaz az, amit most leírunk. S ezeknek majdnem személyes kérdésijén történt előrebocsátása után leplezzük le a szegedi paprikát fenyegető legújabb ké­szülődést. A II a n g y á n a k van Szegeden eladha­tatlan, vagy jórészt alig eladható 50—60 vagon félédes paprikája. A kam­pány vége felé kezdünk járni, a Hangyát érthetően nyomja ez a nagy mennyiség. Édesnemes paprikában van kereslet, de félédesben alig s igy a Hangya kényte­len számolni azzal a lehetőséggel, hogy en­nek a nagy kvantumnak jórésze a nyakán marad. Hogyan igyekszik ezt a problémát megoldani s hogyan akar magán se­gíteni? l|gy, hogy ráveszi a kikészitőket: en g e d j é k meg, hogy felőrlendő édesne­mes paprikájukhoz a malom hozzáőröljön ebből a kész félédes paprikából is s ily módon a friss őrlésű édesnemes paprikával együtt édesnemespaprikáválépjen elő a hónapok óta raktárban lévő félédes paprika. Mintahogy előléptetik a tisztviselőt, ugy akarja a Hangya előlép­tetni a félédes paprikát édesnemes papriká­vá. S itt ütközik ki az a súlyos össze­férhetetlenség, hogy a Hangya alapította átvevő szövetkezet igazgatósági tagja a paprika minősítését végző fővegyész, aki félédessé minősítette korábban azt a paprikát, ami most édesnemes paprikával összekeverve édesnemessé minősíté­sét várja. Mi ennek a következménye ? El­sősorban is az, hogy érthetően és természetesen romlik a paprika mi­nősége, illetve, — még inkább rom­lik. Mert az a paprika, amit korábban fél­édessé minősítettek, csak jóakarattal és el­nézéssel válhatik most édessé. A bukott gyerek tehet pótvizsgát, de a félédes papri­ka pótvizsgálaton nem válhatik édesnemes­sé csak olyan módon, hogy engedékenysé­get tanusit a vegyvizsgőlat. A Ha n g y a harminc pengővel fizetett ke­vesebbet a félédes paprikáért, mint az édesnemesért s most a harminc pengővel olcsóbban vásárolt paprikát harminc pen­gővel drágábban adja el. Igaz, hogy ennek a különbözetnek egy részét le­adja a kikészitőnek és a malomnak, de igy is méter mázsánkint átlag tizen­öt pengőt keres a Hangya azon, hogy édes nemesként hozza for­galomba azt a paprikát, amit fél­édesként vett át és fizetett ki. A termelő ebből a nagy haszonból nem kap semmit, pedig megszenvedi ezt az eljárást, mert a Hangya ennyivel l'aris, junius 30. Viharos éjszakai ülés után szerdán hajnalban elfogadta a francia kama­ra a kormány pénzügyi javaslatát, amely sze­mit a kormány felhatalmazást kapott' arra, hogy 1937. augusztus 31-ig megtegye mind­azokat az intézkedéseket, amelyek az államhi­tellel kapcsolatban nagy jelentőséggel bírnak. Már honnét pénzügyminiszter beszédét minduntalan félbeszakították heves közbeszó­lások. amikor Duclas kommunista képviselő szólalt fel. a helyzet már szinte élvissihetetlen volt és a következő szónokot, paul Reynaudot már nem is hagyták beszélni. A szünetben véres verekedés lát­szódott le az étteremben kommunisták és jobboldali kép­viselők között. A verekedést vita előzte meg, amelv később annyira elfajult, hogy a kom­munisták ököllel mentek a jobboldali képvi­selőknek; mind a két oldalon többen megsebe­süllek. Egy óra hosszal tartott, amig a rendet Herriot elnök helyre tudta állítani. A felhatalmazás hajnalban segre megszüle­tett: kevesebb édesnemes paprikát vesz át, amennyi félédest tud ilyen módon „mrg­nemesiteni." A termelőkre nézve tehát súlyos sérelmet jelentene, ha a Hangya általánosítani merészelné az eddigi kísérleteket, sérelme volna természetesen a kikészitőknek is, mert ebből a várat­lan haszonból a Hangya nem enged nekik át annyit, mint amennyit keresni tudnának a friss árun s felbecsülhetetlen sé­relme a szegedi paprikának, mert tovább romlik s nem tudjuk, mikor fogja kiheverni ennek a mesterséges minőségrontásnak következményeit. S éppen ezért a város hatóságának sürgősen és a legnagyobb eréllyel kell tiltakozni ezek ellen a kísérletezések és próbálgatások ellen s a legnagyobb eréllyel kell követelni, azt is, hogy a papri-' kaminősités ügye választassék el a paprika­értékesítés minden' üzleti vállalkozásától. A paprikaminősitő ne legyen, ne lehessen paprikaértékesitő szövetkezet igazgatósági tagja, mert a törvény az igazgatósági tagok­ra olyan kötelezettségeket ró, melyeket n közhivatal szempontjaival esetleg nem lehet összeegyeztetni. Az érdekeltségnek már jókor tiltakozni kell az ellen, hogy a Hangya ilyen művi wton állítsa elő az édesnemes pap­rikát s okozzon vele súlyos sérelmet terme­lőnek, kikészitőnek, malomnak és közvetve a kereskedelemnek is. A Hangyának ez a próbálkozása újra védek ez ésre kényszeríti a várost, hatóságával ég minden gazdasági tényezőjével együtt: _ És most jöjjön a Hangya és igazítsa: helyre ennek a cikknek való állításait, igaz adatait és helyes következtetéseit. Gyerünk a lassan már komikussá váló hely­reigazítással! n kainnra 380 szóval 228 ellené­ben megadta a kormánynak a pénzügyi felhatalmazást augusz­tus 31-ig. A szenátus megszavazta a felhatalmazási javaslatot Páris, junius 30. A Chautemps-kormány fel­hatalmazási javaslatát szerda délelőtt vette tárgyalás alá a szenátus pénzügyi bizottsága. A pénzügyi bizottság 20 szavazattal 3 ellenében elfogadta az általános pénzügyi felhatalmazási javaslatot. A bizottság 12 tagja tartózkodott a szavazástól. A szenátus plénuma délután négy óiakor kezdte meg a javaslat tárgyalását. A szenátus plénuma a felhatalmazási tör­vényt 107 szavazattal 82 ellenében elfogadta. Csütörtökön megnyitják a tőzsdét Páris, junius 30. A francia áru- és érték­tőzsde bezárása és a részleges moratórium el­rendelése rendkívüli hatással volt a francia közvéleményre. Az államkincstárnak 40 mil­liárd hiánya van. az év végéig az államkincs­Izgalmas események után megszavazták a Ctianíemps-kormőnu pénzügyi javaslatait A kamara és a szenátus széleskörű felhatalmazást adott a helyzet megmentésére

Next

/
Oldalképek
Tartalom