Délmagyarország, 1937. április (13. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-11 / 81. szám

14 DÉlM a ü/arország V'asarnap, 103'/. április IT. REMOVITE a lecjobb — loglökélclesebb ezüst és fémtisztitó Csak ékszerüzletekben kopható — Szeged a rádióban. Szombaton este dr. E r­d őd i József középiskolai lanár, a szegedi egyetem bölcsészeti karán az uralajtáji és magyar nyelvé­szeti intézetek tanársegédje előadást tartott a bu­dapesti rádióban a „sámánizmusról". Előadásá­ban a mai és régi magyar mondákból és szoká­sokból, a rokon népek imáiból, hiedelmeiből épi­teite fel világfelfogásukat, amelyben csodálatos ereje volt minden tárgynak, szelleme minden lénynek. Bemutatta istenidézéseiket, beszélt hip­notikus tudásukról, pogány imákat idézett, ame­lyek a dolgok meglelkesitését adták elő. Előadá­sának szép sikere volt. Április 22-én a fogadalmi templom orgonahangversenyét közvetíti Szegedről a rádió, utána a tanárképző főiskola kamarakó­rusának szegedi hangversenye szerepel a rádió műsorában. A fogadalmi templom orgonahangver­senyét ,4nfos Kálmán, a kamarakórust Szögi Endre vezeti. Szombaton és vasárain este torrh ai iaci-pecseniiye pezsgős töwiM a BAROSS-ÉTTEREMBEN (Vár u. 2.). Cigányzene. Családi Bzórakozóholv. — ORSZÁGOS VÁSÁROK. Vasárnap: Csépa, Ráckeve, Törökszentmiklós, hétfőn: Mezőkeresz­tes, Ráckeve, Solt, Tiszacsege, kedden: Dunapa­faj. Solt, szerdán: Csorna, csütörtökön: Tiszafü­red. Tiszalac, pénteken: Sarkad, szombaton: Deb­recen. — A Szegedi Kereskedelmi Iskola Végzett Ta­nulói Szövetsége április 11-én délelőtt 11 órakor az iskola egyik termében tartja közgyűlését. Pénz nélkül nnm ndaak semmit, de olcsón ós jól vásárelhal fotelt, rekamié! elsőrendű kivlte"> g kárpitosmcsternél, Dugonics ben tér Tisza Lajos körnt saiok -- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férfiak: 3 nagy­nnmkás szabó, 1 cipész, 1 vegyes szabó, 1 raglán­szabó, 3 kovács, I reszelővágó, 2 órás, 1 malom­henger rovátkoló, 1 bognár, 1 lakatos, 1 cipőfel­sőrészragasztó, i kötél fonó, 3 kifutó. 11 gazda­sági mindenes nőtlen. 4 kifutófiú kerékpárral, 2 varróit cipész, I ügynök. Nők: 1 fehérnemüvarró­nö, 1 keztyükésaitönő, 4 szönyegcsomóaónő, 1. kön\ vkötőnö, 1 dobozkészitőnö. Hadigondozottak ré >/éro fenntartott munkahelyek. 1 molnár. 3 asz­talos, 4 posztéigyári munkás. X koppasztónö, t körházi és klinikai takarítónő, 2-t légiagyári mun­kás és mnnkásnő, 1 esősz. Uj műsor a Terézköruti Színnadon Tavaszi Kacagó Esték! Salamon Béla felléptével Éljen Naoftleon! András és Márkusz Bohózat 2 képben Vígjáték 2 kénben írta: I.őrinez Miklós Irta; T^rök Rezső AHce és GürdonylLajosfelléptóvel Kalani a Lidón Laka'os LAszló burleszkje 3 képien Azonkivttl: Fekcíe és Kucsera a vona­ton, Csevegés. Szinllnyl bizolísáo, Commedia de/ Arfe, Magánszátnok, Vill6mlréf&k és politikai blüe feV, Di.-lyl.pn fellépnek : KövSry, Pet', László Hife­68, Herendi Maoc1. Köhéiy Ilona. Lenqvel Gizi, Sass Olíy, Mlnály-, Fenyő. G«r8q Ela, FUIftp, Hellal, Bala Erzs'. Garáll. lész'ó Im­re és HeoyL Rendező. Kőváry Gyula Konlaranv^iorek • N6ray Ter', I.órenz Mérliia. Kartók Ibi. Minden (innop- és vasárnap délután 5 órakor olosó hey'irakkalt Te'.: 1-265-54. Kezdete: 9 órakor 40 kilométer utat hengerítek az idén Csanád­megyében. A vármegyei útépítési és utjavltasi munka a vármegye utalapját egy évtizeden át megbénított nagy útépítési kölcsön letörlesztésé­vel vógte megindulhat. Mint ismeretes, az útépí­tési programot lejközelebb készíti el a várme­gye, most az útjavítási munkálatok tekintetében határoztak s kimondo,ták, hogy az idén 40 kilo­méternyi makadám útszakaszt hengerelnek. Elha­tározták a kormány felhívására az amcikai talál­mány s;e.int »nemesitett földutak® építésének ki­próbálását is. Ezévben kélkl'.ométernyi ilyen neme­sitelt útszakaszt építtetnek próbára. Az egyik kisér­leá útszakasz a püspökiele;—óföld^áki uíon lesz, a másik reiig Keletcsanádban. Nagy közgyűlésre készülnek a városnál. Makó képviselőtestülete hétfőn tartja áprilisi közgyű­lését, ame'ynek ügyeit délelőtt tárgyalta la az ál­landó vá'asztmány. Az e'őkészitö tárgyalások alap­ján kétségtelennek látszik, hogy a hétfői közgyűlés remcsak anyagánál fogva, de a városatyák körébea ejyes ügyek iránt megnyilvánuló nagyobb ér­deklődés folytán is igen élénk ülése lesz a város parlamentjének. 150.000 pengő adót töröltek. Csanádmegye köz­igazgatási bizottsága szombati ülésében a pénzügy­igazgató javaslatára Makó és a vármegye közsé­geiben behajthatatlanná vált adótételek egész so­rát töröl e. Makón 27 ezer, Battonyán 13 ezer, Dombegyházán és Kunágotán 10—10 e:er pengő, összesen 150.000 pengő hátralékos adóteher került a bizottság határozata alapján törlésre. üzletáthelyezés! llrtesitem a m. t. vevőimet, bosy fűszer- és cse­megekereskedésemet 1937. május hó 1-én a Szentháromság u. és Bécsi-körut sarokról a Káivária ucca és Berlini kQrui sarkára a Uurger Jakab-fAJe helyiségbe helyezem át. A további szives pártfogókat kérve maradok kiváló tisztelőitől Pálinkás Gyula, tiiszerkereskedó. 143 immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ueíörtek az éjszaka egy makói ékszerüzletbe. Schwartz József Dessewffy-téri órás- és ékszerész­üzlet vezetője, Leitmann Éliás reggel jelenteita a lendórségen, hogy az éjszaka üzletében betörök '-tak. A helyszíni szem'e megállapítása szerint a lelörök az üzlet vasred'inyaj tájáról lefeszítettek a zárat és igy hilollak be a boltba, ahol a kezük ügyébe akadt kisebb értékű tárgyakat összeszedték és elvitték. Megkísérelték az üzletben álló Wert­helm-szekrény felnyitását is, hogy az abban tar­tott értél c cbbb hclmikhoz is huzzájussanak, ez a kísérletük azonban nem sikerült. A nyomozás a betörök kézrekeritésére megindult. Ingatlanforgalom Makón. Igaz György és neje megvették Erdei György 1 hold 655 négyszögöl igási járandóságát 2800 pejgőért, Tóth János és re'e Putnoki Sándor 1123 négyszögöl mikocsai já­randóját 900 pengőért, Csala János és neje Sz§bó Péter 262 négyszögöl ingói földjét 450 pengőért, Szalma Pálné és társai Gera Sándorná 320 négy­szögöl ósientlörinci földjét 483 pengőért, Baga­méri Sándorné Király István és társai kenyérvárói házát 420 pengőért, Szalmán Mátyásné és társai Somogyi István 459 négyszögöl Yc.efcesi földjét 660 pcigöért. Somogyi István és neje Bód: Ist­ván 615 négyszögöl jónjori földjét 600 pengőért, Kusz Imre és neje Erdei György 1 h ld 580 négy­szögöl igási járandöjál '2800 pengőért, Eeraát Im­réné ifj. Nacsa Lajos 1 hold 1546 négyszögöl vita­halmi földjét 1300 pengőért, ifj. Balog Ferenc Ba­log Ferenc Szeged,-ucca 24 számú házának egy­harmadát 1200 pengőért, Urbán Márícn és neje rc.ecz István Kassai-ueca 2- számú házát 2435 pengőért, kk. Tézsla István Tézs'a Rozália 1 hold 620 négyszögöl kopánespusztai földjét 1110 pen­gőért, Eenei József és társai Kuboh Józsofné ési társai 493 négyszögöl ardicsi földjét 500 pengőért, Kusz Sámuel özv. Bárányi Sándorná tehén;árá£át 350 pengőért cs végül özv. Farkas Lajosné á; véré­éi megvette Szirbik Ferencné és társa Zrinyi­ueea 19. számú házát 2800 pengőért. Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: T?ra fdom János József Kocka Erzsébettel. liiz.tos megélhetést nyújtó 1870 évben alapított bádogos műhely teljes felszereléssel b-;teg*cg niiatt eladó. Cím: a makói iiókkiadoban. f-'zóllöprést keresünk megvételre kb. 100 Irtc re.t. Szöllosi és Rátkay, Makó. Kerékpárosok! Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár­ban részletre adom. Cimikat és alkalrészeKet árban kaphat Szántó Sándornál, s Szeeed, (Kiss D palota Kiss u. 2 A Borotvás-féle tanulmányi ösztöndijat, ame­lyet már kétszer itélt oda a vármegye közigazga­tási bizottsága, de fel'ebbezés folytán kétszer sem­misite t meg a miniszter, szombaton adta ki har­madszor a vármegye. A dijat dr. Adler Péter, dr. Jakab Imre és dr. Forizs Loránd orvosok pá­lyázták meg, a közigazgatási bizottság titkos sza­vazással 13 szóval Forizs Lorándnak Ítélte. Dr. Adler Péter 4 szavazatot kapott, 1 szavazat ér­vénytelen volt. Eladó egy éves faj puli kutya. Makó, Kossuth­ucca 30. szám. Kalászra kiszolgál Vászon és kelengyét, kalapot, fe­hérneműt és minden divatcikket Pollák Testvérek Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 11127—1937. I. sz. Versenytárgyalási hirdetmény A városi tüzoltószemclyzet részére 1937. évben szükséges 42 öltöny nyári vászonruha 42 öltöny téli posztóruha 2 öltöny tiszti nyáriruha 2 öltöny tiszti téliruha •12 pár legénységi csizma fejelés gyüréssel 2 pár tiszti csizma fejelés gyüréísel szállítására 1937. évi április hó 23-án d. c 10 órakor a gazdasági ügyosztályban (Bérház II. em. 23.) nyilvános versenytárgyalást tartunk, a beérkezett ajánlatokat ugyanezen napoa és időben felbont­juk s ezalkalommal ajánlattevők, vagy meghatal­mazott képviselői jelen lehetnek. Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltéte­lek a gazdasági ügyosztályban (Bérház II. emelet 22.) díjmentesen rendelkezésre állanak. Csakis az Itt nyert nyomtatványok felhasználásával lehet ajánlatot benyújtani. Az aláirt ajánlatokat sértetlen borilékban el­helyezve és pecséttel lezárva, a fenti időpontig a városi iktató hivatalba (Városháza földszint 14. sz.) kell benyújtani. Az ajánlat borítékját n kö­vetkező felirattal kell ellátni: „Ajánlat a 11127— 1937. sz. versenytárgyalási hirdetményben közölt tűzoltói egyenruhák szállítására'*. Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százalé­kának megfelelő összeget kell letétbe helyezni s a letéti nyugtát az ajánlathoz mellékelni. A Köz­szállitási Szabályzat 30. J-a értelmében kisiparo­sok bánatpénzt nem kötelesek letétbe helyezni. A ruhamintákat és a lábbeli fejelés mintáit a fenti időpontig a gazdasági ügyosztályba k«ll be­nyújtani. Szeged, 1937 április 10. Dr. l'álfi) József polgármester. Szegediek szállodája Pesten a METROPOLE Rákóczi ut 58. a város szivében 150 szobás modern családi szál­loda minden kényelemmel. K á­véházában Pest és a vidék előkelő közönsége találkozik. A -lános Vitéz Sörözöben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját-? szanak esténként. A gyönyörű Téli kert b en délután és este tánc. V i r á n y amerikai rádió­zenekara- A Télikertben és a Sö­rözőben SEBŐ MIKLÓS rádióénekes énekel. Lanunk olvadóinak lemérsékelt szobaésnenzióárak. Te!. l-HSP-50

Next

/
Oldalképek
Tartalom