Délmagyarország, 1937. június (13. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-29 / 145. szám

4 DÉCMAGYARORSZAG Kedd, T937 Junius 29. Készülődés a vasárnapi ipartestületi választásra Az Erdélyt-p&rl hélffil gyűlése (A Délmagyarország munkatársától) Hétfőn Cila az ipartestület nagytermében Erdélyi András pártja tartottfnagygyülést, amelyen 300 iparos je­lent meg. Faludi Sándor törvényhatósági bizott­sági tag mondott megnyitó besiédet. Kifejtette, hogy a vasárnapi választáson akarják kifejezésre juttatni bizalmukat Erdélyi András iráíit. Ezután Erdélyi András mondott programbeszédét. Hangoztatta . hogy fel­kérésre vállalta az elnökjelöltséget, amelynek néni díszére válik, hanem as iparosbékét akarja meg­teremteni. — Célom — mondotta —, hogy létrejöjjön az ff>arosegység és megindulhasson az iparosság al­kotó munkája, önzetlen, becsületes, tiszta mun­kát akarunk megindítani és ehhez kérem min­den szegcdi iparos segítségét. Megvallom, ezzel a íegitséggel nem lesz nehéz a munka, de el kell érnünk a célt: az Iparosegységet. Segíteni aka­runk az iparosifjuságon, mindenképen támogatni a fejlődésüket, ez is egyik programpontom. De mindedet csak ugy tudom megvalósítani, ha iparostársaim támogatnak. Ezután dr. Dettre János állott feT, beszédét a következő szavakkal kezdte: — Mély hálával köszönöm, hogy itt lehetek. A közélet harcaiban nem járunk mindig egy uton, sorsunk, meggyőződésünk, életszemléletünk nem ugyanazt a kötelességet rójja mindannyiunkra s a politikai meggyőződés végzete más-más felada­tot biz ránk az élet különböző harcterein. Abban a korban, amikor minden politikai párt a tagsági jelvényét és világnézeti azonosságát követeli be­lépőjegyül h közélet kapuja előtt, önök nem kí­vánva tőlem megalkuvást és nem kérve megta­gadását annak, amiért küzdeni fogok mindig., amig irni tud a kéz és szólni tud a száj, kinyúj­tották felém becsületes kezüket. Lehet, bogy ügyeskedéssel kétségtelenné tudtam volna a ma­gim számára tenni a választás sikerét, de én már ott tartok, hogy legalább olyan szívesen bukom <1 a barátaimmal, mint győzedelmeskedem az el­lcnMelmruel. Ezután arról beszélt, bogy nd a törekvésük ctflja. Folytatni akarják az ipartestület épitö mun. káj/.t s a multak hibáit kiküszöbölve akarják to­vább vinni a múltnak alkotásait. Nem kielégítetlen és kielégíthetetlen személyi ambíciók jöttét itt össze, nem azok, akik egyformán tudnak gyűlöl­ködni, nem a fürge«ég. a rimbora>ág és a bo»«zn hivta és parancsolta é-Ietre ezt a pártot, hanem nz iparon közérdek szolgálatának vágya s az az aggodalom, hogy mi lesz a szegedi iparosságból, ha a közéleti pozíciók utáni szomjas törekvés ve­szi kezébe a vezetést. De ettől nem kell félni, inert a szegedi iparosságban van annyi közéleti érettség, hogy nc azzal a listával szavazzon, amit utoljára nyomtak a kezébe. VISSZAHELYEZTEM fehérnemű varrodámat Horváth Mlhóly ucca 7 alá Stefándelné Maforos Irén -f Ovia egészségét! + GEORGETTE ÉKIGA hártyavékonysigu hővezető különlegesség EZT VEGYEI Sohasem fog mást használni. Kapható nnndcu gyógyszcr'ár, drogéria e$ illatszertárban. Ezután részletesebben foglalkozott a Eainer­pártvacsorán elhangzott felszólalásokká] s rá­mutatott arra, hogy bármennyire kötelességünk is elősegíteni, hogy minden tévedő visszatérhes­sen a polgári társadalomba, nem pártvacsora­felköszöntői adják ínég a rehabilitációt. Az ípa­rosérdek és a közéleti tisztaság szempontjából mérte a pártvacsorán elhangzottakat. De — mon­dotta, — nem az a célja, hogy a szembenálló pár­tot megbántsa, hiszen a másik oldalon barátai és hűséges fegyvertársai vannak, akik csak a kortes­kedés zűrzavarában tévedtek el. Jól csifc ueki hal­lani, hogy az ellenzéki goudolathoz való hűséget hangsúlyozta az egyik szónok. De meg kell kér­dezni, hogy az ellenzéki gondolat szolgálatát ho­gyan lehat összeegyeztetni szélsőjobboldali expo­nenseknek közéleti p«vziriókbnz segítésével? A Hűvösvölgyben a nyilasok belelőttek a munkás­ságba s itt a munkásság barátai segithetik a szél­sőjobboldal élharcosait közéleti érvényesükéhez? — Nem azért álltunk a fórumra, — folytatta Dettre beszédét —, hogy gyűlölködést hirdes­sünk. Vannak, akik a közéleti tisztségek diszérc rá vannak szorulva, mi nem azért harcolunk, hogy kapjunk, hanem azért, hogy adni tudjunk. Mikor a világháború befejezése után Joffre marsallt megkérdezték, hogy ki nyerte meg tulajdonképen a marnei csatát, a marsall a következőképen vá­laszolt: „Hogy ki nyerte meg, azt nem tudom, de azt tudom, hogy mindannyian elveszítettük volna, ha elveszítjük." Hogy ezt a választási küzdelmet ki nyeri meg, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a szegedi iparosság vesziti el, ha mi elveszítjük. A tiszta közélet törvényeit akarjuk érvényesíteni s el akarjuk háritani az ipartestülettől azt a ve­szélyt, hogy állandóan vezetőinek múltja foglal­koztassa a közérdeklődést Hítész férfiakat aka­runk az ipartestület élére állítani, akik puritán életükkel, intakt erkölcsi érzékükkel, tiszta múlt­jukkal és tiszta munkájukkal szereztek jogcímet a mások vezetésére. Velünk az erkölcsi igazság, a mi szövetségesünk: a becsület, — nem veszít­hetjük el ezt a csatát. A nagygyűlés Takdrs Béla záTÓszavaival ért vérét. - " Francia négyes — négy világsztárral A francia négyes az a hires tánc, amelyben a párok tagjai változnak és újra visszatérnek egy­máshoz. Ez a táncfigura az alapötlete irodalmi­lag és művészileg a Harcias hölgyek cimü uj filmnek, amelyben William Powell, Jean Harlow, Myrna Loy. és Spencer Tracy alkotják azt a két párt, amely egy bájos, finom és rendkívül ötle­tes bonyodalomban, folyton változik. Két nő viaskodik ebben a vígjátékban két fér­fiért, csak azt nem lehet tudni egészen biztosan a darab ötletes fordulatain át, hogy melyik nő tulajdonképpen melyik férfiért harcol. Szelleme­sebb, ötletesebb és vidámabb mesét még keveset irtak filmre, mint a Harcias hölgyek témáját, amelyet négy főszereplő ragyogó játéka tesz ér­dekessé és különlegessé. A tragikusan elhunyt Jean Harlow egyik leg­kedvesebb szerepét játssza ebben a filmben, mel­lette a fölényes előkelőséget Myrna Loy képvi­seli, Speuoer Tracy viszont a hivatásáért élő új­ságíró szórakozott alakjában nyújt érdekes kon­trasztot, a mindig előkelő, hideg és öntudatos William Powell alakításához. Né.gv tlyen előkelő világsztár együttes munká­ja kétségtelenül a legtökéleteseb művészi kvar­tett, amely színpadon vagy filmen valaha együtt működött. Alkalmi eladásunk G. F. B. netz térdharisnya P.1'48 Pollák Testvérek és Széchenyi-tér Gyilkosság a bál után Helybenhagyta a tábla a gyilkos nagyszéksósi legény büntetését (A Délmagyarország munkatársától.) Egy 27 éves gazdalegény gyjlkosság vádjával terhelten állott hétfőn a s^gedi Ítélőtábla előtt.,A vádlott: Bozóky György a mult év őszén agyonszúrta a haragosát, Puskás Istvánt. Mindkét gazdalegény egy leánynak' udvarolt és emiatt nézeteltérés támadt köztük. A mult év szeptemberiben Nagyszékjóson szüreti bál volt és ezen megjelent Bozóky György és Puskás Ist­ván is. A bal után Puskás hazakísérte az ideálját, akinek Bozóky is szeretett volna udvarolni éa rogsz szemmel nézte a társa közeledését a leány­hoz. Amikor Puskás hazafelé ment, az uton elého állt Bozóky és fe'elősségre vonta. A szóváltást tettlegesség követte és ennek hevében Bozóky agyonszúrta Puskás Istvánt. A törvényszék . aa év elején tartott tárgyalást ebben az ügyben éa Bozóky Györgyöt 10 évi fegyházra itélte. Az itd* lötábla hétfőn helybenhagyta ezt a büntetést. Szenzáció! Márkás tiszta­selyem harisnya hibátlan 420 Minden­téle I ujat i ranci ff cd, foteh kárpitosmunkát ujat és átdolgozást legolcsóbban készít Iga* randával részletre is'! Horváth kárpitos. Sze­ged, Damjanics u. 23 (füszerüzlet). Modern fotelek, rekamiek raktáron. 288 Útlevél- éf igazolvány­fénykép pontos méret szerint 2 drb 98 fillér. 8im«* nyi fényképésznél, Szeged. . (Kokó Moitvai ízembe. PflRISI NAGY ÍRUHÍZ RT, IZIOEO. CSKKONICS éa KISS UCCA SAROI( N6I KALAPOK Rehlám nöi kalap Sírapa nOl halap Nyári nöi halap • Modern nöi halap Radzsa nöi halap Naauszeili radzsa nöi halap 98 fill. 148 fill. 198 fill. 248 fill. 298 fill. 348 fill. Bubi radzsa nöi halap 298 fill. &ETTER éttermei+ Buda, XI. ker.. Horthy Miklós-ut 48 szám. ^ Szép-és kellemes kerthelyiségóben esténként és ünnepnapokon a déli | 9I.„1A. ESAvie és cigányzene­('nikban kdlialVS I |U|I5 kara muzsikál. Elit mert jó konyha. Fajborok. Dreher sörök. Szegediek állandó találkozó helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom