Délmagyarország, 1937. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-20 / 15. szám

Szerda, 1937 január 20. f> ? f Rassay Káro v szombaton esie Szegedre érkezik és résztvesz a tiszteletére a Hungária­szálló emeleti nagytermében rendezendő vacsorán. Ennek a vacsorának a keretében ünnepli R a s s a v Károlvt, Szeged ország­gyűlési képviselőjét a Polgári Szabadság Párt szegedi frakciója abból az alkalom­ból, hogy tiz esztendeje Szeged or­szággyűlési képviselője. A ritka és értékes évfordulót méltó keretek között ünnepli meg a Polgári Szabadsáv Párt. Az előreláthatólag népes vacsorán dr. Bod­nár Géza és dr. Kersch Ferenc üdvözli Rassavt, aki szintén beszédet mond és be­széde keretében beszámol hiveinek a je­lentesd politikai helvzetről. Rassay beszá­moló beszéde iráni nrtev érdeklődés nyilvá­nul meg országos viszonylatban is. — Áss Antibolsevista Comité megválasztotta tisztikarát. Az Antibolsevista Comité kedden dél­bea a városházán P á 1 f y polgármester elnöklé­sével tartotta tisztujitó gyűlését. Ennek során tiszteletbeli elnököknek a kővetkezőket válasz­tották meg: vitéz dr. Imecs György főispán, R a s k ó Sándor belvárosi plébános, vitéz dr. Shvoy Kálmán, dr. Hunyadi-Vas Gergely és dr. Rassay Karoly országgyűlési képviselők, hegavári Back Bernát felsőházi tag, Tisza­váry Miksa ny. ezredes. Ügyvezető elnök dr Bo­kor Pál, titkárok: dr. Lévay Ferenc és dr Hu­• yadi János, főjegyző dr. Hajnal István, ház­nagy: dr. Falcione Kálmán, pénztáros Dobó József. Jegyzők az Emericana és a Turul ifjúsági szervezetek mindenkori vezetői. Ezenkívül pro­paganda, szociális és munkavédelmi bizottságo­kat, valamint végrehajtó bizottságot választottak. Elhatározta még az értekezlet, hogy májusban Szegeden antibolsevista nagvgvülést rendez. Cukorbetegeknek Treslarin tápszerek Márkusnál — A Pettykó—Lázár-pór keddi napja. Az Ítélő­tábla Kovács Rókns-tanácsa kedden folytatta a Pettykó—Lázár-ügy tárgyalását Kedden a fegyel­mi iratokat ismertette dr. Juhász István elő­adó biró. A tárgyalás két óráig tartott, akkor félbeszakították és folytatását szerdán reggelre halasztották. A keddi nap, mint előrelátható volt, minden különösebb érdekesség és Izgalom nélkül múlt el. RODLI Gyermekródli dávosi lorma l-es 56 cm 2-es 72 ero P 1.96 P 2.48 Léces ródli bal völgyi, versenyforma 1 személyes 2 személyes 3 személyes 79 cia 103 cm 119 cm P 8.98 ? 798 P 8.98 Hevederes ródli halvölgvi, ver«envf rma: 1 személyes 2 személyes 3 személyes 79 cm 103 cm 119 cm P 7.9b • P 8 «? P ».«8 PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. inoED. niKfixia- é* Kiss ucc* SAROK — Izületi csuznál és ischiásnál. neuralgikus és arthritikus fájdalmaknál egy pohár termé­szetes „Ferenc József keserűvíz, reggelenként felkeléskor bevéve igen könnyű, lágy székleté­tet, jó emésztést, fokozott anyagcserét és kel­lemes közérzetet biztosit — Kicserélik az útleveleket. Budapestről jelen: tik: A belügyminisztériumban elhatározták, hogy az útleveleket január közepétől uj útlevelekre cse­rélik ki. A különleges papírból készült nj útleve­lekbe az adatokat különleges tintával irják be, hogy lehetetlenné tegyék az utlevélhamisitást. — Hirtelen halál. Jelentették kedden este a mentőknek, hogy a Kecskés-telep 57. szám alatti házban rosszul lett Csillag Péter 50 éves nyugalmazott vasúti pályaőr. A mentők nyomban a helyszínre siettek, mire azonban kiértek, a szerencsétlen ember már halott volt. Halálát valószínűleg szivszélhüdés okozta. VisszavonhaSatlanul csak március >3 lg kapható leszállított reklámáron a GIBBS FOGSZAPPAN — Szibériában még többezer magyar hadi­fogoly van. Zalaegerszegről jelentik: Feltch István volt balatonfüredi lakos 1914-ben bevonult katoná­nak 1917-ben orosz hadifogságba esett Hozzátar­tozói évekig semmit sem tudtak róla. Most levelet irt húgának, özvegy Bódi Lajosnénafc Tudatja, hogy sikerült Szibériából m< -'szöknie és néhány nap múlva hazaérkezik. Levelében azt állítja, hogy Szibériában még többezer magyar hadifogoly van. Legtöbbjük szeretne hazajönni, de nincs pénzük a hosszú utazásra. — TáWai ítélet a kecskeméti eálosftáz betörői­nek agyébea Kecskemétről jelentik: Kecskemét vá­rosi zálogházban a mull évben nagyszabású betö­réses-lopást követtek el. A kitervező ifjabb Rigó Lajos, a zálogház becsüs-pénztárosa volt. A kecs­keméti törvényszék Ítélkezett a perben. Fetlebbe­zés folytán a tábla kedden foglalkozott az üggyel és a törvényszék Ítéletét részben megváltoztatta. Rigó Lajost a törvényszék 8 évi fegyházbüntetéssel szembon 4 évi fegyházra, Valentin Miksát dolog­házra Ítélte, amelynek legkisebb időtartamát 4 év­ben állapította meg. Hochner Ferencet 3 évi fegy­házra, Barna Mihályt 2 évi és hathónapi fegyház­ra, Fried Sándort 2 évi fegyházra, Spirnyák Gyu­lát egyévi börtönre, Boczán Tibort, akit a tör­vényszék felmentett, bünsegédi bünrészesség címén 2 évi fegyházra ítélte. Az Ítélet nem jogerős. x Stauffer puszta sajt világmárka. — Osztalékot tizet a Krupp-gyár. Berlinből je­lentik, hogy a Krupp-gyár a háború óta most fi­zet először osztalékot. 4 százalék osztalékot kap­nak a részvényesek. Gyáraiban 120.000 technikus van alkalmazásban. Nemcsak yémtiiQrwas, hanem más Ulmok salmira 13 k^^elc lési anyagot. A gyárak éjjel-nappal dolgosnak. I ÖBr. Reményi Qávidné 8». Reehnitzer Paula ugy a saját, mint gyermekei, Sári és férje Szamos József, Margit, valamint az alulírottak nevében is mély fájdalom­mal tudatja, hogy imádott Mindenünk, Reményi Dávid életének 80-ik, boldog házasságának 45 ik évében f. évi január 19-én hosszas szen­vedés után elhunyt Drága halottunkat 20-án, szerdán dél­után 3 órakor fogjuk utolsó útjára ki­sérni a zsidó temető cinterméből. Szeged, 1937. január 20. özv. Reményi Gézáné menye, Reményi Paula, Antal, Margit, Ottó ntiokat Külön villamoskocsi a Dugonics-térről fél 3 órakor. MPo11 bácsi" tragédiája Tragikus haláleset történt kedden haj­nalban a Fodor-ucca és a Lengyel-ucca sarkán. Szélpál János 43 esztendős főpin­cér az uccán összeesett és hirtelen meghalt. Rendőri bizottság szállott ki a helyszínére és a holttestet beszállítotok a törvényszéki orvostani intézeibey ahol felboncolják a ha* lál okának pontos megállapítása végetU Szélpál János régóta betegeskedett, erős vérnyomása volt, amint az orvosok meg* állapították. Szélpál János, vagy amint ál* tálában neuezték, Pali bácsi, évek óta a Ti* szdban volt főpincér. Kedden este korán, egy órakor bezárták a kávéházat és a fő* pincér igen jó hangulatban távozott el az üzletből azzal, hogy mielőtt hazatérne, sétál egy nagyot a esendes téli éjszakában. Hárem órakor történt, hogy a Fodor-ucca narkán összeesett és meghalt. Halála ügyi* ben a rendőrség megindította a nyomo* zátL Olcsóbb lett a feilábl Kilogromfa 60 fillér. Kapható a Pick szalá ..¡gyárban és elárusító« helyén: Tisza Lajos-kőrut 83. sz. — Gyilkos fagy hullám Anatóliában. Ancarából jelentik, hogy Anatőlián hideg hullám vonult vé­gig. A hatalmas hóvihar megbénítja a közlekedést Számos ember az országúton fagyott meg Az ul« ban lévő kocsikon nemcsak az emberek fagynak meg, hanem kihullanak a kocsik elé fogott állatok' is. — Előadások a Munkásotthonban. Pénteken este fél 8 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér­ucca 9.) Csapó Sámuel, a Magyarországi Vas* és Fémmunkások Központi Szövetségének főtit­kára „Az északi államok gazdasági és szövetke­zeti mozgalma" cimen tudományos előadást tart. — A szociáldemokrata párt 21-én, csütörtökön esto fél 8 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) párttaggyülést tart, melyen a politikai és gaz­dasági helyzetet, a szervezkedés és. a sajtó fon­tosságát Lájer Dezső titkár ismerteti. — A Szegedi Állatbarátok Köre választmányi ülését nem 23-án, hanem 28-án este fél 7 órakor tartják meg. — Hibaigazítás. A Délawffiaxor&zaic keddi számában tudósítást közöltünk VCeil Zsí^ujoc.1 ken-Ierfonógyári tgasgató jubileumáról dk«.» t» »jnátetos juba csúszott bei Zísigjapocí­Ualí nem ür 'Sebők Ferenc, hanem dr. Székely Ferenc a veje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom