Délmagyarország, 1937. május (13. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-05 / 101. szám

Szerda, 1937 maíus 3. DECraSG7*RORS?*R Budapesten előállították a Békéscsabáról eltűnt detektívet (A Délmagyarország békéscsabai szerkesz­tőségétől.) Nemrégen helyezték Békéscsabára a má­tyásföldi rendőrkapitányságtól Kéry György de­tektívet, aki éveken keresztül mint közrendőr szol­gált és soronkivül léptették elő detektivvé. Kéry György ellen nö- és gyermektartás cimen peres eljárás indult, feleségétől válni készült. A család* jában történt bonyodalmak annyira megviselték idegeit, hogy szolgálatát nem tudta kellőképen ellátni, emiatt fegyelmi eljárás indult ellen?. Május elsején szolgálatra volt kirendelve Kéry, de a szerencsétlen emfcer szolgálati helyét elhagy­ta, minden bejelentés nélkül vonatra ült és eluta­zott Békéscsabáról! Kéry György detekivnek csak annyi pénze volt. hogv Mezőtúrig juthatott el, ott kiszállt a vonatból azzal a szándékkal, hogy autót bérel és azzal teszi meg az útját Buda­pestig. A csabai rendőrségen napokig várták, hogy szol­gálatra jelentkezni fog s az első feltevés az volt, hogy a detektivnek valami komolyabb baja tör­ténhetett, de arra senki sem gondolt, hogy beje­lentés nélkül eltűnjön. Miután Kéry napokig nem jelentkezett, nyomozás indult meg ellene és — mint nekünk Budapestről írják — az eltűnt d.e­tektivet Mátyásföláön feltalálták és kihallgatása végeit a főkapitányságra kisérték. A csabai kapitányság vezetője Kéry György el­len megindította a fegyelmi eljárást és miután súlyosan beszámítható cselekményt követett el az­zal, hogy állomáshelyéről engedély nélkül eltávo­zott, hivatali állásától felfüggesztette. Kéry György kihallgatásakor azzal védekezett, hogy családi bajai olyan súllyal nehezedtek rá, hogy hivatali állását nem tudta betölteni és nem volt lekiereje ahhoz, hggy kötelességét teljesítse. to eMiarisztikiis világkongresszusig restaurálták a szegedi Plátuas-femplomot Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet szobra a Hunyadiak Ligetében (A Délmagyarország munkatársától) A fe­rencrendi szerzetesek szegedi rendháza széles­körű mozgalmat indított, hogy Szegedet is minél nagyobb mértékben bekapcsolja abba az óriásinak ígérkező idegenforgalomba, amelyre a jövő év­ben megrendezendő eucharisztikus világkon­gresszus alkalmából számithat Budapest. A je­lek szerint bízni lehet abban, hogy n Budapestet meglátogató külföldiek egyrésze ellátogat Sze­gedre is. A szegedi rendház céltudatosan készül az ese­ményre. Az. alsóvárosi Mátyás-templomban hó­napok óta folyik a restaurálási munka. Az évszázados főoltárt, amelynek gerendái el­korhadtak, még az ősszel lebontották, szétszedték és megrongálódott faragványait is helyreállítot­ták. Az oltár, amelynek helyreállításán maguk a barátok dolgoznak már hónapok óta, augusz­tusra. a szabadtéri játékok idejére teljesen el­készül, de ez csak bevezetője les/ a templom álta­lános restaurálásának. Páter Sclineider Vencel házfőnök már hosszabb idő óta tárgyal a Mű­emlékek Országos Bizottságának elnökségével er­Borotva ecset Bakalit nyéléi 68 fill. 48 fill. 94 fill. Fodros gumi nadrág ifi f 1(1 Fehér, va<rv rózsaszín l-es Ilii* 24 fill. Kerékpár névtábla Kerékpár sár­védő készlet Fehér, vagy rózsaszín l-es Horgolt paplangomb bármely szinben5 drb Nöií ernyő 398 fj||. figyelje holnapi hirdetésünket. PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. IZEGID. CSEKONICS és KISS UCCA tRSRK ről a kérdésről. Az a térve, hogy a templomhajó belsejét is restauráltassa, még pedig olyan mó­don, hogy az épület műemlék-jellegének teljes mértékben megfeleljen. A belső restaurálást azon­ban meg kell előznie az átnedvesedett évszázados falak kU szárításának A házfőnök már tárgyalt is a szakértőkkel, akik megállapították, .hogy egy uj szabadalmazott szá­rítási eljárás alkalmazásával néhány hét alatt ki lehet szárítani az öles falakat és meg lehet aka­dályozni azok újbóli átnedvesedését. •— Tízezer pengő kellene a templom kiszárítá­sához —- mondotta Páter Vencel —, a rend saj­nos nem rendelkezik ezzel az összeggel, éppen ezért azt tervezzük, hogy a várostól kérünk hozzá anyagi segítségei. Meg vagyunk győződve arról, hogy a város fölismeri a templomnak, mint Sze­ged város egyik legérdekesebb idegenforgalmi ne­vezetességének a jelentőségét és nem fog elzár­kózni kívánságunk teljesítése elöl. De lesz még más kérésünk is a városhoz. Annakidején, amint azt a Délmagyarország néhány hónappal ezelőtt már megírta. Kertész K. Bóbert, néhai Klebelsberg Kunó gróf államtitkára, elkészítette a templom­körüli tér rendezésének művészi tervét. A terv szerint a térből meg kell teremteni Hunyadiak Ligetét, hiszen Szegednek a história tanúsága szerint igen sok köze volt a Hunyadi-családhoz. A ligetet szobrokkal ékesitenénk fel. Mátyás király reliefjei már kész, a templom bejárata melletti falat ékesíti, most meg kellene csinálni Mátyás szüle­inek, Hunyadi Jánosnak és Szilágyi Erzsébetnek a szobrát is. Ezek a szobrok a templommal szem­ben kapnának helyet. Az lesz a kérésünk a város­hoz, hogv csináltassa meg ezt a két szobrot. .T»­vőrc azután, a budapesti világkongresszus után, amikor a kongresszus külföldi résztvevői minden valószínűség szerint nagy tömegben látogatnak cl Szegedre, hogy részt vegyenek a restaurált Mátyás­templom felszentelés'! ünnepségén, már láthassa­nak valamit a Hunyadiak Ligetéből.. Elnnr.dot.ta még Páter Schneidcr, hogy a sze­gedi érdekek igen értékes képviselethez jutottak abban a propagandában, amelyet az egyház indí­tott a külföldön a jövő évi világkongresszus elő­készítése és megszervezése céljából. A njagyar­Ferenerend a szegedi rendház egyik iom képzett ésc világot járt tagját. Páter Galambos Imrét kül­dötte ki a propaganda megszervezése céljából. Féláru utazási igazolvány Budapestre kapható Neu Ernő banküzlet utazási irodáiéban. Imre páter, aki tizenkét nyelvet beszél, elősaor Párisba meg}', onnan Belgiumba, Hollandiába, esetleg Londonba is, aztán Németországon, ke­resztül tér majd haza. Ezekben az országokban soi ralátogatja a ferencesek rendházait és megin­dítja a propagandát, hogy a rend külföldi tagjai közül minél többen jöjjenek jövőre Magyaror­szágra, vegyenek részt az eucharisztikus világ­kongresszuson és látogassanak el Szegedre is. A piopaganda természetesen nem szoritkojild a ft­rercesck megszervezésére, hanem felöleli a civil híveket is. Nagyon vékony és hibátlan női harisnya saját márkás 2.50 Nyolcszázán cseréltek lakást Szegeden május első napjaiban Kevés a kislakás (.1 Délmagyarország munkatársától.) A köl­tözködés negyedek közül a májusi szokott a legforgalmasabb lenni. Ebb'ul a szempontból az idei májusi lakbérnegyedre sem lehetett panasz, a hónap első napjaiban mintegy S00 lakásváltozás történt Szegeden. Nagyobbára a kisebb lakások cseréltek gazdát, két és egyszobás lakásváltozta­tás fordult elő nagyobb tömegben, a szállítók sze­rint. jóval többen, mint más években. A költözési árak nem változtak. — 2 szoba­konyha -»>utort 20—25 pengőért szállítottak, a 3 szobás bulor szállítási ára 35 pengő, 4—3 szobás 10—50 pengő volt. Emeletre való szállításnál 5— S pengővel drágább a költözködés és ugyancsak' S pengővel kell többet fizetni, ha zongora is van a bútorok közt. v A szállítók és fuvarosok most a májusi lakbér­negyed idején alig győzték a munkát, ez azonban csak pár napig tart. ötödike után már véget ér a nagy szezon. Ellenben panaszkodnak a szo­bafestők, hogy a mostani lakbérnegyed idején aránylag kevés volt a munkájuk. Az uj lakók egyrésze nem Ifestettfr ki újra a helyiségeket. A lakásbérlők körében állandó a panasz, hogv kévén a kislakás Szegeden. Egy és kétszobás la­kásokban nagy a kereslet és komfortos kislaká­sokhoz alig lehet hozzájutni. Sok a panasz amiatt ' is, hogy a földszintes lakások nedvesek és a köl­tözködése.k egyrésze emiatt történt. Egészséges modern kislakásokra nagy szükség volna Szegeden. Bérautó Modern, uj, magánjellegű 0 ímpia. Túra és és vidéki utakra megrendelhető RITTLER Szeged. Telefon 11—11. Hungária-szdllóval szemben Mbdern csöbutor fe Gyermekkocsi Kerti bútor Bruckner Haidekker képviselet vasáruházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom