Délmagyarország, 1937. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-09 / 31. szám

4 DÉLMAGYARORSZÁG Kedd, 1937. febmár <5; SZEGEDI FARSANG Menza-bál Vasárnap este rendezte meg a MIEFHOE ha­gyományos farsangi bálját. A Hungária-kávéházat ez alkalomra gazdagon íeldisztitelték. A falakat takaró szőnyegek tarkasága, a lampionok szín­pompás fónyc meleg hangulatot teremtett a fénye­sen sikerült ^mulatságon. Pontosan 11 órakor vonult be a bálelnökség. A diszvédnökök közül megjelentek: dr. Pálly József polgármester, dr. Ditrói Gábor, dr. Zolnai Béla egyetemi tanárok, dr. BiedI Samu, Pick Jénő, Fa­ragó Lajos, Grósz Marcell, Varga Mihály. A bál­elnökség helyet foglalt, majd négy pálcás ur kísé­retében bevonult Földes Lili, aki Perkátay László hangulatos prológját mondotta el nagy sikerrel. Ezután megkezdődött a lánc. Minek a szőke én­nekem ..." kezdetű csárdásra. A jókedvű fiatalság a kora reggeli órákig maradt együtt a legjobb han­gulatban. A bálon megjelent hölgyekről a rendezőség a következő névsort állította össze: Asszonyok: Kun Domokosné (Hódmezővásár­hely), Földes Zoltánná, Váradi Imréné, dr. Sin­ger Istvánná, Róth Endréné, dr. Frenkel Jenőné, dr. Holló Samuné, Szántó Sándorné, dr. Lővy Émil­né, özv. Cserő Edéné, Polgár Sámuelné, Gerö An­dorné, Székely Albertné, Rosenstóck Salamonná, dr. Egán Ernőné. Nemes Miksáné, Lénárd Sándor­né, dr. Grüner Istvánná, dr. Eisner Manóné, Fe­nyő Istvánná, dr. Lőw Lipótné, Biró Lászlóné, Ka­tona Lajosné, Kertész Sándorné, dr. Arapakis (Ohio, IJSA), Kardos Manóné, dr. Müller Manó­né, dr. Pálfv Józsefné, dr. Szabó Béláné, Wolford Lászlóné, Kolozs Lajosné, Lampel Józselné, dr. Fellegi Gvörgyné, dr. Kiss Menyhértné, Grosz Mar­cellné, Gábor Gvörgyné, Wellisz Gézáné, Varga Endréné, dr. Lőbl Sándorné, Szász Jánosué, özv. Róth Adolfné. Leányok: Rusz Tilda, Kacz Aranka, Steíner Sári, Alpár Anci, Bermann Klári, Gönczi Éva, Fi­scher Éva, Róth Nglli, Weisz Panni, Szántó Lili, Holczer Éva, Gerö Klári, Holló Zsuzsa, Hutterer Magda, Glück Margit, Komlós Rózsi, Glüok Agi, Moskovits Magda (Kecskemét), Mózes Bözsi, Gel­lér Márta (Kiskunfélegyháza), Winter Magda, Ke­mény Baba (Szabadka), Földes Lili, Kertész Zsu­zsa, Nemes Márta, Schwitzer Lili, Biró Ági és Ka­tona Ibi. Szent Imre-bál Hétfőn este a Hungáriában rendezte tneg bálját a Szent Imfe-koliégiura ifjúsága. A bálon megje­lentek Glattfelder Gyula püspök, vitéz dr. Imecs György főispán, dr. Pálfy József polgármester, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő, dr. Berecz János, dr. SzrnlGyörgyi Albert, dr. Szentpétcry Zsigmond, dr. Gellért Albert, dr. Melczér Miklós egyetemi ta­nárok. A színesen és ötletesen feldíszített teremben a „Vékony deszka kerítés..." kezdetű csárdásra kez­dődött a tánc. A bálon megjelent leányokról a ren­dezőség a következő névsort adta ki: Jámbor Mariann, SzentGvörgyi Nelli, Rácz Ka­ta, Jung Médv, Jugovich Sára. Széchenyi Duci, Delv Éva, Balogh Éva, Buócz Baba. Schmídt Edit, Gellért Nusi, Gerle Gitta, Kulin Klára, Shibert Gabi, Fodor Gabi, Fodor Márta, Oláh Elbi, Bach Lóra, Takács Kata, Elbisz Márta, Bodoui Fdit, Meleg Vera. Kodé Margit, Reinbold I. és A, Dilt­rói Zsófi, Sánta Éva, Szilágyi Sári, Koós Mária, Máriaföldi Mária és Anasztázia, Kiss Juci, Erdé­lyi Zsuzsa, Demeter Lenke, Puskás Lili, Gaál Pan­nika, Simon Kata, Pap Éva, Kiss Ica, Szigeti Mag­da. Mali Czini, Kuhn Manci, Gyölav Hajnalka, Solymosi Ilona, Sslacz Judit. Bujdosó Éva, Lalai Katalin, Kürtös Erzsébet, Molnár Mária, Takács Ili, stb., stb. Ma este „Görhe Éjszaka" a Hungáriában. A ma esti „Görbe Éjszaka" a Hungáriában az idei far­sang kiemelkedő eseménye lesz. Nemcsak látvá­nyosság, hanem pompás műsor is lesz. Éjféli re­vü, farsangkirálynöválasztás és számös meglepe­tés. A „Görbe Éjszaka" 10 órakor nyitja meg Ve­szelv Pál vezetésével a karnevál regős csoport, majd szines felvonulás következik. A rendezőség külön meghívót nem bocsátott ki, mindenkit szí­vesen lát. Jelmezesek gyülekezése a hallban. Be­járat s szállodán keresztül. NAGYBÖJTBEN ~ fjein! hatat csak líbiai ANTJLFFYnál mM. KIS HIRPETESEK a nagy siegedl kereskedelemről és ipa r r 6 1. _..i. ui.un.n-.il.imiinni —­Motor- és gépiavitás villany motor perselyeié* Frlscti mannái, Kálvária-uoea 2/b. irodabútorok lrodafelszerélősi cikkek beszar­Iísl WIRTH é.REKGCY helye: Szécheny tér 5 KMiosnka bizalom kérdése' Furdaljon nllLHOSF£RHEZ 1 Potj-ér n. <• 'Tisza Lajos kSrat aarokt Rakami tek. •ote'ak éllanddan rakttron. Délmagyaroazág leg nagy obb szQc* és s z ör­m a A r ah ázt Az Összes rendszerű sokazoro­SiUiirinesRengeynei vésá/olja. 8 Széchenyi tér 5 Elegáns férfi Rácz-cipőt hord Divatos formák, elsflrendü kiállítás Kölcsey ucca 7 szám FORTUNA petróleumgázFözö LAMPART­gyártmány. Díjtalan bemutatás 9 Ruh Vilmos cégnél, Mikszáth K. u. 9. (Paprikapiac sarok) ZAVIZA villanyvilágitási és erőát­viteli vállalata, Szeged. Feketesas-U. 14. Akkumu­látortöltés, javítás,készítés Rádió, világítás, motor. STere'é«! és lavilés. Férfi fehérnemű­a .egdivatosabi' anyagokhó készen és mérték szerint LAMPEL é. HEGYI-nGI ClmidbidK legolcsóbban V Kószó eirofestfinót Horty M.-u. fc. Üvegezés Körösi Géza Mérey n. 9 Tel. 19—5T csillárját beváltom, ha nilam cseréli he njji Rosner József Ti-ra Laioskörat 39 Rendkívüli Izgalmak, páratlanul heves összecsapások Makó hétfői közgyűlésén (A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ma­kó képviselőtestülete hétfőn délutáni közgyűlésén rendkívüli izgalmak között tárgyalta le az arány­lag rövid tárgysorozatot. Az első vita a Csanádmegyei Gazdasági Egyesü­let régóta vajúdó székházépítési ügye körül folyt le. A felszólalások során Kotroczó József volt tit­kár és Szabó János szociáldemokrata bizottsági tag között élés összecsapás támadt, Kotroczó az­zal vádolta meg Szabót, hogy a szövetkezettől „nemzeti ajándékot" kapott Szabó kimutatta, hogy a szövetkezettől, mint annak volt alkalmazottja, a felmondási időre járó összeget perelte, ami tör­vényes járandóság volt, nem olyan pénz, mint aminőért Kotroczó ellen bűnvádi feljelentést tettek. Kotroczó válaszában kijelentette, hogy as ellene telt feljelentést visszavonták. Az izgalmak elülte után a közgyűlés elutasította a Csanádmegyci Gazdasági Egyesület ujabb köve­telését. Ugylátszott, hogy ezután a közgyűlés menete nem lesz érdekes, a jobboldali városatyák egy­másután szállingózni kezdtek hazafelé. Félhét óra tájban már alig volt a jobboldalon néhány kitar­tó városatya, amikor egy egyszerű miniszteri le­irat körül ujabb izgalmak támadtak. Makó városa a közelmúltban három közigaz­gatási gyakornoki állást szervezett azzal, hogy a gyakornokokat a képviselőtestület fogja választa­ni. A miniszteri leirat azzal vette tudomásul az ál­lások szervezését, hogy a gyakornokokat a pol­gármester nevezze ki. H. Szabó Imre az utonómia sérelmét látja a határozatban. A város autonómiájának állandó megnyirbálásával szemben erélyes kiállásra van szükség, mondotta, hogy a városházát megtart­suk a magunk gyermekeinekés elzárjuk ezok e'ői, akikről Szekfü Gyula állapította meg, hogy ré­gen le kellett volna vonulniok a közszereplés szín­padáról. A polgármester II. Szabó Imrét rendreutasítot­ta és a szót megvonta. Fried Ármin konkrét sérelmeket sorolt fel a város autonómiájába való belenyúlást illetően. Nikelszky polgármester erélyesen utasította vissza a felszólalásokat, a meg-megujuló ellenlmöndások során Fried Ármint és H. Szabó Imrét ismételten rendreutasította. SzŐlösy Jenő állapította meg ezuián az auto­tiómia sérelmét, amellyel a tisztviselői utánpótlás első kiválasztásának jogát' vették ki a közgyűlés kezéből. Farkas Imre, majd dr. Csorba János, a függet­len kisgazdapárt vezetője szólalt fel, aki rámula­tott arra az ellentétre, ami a néppel közvetlenül érintkező városi tisztikar és a vármegyei felfogás közölt van. A polgármester visszautositotta Csorba megál­lapításait és kijelentette, hogy a miniszteri ren­aeiKezést tudomásul kell venni. — Nem vesszük tudomásul! Nagy Gy. Mihály konkrét indítványt tesz arra, hogy a leiratot ne vegyék tudomásul, mire a pol­gármester kijelenti, hogy ilyen indítványt nem tesz fel szavazásra. — Talán többségben vagyunk az ellenzéki ol­dalon? — kérdezték a képviselők. Nikelszky polgármester általános meglepetésre az ügyészi véleményt sem tette magáévá és ál­landóan növekvő zaj és izgalmas közbeszólások kö zött kijelentette, hogy a leiratot csak tudomásul venni lehet. — Mi pedig nem vesszük tudomásul/ — kiál­totta a közgyűlés többsége * — A miniszteri leirat tudomásul vétetett! — jelentelte ki a polgármester. óriási zaj támadt erre, a képviselők felugrál­tak, egyszerre beszélt mindenki, mire a polgár­mester bejelenti, hogy nem letle fel szavazásra a kérdést s ezt a körülményt a közgyűlés jegyzö­könyvébe is beveszi. - állandó izgalom és viharos hangulat mellett fe­jeződött be a vita. •FIGYELEM! • • _ • Jt _ _ _ —2 A «» a mai naptól kezdve a piac­E2a8*lrUSIK35 rendezés következtében Tfsza Lros kilrut és Károly!­ucsa sarkéra lett áthelyezve (Adler edénycsarnok előtti gg Tiszai halak olcsó árusítása ™ Megvételre kb. 100 drb. használt íhoneíl v. kerii székel AISWO­kat ármegjelöléssel a következő cimre kérjük: Ba, teriilett áll. elemi iskola Igazgatóság3* Kiskundorozsma. *sí

Next

/
Oldalképek
Tartalom