Délmagyarország, 1937. június (13. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-02 / 122. szám

Szerda, 1937. junius 2. DÉtM AGYARORSZAG r Nyári cipők minden szinben Fehér kombinált női és férfi cipők Gyermek szandálok ériási választékban Kalász és IBC hitel Olcsó árak u M1 cípőüzíet Kárász-u. 3. /Z EGED VI. 2. — A polgármester szabadságon. Dr. Pálfy József polgármester kedden, junius elsején megkezdte hat hetes nyári szabadságát- Ked­den még megjelent ugyan a hivatalában, dé feleket már nem fogadott, csak átnézte a pos­táját és elnökölt a korábban összehívott bizott­sági üléseken, azután hazament. Julius köze­pén tér vissza szabadságáról, amelynek egy ré­szét valamelyik külföldi fürdőhelyen fogja tölteni. Dr. vitéz imecs György főispán jú­nius közepén kezdi meg — értesülésünk sze­rint — szabadságát, de a szabadtéri játékok idejét ő is itthon fogja tölteni. — A városianyai iparosok és kereskedők házhelyet kérnek. A várostanvai iparosok és ke­reskedők kívánsága, hogy Várostanyán meg­felelő helyen házhelyet kapjanak. Eziránvu kérelmükkel fordultak nemrégen a polgármes­terhez, ismerve jóindulatát a tanyai iparosok és kereskedők iránt. Kérelmükre ezideig kon­krét választ nem kaptak, azonban ugy érte­sültek. hogy az általuk igényelt jelenleg tel­jesen használaton kivül levő területet a polgár­mester az alsótanvai népkörnek kulturház cél­jára ajánlotta fel. Elhatározták, hogy a hét folyamán küldöttségileg fogják felkeresni a polgármestert és személyesen kérik meg mél­tányos kívánságuk teljesítésére. — Szóreg a szegedi távbeszélő hálózatban. A' kereskedelemügyi miniszter a szegedi ke­reskedelmi és iparkamara előterjesztésére Szőreg községet a szegedi távbeszélő hálózat­ba kapcsolta be. Ennek következtében a sze­gedi és szőregi telcfonelőfiztők kapcsolások alkalmával az interurbán dij helvelt a helyi távbeszélő díjszabásra érvényes dijakat fize­tik. A rendelet junius 10-én lép életbe, ugyan­akkor a szőregi központ telefonszolgálata este 0 óráig hosszahbithatók meg. — A kereskedősegédek és Iparossegédek Ju­falmazásH. A kereskedelmi miniszter felhívására a szegedi kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet hosszú szolgálattal rendelkező érdemes ke­reskedítoegéíek, valamint vendéglői, kávéházi és fodrászsegédek 100—100 pengő összeggel való ju­talmazására. A jutalmakra csak olyan segédek pályázhatnak, akik jelenlegi munkaadójuknál meg­szakítás nélkül legalább is betöltölt 25 év óta vannak alkalmazva, 50 életévüket betöltötték és ezideig még kitüntetésben nem részesültek. A pá­lyázati kérvényhez mellékelni kell a munkaadó Altat kiállított szolgálati bizonyítványt, valamint erkölcsi bizonyítványt arról, hogy az állam Iránti bflség é.s egyéni me.gbizhatőság szempontjából ki­fogástalan a pályázó. A nem magyarországi szü­letésű pályázók a magyar honossá? megszerzés-5! is igazolni tartoznak. A pályázatokat legkésőbb julius 1-ig kell a szegedi kereskedelmi és iparka­raaránál benyujtini. — Kevesebb ruhát Eell csináltatni. ha a szövet 'ziingvapjuból készült, mert az érvekig tart és mipdig szép. A magyar urirsaládok részére évek óta szállítja angólosan gyártott kiváló szöveteit a Triinkhalin Posztógyár, Budapest, XI. Lenke-ut 117. 'Meg ma kérje a szövetminták költség- és kötelezettségmentes elküldését. <_ Korábban nyílik a Szent Vince Egyesület Strandja. Az Ujszegedi Szent Vince Egyesület ve­zetősége értesiti a szülőket, hogy az idei strand­szezont már junius 13-én megkezd?, összejövetel reggel nvole órakor a Stefánia-sétány Erzsébet­szobránál, beiratás egy pengő egész szezonra, ebéd, uzsonna husz fillér naponta. • — Túlságosan vérmes embereknél, kivált­kép akiknél az igen nagy pedvdusság minden­féle kellemetlen tünete, mint gvors elfáradás, elhágyadás, a teltség érzete, gyakran jelentke­zik. kitűnő hatással szokott járni, ha három hétig naponta reggel, éhgyomorra egv pohár természetes „Ferenc József" keserüvizet isz­nak: Az orvosok ajánlják. ruha cipő sapHa divatos, szép, olcsó — Az AUKE jubiláris ünnepsége. Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete jubiláris ün­nepségeinek előkészületei befejeződtek. A ju­bileumi ünnepségek szombaton este fél 9 órai kezdettel a Hungáriában hangversennyel kez­dődik. amelyen a Szegedi Kamarazenekar és a Szeged Városi Énekkar Egvesület működik közre Fricsav Ferenc vezényletével, fi-án dísz­közgyűlésen emlékezik meg az AUKE 10 esz­tendős jubileumáról, amelyen ünnepelni fog­ják dr. Tonelli Sándor kormánvfőtaná­csost. az egyesület elnökét és Kertész Ernőtf az egyesület társelnökét, akiknek ebből az al­kalomból aranvjelvénvt nyújtanak át A dísz­közgyűlésen az AUKE öt tiszteletbeli elnököt választ. Faragó Lajost, a Szegedi Kenderfo­nógyár igazgatóját. G r ó s z Marrejt. a szegedi kereskedelmi és iparkamara osztályfőnökét. Vértes József avari képviselőt, az AUKE alapítóját, dr. Vínkler Elemér kormány­főtanácsost és Wagner Ferenc nagykeres­kedőt. A díszközgyűlésen, amit a városháza közgviilé"-i termében tartanak meg. előadási tart dr. Tápay Szabó f.ászló esrvetemi ta­nár .Régi szegedi k^reskedőesaládnk" eimmel. A közgyűlés után bankett lesz a Tiszában, amelyre a 3l-9ö-ős telefonon is lehet jelent­kezni. — Felvétel a slketnétnák szegedi ínté/eféhe. A siketnémák szegedi Intézetének igazantós.'ura közli, hogv a területéhez tartozó Brleslwlroff, Bé­kés-Gssnnd-A.rnd-T,-\rontál. Csongrád és Pest vár­megyék déli t{széhől a tftvrt tanévre felvesz min­den ol van fi—10 éves síketnéma svenneket, aki énelméiü és oktatásra alkalmas. Az isazoltan sze­génv szülők ijvermekej teljesen inervfnesen része­sülnek oktatásban, nevelésben Z-s teljes ellátás­ban. Akinek siket-, vasv .hallónéma gvermeke van. közölje levelezőlapon az intézet igazgatósá­gával. —. Szegedi ntmutMn ít fanÁESFTDÓ. F.zen ÍJ címen régóla. nélkülözött, hasznos kőnvvecste ielent me* a közelmúltban SzegeAen. vitéz Szabó Géza lanáesnok ós dr. Kémén v f^ászló Tstván figwéd szerkesztésében. A iól összeállított kftnvvhen meg leh^t találni a tör­vénvh»tó«ági bizottsági ta.<Tol< névsorát, lfikhe­Ivűk feltüntetésével, a különféle bizotW'-ok tagiainak névsorát, egvházak. egvetem, álla­mi t's egvéh lv'vatalok nmntns beosztását, azon­kn öl betűrendes névsorban valamennyi sze­gedi egvesület fel v-m IflpHre n kőnwhen. : amelv ezenfelül a mn, ficrve^ haios embere I S7őmárs eligazító segédeszköz é^ Jogi adó is adó, po«fr». kÖ7í<5n»ff«»*si H egv éh ha- , 'ósám eljárásoknál. \ szegedi Útmutató és Tanácsadó szerkesztői •> könyv megjelentetésé­vel jó szolgálatot tettek. l ka. akácméz p —.06 I he. inak p -M I hö diObei p 2 40 1 kö. mazsola szftllft p ÍM NAGY ALBERT (Paortkaoiac) Könyvek az uccán Az uccára kerültek ismét a könyvek, mint néhány esztendő óta minden év /uniósának • eisö papjaiban, hogy közelebb férkőzzenek az emberhez, aki egyre messzebbre távolo­dik a betii/i világától. Szegényes sátrak tar­kitjáli a korzó nyár eleji képét és a ponyváié árnyékában, gyalulatlan ládákban várja a könyv a ritka vevőt, talán már nem Is a vevót, csak az érdeklődőt, akinek ujjat fél­szegen. bátortalanul simogatják meg a könyvtáblákat, kutatva futnak végig az cyy­máshoz simuló lapokon, mmtha keresnének valamit: talán egy elsütyedt világ halálba dermedt szomjúságát, As em.bere'c leginkább csak jönnek-msn-4 nek a sátiuk előtt, nagyon kevesen fordítják a könyvek fe'é az arcukat, de aztán ezek is legyintenek. vCsak könyv« — gondoljuk magukban és közömbösen haladnak tovább. Néhány csiilogószenu't, kóeoshajn diák tur­kál a poros ládákban és egy-két nagyon ko­pott, nagyon vékonyareit férfi, akinek a szi­vében még fö'.érez ncha a réyi szomjúság. De más senki. Nem kell a könyv. Elvesztette varázserő* • jet. Nem. vigasztal, nem b*ttat és nem rin­gatta bele a mai embert abba az álomtir­tomdnyba, amit az irodalom és a müvésset világának neveznek a kulturhistórikusok. Es'nem kell a könyv, me t nincs péne rd és éppen ezért na rmon drága. Az idén mérf a könyvnapi kiadmányok ára is szokatlanul magas. Pedig talán, ha egy-két jó könyv keriilne ilyenkor olcsó, filléres áron piacra, Idnrjrvlobhanthatnd azt ft parazsat, ami. a régmúlt idők olthatatlannak hitt kulturtüzé­böl megmaradt... Búslakodnak a júniusi napfényözónben ai drnyékos, poros boltok polcairól kirakott könyvek, legfeljebb azon örvendeznek, hogy kicsit szeílözködhetnek ezeken a könyvnapo* kon... -oO— — 3 pengőért 40000 pengőt nyerhet, bi részi vesz s 68. jótékonycélu államsorsjátékon. — A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony ííöegylet Junius 5-én este fél 0 órai kezdettel a Toldi-uccai székházában rendezi jótékonycélu műsoros kerti ünnepélyét. Az ünnepség védnökei dr. vitéz Imecs Györgyné, dr. Pálfy Józsefné. dr. vitéz Shvoy Kálmánná és dr. Tóth Béláaé. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak.- 8 ko« vács, 2 épületlakatos, 1 órás, 1 körfürészes, 1 fa­megmunkáló gépmunkás, 5 bognár, 1 kosárfonó, fi szabó (nagv, házi, konfekciós, ceigmunkás), 'J cipész, 4 borbély, 1 cukrász, t sütő, t cukorka­készilö, 2 csónakosfia, !"> téglagyári napszámos, 3 gyiimölcsszedö legény, 2 iip nők, 1 jégkihordó, 5 erős kifutó biciklivel, 1 vendéglői mindenes, 12 ki futó 11—15 éves, 1 üzleti szolga lisztkereskedésbe, 12 nőtlen gazdasági kocsis, t kisegítő füszerkeres­kedősegéd, 1 borfiú. Jíök: 4 varrónő, 4 hölgyfod­rásznő. 1 cukorkacsomagolónő, fi gyümölcsszedd­nő, 4 téglagyári munkásnő. Hadigondozottak ré­szére fenntartott munkahelyek: 12 ládagyári mun­kás vidékre, 12 gyiimölcscsomagolónő, 10 kender­gyári munkásnő, 10 téglagyári napszámos és nap­számosnö, 2 kiszolgá'onő, 1 műszerész, t gázpro­paganda tisztviselőnő. Tanunrhelyek: t német­franciául besiélö gazdasági főiskolát végzett nö. Szegedi Ipari filÍF nyitva naponta rcüöes ö-lói este 1-iá ncicDOdif 50 sin., guermeftfegu 20 »IL;

Next

/
Oldalképek
Tartalom