Délmagyarország, 1937. június (13. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-12 / 131. szám

Szombat. 1937 junius 12. OeiMAGyARORSZSG 5 Mi történt a somogyitelpi fíiszerüzletben Kormányzósértésért 100 pengőre Ítélték Hirsch Bernátot (A Délmagyarország munkatársától.) Hirsch Bernát 74 éves ügynök kormányzósértési perét tárgyalta pénteken a szegedi törvényszék Sárat/­tanácsa. Az volt ellene a vád, hogy márciusban, amikor üzleti körúton volt, megjelent Goszmann József somogyitelepi füszerüzletében és ott, az akkor lévegőben lévő puccshirekkel kapcsolatban rágalmazó kijelentéseket tett. Az idős ügynök tagadta a vádat, .több tanú azonban részben ellene vallott. Goszmann József­né azt mondta, hogy előtte tette az inkriminált ki­fejezéseket az ügynök vásárlás közben. Kijelen­tette a fűszeres felesége, hogy többen is voltaki az üzletben, igy szerinte Bálán Miksa nyugdíjas, Török Jánosné és mások. A tanuként kihallgatott Törökné kijelentette, hogy az ajtóban találkozott az ügynökkel, nem hallotta .a szóbanforgó kijelen­téseket. Bálán Miksa csak részben hallotta, Babó József nyugdíjas pedig csak a füszeresnétől tuáta meg, hogy mit híresztelt volna az ügynök. Az ügyben már májusban is tartottak tárgya­lást, amikor Pillinger János megerősítette azt, amit a íüszeresné az ügynök kijlentéseiről mon­dott. Dr. Pap Róbert védő több tanú kihallgatását kérte. Egy tanút arranézve kért kihallgatni, hogy a fűszeres és a felesége nyilaskeresztesek, egy másik tanúval pedig azt akarta bizonyítani, hogy a füszeresék egyik cégnek tartoznak a tűzifa árá­val, ezt járt az ügynök behajtani. A biróság mellőzte a tpvábbi tanuk kihallgatását, majd dr. Illyés Tivadar ügyész' mondott vádbeszédet és kérte, hogy kormányzósértés vétségében mondja ki a biróság bűnösnek Hirsch Bernátot. Dr. Pap Róbert védőbeszédében arra hivatko- j rttt, hogy a szóbanforgó napon Hirsch Bernát még vagy tiz üzletben megfordult, de sehohem tette meg az inkriminált ,kifejezéseket. Bejelen­tette, hogy Goszmann Józsefet a legutóbbi kama­rai választáson a nyilaslisztán szerepeltették és ugy tudja, hogy a fűszeres és felesége is tagja a nyilasoknak". — Tagja maga a nyilaspártnak? — kérdezte 3 tanácselnök Goszmannétól, aki tagadólag vála­szolt és .kijelentette, hogy o- ura sem nyilas. . Ugyanezt felelte az egyik tanú is a tanácselnök kérdésére. A perbeszédek elhangzása után a biróság íté­fetet hozott és Hirsh Bernátot kormányzósértés vétségéért 100 pengő pénzbüntetésre itélte. A pénzbüntetés 5 pengőnkint 1—1 napi fogházra vál­toztatható át behajthatatlanság esetén. Az Ítélet jogerős. Harisnyákból Széchenyi lér pg||jj|| |gS|(j(j|<|)|( ttetolllo u női, férfi, gyermek egyedülálló választék Unió taar. Kalász taer 0.5 3 drb —.68 0.5 4 drb —.88 BEFŐTTES ÜVEG, ZOLD: Lit. 0.25 _ 0.1_ Ár 5 drb -78 4 drb -.78" LEKVÁROS ÜVEG ZÖLD; Lit 0.2 0.3 Tr tTdrb -.78 5 drb -.88 BABOS ÜVEG, ZOLP: _Lit. 0.3 0.75 "ár 5 drb —.78 3 drb —.68 UGORKAS ÜVEG. ZÖLD: Lit. "2 4 5 6 ár 2 drb —.88 —.78 —.98 PTlíT PATENT BEFŐTTES ÜVEG 75 mm-es; Lit. 0.3 0.5 0.75 1 2 drb —.(58 ár —.84 —.91 P 1 01 P 1.14 3 ív befőző pergament —.22 1 tasak „Párisi" 40 gramos befőző hár­tya 15 drb gumival —.15 1 gombolvag befőtt kötöző spárjja —.17 3 levél salvcil —.21 15 drb gumi gyürü —.06 PÁRISI NAGY jRUHftZ RT, IZKQID, CKKONICS éi KISS UCCA SAROK Tökéletes újítás a SENATOR BLOK cigarettapapír! Nem kelt bajlódni a lap szétválasztásival, mert m EGYENKINT KIHÚZHATÓ Nem nyilik szét a cigaretta, mert a lap széle iz- és szakmentesen MÉZGÁZOTT! Mindenki csodálkozik, mert JM ffe fill Jt ára csak 12 fillér Kérje trafikosát, hogy a papir ötletes kezelését mutassa be. Ujszentivánon kifosztott egy gazdát. Szegeden cigányzenés mutatást rendezett fA Délmgayarorsz'ág munkatársától.) Pár nap­pal ezelőtt jelentették a csendőrségnek, hogy Uj­szentivánon Putrik Elek gazdától ismeretlen tet­tes ellopta 800 pengő megtakarított pénzét. A gaz­da a pénzt az asztalfiókban tartotta és egy este, amikor hazaért, megdöbbenve vette észre, hogy a pénze eltűnt. Nagy eréllyel indult meg a nyomo­zás, a szegedi rendőrség detektivjeinek sikerült kézrekeriteni a tettest: Ratkov Szabó Mátyás 22 éves szőregi cipészsegéd személyében. Ratkov Ujszentivánon dolgozott több héten át. Egyik napon bejött Szegedre és találkozott Kot­kics János nevü ismerősével, aki nemrég szaba­dult ki a Csillagbörtönből. Ratkov megemlítette Kotkicsnak, hogy tud egy helyet, ahol pénzt le­het szerezni, meg is mondotta, hogy hol: Uj­szentivánon egy gazda házánál. Másnap mindket­ten kimentek Ujseentiván'ra, elbújtak egy szal­makazal tövében. Innen figyelték, hogy mikor megy el a gazda hazulról. Amikor Putrik elment, a lakásban csak egy 14 éves kislány maradt. Meg­várták Ratkovék, amig a kislány elmegy a kútra vizért és ekkor a cipészsegéd behatolt a lakás­ba, felfeszitette az asztalfiókot és kilopta onnan a 800 pengőt. A társa ezalatt a szalmakazal tö­vében várta az eredményt, de Ratkovból ugylát­szik még a zsiványbecsület is hiányzott, mert el­szökött a társától is és Szegedre utazott Itt ru­hát vásárolt, kiöltözködött és cigányzenés nagy murit rendezett. A detektiveknek gyanús volt a dolog, igazolásra szólitották fel a cipészsegédet, aki nem sok idő múlva bevallotta a lopást. A pénz egyrésze még meg volt nála, a többit el­költötte. A tolvaj cipészsegédet a rendőrség le­tartóztatta; nyomozás indult hogy milyen cse­I lekmény terheli még a lelkiismeretét Rendőri asszisztenciával jelennek meg a végrehajtók a vásárhelyi Otl~hátralékosoknál Hódmezővásárhely, junius 11. (A Délma­gyarország munkatársától.) Mint mindenütt az országban, Hódmezővásárhelyen is sokan akadnak, akik hátralékban vannak a társada­lombiztosi líási járulékokkal. Vásárhelyen — értesülésünk szerint — 243 olyan munkaadót, orvost, ügyvédet, kereskedőt és iparost tarta­nak nyilván, akik ÖTI-járulékokkal tartoznak. Most az OTI kerületi pénztára erélyes Epésre határozta el magát a vásárhelyi hátralékosok­kal szemben. Végrehajtás indult ellenük igen visszatetsző körülmények között­Az történt ugyanis, hogy a minap több vá­sárhelyi mukaadónál megjelentek a végre­hajtók és az OTI-tartozás erejéig foglalásokat végezlek, sőt több helyen már társzekérrel egjütt jelentek meg, hogv az előzetesen le­foglalt ingóságokat elvigyék. A végrehajtók kíséretében egy-egy rendőr volt, karhatalmi végrehajtásokat vezettek a vásárhelyi OTI • hátralékosok ellen. A rendőri asszisztenciával eszközöli végre­hajtások nagy visszatetszést keltettek a vá­rosban, illetékes helyen azzal igyekeztek ma­gyarázatot adni, hogy az utóbbi idők es.mé- I nyei folvtán volt szükség a rendőri segédletre. J Megtörtént ugyanis a vásárhelyi lialárban nemrégiben, bogy a végrehajtóval szemben, a végrehajtást elszenvedő gazdák ellenságesen léplek fel, ezért kértek mosl rendőri segítsé­get a végrehajtók mellé. Az OTI-végrehajtá­sokat azonban a városban végzik és semmi szükség nem volna a rendőri segédletre. Vá­sárhelyen a rendőrség lészáma meglehetős ke­vés és nem helyeselhető, ba a rendőrséget a végrehajtásoknál is igénybe veszik. De más tekintetben is visszatetszést keltet­tek az OTI-végrehajtások. Számos ügyvédnél jelentek meg legutóbb a végrehajtók, hogy a lefoglalt ingóságokat elvigyék az OTI-hátra­lékok fejében. Az ügyvédek egyrésze hevesen tiltakozott ez ellen és arra hivatkozott, hogy nem lehet jogos az OTI követelése, mert nem tartanak és sohasem tartották fizetéses alkal­mazottakat.- Kitűnt azután, hogy az OTI az ingyen dolgozó ügyvédjelölteket könyvelte el alkalmazottaknak és utánuk vetette ki a társa­dalombiztositói járulékokat. Némelyik ügyvéd­től visszamenőlegesen 50—GO pengő járulékot követelnek és ennek erejéig történt a foglalás. Az ügyvédek egyrésze azonban ez ellen tilta­kozik és arra hivatkozik, hogy a jelölt díjmen­tesen dolgozott, tehát nem volt alkalmazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom