Délmagyarország, 1937. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-20 / 15. szám

DÉL MAGYARORSZÁG Szerda, 1937 január ^TTLaA/H hirjŰL^ Makói szerkesztőség és tiókkiailóhiv*tal S/ci-henyi. tér 8. (Városi bérpalota) Telefon 270. szám. Rejtélyes beteg a kórházban. P a p p Rozál, Lendvay-uccai 22 éves leányt ma igen rejtélyes betegséggel szállították b* a makói kórtlázba. Fapp Rozál saját előadása szerint néhány nappal ezelőtt, takarítás közben leesett ecv egyébként egészen alacsony székről Az esés következtében erős vérzések lepték meg. Az orvosi vizsgálat nagyfokú hashártyagyulladást talált rajta, ami­ből arra következtetnek, hogy Papp Rozálon eset­leg műtéti beavatkozást hajtottak végre. Az ügv tisztázása érdekében vizsgálat is indult. Lopják az apátfalvai szárazhidat. Az apátfal­vai állomás vezetője feljelentést tett az ottani csendőrségen eddig még ismeretlenségben rejtőz­ködő tolvajok ellen, akik mintegy 150 pengő ér­tékű palincsot loptak el az apátfalvai vasúti szá i-azhidból. Eltemették Szőnyi Pált. A Hold-uccai gyász­házból a gyászolók ezrei kisélték kedden délután utolsó útjára református ótemetőbe Szőnyi Pált, a tragikus hirtelenséggel elhalt városi adó­tisztet. N i k e 1 s z k y polgármester vezetésével s város egész tisztikara testületileg vett részt a te­metésén. A gyászszertartást vitéz Bánáti Pé­ter ref. lelkész végezte, aki a kötelességét és sze­retet parancsát hiven teljesítő igaz embert bú­csúztatta Szőnyi Pálban. nárman egy ellcu. Juhász. Mátyás apátfal­TJIÍ napszámos az elmúlt héten, egy sötét éjszaka, szembetalálkozott az uccán három emberrel, akik­ből a nyomozás megállapitotta, hogy S in-ka Já­nos kereskedősegéd. Varga K. Pál és Tóth L. György voltak, akik Sinka János biztatására rátámadtak Juhász Mátyásra és földre teperve, véresre verték. Juhászt másnap a makói kórház­ba szállították a mentők, ahol ma is ápolás alatt áll s az orvosi megállapítás szerint különösen a szemén szenvedett olyan sulvos sérülést, amely életveszélyessé is válhat. A duhaj társaság ellen súlyos testisértés vétsége címén indult meg az el­járás. Személyi hírek » >áro*házáróL A képviselőtes­tület dr. Szilágyi István rendőri büntetőblró­nak főjegyzővé történt megválasztása folytán a kihágási és büntető ügyek intézésével dr. Szfics László adóügyi fogalmazót, a betegszabadságon levő Gyulai János közgyám helyettesítésével prdig dr. Szűcs Zoltán városi dijnokot bízta meg. Előléptette a következő tisztviselőket: dr. Ferenczy Gyula II. aljegyzőt a IX, Istók' Zoltán mérnököt a VIII. és dr. Dévényi Endre tűzoltóparancsnokot a IX. fizetési osztályba. •Tó márkája, kerwzthnros, rövid zongorát kere­sek megvételre. Cim leadható: Makó, Erdős Hir­lapirodába. Az elmúl hét ingatlanforgalma Makón. özv. Raf­fai Józsefné megvette B Szűcs Sándor és társai 487 négyszögöl ardicsi földjét 480 P-ért, Nagy Gy. Lajos és társai a Kisbirtokosok Földhitelin­tézete 2« hold 250 négyszögöl Kopáncs-pusztai földjét 12.500 P-ért, Dávid Gábor és neje Takaji SAndorné 449 négyszögöl leleiutmenti járandó földjét 350 P-ért, kk. Molnár Erzsébet és társai Sztanvó Pál Harmat-ncca 20. számn házát 1350 P­ért, Szilágyi Gergely és neje Gera Ferenc és neje Sarkantyu-ucca 8. számu házát' 400 P-ért, Horváth József és neje Szabó Bozália és társai egy hold 1004 négyszög semlyéki földjét 950 P-ért, Szabó Rozália és társai Gerznnics János 3 hold 1003 négyszögöl vitahalmi földjét «500 P-ért, Tokaji Sándor és neje Badovics István 258 négyszögöl ke­nyérvárói földjét házzal 500 P-ért, Erdei Sándor neje Rörcsök Ferenc Bo'tond-uoca 20. számu házát 1495 P-ért, ifi. Varga József Török Mühálv Sándor e<*y hold 342 négyszögöl dáli ugarját 1200 P ért. Kn»as Sándor Acs Sámuel 618 négyszögöl lesí röld.fét 1200 P-ért. Tóth Mátyás és neje Tamás József egy hold 100 négyszögöl gacsibai földjét 1800 P-ért. Martonosi János Martonosi Gvörgyné 1 '00 négyszögöl földeáki tanyaföldjét 800 P-ért, Rörcsök Ferenc és neje Varga Sándor György egy hold 119fi négvsziBgfil dáli ugarját 2370 P-ért, Tamás József és neie Ludánvi István Alkotmány­uc.ca 3. számu házát 1500 P-ért. Joó Sámuel és neie. Nagv Sámuel és társa 3 hold 10 négyszögöl n-ikocsai iárandóiát .5300 P-ért, Kacsa József özv. Kristó Istvánne 490 négyszögöl ardicsi földiát P ért. r^rríii István és neje Sahin. Tóth Mihályné 7 hold 1790 nésrvszftgftl szegedi uhnenti iárandóiát 12 Virt P-ért, S"igbik Ferenc és neie kV. Csindő István 2 bold 196 né-gvszögölicási ugariit 3."P0P­é,-l és vágöl Engedi Istvántié és társai Nyári .Té­petné 218 riégvszöíről bánomi földiét 380 P-Art. Uj és régi trafikbódé. Elek Gizella engedélyt kapott a város képviselőtestületétől arra, hogy a Megyeház- és az Aradi-uccák keresztezésénél tra­fikbódét épitsen. S t r a u s z Mária, akinek a ka­tolikus kör előtt van bódéja, bejelentette, hogy nem hajlandó fizetni azt a térfoglalási dijat, ame­lyet a város képviselőtestülete állapított meg szá­mára. A bejelentés alapján a képviselőtestület utasította a polgármestert, hogy — amennyiben a térfoglalási dij valóban nem folyik be, ugy gon­doskodjék a trafikbódé eltávolításáról. Uj képviselők a városházán. A képviselőtes­tület januári közgyűlésén elsőizben vettek részt dr. Berke István állatorvos és rlr. Török Ist­ván ügyvéd. Az első virilis jogon, a második mint Dohsa Péter virilis megbízottja. ócskavasért, vörös- és sárgarézért, ólom, hor­ganyhulladékért és mindennemű gazdasági gépek­ért a legmagasabb árat fizetem. Tritz Márk utó­da, fritz Béla ócskavas- és fémkeerskedő Makó, Lendvav-ucea 8 teet'nn 235. (A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­tette a Délmagyarország, hogy vasárnap reg­gel holtan találták Szeged-Atokházán Far­kas Szilveszteri esztendős gyermeket. Far­kas Szilveszter halálával kapcsolatban az a gyanú merült fel, hogy a gyermeket szülei, helyesebben apja, Farkas József halálra kí­nozta, mert nem hitte, hogy az 6 fia, azt gya­nította, hogy fivérétói, Imrétől származik. Dr. Nóvák Jenő vizsgálóbiróhelyettes hétfőn a helyszínen megejtette a vizsgálatot és kihall­gatta az elhunyt gyermek szüleit, akik azon­ban a vizsgálóbíró előtt is tagadták, hogy a gyermekkel kegyetlenül bántak volna. Az apa azt adta elő, hogy néha a gyerek rosszalkodott és ekkor megfenyítette, de egyébként szerelte gyermekét és soha nem vonta kétségbe, hogy tőle származik. Hasonló vallomást tett a gyer­mek anyja is, aki szintén tagadta, hogy a gyermek éhezett volna és hogy a fűtetlen nyá­ri konyhában hagyták volna éjnekidején. A kihallgatott tanuk azonban egészen mást mondtak a vizsgálóbírónak. A tanuk szerint a gyermek igen mostohabánásmódban része­sült szülei részérő!. A szomszédok a gyermek érdekében többször közbeléptek, de hiába volt minden, a gyermek sorsa nem javult. Elmon­dották a tanuk, hogy a gyermek éhezett, ket­recben lakott, nem volt jobb dolga, mint a tanVabeli jósrágpk'nak ... A vizsgálóbíró uUsitásara a tórvetíysáki oryosszakértók' fel boncolták a esont és bór holttestet és részletes véleményüket irájben teriesztik a vizsgálóbíró «lé. ezután fosm?k \ Ut és villany. A város képviselőtestülete Kiss Ernő képviselő indítványára elhatározta, hogy a Lakat-uccába uj villanylámpát állíttat és Kuru­s a indítványára kimondotta, hogy a Bécsi-ucca alacsonyan fekvő részeit feltölteti. Tanyaproblémák a közgyűlés előtt. A város képviselőtestülete Nagy Gy Mihály városi kép­viselő indítványára fontos határozatot hozott a tanyai dülőutak rendbehozására. S. Bálint György indítványára elhatározta, hogy a hatodik mezőőri állás szervezésére előterjesztést tesz, Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: Sziládi István Gyulai Rozáliával. Elhaltak: PoM Gizella 11 napos, a kórházban, őzv. Földházi Ist­vánná Nagy Julianna 74 éves a szegényházban, ifl. Bárányi Lajos 8 hónapos, Kmettv-ucca 8. szám alatt dönteni a Farkas-házaspár további sorsa fe­lett. A holttestet dr. Incze Gvula és dr. Kál János törvényszéki orvosszakértők boncolták fel, azonban a boncolás során nem sikerüli megállapítani pontosan a halál okát. A rosszul táplált, vézna, gondozatlan gyermek rendkí­vül le volt soványodva, szervei azonban nem voltak megtámadva. Az eddigi jelek szerint a halált erős kimerültség, kiéhezettség idézte elő, amelynek következtében a négyesztendős kis­fiú szervezete felmondotta a szolgálatot A vizsgálat tovább folyik annak pontos meg­állapítása céljából, hogy mi történt tulajdon­képen a kis Farkas Szilveszterrel? ... Balaton partián idős agyéneknek állandó penzió gondolás, ápo'áw Bővebb felvilágosítást BODOR TESTVÉREK, Ufwgad, S«6r«gt ut »0. » Serlésvágáskor ™ minőségű szalámit, kolbászokat Siokotay szeqedl •xalámlfQszerrel! Más a ''ushoz nom kelti Besze­rezhető: Maros ucca 27. Húsüzem. D£lmagiiarorszá<* Kölcsönkönyvtár Anuqga ¡eínaauoM), «Miizefése l€(fKl$€bb ! Január 24-től február 6-ig tzezonveqi L e r %4 r larufita*. Raktáron maradt téli áruit leszállított áron hirdess« a DÉLMAGYARORSZÁG­ban. — Az eredmény nem marad el. Tagadnak a vizsgálób'ró elolt a kis Farkas Szilveszter szülei MII mondanak a lanuk?

Next

/
Oldalképek
Tartalom