Délmagyarország, 1937. március (13. évfolyam, 49-71. szám)

1937-03-24 / 67. szám

2 Az enelklikának az a része, amely a nhnet Iskolai oktatás kérdésével foglalkozik, hang­súlyozza. hogy a konkordátumnak idevonntko­zó pontjait tartották be a legkevésbé Német­országban. — Az egvház solia>-eni fog elismerni olvan iskolát, amelyekben a vallásos ok­tatás nem szabad és amelyekben a tanitás szelleme a többi tantárgyakban is keresz­ténvellenes. Isten a tnnunk, hogv nincs főbb kívánságunk. mint az, hogv álljon helyre, az igazi béke Németországban az egvház és az állam között. Ha azonban hibánkon ki\ül ez a béke nem fog bekö­vetkezni. URV SÍZ egyház jogait é* szabad­sását a Mindenható nevében meg fogja vé­delmezni. Római je'öntés szerint a pápai enoiklika annál nagyobb fe'tüncst keltett, miután Pacalli biboros­államtitkár minden igyekezetével azon volt, hogy e'kerülje a Szentszék é'es állásfoglalását a német uralom ellen. Ez a törekvés eddig sikeres volt, de most, amikor a német katolikus iskolákban meg­szavaztatták a gyermekek szüleit, a pápát mély aggodalom töltötte el a német katollkiw ifjúság hitélete miatt és elhatározta, hogy megváltoztatja tar­tózkodó magatartását. Az enelkllkához fűzött magyarázat megállapítja, hogy a németországi tévtanok a határokon iul ts igyekeztek terjeszkedni, «íért egyetemes jelentősége van annak, hogy az enciklika vttló érté'cre szállítja le ezeket a tév­eszméket. Az cneiklika lé'ekbemarkolóan magasz­talja az Igazhit rendithetetlen hirdetőinele szenve­déseit, akiket a német ndet államhatalom hasz­talan igyekszik mesterségesen kieszelt politikai konstrukciók és a törvényesség mezébe burkolt erőszakos intézkedése': által megfélemlíteni. Berlínbe-.i e;ős hangon utasítják vissza az enoiklika meg­állapításait. Náci körökten hangoztatják, hogy a náci államhatalom nem fogja tttrnt, hogy a német­országi katolikus papságot »a konkordátum bás­tyájának le helyeiből mindenféle alaptalan vádak­kal bujtogassák fl nácilapok nem írhatnak a pápai szózatról Berlin, március 23. Pius pápának valamennyi német püspökhöz intézcett enciklikája, amelyet Németország ö;szes katolikus templomaiban virág­vasárnap a szószékről olvastak fel, többek között azt a kijelentést is tartalmazza, hogy a Német Birodalom és a Vatikán között 1933 márciusában kötött konkordátumot nem tartották tiszteletben és eiért nem a katolikus egyház a hilxls. Az encikli­kára a »Völkischer1 Beobachter« élesen válaszolt. A Szentatya és a némst félhivatalos lap ál­lásfoglalásának Igazi ¡'e'entöségét ma még nem le­het tisztán áttekinteni, annál kevésbé, mert évszázadok óta nem fordult elő, hogy a pá;>a egyenesen valamely dtlam kor­mányához intézze főpásztorok utján I Intő szózatát. A német, sajtónak sem száraz, ténybe't beszá­molóion, sem kommentárokban, vagy vitacikkek­ben nem szalxtd megemlékeznie a pápai szózatról. Nem is foglalkozik egyet! an lap sem a Vatikán körlevelével, kivéve a »Völkischer Ecobachtert«, amelynek vezércikke, tehát — a jelek szerint — a berlini kormány áttásfogla'ását jelenti. Az 'Cn­eiklika erőteljes hangja Berlinben igen kinos be­nyomást keltett, hi-zen abban a pápa azzal vádolja a nemzeti szocia­lista kormányt, hogy megbontotta az egyházi békét, 'egyeduralomra törő vá­gyaiban a katolikus szervezetek és fe­lekezeti iskolád működését a konkor­dátum dacára állandóan megakadályoz­ta és a hithű katolikus világiakat ugyan­úgy üldözi, mint a papokat és a szer­zeteseket. A pápa eiért utóljára felszólítja a német kor­mányt, hogy térjen vissza a konkordátum szelle­méhez. mert a Vatikán sservni sztn alatt sem lesz haj'andö az egyházi szerződés megbontását tűrni. Németországi katolikus körökben nagy nyug­talunsáaot keltett a »Völkischer Beobachter« cikke. DÉLMAGYARORSZÁG Paris, március 23. Nagy érdeklődés közben kezdték meg a képviselőház kedd délután ülé­sén a clichv-i rendzavarások vitáját. Először Tixier Vignancourt képviselő terjesz­tette elő interpellációját. Kérdezte, hogv a kor­mány milyen intézkedéseket szándékozik ten­ni, hogy megakadályozza a március 18-án ki­mondott általános sztrájkhoz hasonló zavarok megismétlődését. Daladier képviselő azzal vádolta a mi­niszterelnököt, hogy gyűlöletet szít. P o í I o u­D u p 1 c s s y jobboldali köztársasági szövet­ségi képviselő csodálkozásának adott kifeje­zést amiatt, hogy Leon Blum, aki uralomra jutása alkalmával kijelentette, hogy köztár­sasági elvek szerint akar kormányozni, most meg akar fosztani egves francia állampolgá­rokat szabadságjoguktól. Rathose radikális szocialista képv'selő interpellációjában azt kérlc a kormánvtól, hajlandó-e haladéktalanul feloszlatni a köz­társaságellenes ligákat. Az ülés rövid felfüggesztése után a jobbol­dali Metz a munkaszabadság kérdésében in­tézett interpellációt a kormányhoz. Jbornegarai francia szociálispárti kép­viselő szóvátettc a clíchy-i vérontásért való felelősség kérdését. Ez nem tarthat igy tovább — mondotta —. a kommunistákat a Komin­tern fizeti és teljesítik parancsait. Heves lmok Madrid hörui Madrid, március 23. Madrid körül kedden is erős harcok folyiak. A madridi ostromgyű­rű északkeleti részén a támadásoknál a kor­mánycsapatok voltak a kezdeményezők és Szeged Városi Síinház Ma este és csütörtökön délután JEDERMANN (Akárki) KISS FERENC felléptével Csütörtökön délután mérsékelt belyárak Csütörtökön és pénteken este Nincs előadás Szombaton este fél 9 óra NINC8 SZEBB, MINT A SZERELEM ÜNNEPI MŰSOR: Vasárnap: D. u. fél 1 órakor HULLÓ FALEVÉL Mérsékelt belyárak. Délután fél 7 órakor NINCS SZEBB, MINT A SZERELEM. Roadcs helyárak. Esto 9 órakor NINCS SZEBB, MINT A SZERELEM Rendes helyérak. Hétfő: Délután fél 1 órakor NINCS SZEBB, MINT A SZERELEM Rendes helyárak. Délután fél 7 órakor HULLÓ FALEVÉL Mérsékelt belyárak. Eit» 9 órakor NINCS SZEBB, >n>t A SZÍRELEM Rendes belyárak. Szerda, TQ37 árcius 24: A jobboldali köztársasági szövetség részé­ről a következő napirendi indítványt terjesz­tetlek a képviselőház elé: — A képviselőház ragaszkodjék a vélemény­nyilvánítás szabadságához és felszólítja a kor­mányt. hogv minden francia állampolgár szá­mára biztosítsa a gyülekezési szabadság jo­gát a törvériy keretei között való szabad gya­korlásban. A napirendi indítvány javasolja, hogv a képviselőház 44 ta^u vizsgálóbizottsá­got küld jön ki a clich.v-i véres eseménvek ere­detének és elfojtásának lisztázása céljából.^ A napirendi javaslat nem tartalmaz a Kormány iránti bizalmatlanságot. Ezután Leon Blum miniszterelnök állott fel szólásra. A miniszterelnök mindenekelőtt megállapította, hogv Clichv-ben a közrend nem forgott veszélyben, — Frantciaország tud­ja meg ezt az igazságot. A kormánvnak az a kötelessége, hogy teljes nyíltsággal járjon el és levonja az esemény következményeit, még akkor is. ha egyik, vagv másik csonortot meg­sértené. Meg fogjuk védeni a köztársaságot —' mondotta — és a nép erejére még szükség lesz. Leon Blum ezután hangoztatta, hogy h.4 szükség lesz büntetőintézkedésekre, azok nem fognak elmaradni. Kérte a képviselőház bi­zalmát,.mert ez a kormány a néparcvonal kor­mnnva. Ezután az ülést éjszaka 12 órakor felfüg­gesztették. Araracát támadták, — a felkelők jelentése sze­rint sikertelenül. Erős harcok folytak" a levegőben Ts. X fel­kelők a Madrid és Guadalajara közt feloutoi? levő repülőteret bombázták és Valencia kikö­tőiére is dobtak néhány bombát. A felkelők jelentése szerint felrobbantották Valencia egyik lőszerraktárát. Ujabb szörnyű bűncselekményeket vallott be a 11-szeres rablógyilkos Székesfehérvár, március 23. A tizenegyszeres rablógyilkost, Szunyogb Istvánt ismét Szé­kesfehérvárra vitték a csendőrök, mert ujabb bűncselekményeket ismert be. Beismerte, hogy Tóth János csavargóval 1934 juliusában be­törtek Sziklai Sándor székesfehérvári ke­reskedő lakásába, ahonnan 3200 penpő kész­pénzt és ékszereket vittek magukkal. Ezzel a zsákmánnyal Budancstrc mentek, majd Cse­pelen az egyik erdőben meggyilkollak egy is­meretlen embert, akinek aktatáskájában 2 ezer pengőt találtak. A holttestet a Dunába iobták, majd az aktatáskát is anélkül, hogy megnéz­ték volna, hogy kit öltek meg. Rácalmásra mentek aztán, ahol Szúnyog az alvó Tóth Pál fejét egy síndarabbal szétzúz­ta. majd a síndarabot a holttestre erősítette é? a holttestet a Dunába dobta. A mul év végén, amidőn a fegyházban üve­geket fontak be fűzfavesszővel, lelkiismeret­furdalásai voltak, mert valahányszor az üveg­re nézett, mindannyiszor egy-egv áldozata fe­jét látta. Ez késztette arra, hogv őszinto val­lomást tegyen, Most már bevallotta utolsó gyil­kosságát is. Ui tavaszi cipőmodellek! Régi olcsó árak! Figyelje kirakatainkat! ü®1?"' Zsurkó Kofi?!, s.-ut6. \ fronda Kamara nagg Izgalmak Között megkezdte a cèlchQ l veres események vltâfât Leon Blum beszédében HüeleníeMe, fioöu megvédi o Köz­társaságot es felvetette a bizalmi herdest

Next

/
Oldalképek
Tartalom