Délmagyarország, 1936. december (12. évfolyam, 283-306. szám)

1936-12-01 / 283. szám

DELM AGYAKORSZAG ^^^'^WMBwwwwmmmmmwwi^^ IIIIMW 11 iiiiiwawmere !•»• iw mum »ZCOED. SterketzlOtCg:Somogyi "ece Lp|l|l (QtC (loromhflr f ELŐFIZETÉS, Bevonta helyben 3.ZO 22.1. era.Tele1oniS3»33..Kled6htvatai, IMíUU, I7JU UCtCUlUCI vidéken «» Budepoten 9.0O, kUUOldiin kOlcíönkönyvlftr «» tegvlrodai Andi O.-dO penqö. - Egyes szem ara hetkü». ncca te. Teleiont íry-Oö. .Nyomdai Lfiw Ara ÍO fillér nap 1«. vatAr. é» Ünnepnap I® UU. **»r­1-IpOJ neea ÍO. Telelent 13-00. . Távirati otw , . ... — detéiek 'civtleic larlta azodnt. Meglő, ea levtlc'nu D«|rnaa«rrac»raa Staaed Ali. evtolyam, ¿83. S2E. eolk aWlökivéletével naponlo rogoel, Rókus Ahogy az ember a széles Kossuth Lajos­sugáruton kifelé gyalogol, boldogan állapítja meg, hogy tul a dohánygyáron örvendetes átalakulások történtek. Tehát nem olyanok — örvendetesek! — ezek az átalakulások, mint amilyenek azok voltak, amikor az egyik városrész valóságos evakuálásával megala­pították a Somogyi-telepet, a másik város­rész evakuálásával az Aigner-telep, a to­vábbi evakuálásokkal a többi telep alapjait vetették meg. Ma már a teleplakók is látják, hogy mennyit ártottak a telepek nekik és a városnak. Azok az átalakulások, amelyek a dohánygyáron tul és a körtöltésen innen állapíthatók meg, nem kisebbítik — mint a telepek — a fejlődés esélyeit, nem terebélye­sitik világvárosi arányokra az egyébként is nagy területen épült város területét, vis­kókat épitve fel ezer és ezer szege­di család részére messze a körtöltésen tul is, hanem azon a területen, amelyet még a királyi biztosság szabott ki — legalább egy évszázadra elég terület — építette ki rövid idő alatt az uj fejlődés nagyarányú kereteit. A kövezettel és aszfatltal ellátott Kos­suth Lajos-sugárut két oldalán sok rende­zetlenség és rendetlenség éktelenkedik még. A Buvártó — nemrég a nem egészen jó kezekre bízott SzUE otthona — ugy pihén a hidegben rendezetlen partjai között, mint­ha nem az ország második városa vasúti ál­lomásának szomszédságában adott volna neki hosszú életet a jó Isten és a városi mérnökség. Ahogy partjairól befelé nézünk a városba, idillikusán sorakozn&k egymástól egyenlőtlen távolságokra a viz túlsó oldalán egymagában álló tiszta kis házak. Ez a kép azonban vonzhatja a festőt, vagy azt, aki a fénv és tájkép minden kis szépségében örömét leli, de mit szóljon hozzá, aki — inert erőt érez és tapasztalt ebben a város­ban — a tulsóoldali grandiózus munkával szemben lomhaságot és lanyhaságot vél fel­fedezni s aki az alkotó munka kereteinek megállapítását és elkezdését, a kézenfekvő uj feladatok felismerését és betöltését sze­retné látni. Azt a területet, amelyen a dohánygyár folytatásakép gödrök, tócsák és szemétbuc­kák éktelenkedtek, most csinos kertiés ve­szi körül s a kerítésen belül, nagyszerű munka megragadó arányai bontakoznak ki. Azt mondják, hogy a vasúti üzletigazgató­ság mostani vezetőségének kezdeményezé­sére és irányitásával folyik ez a szegedi szempontból eléggé meg nem hálálható munka, amely egy nagyarányú sporttelep re­mek ajándékával gazdagítja Szegedet. Rég­óta hangoztatjuk, — ami második vá­rosban különösen fontos lenne —, hogy kulíurdecentralizáció nem jöhet létre azok nélkül az intézmények nélkül, amelyek nél­kül meg nem születhetik és meg nem élhet se centralizált, se decentralizált kultura. Ah­hoz, hogy országos és európai versenyeket lehessen Szögeden rendezni, közönség kell és helyiség. Közönség van és lehet teremte­ni. Bebizonyította az ipari vásár vezetősége és a szabadtéri játékok első rendező bizott­sága. Most csak az a kérdés, hogy az a sporttelep, amely épül, megfelel-e azoknak a nagy feladatoknak, amelyek vállalása elől a jövő kiépítéséről való teljes lemondás nélkül nem térhetünk ki és hogy helyes volt-e, hogy a város idegenforgalmára és egész fejlődésére messze kiható sportcélok kitűzésével nem állt a hatóság aktive a bátor kezdeményezők és a stílszerűen vég­rehajtani tudók mellé. Kevés városban vannak annyira adva nagy és könnyen megoldható feladatok, mint Szegeden. Rendet kell teremteni szemben az uj sportteleppel. A legkevesebb, amit sür­gősen meg kel] tenni, hogy körülkerítsék. Portalanítsanak. Egy-egy autó vagy autóbusz nyomán most is, ősszel, valóságos porfelhő kerekedik a Kossuth Lajos sugáruton s hosszú léptekkel és örök fintorral, de ami a szemét eltakarítását illeti, kevés eredmény­nyel halad a porban egy uccaseprő. Újsze­gedet kertészetileg is, városrendezésileg if a leggyorsabb tempóban kell szépíteni. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Szeged legnagyobb idegenforgalmi kincsét a Má­tyás-téren őrzik. A Dóm-tér és a Gizella-tér arányaival is, szépségével is megragad. Csak egy csekélységet kell még megcsinál­ni. Emberáradatot telepíteni ide. A Máv. előnyösen átalakította a rókusi ál­lomási épületet. Kulturáltabb, városiasabb a vidék egész képe. Lássa meg, akit megille t és töltse be az uj feladatokat, hogy termé­szetes folytatást és majdan egészséges bete­tőzést nyerjen az a munka, amelyet meg nem háláható invencióval és el nem muló dicsőséggel kezdtek és végeztek vasutasok. A római és bécsi ünnepségek után hétfőn éiszaka hazaindult a kormányzó Kedden reggel érkezik Budapestre Fényes ünnepségek és fontos tárgyalások Bécsben — Teljes össz­hang Magyarország és Ausztria bűzött Bécs. november 30. H o r t h v Miklós kor­mányzó vasárnap délelőtt érkezett az osztrák fővárosba. Bécset a kormányzó látogatása al­kalmából díszesen fellobogózták és Horthy Miklóst a pályaudvaron M i k 1 a s elnökkel es Schuschnigg kancellárral az élén az osz­trák politikai élet vezetői fogadták. A pályaudvar előtt óriási tömeg fogadta és éljenezte a magyar államfőt, aki ezután M i k­1 a s elnök társaságában helyet foglalt az autó­ban. Végig az útvonalon, amelyen a gépkocsi­.sor elhaladt, tiz zászlóalj katona sorakozott fel és ezer, meg ezer ember, akik nagy ünneplés­ben részesítették az államfőt. A kormányzó az Imperiál-szállóban szállt meg, majd a Ballhausplatzra hajtatott és meglátogatta Miklas elnököt, később a kancellári hivatalban S c h u ­schniggot látogatta meg. A kormányzó ezután a Burg-udvarban levő hősi emlékmüvet, majd a Michaeler Kirche­ben a tengerészek emlékművét koszorúzta meg. A templomból a kapucinusok sírboltjához haj­tatott. Itt megkoszorúzta Ferenc József siriát. Délben fél 2 órakor Miklas elnök villásreg­geli jén vett részt a kormányzói pár. Délután a tiszti kaszinóban egykori tengerészbajtá'sait látogatta meg a kormányzó. Este a pazarul kivilágított schönbrunni kastélyban diszes fo­gadás volt, amelyen 120 vendég vett részt. A lakomán két pahárköszöntő hangzott el. Miklas elnök pohárköszöntőjében köszönetét fejezte ki a kor­mányzói pár látogatása alkalmából. Ennek a .lá togatásnak nemcsak hivatalos, hanem történ; Imi szempontból is nagy jelentősége van — mondotta — Magyarország és Ausztria egyirányú érdekei miatt. Á két nemzetet ősidőtől fogva n barátság legméh-ebb szálai főzik össze — Mi, osztrákok — mondotta — Főméltóságod és fenkölt hitvese látogatásában * ré*i barátsá* ragyogó megerősítését latjuk, amely még bensősé­gesebbé teszi Magyarország és Ausztria között már régóta fennálló szivélyes jogviszonyt. A pohárköszöntőre válaszolva Horthy kormányzó köszönetet mondott a szivélyes üdvözletért Biztosította az osztrák államfőt, hogy sza­vai az egész magyar népben visszhangra ta­lálnak. A két állam 1918. után újból kezet nyújtott egymásnak, hogy céltudatos munká­val előmozdítsák a Duna-medencében lakó né­pek jólétét és tartós békét teremtsenek Közép­Európában. — A magyar nép az osztrák népnek Iránta tanusitott érzelmeit a legteljesebb mértékben viszonozza — mondotta a kormányzó. Megelé­gedésének adott kifejezést, hogy a két ország baráti kapcsolatai njély gyökereket vertek a két nemzet szivében. Azt a politikát, amelyet Ausztria és Magyarország követ, az olasz nép mindenben helyesli. Hangsúlyozta, hogy a két állam küzdelme Középeurópa békéjét akarja megóvni, Eziktol az államoktól teljesen távol áll mindennemű ellenséges szándék más országok ellen A megoldást Magyarország reálpolitikai alapon keresi minden számbajöhető állam érdekeinek elismerése mellett. Magyarország célkitűzései nem összeegyeztethetetlenek « más államok iránti barátsággal. A római jegyzőkönyvet aláiró államoknak — mondotta végül a kormányzó - egy céljuk van: békés eszközökkel biztosítani népeinek a jogát a nap alatt. A díszebéd után fogadás volt, amelyre öt­száz meghívót bocsátottak ki. A fényesen ki­világított termekben a kormányzó egymásután fogadta az előkelőségeket. X havazás nvatt elmaradt a katonai parádé Hétfő délelőttre tervezték a katonai parádét, amely azonban a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt, jóllehet a Mária Terézia-szobor előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom