Délmagyarország, 1937. március (13. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-09 / 55. szám

DÉLMAGYARORSZÁG Kedd, 1937 március 9. Kerékpárosok! £ls6rondll karékpirohat engedményes ér« *an részletre adom. Gumikat és alkalrtszeket árbaa kaphat Szántó Sándor nál. t liaged, (Kiás D palotai Kiss u. 2 Shvoy altábornagy két beszéde a márciusi napokról és a keresz­ténypárt zászlóbontásáról (A IVlmagyarorszáj? munkatársától.) A VI. Kerületi Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör vasárnap este a Kálvária-téri Csiszár-vendég­lóben rendezte meg márciusi ünnepségét. Az ülést Pctrik Antal nyitotta meg, üdvözölte dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési kép­viselőt, aliit felkert ünnepi beszéde megtartá­sára. Dr. vitéz Shvoy Kálmán ünnepi beszédé­ben beszélt a 48-as idők történelmi esemé­nyeiről ós mindarról, amit március 15-c jelent a magyar nemzet életében. Beszélt arról a rabsorsról, amelyben a magyarság a 48-as idők előtt szenvedett, majd kijelentette, hogy a 48-as torvények vetették meg a mai szabad és független Magyarország alapját. Vázolta a szabadságharc leverése utáni időket, beszélt Kossuth tragédiájáról, majd arról, hogy más liberalizmus volt Kossuth és Széchenyi libe­ralizmusa. mint ahogy azt ma értelmezik. összekapcsolva az akkori idők eseményei­vel a mai kérdéseket, azzal foktattá, hogv ma­napság mozgolódásokat látunk, amelyek az Ausztriával való kapcsolatot akarják feltá­masztani. Minden becsületes magyar ember előtt egv cél lebeghet szeme előtt: a független mnTvar királyság — mondotta. Beszéde végén a titkos választójogról beszélt és azt mondotta, hogv nézete szerint a titkos választójog kiter­jesztése a mai európai viszonvok mellett sö­tétbeugrás lehet. Beszéde befejező részében a rcvirió szükségességét hangoztatta. Vasárnap délután az alsóvárosi iparoskörben tartottak gyűlést, amelvén dr. vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő foglalkozott a krresztenvjrárt délelőtti gyűlésével. Beszédében kijelentette, hogy „a kereszténvpárt szegedi zászlóbontása teljesen indokolatlan, mért Sze­ged a legutóbbi képviselőválasztáson megmu­tatta. hogv hive annak a politikának, melyet Gömbös inaugurált és amelyet most Darányi foktat". Egv uj szegedi pártalakulás — mon­dotta — legfeljebb azt érheti el, hogy a jobb­oldali erőket megosztja. Ezzel kétségessé te­szi azt, hogy a jobboldali politika egy elkö­vetkezendő választáson megszerezheti-e a többséget. Szeged társadalma is felismerte ezt — folytatta —, a keerszténvpárt gyülésén­épnen csak azok nem jelentek meg, akikre számítottak. fia m Kis szereM m pengőért nyaralhat a Balatonnál kaphat vitorlás vagy turacsónakot VEGYEN DA1AI0NI SORSJEGYET Kapható a Dél magyar­ország kiadóhivatalában ^ITLakái hlrzk.t Érdekes viták a makói képviselőtestület hétfői közgyűlésén (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Makó képviselőtestülete hétfőn délutáD tartotta márciusi közgyűlését. Napirend előtt Szabó János sérelmez­te, hogy a város inségmunkásokat adott át mun­kára egy magánvállalatnak. A polgármesteri válasz szerint a munkások alkalmat v.rtek arra, hogy a faápolásban szaktudást szerezhessenek. Az interpellációk során H. Szabó Imre szóvátet­te, hogy olyan cikkek jei intek meg a makói szel­lemi inségmunkások alkalmaztatásáról, mintha azt protekció irányítaná és a női munkaerők túlzott kedvezésben részesülnének. Nikelszky polgármester válaszában bejelentette, hogy a közlemények abból a téves felfogásból indultak ki, mintha a szellemi inségmunkások alkalmazása az állástalan ifjúság kérdésének megoldása lenne. A cikkek téves be­állítására helyreigazító nyilatkozatot küldött. Nagy Gy. Mihály indítványára utasitotja a köz­gyűlés a polgármestert, hogy a hagymakertészek mult évi export prémiumának sürgős kiutalása ér­dekében járjon cl, az idei export megakadás« foly­tán pedig a kormánynál sürgesse az exportszerző­dések végrehajtását. A bogárzói olvasókör céljaira 4000 tégla ajándé­kozását indítványozta S. Bálint György. Az indít­vány teljesítéséhez az ellenzékís hozzájárult, szó­vátették azonban, hogy annakidején a jobboldal mereven elzárkózott a szociáldemokrata munkás­ság tüzifasegély kérésének teljesítése elől. Viharos izgalmakat váltott ki az a bejelentés, amely szerint a polgármester hidvámmentességet engedélyezett a Marosbidon a csütörtöki installáció napján a főispánt kisérő torontáli lovas-, kerék­páros-bandérium és fogatok számára. Farkas Im­re indítványozta, hogy a vámdíjelengedést ne ve­gyék tudomásul. Nikelszky polgármester sajnála­tosnak minősítette, hogy a vármegye uj főispán­jának beiktatásával kapcsolatosan felmerülő vita a főispán ellen irányuló állásfoglalásnak látszik. Az ellenzék részéről H. Szabó Imre tiltakozott a pjl'tíkai beállítás, vagy a főispán ellenes tenden­cia ellen. A közgyűlés 36 szóval 9 ellenében tudo­másul vette a polgármester intézkedését Ki«« Ernő indítványára a közgyűlés az irgyen­tej akcióra biztosított 1200 pengő* 500 pergővel fel­emelte. A szegcdi szalámigyái ajanlatát, amely szerint fej-láb hust hajlandó népélelmezési célra jutányos áron Makóra szállítani, elfogadták azzal, hogy a szegedi árhoz hozzászámítható költségeket a polgármester állapítsa meg. Meglopta a háziasszonyát. Nyerges Julian­na az elmúlt é.v novemberében és decemberében efiy-egy éjszakára Koczkás Jánosné Vertán Endre-uccai lakásán kapott éjjeli szállást. A szál­lásért Nyerges Julianna azzal fizetett, hogy — meglopta szállásadó asszonyát, aki feljelentette s ma a büntető járásbíróság elé állította. A leány beismerte a lojmst s szegénységével védekezett. A bíróság egyhónrfpi fogházbüntetésre Ítélte — özv. Kovács Györgyné Dembinszkv-uoeal la­kos feljelentést tett Bárányt Sándor 38 éves napszámós ellen, aki lakója volt s egy alkalom­mal a záratlan kamrából egy sonkát és egy oldal szalonnát ellöpott. A rendőrség kihallgatta Bara­nyit, aki beismerte a lopást Az ellopott husne­müeket az uccán egy ismeretlen embernek adta el 3 pengőért. Az eljárás megindult. Anyakönyvi hírek. Házassáera jelentkeztek: Lőrincz József Bottyán Verőnk Svai. Elhaltak: ftzv. Gachal Józsefné Hardicsay Eszter 76 éves (Apaffy-uccs 15.), Varga Jánosné Herczeg Bozá­lia 79 éves (Sirkert-ucca i>.\ Csala László 3 hó­napos (Berzsenyi-ucca 7.), Harcsás Julianna 30 éves (Szunyog-ucca S). Lakodalomból a kórházba. Kovács Sámuel la­kodalmán vasárnapra virradó éjszaka a vendégek között volt Bálé Imre 54 éves Kápolna-uccai gazdálkodó is. Báló Imrének a lakodalomban kü­lön tisztséee is vOTt; * borgíúflai szeren, amelyet kifbeAstáJfttrnl látőtt el. Az éiszaka fólvamán a kamrába kellett kimennie s a sótétVn meebot­lott és olyan szfcrenCsétleníV esett a kamra abla­kának. boev íz üvegszilánkok összeva «dalták az arcát. Báló Imréi beszállították a kórházba. szelvényekre legszebb selyem és Fzövetujdonságok at adja divatáruháza, Kárász-ucca 3. sz. Varrótűt nyelt egy apátfalva! leány. Kardos Hona apátfalva! 10 éves tanulóleány szombatoa délután kézimunkázás közben a szájába vett var­rótűt véletlenül lenyelte. Beszállították a makói kórházba. Ingatlanforgalom Makón. Furák Péter és oeja megvették Jó István Bákosi-ucca 21. számú há­zát 780 P-ért. Igaz Erzsébet Bagaméri Sándorné 120 négyszögöl bánomi földjét 180 P-ért, Dobsa József Csüllög Mihály Kerkápoly-ucca 10. számú házát és 140 négyszögöl ingói földjét 2600 P-ért, Kádár Imre megvette Kádár Imrénó Kigyó-ücca 15. számú fél házát 2 ezer pengőért, Hévézi An­tai és neje kk. Barta Margit 185 négyszögöl bá­nomi földjének háromtized részét 45 P-ért, özv. Boros Istvánná Naesa Lajos Kmetty-ucca 30. szá­mú házát 428 P-ért, Munkácsi Gyula és neje Osz­termann Ilona 83 négyszögöl üres telkét 834 P­ért, Cseh István és neje Sárkány Sándor és tár­sai egy hold sóstói ugarját 1700 P-ért, Vig Antal és neje Lengyel Sámuel és társai 791 négyszögöl ingói földjét 950.10 P-ért, Strkadi Sándor és no­je Sárkány Sándor és társai egy bold 20 négy­szögöl igási ugarját 17C0 P-ért, Kulcsár János Jó István 565 négyszögöl kákási járandóját 750 I'-ért, Diós Sándor és neje Srohner Józsefné egy hold 145 néffvszögöl mikoesai járandóját 1600 P­órt. Borka Mihály és neje Gazdig Józsefné Kis­fahidi-ucca 15. srámu házát 3000 P-ért. Bagaméri Mihálv és nele ifi. Bajusz Mihálvné 2 hold 1200 négvsrögöl földeáki tanvaföldjét 3300 P-ért, Né­met Sándor és neje Gera Sándor K5sfaludi-u. 36. számú házát 650 P-ért, Hencz Kálmán ésoieie S'abó János 349 négvszögöl ardicsi földiét 380 P-ért, özv. JJaijk Antalné Kocsis Imréné 1233 négvsző?<öl Vitahalmi földiét 1400 P-ért, Baranvl Sándorné Erdei János 405 négvszÖETÖl priieskősi földiét földiét 650 P-ért, n makói róm. kath. egy­ház Baranvi Sándorné t65 négvszögöl nrücskösi földiét 800 P-ért és végül özv. Borka SándornJ Varga Istvánné 790 négyszögöl jángori földjét 800 P-ért. teljes komforttal. Az árak mérsékeltek. Villa­mos- és autóbuszmegálló. V. Nádor u. 31. Par­lament tőszomszédságában. Tulaidonosok: I MATHÉ LILLY és dr. llirsohfeldné FBANKL MAGDA. 135 Ovia egészségét! + 6E0RGETTE EHIRA hártyavékonyságu hővezető különlegesség. EZT VEGYEt Sohasem fog mást használni Kapható minden gyógyszertár, drogéria és illatszertárban. m A SZEGEDI MEÍEOB OLOGIAI OB­SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 15.9, a legalacsonyabb 4.-' C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre re­dukálva reggel 757.5, este 756.1 mm. A levegő páratartalma röggel 80, délben 58 százalék. A szél iránya délnyugati, erőssége 2—3. A lehullott csapadék­mennyisége 0.1 mm. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. IDÖJÓSLAT: Délnyugati, később nyugati szél. délnyugati felöl erőspbb borulás, főként az ország délnyugati, déli és keleti részein porszera eső, a nappali hőmérséklet kissé csökkea. 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom