Délmagyarország, 1937. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-14 / 10. szám

Csütörtök, 1937. január 14. OÉLMAGy ARORSZXG 3 Súlyos bonyodalmak a szegedi zslrexporf körül A hosiparosoh szerint az alacsonu misárak teszik lehetet­lenné az eiporíot — a szalámi gyár szerint a magas hus­arah (A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán délben Varga István törvényhatósági bizottsági tag vezetésével a szegedi husiparosok küldöttsége kereste fel hivatalában dr. Pálfy József polgár­mestert. A küldöttség bejelentette a polgármester­nek, hogy a husiparosok 15.000 pengőért meg­vásárolták a szegedi zsirolvasztó-üzem teljes be­rendezését, kizárólag azért, hogy a szegedi kis­iparosok, szövetkezetbe tömörülve bonyolíthassák le a németországi zsirexport Szegedre megállapí­tott kontingensét. A külkereskedelmi hivatallal meg is állapodtak a kisiparosak abban, hogy ja­nuárban i vagon zsírt exportálnak Szegedről, az exportálásra már előkészületeket is tettek, de az exportot még sem bonyolíthatják le, ami a kisiparosok egzisztenciáját súlyosan érintené. A husiparosok küldöttsége elmondotta a pol­gármesternek, hogy a zsirexportot csakis akkor "bonyolíthatnák le, ha a levágott sertések húsát megfelelő áron értékesíthetik. A husiparosok szerint a sertés kilónkint, élősúlyban 1 pengő—1 10 fillérért szerezhetik be, amihez még vágóhídi dij és egyéb közköltségek járulnak, ugy, hogy ez a sertéseket darabonkint 20—24 pengővel drágítja meg. A levágott sertés általában 22 százalékot vé­szit élősúlyából, így a husiparosoknak — a kal­kuláció szerint — 1 pengő iO fillérbe t>an a hus kilánkint. Ezzel szemben Szegeden csak 1 pengő 28 fillér­ért tudják a hust értékesíteni, mert szerintük a szalámigyár ennél magasabb árat nem hajlandó nekik fizetni. Bejelentette a küldöttség, hogy a szegedi husiparosok ilyen körülmények kőzött nem képesek a zsirexportot lebonyolítani, amiből nemcsak az érdekelteknek, hanem magának a vá­rosnak is kára származik. A szegedi husiparosok röl a hust sokkal olcsóbban vásárolom. Az élő­sertés ára nyolc nap alatt 96 fillérről 1.04 pengőre emelkedett. Azt a szalonnát, amely exportzsirol­vasztás céljaira szolgál, 1.26 es 1.30 pengőért kí­vánja vásárolni, ezzel szemben az uradalmak aratómunkásaik részére kommenciós szalonnád vásárolnak 1.40 és 1.50 pengőt fizetnek. Ez a ma­gyarázata annak, hogy a vidéken sokkal olcsóbb a hus, mint Szegeden és így a szegedi husiparo­sok nem versenyképesek még a közvetlen szegedi vidékkel sem. — Téves a szegedi husiparosoknak' az a köz­lése, mintha a szalámigyárak között kartell álla­na fenn. Két hét előtt én vásároltam Debrecen­ben hust, a mult héten pedig Vidoni Szegeden vásárolt. — Ma egy éve 75—76 fillér volt a hus ára, ma pedig 1.29 pengő. Ilyen ár mellett külföldön nem vagyunk versenyképesek, mert Jugoszláviában a hus ára 1 pengő körül van és ma az a helyzet, hogy a hus ára Bécsben alacsonyabb, mint Buda­pesten. Emellett a szalámit kilónként több, mint 2 pengő vám terheli. Ha a helyzet nem változik, a magyar szalámiipar a magas húsárak folytán külföldön teljesen elveszíti versenyképességét. A szalámigyárak a legnagyobb óvatosságra kénysze­rülnek, csak egy hányadát dolgozzák fel annak a husmennyiségnek, amelyet a múltban feldolgoztak, mert tartanak attól, hogy tavasszal nagy sertés­felhajtások lesznek és a hus ára le fog zuhanni. Hivatalos helyről felszólítást kaptak a szalámi­gyárak, hogy ne emeljék tulmagasra a sertéshús be­vásárlási árát, mert a közfogyasztás szükségletét a túlhajtott árak mellett már Így is alig lehet fe­dezni. TOMI A sziv, a humor, a könny bűbájos manyar filmic. Péntek, Belvárosi. A UiUosaraxoii udvarló mérgében meggyilkolta ­régi haragosáé A törvényszék tízévi fegyházra ítélte a nagy~ széksósi gyilkost (A Délmagyar ország munkatársától.) A szegedi törvényszék Molnár József tanácsa szerdán dél­. előtt tárgyalta Bozóky György 27 esztendős nagy­éppen ezért februárra már nem is kérnek export- széksósi gazdalegény szándékos emberölési ügyét kontingenst a külkereskedelmi hivataltól, hanem j Bozóky a mult év telén résztvett egy bálon, ame­elhatározták, hogy a zsírolvasztó-üzemet — amely pedig nagy csomó embernek ad megélhetést — leállítják. Panaszkodott a küldöttség amiatt is, hogy a jzalámigyárak kartell'.e léptek és emiatt hiába viszik el máshová a hust, nem kapnak azért jobb árat De ugyanekkor szerintük a szegedi szalá migyár a környékről hozza be-a levágott sertés húsát, amelyet pedig nem 'erhel vágóhihi költség, sem pedig forgalmiadó. A polgármester a kűldó'vég bejelentését jegy­zőkönyvbe foglalta és megbízta dr. Katona István tanácsnokot, hogy sürgősen vizsgálja meg a kér­dést, mert a városnak fontos érdeke fűződik az export lebonyolításához. A husiparosok panaszával kapcsolatban Pick Jenő szalámigyáros érdeklődésünkre a követke­zőket mondotta: — Sertéshúsért ma 1.29 pengőt fizetek, ezt ki­vételesen csak Szegeden adom meg, mert vidék­PALACE PENSIÓ Budapest Károly-körut 3a Fele ion: 14-16-10, 14-16-20 • 50 szoba minden igényt kielé­gítő kényelemmel. — Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, le­feljáró lift — TelefonoS szobák. Szobák ellátással, vagy anélkül. — Társalgók. — Hall. — Francia és diétás konyha. — Időszerű árak. lyet a nagyszéksósi népházban rendeztek a le­genyek. Bozóky ott egy leánynak udvarolt, aki azonban nem nézte szívesen a legény közeledését és ezt tudomására is adta. A dolog roppant bán­totta és még jobban elkeseredett, amikor a leány visszautasította azt a szándékát, hogy hazakíséri a bál után. A leány inkább egyedül ment haza, csakhogy ne kisérje haza Bozóky. A visszautasított legény egy darabig távolról követte az egyedül hazafelé tartó leányt, majd megpillantotta régi haragosát, Puskás Istvánt, aki egy leány társasá­gában, jókedvűen, nevetgélve ment hazafelé. Bozóky abbahagyta a leány üldözését és Pus­kásék után somfordált Megvárta, amig Puskás elbúcsúzik a leánytól és egyedül hazafelé tart. Ekkor a sötét országúton nyitott bicskával eléje állott, szidalmazni kezdte, majd kését mélyen beledöfte lébe. Puskás mel­Volt nála egy hatalmas karó is, azzal is megütöt­te ellenfelét. Puskás lerogyott az országútra es rövid idő alatt elvérzett. Mire rátaláltak, már halott volt. A nyomozás során a gyanú hamarosan Bozó­kyra terelődött, aki eleinte tagadta a dolgot, majd beismerte és azzal védekezett, hogy önvédelemből szúrta agyon Puskás Istvánt. A szerdai tárgyalá­son is tagadta bűnösségét és elmondotta, hogy Puskás volt az, aki őt először megtámadta és késével sebet ejtett rajta, ö már csak ezután rán­totta elő kését és döfte Puskásba. Bozókynak azonban ezt a védekezését nem si­került bizonyítania. A tanuk legnagyobb része ellene tett vallomást. Elmondották a tanuk, hogy a vádlott rabiátus, bicskázó ember hírében áll a tanyák között. Egyizben az anyját is megbicskázta, az édesanyját be is kellett szál­lítani a kórházba, ahol azután többnapi ápolás után felépült. Ebből a dologból nem lett baja, mert az anyja visszavonta az ellene tett feljelen­tést. Előadták a tanuk, hogy Bozóky körülbelül két esztendő óta haragszik Puskásra. Két eszten­dővel ezelőtt együtt voltak egy lakodalmon, ahol aztán Puskás valami miatt megverte őt. Ezt a két esztendő előtti sérelmet nem tudta elfelejteni és ez volt az oka a mostani gyilkosságnak. A ta­nuk vallomásából kiderült, hogy Bozóky lopako­dott Puskás után, mert noki nem arra kellett vol­na hazafelé mennie, amerre Puskás ment a leány­nyal, hanem éppen ellenkező irányba. Ebből ia az tűnik ki, hogy ő volt a támadó féL Az orvosszakértők előadták, hogy Bozókyn va­lóban talá'tak néhány jelentéktelen és késszurástót eredő sérülést, ezt Puskás okozhatta, de semmi­esetre sem ugy, ahogy azt a vádlott előadta. A szakértők szerint előbb Bozóky szúrta meg Pus­kást, akinek volt még annyi ereje, hogy kését előrántva, mintegy védekezésül Bozóky felé csap­jon vele. De akkor már el volt gyengülve és in­nen van az, hogy csak jelentéktelen sérülést tu­dott okozni gyilkosán. Dr. Szarvas János ügyész és dr. Müller Mané védő felszólalása után a biróság bűnösnek mon­dotta ki Bozóky Györgyöt szándékos emberölés bűntettében és ezért 10 esztendei fegyházra ítélte. Az Ítélet ellen a lentett be a táblához. védelem fellebbezést }e­ExporMmporl Budapest, január 13. Magyarország központi statisztikai hivatal közlése szerint decemberben a behozatal értéke 39.1 (1935 december hónapjá­ban 48.5), a kivitel értéke pedig 51.8 (51.4) millió pengőt tett ki. Az e havi külkereskedelmi mérleg tehát 12.7 (2.9) millió pengő kiviteli többlettel zá­rult. Az 1936. évi behozatalunk értéke 433.5 (402.3) kivitelünk értéke pedig 509.0 (451.5) millió pengőt tett. Külkereskedelmi mérleg az 1935. év 49.2 mil­liós aktívumával szemben, 1936. évben 75.5 millió pengős kiviteli többletet mutat. Belvúrosl Mozi Ma utoljára 0! gyerek egyszerre A kanadai ötös ikrek és a vidéki o^vos szívderítő vígjátéka. Főszereplő: JAN HERSCHOLT. Szécficn-yi Mozi Mira prolongáltuk és utoljára já'sszuk a legnívósabb magyar filmet, az Évforduló •í

Next

/
Oldalképek
Tartalom