Délmagyarország, 1937. február (13. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-21 / 42. szám

DÉl MAGYARORSZAG Vasárnap, T93C5. február 2. Idei gyenge juhturó nagyban és kicsinyben már kapható László sait, vaj, turó Üzleteiben Széchenyi tér, Városi-bérház Dugonics-tér, Katolikus-ház. 389 — A S/pgnli Pedagógusok Köre kedden dél­ntán fél 6 órakor a központi egyetem II. emeleti 2 számú jogikari tantermében tartja közgyűlé­sét dr. Várkon yi Hildfrbrand egyetemi ta­nár elnökletével. A közgyűlés tárgyii a kör to­vábbi munkálkodásával kapcsolatos elnöki elő­terjesztés. A közgyűlés előtt, délután 5 órai kez­dettel választmányi ülés lesz. — Eljegyzés. Brauswetter Bach Gyula. ' — Fogadás után zsarolás. Kmetykó Lajos napszámos a mult év októberében egyik Valéria­téri kocsmában találkozott egv ismerősével, N ir csel Mhiállyal. Billiárdozni kezdtek és abban fegadtak, hogy ki lesz a győztes. Kmetykó meg­nyerte a fogadást, de a vesztes Kiesei nem tu­dott fizetni. Emiatt szóváltás támadt, majd Kmetykó levette a társának a kabátját. A tör­vényszék S7.ombaton zsarolás vétségében találta bűnösnek és 10 pengő pénzbüntetésre, átváltoz­tatható 8 napi fogházra Ítélte, de az Ítélet végre­hajtását felfüggesztette. — Halálozás, özv. Tamássv Györgyné 8t éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 21-én délután 3 órakor lesz. a belvárosi te­mető halottasházából. Babát eljegyezte - A SZEGEDI PIACI AR AK. A szombati he­tipiac közepes forgalmú volt. Jószág. Az állat­vásárra felhajtottak 18 darab borjút, 81 darab hízott, 290 darab sovány sertést. Az. árak a kö­vetkezőképen alakultok: borjú kilója 75—9.5, juh —, hízott sertés 90—120 fillér, éves sovány ser­tés darabja 60—70, féléves 10—50. választási ma­lac párja 20—31 pengő. Ilus. Marhahús; I. r. kiló­jn 160-170, II. r. 140-160. III. r. 120-130. borjú­comb 210-280, eleje 160-240, pörköltnek 14Ó— 180, sertéskaraj 19o-2oo. comb 1S0- 200. oldalas 110- 160. zsirszalonna 160—170. háj 170—180. zsír ISO fillér. Baromfi.- csirke párja 180—100. kilója 110—120. tyúk párja 350-580, hízott kilója 100 ­110. sovánv lud párja 12.00—18.00, hízott kilóin 1.10—1.60, tojás kilója 1.10—1.60, pulyka párja 8.00—15.00. kilója 1.10 1.20. Gyümölcs: alma ne­mes fajta kilója 60—1.40. közönséges 40—60. cit­rom darabja 7—10, dió 70—100, narancs 60—96 l'íllér. Zölilség: burgonya nyári rózsa kilója 9—12, Viszi 7—10, Ella 6—7. fehér 4—6. takarmánynak való 4—5, vöröshagyma 4—8, fokhagyma 20 10, "petrezselyem 1—8. sárgarépa 4—10. vörös cékla 4—8, zeller darabja 2—10. fejeskáposzta kilója 1 •—6, kelkáposzta 10—25. karalábé téli 4—6. tor­ma kilója 20—50, suenót 40—80. retek téli kilója 6 10. füzéres paprika füzérje 1.00 2.70 P. (i a ho­na: haza mázsája 18.50-19.40. rozs 18.00-18.20, árpa 14.50—15.80. zab 15.50—16"0. szemes ten­geri 11.40—11.70. Takarmány: réti széna mázsáia 4 50—5.00. lucerna 6—8, alomszalma 170—2 C0, tengeriszár kévéje 5—8, takarmányrépa 70—90. , - Hölgyeim! Használják a liires nagyínycdi Ko­vács-arckrémet! , Szegediek szállodája Pesten a METROPOLE Rákóczi ut 58. a város szivében 150 szobás modern családi szál­loda minden kényelemmel. K á­véházában Pest és a vidék előkelő közönsége találkozik. A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak esténként. A gyönyörű Téli ke rt b en délután és este tánc. Vjrány amerikai rádió­zenekara, Nagy Mária énekel Laounk olvasóinnk lemérsékelt. szobaésrienzióárak. Tel. 1-389-öf) jmajw hlrzfL„ A független kisgazdapárt gyűlése. A független kisgazdapárt február 21-én délután 3 órai kez­dettel Makón a Park Mozi helyiségében népgyű­lést tart. A népgyűlésen a párt országos köz­pontja részéről Tildy Zoltán és Kun Béla ország­gyűlési képviselők vesznek részt. Irodalmi est Makón. Február 28-án este 8 órai kezdettel a Korona dísztermében irodalmi est lesz Makón. Az est keretében az uj magyar irók három tehetséges tagja mutatkozik be: Illyés Gyula, akinek nevét a magyar puszták népéről irt köny­ve tette országszerte ismertté. Veres Péter bal­mazujvárosi földmunkás a másik, aki „Az Alföld parasztsága" címen megjelent munkájában meg­rázó képet festett az Alföld parasztságának tár­sadalmi és gazdasági helyzetéről. Az est harma­dik szereplője Fej a Géza nem első ízben jele­nik meg Makón, számtalan cikket irt, legutóbb Atíy-magyarázatával vonla magára a figyelmet. Most készülő munkájában, amelynek cime „Vi­harsarok" lesz, Csanád-, Csongrád- és Békésme­gye társadalmi viszonyait fogja ismertetni. Március harmadikán gyűlést tartanak Makón a védett gazdák. A csanádmegyei és környékbeli védett gazdák március hó 3-án a makói Gazda­sági Egyesület székházában gyűlést tartanak, amelyen a kecskeméti kamara kiküldötte fogja ismertetni a helyzetet. A gyűlés előkészítője lesz a Budapesten március hó 20-án ebben az ügyben rendezendő országos nagygyűlésnek. + Óvja egészségét! GEORGETTE EKIRA hártyavékonyságu hővezető különlegesség. EZT VKGYE1 Sohasem fog mást használni. Kapható íniiKien gyógyszer"ár, drogéria és illalszertárban. Leesett a kocsiról, szörnyet halt. Kerekes Jó­zsef makói fuvaros kocsijára vette csütörtökön reggel Lengyel János 47 éves Klapka-uccai nap­számost, aki ebben az időben szintén a piacra igyekezett. Lengyel a kocsi hátuljára ült, háttal a kocsisnak és lábát lelógatva felelgetett Kere­kes kérdéseire. Igv beszélgettek, amikor az egyik döcccnönél Lengyel alól kiszaladt a kocsi és ha­nyatt esett a kövezett útra. Eszméletlen állapotban szállították a kórházba, ahol szombaton meghalt. A boncolás koponyaalapi törést állapított meg a halál okául. Vizsgálat indult meg annak megál­lapítására, hogy a halálos szerencsétlenségért kit terhel felelősség. Ingatlanforgalom Makón. Váradi Sándor meg­vette özv. Erdei Sándorné és társai Kossuth-uccá 7. számú ház felét 1000 pengőért. Joó István és neje Sándor Antal Ilosszu-ucca 20. számú házát 2000 pengőért, Kiss József és neje Bárányi Im­réné Szilágyi Dczső-ucca 21. számú házát 2 ezer pengőért, Lucskai János és neje Kotormán Sán­dor Vaskapu-ucca 50. szánni házát 1119 pengő 75 fillérért, Árva Frigyesné kk. Rédai Lajos 2S9 négyszögöl Verebesi földjét '100 pengőért, Hajdú Sándor Igaz Péterné 3-19 négyszögöl bánomi föld­jét 700 pengőért, Német Jánosné megvette Kis Jó­zsefné 1086 négyszögöl kákási járandóját 1500 pengőért. Radovics István és neje Szabó Lajos 372 négyszögöl kenyérvárói földjét 100 pengőért, Nagy Sámuel és neje Borka Jánosné Aulieh-ucca 12. számú házát 1200 pengőért. Oláh Viktória Tóth József Arany János-ucca 5. számú házát 900 pengőért, Nagy Elek és neje Gudlin Mátyás és neje Megyeház-ucca 24. számú házát 5150 pen­gőért. Mező János és neje Gera Sándor 1100 négy­szögöl kákási járandó ját 1900 pengőért, kk. Vá­mos Gizella Gera Sándor József Toldi-ucca 81. számú házát 1200 pengőért. Szatmári József és neje Kocsis János 293 négyszögöl kenyérvárosi földjét 235 pengőért, Varga Imre és neje Nagy Gv. Jánosnc és társai Bajza-ucca 27. számú házát 3620 pengőért, Gera József és neje Angol-Magyar Bank Gyöngy-ucca 17. számú házát 1 ezer pengő­ért, kk. Gröl» Jolán és társa Igaz Péterné 405 négyszögöl lesí földjét 600 pengőért, Richter Fe­rencné Mészáros Ilona és társai 4 hold fl| négy­rzögöl csókási földjét 4500 pengőért. Szilágyi Viktória Bcncze Mihály és neje Aradi-ucca 69. számú liázát 750 pengőért. Nagy Gv. Imre Szilá­gyi Viktória 138 négyszögöl ujszcntlőrinci föld­jét 150 pengőért, Szabó István Szilágyi István 810 négyszögöl újhegyi földjét 810 pengőért. Var­ga István Elek Pálné 383 négyszögöl prücskösi földiét 500 pengőért. ' . » ' í'urimi kabaxéest. Makói izraelita ifjak. Feb­ruár 27. Kereskedők Erriete. Reggel fi ig tánc. Kerékpárosok! Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár« ban resxtetre adom. Gumikat és alkatrészekot árban kaphat Szántó Sándor,«. 9 Szeged, (Kiss D palotai Kiss u. 2. Utolsó fillérig elverte a tolvaj a felásott pénzt, Máló P. István Bárány-uccai házában történt kü­lönös lopási cselről beszámoltunk. Mint ma értesü­lünk, a rendőrség tegnap este kézrekeritette Mátó P. István tolvaját Csa/u Ferenc 26 eves napszá­mos személyében. Csala az elmúlt hónapokban együtt dolgozott Mátó P. Istvánnal, akinek bizal­mát annyira megnyerte, liogv a szegény napszá­mos ember eldicsekedett neki a szobájában el* ásott 860 pengővel. Sőt, elmondotta azt is, hogy kenyérhajon koplalta meg ezt a kis pénzt azzal a céllal, hogy egy kis hagymaföldecskét vegyen. A lelketlen Csalát azonban nem hatotta meg a sze­gény Málónak ezen igyekezete, hanem azon spe­kulált, hogy hogyan kaparinthatná meg az el­ásott kincset. Tegnapelőtt igen jó alkalom kínál­kozott erre. Mátó P. István távol volt a lakásától s Csala tudta azt is, hogy hamarosan nem jöhet haza. F.lt az alkalommal és kiásta az ajtóháta mögé rejtett pénzt, amit — mint a rendőrségen bevallotta — az utolsó fillérig cl is vert. Pezsgőt ivott, autóval ment Szegedre és végigcsavarogta a sezgedkörnyéki kocsmákat is. Igv mulatott a szegény ember pénzéből. Most, hogy kézrekerült, mindent beismer, de egy fillért se tud előadni. Előadás a Gazdasági Egyesületben. Dr. Bécsy Bertalan vármegyei aljegyző vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Gazdasági Egyesületben a „Ma­gyar agrárpolitika utja" cimen előadást tart. Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: Molnár Imre Ferenc Fekete Juliannával, Juhása Sándor Bernáth Erzsébettel, Kusz János Joó Er-. zsébettet, Morvái István Sámuel Bcncze Erzsé­bettel, Halász Mihály Schmídt Julainna Teréziá­val. Házasságot kötöttek: Mágori István Brandt Juliannával, Márton Sándor Szirbik Margittal, Mező József Kádár Juliannával. Nagy József Kn­esó Erzsébettel. Elhaltak: Kovács Józsefné B. Pap Rozália 45 éves (Paradicsom-ucca 6 ), Galamb Sándor 1 hónapos (Tanya 84 ). 6cska vasért, vörös- és sárgarézért, ólom. hor­ganvhulladékért és mindennemű gazdasági gépek­éi t "a legmagasabb napi árat fizetem. Iritz. Márk utóda, Iritz Béla ócskavas- és fémkereskedő, Ma­kó, Lendvav-ucca 8., telefon 235. Biztos megélhetést nyújtó korlátlan italmérés! üzlet jogfolytonossággal, házzal együtt eladó. Úr« deklödni lehet Makón, fiókkiadóban, városi bér­palota. — Az agv cs a gerincvelő megbetegedései­nek kezelésénél a régbeváll természetes „Fe­renc József" keserűvíz — korán reggel egy po­hárral bevéve — a tápcsatornát alaposan ki­tisztítja, a további bélmüködést elősegíti, a gycmóremésztcst megjavítja és fokozott anyag­cserét eredményez. Az orvosok ajánlják. \ Szegedi Állatbarátok Köre csütörtökön választmányi ülést tart a városháza tanácstermé­ben, amelyre a tagokat meghívja az elnökség. MmiisMM vendégjátéka László Miklós Vén szamár cimü 6 képes uj darabjában a Terézköruti Színpadon Főszereplök: Gárdonyi. Pell, László, Mihályi, Fenyő, Baia Erzsi. Rendező : Tarnay Ernő. » Ezt megelőzi a nagy kabaré műsor, Salamon, Rajna Allce, Herendi Manci,I Lenqyel Glíi, Sass Olly, Kővári, Fülöp Heliay Garáíi, és Hegyi felléptével Rendező: Köváry Gyula. Konferanszierek: Théry Bogyó cs Máray Teri Minden ünnep- és vasárnap délután Vt 5 órakor olcsó helyárakkal. Tel.: 1-265-54. — Kezdete: 9 órakor. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom