Délmagyarország, 1937. június (13. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

Y-j.M, 1937 niniuJ I. oei MAGyARORC7SG 3 A kormányzó országos jelentőségű ünnepen felavatta a szegedi Hőtök Kapuját ,A teljes és fftkéleres egyenlőség érvénuestil az emlékezés Kapuid­ban, mert nem látunk. nem keresünk hősi halottaink között semmi­fele mcaHiilönböztetésr - „Nem a halál, hanem az elet kapuját akartuk szimbolizálni (A Délmagyarország munkatársától.) Szeged és a szegedi hősök emlékezetének vasárnapi nagy ünnepe monumentális keretek között bontako­zott ki. A város lobogódiszben, ünnepi lélekkel várta az ország kormányzóját és tizenkétezer bösi halott művészi emlékművének, a Hősök Ka­pujának ünnepélyes leleplezését. Ennek a nagy­szabású kettős ünnepnek az időjárás is kedve­zett, elmúlt a kánikulai hőség, helyette üditő szél támadt, amely könnyebbé tette a várakozás óráit és megkönnyítette a rendíentartő és az ünnepé­lyen résztvevő alakulatok szolgálatát. A kormányzó különvonata, amely az éjszakát Szatymaz állomásán töltötte, reggel kilenc órakor futott be a zászló- és virág­díszbe vont pályaudvarra. Az államfő fogadta­tása- festöien szép látvány volt. A különvonat sín­párjával szemben sorakoztak fel azok, akik részt­vettek a hivatalos fogadtatáson. A diszegyen­ruhás, rohamsisakos tisztek, a zsakettes-cilinderes urak, a fekete atillás vitézek, a magyarruhás leá­nyok és hölgyek tarka csoportja együtt festői lát­ványt nyújtott. Kilenc óra előtt harsant fel a kürtjei, amely a kormányzó érkezését jelezte, ntfajd a katonazene­kar rázendített a Himnuszra. Az egyenruhás ala­kulatok feszes vigyázz állásba merevedtek, a fér­fiak levették cilinderüket és a vonat méltóság­teljes lassúsággal úszott az állomás e'é. Kemény vezényszavak hangzottak el és a pályaudvarral '.szemben lévő térség felöl eldördültek az ünnepi Mgyulövések. A különvonat első kocsijából Horthy Miklósné -szállt le elsőnek Hóman Bálint kultuszminiszter és egy szárnysegéd kíséretében. Lelkes éljenzés zendült fel. amikor a második kocsi ajtajában megjelent Horthy Miklós kormányzó daliás alak­ja. A kormányzó a szegedi 9. honvédgyalogezred ezredesi egyenruháját viselte. A kormányzó után szállt ki a különvonat többi utasa, Vértessy Sán­dor, a kabinetiroda főnöke, Keresztes-Fischer La­jos tábornok, a katonai iroda főnöke, vitéz Lázár Károly alezredes, a testőrség parancsnoka, Brunswick György alezredas, a kormányzó uti­inarsallja, Gerlóczy Gábor őrnagy és Németh Ti­bor őrnagy, szárnysegédek. A kormányzó először vitéz Mérey László tábor­nok, vegyesdandárparancsnok jelentését fogadta, aztán ellépett kíséretével a díszszázad előtt, fo­gadta a fegyveres alakulatok vezetőinek jelent­kezését, majd folytatta útját a polgári alakulatok elé, ahol dr. vitéz Imecs György főispán üdvö­zölte. Ezután sorra kezet fogott a megjelentek­kel, hosszasabban beszélgetett régi ismerőseivel, vitéz Shvoy Kálmán altábornaggyal, akinek nagy része van abban, hogy a Hősök Kapuját ilyen nagyszabású országos jelentőségű ünnepség kere­tében lehetett felavatni, Rassay Károllyal, akit melegen üdvözölt a kormányzó és akivel hosz­szasabban elbeszélgetett, majd sorra kezet fo­gott a különböző intézmények képviselőivel, dr. Erdélyi László egyetemi rektorral, a s. egedi egy­házak lelkészeivel, Raskó Sándor pápai prelá-> tussal, Bakó László református, Egyed Aladár evangélikus, dr. Doroszlai görögkeleti magyar, dr. Frenkel Jenő izraelita lelkészekkel, aztán elérke-­zett a törvényhatóság küldöttségéhez, amelynek élén dr. Pálfy József polgármester üdvözölte rö­vid beszéddel a kormányzót, aki válaszában többek között ezeket mondotta, — Nagyon örülök, hogy lejöhetek Szegedre, amit, sajnos, csak ritkán tehetek meg sok gon­dom között- örülök annak is, hogy felavathatom a Hősök Kapuját, amelynek szépségéről, monu­mentalitásáról már nagyon sokat hallottam. Amig a kormányzó végighaladt az ünnepi sor előtt, a föméltóságu asszonyt a szegedi hölgyek küldöttsége élén dr. vitéz Imecs Györgyné, a fő­ispán felesége üdvözölte és a város színeivel dí­szített gyönyörű virágcsokrot nyujtottt át .neki. Vitéz Mérey Lászlóné, a vegyesdandárparancs­nok felesége nemzeti szinü szalaggal átkötött csokrot nyújtott át. A kormányzó a hölgyek kül­döttségénél találkozott feleségével, azután a vité­zek és a magyarruhás leányok éljenző sorfala kö­zött vonult le kíséretével az állomásépület elé, ahol autóba szállt és az ipari vásár meglátoga­tására indult. Az ipari vásáron Az ipari vásár bejáratánál a kormányzót Nagy József, a vásárrendező bizottság elnöke és Erdős Árpád hírlapíró, a vásár igazgatója fogadta. Nagy József köszönetet mondott az államfőnek a. vá­sár meglátogatásáért, majd felhivta figyelmét a kiállítás gazdag anyagára, amely* a szegedi kéz­műipar rátermettségének dokumentuma. Ablaka György piros rózsacsokrot nyújtott át a föméltóságu asszonynak, egy kisleány pedig, Nagy Amália, selvenipárnán á'nyujtotta a fömél­tóságu párnak a vásár ajándékát, egy pár re­niekbekészült szegedi selyem/mpucsot és egy gyö­A Gizella-tér, a Hősök Kapujának felavatási ünnepének színhelye, már a kora reggeli órák­ban felkészülten várta a nagy eseményt. Az em­lékművel szemben állt a kormányzó díszsátra, mindkét oldalán hatalmas széktábor töltötte meg a tér szabadon álló részét. A vendégek, akik csak jeggyel léphettek a Gizella-térre, már jóval az ünnepély kezdete előtt elhelyezkedtek. Gyorsan megtelt a tér zsakettes, cilinderes urakkal, disz­egyenruhás katonákkal, a frontharcosok, a vitézek, az egyetemi alakulatok csoportjaival. Az emlék­mű két szobrát piros drapéria borította, előtte, balfelől állt a szószék. Féltizenkettökor indult el a kormányzó, a kor­mányzóné és kísérete a püspöki palotából. A kor­mányzón megszokott egyenruhája feszült. Roham­siakos katonakordon között vezetett az állam­fő utja a díszsátorig. A katonazenekar a Him­nuszt játszotta és egymásután dördültek el az ün­nepi ágyulövések. A közönség lelkes éljenzéssol ünnepelte a ruganyos léptekkel közeledő kor­mányzót, aki aztán a föméltóságu asszony és Jó­zsef főherceg között elfoglalta helyét a díszsá­torban, a kormányzót itt Shvoy altátbornagy üd­Belvárosl Mozi Kedden utoljára Az idény legiobb magyar filmje: PESTI KESE Páger, Turay, Dobos Anni, Békássy stb. Széchenyi Hozl Kedden utoljára Láthatatlan ellenség Történet az emberiség leenngyobb jótevőjének kiizrlelmes é'étéből, . ..'fa?. PAUL MUN', fWw ¥ ig32I'i Zdm&SL fogpepi fÉmSw^m Wegakadáltfo&a% WMp::3f a fog^déket | Pr© ® &:: nyörü gvöngyháznyelü szegedi halbicskát. Ezután elindult a kormányzó a vásár meg­tekintésére és leplezetlen érdeklődéssel állt meg egy-egy pavillon előtt, érdeklődött a kiállított tárgyak iránt és közvetlenül elbeszélgetett számom kiállítóval. Közben kíséretének tagjai előtt sze­gedi emlékeiről beszélt, e'mondotta, hogy örökké einlékezn i fog azokra a nagyszerű halpaprikásokra, amelyeknek szakácsa Pálfy Dániel volt. Kedves jelenet játszódott lo a vásár udvarán, ahol egy kiállított homokfutó kocsit vizseált tü­zetesen a kormányzó. — Ha majd gazdagodunk — mondotta —. ismét divatba jön a ló .meg a hintő. — Én bizony az autót jobbnak tartom — je­gyezte meg a kormányzóné. A kormányzót a kiállítók táborán keresztit Nagy József és vitéz ^Dóczi Imre kalauzolta, • kormányzónét Kertész József, Ablaka György és Szölőssy Sándor. A látogatás több mint félóráig tartott, utána a kormányzó katonai kíséretével autó* a Mars-téri lakianyába ment, ahol résztvett a helyőrség villásreggelijén, a kormányzóné pedig József főherceg, Hóman Bálint kultuszminiszter, dr. Pálfy József polgár­mester és dr. vitéz Imecs György főispán kísé­retében a fogadalmi templomba ha.'tatott és részt­vett a Glattfelder Gyula megyéspüspök által ce­lebrált misén. vözölte. Az egyesitett dalárdák a Himnuszt ére­kelték el és ezzel megkezdődött az ünnepély. A polgármester beszéde Dr. Pá'fy József polgármester a díszsátorból a szószékhez sietett és arról elmondotta beszé­dét, amelyet megafonok közvetítettek, ugy, hogy a tér legtávolabbi pontján is jól hallatszott minden szava. Beszédében többek között ezeket mondotta a polgármester: — Szeged közönségének bensőségteljes kegye­letes ünnepe a mai nap, amikor a nemzet szi­vének összedobbanásával, Magyarország Kor­mányzójának jelenlétében felavatja ezt a hatal­mas emlékművet, mint n világháború hösihalottai­nak cs élő hőseinek örök dicsőségét hridető mo­numentumát — kezdte a polgármester. A polgármester ezután felsorolta Szeged va­sárnapjának ünnepi eseményeit, üdvözölte a ven­dégeket, majd ismertette a Ilösök Kapuja keletke­zésének történetét. — Sokkal nagyobb, sokkal monumentálisabb és sokkal különlegesebb az egész mii művészi elgon­dolása, semhogy azt első tekintetre átláthatnánk és futólagos szemlélet alapján bírálhatnánk. Ezérl most csak hálás köszönetet mondhatok mindazok­nak, akik az emlékmű létrehozásához bármiként hozzájárultak és Szeged város közvagyonát egy nagyértékü és rendkívüli érdekességü, hazafias és kegyeleti célt szolgáló műtárggyal gyarapítot­ták, — A város nevében köszönetet mondok II ő ­man Bálint miniszter urnák, aki lehetővé tette a város régi kegyeleti tartozásának lerovását, köszö­netet mondok Aba-Novák Vilmos és Lő te Éva művészeknek, akik a nagy művészi feladat iránti lelkesedéssel, tehetségük legjavát adtak a műhöz; végül köszönetet mondok Erd.élyl.An­A felavatási ünnepély

Next

/
Oldalképek
Tartalom