Délmagyarország, 1937. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-17 / 13. szám

ÍO D tLMAGYARORSZÁG Vasárnap, 1937. január 17. Farsangra menyasszonyi és vőlegény kelengyék aszia neműek k'szeti és rendelésre elsőrendű minőségek elismert olcsó árakon Kérjen árajánlatot. sifon, vászon, ágy- és Pollák Testvérek kelengyellrlete, Cseknlcs-ucco, a szükséges felszerelés és igy estleg hiba is csúszhatott bele jövendő élettörténetembe. Megkérdezte még azt is, hogy eléggé edzettnek érzem-e magamat ahhoz, hogy bármit el­mondjon. Nevetve biztattam, hogy; csak be­* széljen. mert úgysem veszem az egész dolgot komolyan. így született meg a horoszkopom, amely le­zárult az 19.16 esztendővel. III. Talán vannak e cikknek olvasói közöli olya­nok is, akik emlékeznek az olyan kisebb je­lentőségű eseményekre, hogy 1935. legvégén ét 1936 elején súlyos beteg voltam. Volt nap, mikor négy orvos méricskélte a lázamat, ko­pogtatta a tüdőmet és vizsgálta a szivemet. Azt hiszem, kevés biztosító társaság lett vol­na hajlandó ebben az állapotban életbiztosí­tási bejelentésemet elfogadni. Igaz, megérde­melték volna, hogy rámfizessenek, meri mikor nekik kellett volna fizetni, nem arany-, ha­nem bagó-valutában fizették vissza azt. amit becsületes, jó békebeli koronában vasaltak be rajtam. De hát nem róluk van szó, hanem arról, hogy egy szegcdi barátom, aki tudott a frank­furti pszichológus prolesszor horoszkopjárói és jövendöléséről, néhány nap előtt felkeresett és elmesélte nekem, hogy ő és még néhányan mi­lyen aggódással hallották 1935 végén, hogy válságosra fordult az állapotom. Elvégre sohse lehessen tudni... Az egész mult esztendő fo­lyamán nem merlek figyelmeztetni, hogy a horoszkopom szerint 1936-ban kellett volna átköltöznöm Sir Olivér Lodgenak fizikán* tuli világába. Csak most, hogy már tul vagyunk a kritikus esztendőn, juttatja eszembe, hogy mi is volt a hornszkopomban. Nagyon bölcs do­log volt tőle, hogy eszembe ¡uttatta az esetei, mert én bizonvo róla már tökéletesen megfe­ledkeztem. Nem mintha, rossz volna az emlé­kező tehetségem, de annyi mindent kell a fe­jemben tartani, hogy elhullajtom azl. amiről ugv érzem, hogy fölösleges. Ezek után, aki nem hisz az asztrológiában, mondhatja, hogy nálam kudarcot vallott a csillagjóslás, mert életben maradtam és elke­rültem a sorsomat. Az én ománi emberem csak mellédöfött a szivemnek. Aki hisz. az asztrológiában, mondhatja, hogy az esetem, nem bizonyít, mert a professzor nem tel jes fel­szereléssel dolgozott és előre bejelentette, hogy hiba is lehet a számvetésében, fűszerek hij­ján pár arasznyit tévedett, mikor az egyes holygó helyzetét megállapította. Az ilyen té­vedés a világegyetemben nem jelent többel, mint egv kis sajtóhiba, vagy eltördelcs egy újságcikkben. Mondjuk, hogy én egy ilyen sajtóhibának köszönhetem a megmenekülésemet. Esetleg azt is mondhatom, hogy nem lettem egy na­gyon komoly eltördelésnek az áldozata. Azért mégse hiszek az asztrológiában. Mély fájdalommal jelentjük, hogy szere­tett férj, legjobb apa, testvér és rokon H.dasi (Hamzseh) Lalos f. hó 15-én 43-ik évében hosszas szenve­dés után elhunyt. Temetése f. hó 18-án déhitán 3 órakor les? • közkárházból a rókusi temetőbe . Enae«pt«lő szenteniseáldoz*» t hó lí-4n raggej * #raker a nHcual templomba». • jyáííoW waWd ITiuiallanforçaJom Szeged város területén 1997 január 9-től 16-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: Özv. Vass Szilveszternó eladta Vass Gézánénak a Domaszék 454 és a Zákány 466-os házait 3 hold 1042 n. öl földdel 3105 P-ért. özv. Vass Andrásné eladta Gombos Sándor és nejének a Gajgonya dűlőben lévő 400 n. öl szántó­ját 2.01 K kat. tiszta jövedelmmel 800 P-ért. Papdi István és neje eladták Gétány Lajos és nejének a Szentmihály dűlőben lévő 250 n. öl sző­lőjüket 4.69 K kat. tiszta jövedelemmel 400 P-ért. özv. Battancs Józsefné és társai eladták Márki Antal és nejének az Alföldi-u. 56 sz. házukat 171 n. öles telekkel 5800 P-ért. özv. Gránitz Józsefné eladta özv. Takács Sán­dornénak a Hoffmann-telep 66. sz- házát 250 n. öles telekkel 2954 P-ért. Szalal János eladta Szalai Sándor és nejének a Domaszék dűlőben lévő 1417 n öl szőlőjét 4.07 K kat. tiszta jövedelemmel 600 P-ért. Bezdán Pál eladta Papp István és nejének a Tari dűlőben lévő 1109 n. öl szántóját 1.54 K kat. tiszta jövedelemmel 600 P-ért. + Ovia egészségét! -f GE0R6EITE EXTRA hártyavékonyságu hővezető különlegesség. EZT VEGYE1 Sohasem fog mást használni. Kapható minden gyógyszer'ár, diogéria és illatszer tárban. Rózsa Józsefné eladta Hódi Péter és nejének a Csizikhalom dűlőben lévő 1 hold 1882 n. öl szán­tóját 5201' K kat. tiszta jövedelemmel 3544 P 40 fillérért. Katona Pál eladta Katona István és nejének a Csórva 195. sz. házát 2 hold 1578 n. öl földdel, melynek kat. tiszta jövedelme 18.75 K, 1794 P-ért. Dr. Zsótér Bertalan eladta özv. Gera Istvánné­nak a Makraszél dülőbea lévő 1 hold 1418 n. öl földjét 12.63 K kat. tiszta jövedelemmel 2300 P-ért. Rács János és neje megvették dr Zsótér Berta­lantól a Mnkraszél dűlőben lévő 2 hold 8 n. öl földjét 15.13 K kat. tiszta jövedelemmel 2300 P-ért. Kalmár Antalné eladta Csipak Jánosnénak a Gácsér dűlőben lévő 1471 n. öl földjét 1563 K kat. tiszta Jövedelemmel 470.72 P-ért. Nagygyörgy Sándor és neje eladták Kormányos Péter es nejének a Gajgonya 233. sz tanyában le­vő 20 hold 1358 n. öl földjüket 8100 pengőért. Csikós Mihálvné eladta Kovács Pál és nejének a Barát-dűlőben levő 1 hold 513 n. 51 földjüket 7.17 K kat. tiszta jövedelemmel 1360 pengőért. Fodor Lajos eladta ftrdöeh Imre és nejének a Tari-dűlőhen levő 5 hold 1416 n. öl földiét 2707 K. kat. tiszta jövedelemmel 5084 P 64 fillérért. Szöllösi Ferencná és társai eladták Csinak Já­nosnénak a Gáesér-dftlőbeo levő 1 hoW 674 n. öl földjüket 728 P 64 fillérért. Nagy Jánosné eladta Hódi Istvánnak a Felső­ásotthalom dűlőben levő 1200 n. öl földjét 4.40 K. ka», tiszta jövedelemmel 550 pengőért. BIau Andor eladta Tóth Juliannának a Biharl­ucca 20. számú házát 358 n. öles telekkel 2000 pengőért. Engi Antal é« neje eladták Tanács Antal és ne­jének a Szentmihály-telek dűlőben levő 210 n. öl kertjüket 1.25 K. ka» tiszta jövedelemmel 500 pen­gőért. Tanács József eladta Ábrahám Türes József­nak a Farkas-dülőben levő 1014 n. öl földjét 11.32 K. kat. tiszta jövedelemmel 700 pengőért. Szegedi Kézműves Bank és társa eladta Tóth Sándor és nejének a Külsőszatvmaz és Srirtos dű­lőben levő 2 hold 757 n. öl földjüket 17.81 K. ka» tiszta jövedelemmel 1796 P 85 fillérért. Bata Mátyásné eladta Tombácz József és nejé­nek a Tari-dűlőben levő 1 hold 11-10 n. öl földjét 16.27 K. kat. tiszta jövedelemmel 1550 pengőért. Csonka Audrásné eladta "Wolford Józsefnóoak a Veleí-dülőben levő 2 hold 236 n. öt földjét 11.32 K. ka*- Öszta Jövedelemmel 1300 pengőért. DÓCJÖ ístváts <5* neje eladták SzfekSras VUJCO & B*jén«l a Fflrfehálom-4Slöben levő 1 boíd n öl földjüket 24.85 K. kat. tiszta jövedelemmel 1665 P 85 fillérért. Nemzeti Hitelintézet eladta Biró Jánosnak a Gólya-ucca 18. számú házát 174 négyszögöles te­lekkel 1700 pengőért. Sebők Imréné eladta Börcsök József és nejé­nek a Röszke 587. számú házát 943 n. öles telek­kel 2500 pengőért. Szekeres Miklósné eladta Vass Ferencnek a Ha­lászka-dülftben levő 569 n. öles földjét 2.49 K. kat. tiszta jövedelemmel 398 P 30 fillérért. Turi Lajos eladta id. Juhász Istvannak as Ótott dűlőben levő 1 hold 125 négyszögöl földjé' 600 pengőért. Zsembri Teréz eladta Zsemberi Sándornak a Gdjgonya-uíi'őben levő 787 n. öl foldja 6 67 K kat ticzta jövedelemmel 350 pengőéit Viski György el^ta Kaliczka József és nejé­nek a Ballagi-tó dűlőben levő 169 n. öl kertjét 1 32 K kat. tiszta jövedelemmel 287 P 30 fillérért. Bezdán Pál eladta Horváth Mihálynak a Cse­relhalom dűlőben levő 188 n. öl földjét 0.90 K. kat. tiszta jövedelemmel 103 P 40 fillérért. Bárkányi István eladta özv. Fekete Istvánné és társának a Balástya 619 sz. házát 200 n öles te­lekkel 2256 pengőért. Dobóczki József eladta ifj. Biczók Sándor és ne­jének az Alsóvárosi nvomás dűlőben levő 153 n. öl kertjét 229 P 50 fillérért. Makra Imre és neje eladták Trója Antal é« ne­jének a Kunhalom dűlőben levő 364 n. öl szőlőjü­ket 6.88 K. kat. tiszta jövedelemmel 400 pengőért. Rózsa Józsefné eladta Hódi Péter és nejének a Csizikhalom dűlőben levő 1 hold 1482 n. öl szán­tóját 42.01 K. kat. tiszta jövedelemmel 3544 P 30 fillérért. Deák László és neje eladták Polyák Károlynak a Felsővárosi ff. 15. sz. házukat 3 hold és 101 négyszögöl földdel 28860 pengőért. Ördógh Lajos és neje eladták Fülöp Istvánné­nak a Kancsal-dülőben levő 1 hold 614 n öl föld­jüket 6.95 K. kat. tiszta jövedelemmel 1350 pengő­ért. Sóvágó János és neje eladták dr. Greffns Pál és nejének a Baktó-dülőben levő 514 n. öl kertjüket 6.71 K. kat. tiszta jövedelemmel 700 pentrőért Nagy Miklós eladta özv. Lovászi Imrénének a Bodomhalom dűlőben levő 1 hold 178 n. öl föld­jét 30 K. kat. tiszta jövedelemmel 2311 P 80 fil­lérért. Gera Illésné és társai eladták Tóth THés és ne­jének » Nvil-ncca 68. sz. házukat 161 n. öles te­lekkel 3000 pengőért. Natív kereseti lehetősénef nyii'fó eikk bevezetésére helyi ismeretséggel rendelkezi, garancíaképes kerrs^edetmi kípvselet aftí" latái leérem. .Kiépítés" jeligére BLOCKNER J. hirdetöirodába, Budapeat., VII, Erzsébat körút 14. Szegediek szállodája Pesten a METROPOLE Rákóczi ut 58. a város szivében 150 szobás modern családi azál­loda minden kényelemmel. K á­v^házában Peat és a vidék előkelő közönsége találkozik. A •János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak esténként. A gyönyörű Téli kertben délután és este tánc. V i r A n y amerikai rádió­zenekara, Nagy Mária énekel Lwnnnk nlvagótnak lem^rsékelt pzonaésni nzióírak. IV'. .1-88^-50

Next

/
Oldalképek
Tartalom