Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-15 / 270. szám

Vasárnap, 193f> november 15. OÉLMAGyARUtfSlftG Sehol olcsóbban PHILIPS és STANDARD rádlóujdons*gok> Detektoros készünket és kellékek nagy mennyiség­ien,leszállított árakon. Minden tipusu rádiócső raktáron Szántó Sándor Három uj Melro film egy héí alaíí Az amerikai statisztikák szerint a legnagyobb U Ijcsilményii filmgyárak egyike Amerikában a Metro-|ilmgyár, amelynek stúdióiban állandó munka folyik. Enuek az állundó munkának az eredményét élvezi idén a közönség, amely már a nyár folyamán értesült róla, hogy a Metró az addig elkészült filmjei alapján az idei szezont a Metró gála évének nevezte el. Meg kell állapíta­nunk, hogy az Idei szezonban eddig megjelent fil­mek jogossá teszi a gála év elnevezéséi, de a Metró produkciójának szépségei és értékei csak most bontakoznak ki teljes nagyságukban. A most elkövetkező napokban egy liét alatt há­rom tökéletes, nagyszabású Metró-film kerül a kóióubés elé. As egyik Joan Ciavvl'urduak X kegyenenő című 'drámája, amely az amerikai elnökválasztás és at amerikai politika rejtelmeibe világit be. -Toan Crawford mellett a férfifőszerepeket Ro­llert Taylor, Franáiot Tone, Mclwyn Douglas, l-ionel Barrymore játsszák, A második legköze­lebb megjelenő Metro-film a Robin lloo£ Eldurádóban eirnü izgalmas, lázas, forró szenvedéllyel teli f'lm az arany mezők felfedezésének idejéből. A fürn hatalmas arányainál, miliőjénél és merészen izgalmas témájánál fogva nyugodtan mondható a i^Ásodik Viva Villának. .V főszerepet ebben a filmben W arner Baxter játssza. A harmadik film a San Franriseo című hatalmas dráma, W S. van Dyke minden eddigi rendező bravúrját ledönt,'; alkotása. 1900. évi két pusztító földrengés ennek a különben is magas színvonalú. írtékes drámának a végső ef­fektusa és ezt a földrengést W. S. van Dyke a technikai tökéletesség bravúrjával vitte filmsza­l.igra. A film főszerepe.» Clark Gable és Jeanette MacDonald játsszák, akiknek együttes játéka kü­lön meglepetés a moziközönség számára. B három film után következik rövidesen a vi­lág filmirodalmának és filmművészetének legna­ü'vobb eseménye, a Rómeó és Júlia, Shakespeare tragédiájának mindent felülmúlóan tőkélet«« művészi reprodukciója Cukor Györgv rendezésében Norma Shearer. Eeslio llnwarí. •Tohn Barryniore és Edna May Olivér főszerep­lésével. A Metró gála év eseményeiből természetesen nem marad el Greta Ga rbo sem. aki a napokr ban fejezte be Hollywoodban Camille címmel A lamellás hölgy uj, modem változatát. ÜKI^ySZGrf '"irt' a,1<atrészt bizalommal Cknk szaki pírosnál vehet ! C7E1MEI9 hanjzszerüzeni Kclemait*u.7 t^ B KB 158% Mígbizbató és olcsrt. I N O V I * E. » TANÍTÁS. -r ORSZÁGOS VÁSÁROK. Vasárnap: Gyoma, Fegyvernek, Szabadszállás, Szegvár. Hétfő: Já­nosház«, Jászladány, Kőcser, Solt Tiszasze.ntimre. Ivdden; Gelej, Solt, Sóskút, szerdán: Kiskunha­las, Budabánya, csütörtök: Alcsut, Bodvasíjlas, Pátka, péntek: Békés, szombat: Bckés, Endrőd. — öfZi blúzok ZwickJ C„ Horváth M.-ucea 10. —• <Vorkészeszperantóelöadás. Szombaton este nagy érdeklődés mellett tartott Gauder Andor gimnáziumi tanár a Cserkész Eszpemnto Kör ren­dezésé.lH'n eszperantó próbatanilást, Vasárnap es­l(! 0 órai kezdetiéi ugyancsak a kör rendezésében vrliteltképcs előadási tart Babirzky Ede ta­nár ..Az elszakított területek szépségei" cimen. A /ZOZAT-NYOMDA KÖjSÖÜTH LAJOS SUGÁRUT 8. TELEFOK 14-32. • makói klrzk.^ Állásától felfüggesztették a kövegyi igazgató­tanitó» és fegyelmi eljárást indítottak. Csanádnie­gve közigazgatási bizottsága most tárgyalta V if­in o s József kövegyl elemi iskolai igazgató-taní­tó ügyét, aki ellen elrendelték a fegyelmi vizsgá­latot és állásától felfüggesztették. Aa Igazgató­tanító ellen a vádak egész sorát terjesztették elő s ezek mellett a tanfelügyelőség a mulasztások és súlyos fegyelmi vétség egész sorát konstatálta. Megállapították, hogy évekre visszamenően az anyakönyvi naplók hiányoznak, azok egyrészét gondatlanul az előszobája nyitott asztalfiókjában tartotta az igazgató, más okból lapokat szakított ki. A község által juttatott kétlioldas gyakorlótér jövedelmével ismételt felszólításra nem számolt el, amikor a gondnokság erre felhívta, a tanfel­ügyelő állítólagos tilalmárg hivatkozott. Az igaz­ga ló-la ni tó fia az iskolai számológép golyóit pa­rlttyázásra használta és történetesen az iskola­épület ablakait parittyázta be azokkal. Megtörtént — állítólag —, hogy az igazgató-tanitó sertése betévedt a tanterembe s az iskolai térképet szét­szaggatta. Egy okleveles tanítónak, aki az igaz^ gató-tanitó magántanuló fiát oktatta, olyan bizo­nyítványt adott, hogy az illető az iskolában telje­sít szolgálatot s igy katonai szolgálat alól men­tesítette. Ezenkívül a tanító magánélete ellen is panaszokat tártak fel, ugy, hogy a fegyelmi eljá­rást egyhangúlag határozta el vele szemben a közigazgatási bizoltság. A szombati makói állatvásár kis forgalmat pr.o­dukólt. Különösen nagy volt az üresség a makói jószágok számára fenntartott helyen. Más évek­ben 700- 800 pengő volt az erzsébeti vásár hely? pénzjövedelme, ebben az évben alig 187 pengő. A vidéki piacon sok volt a sertés. Az áralc emelke­dők. Hathónapos malac párja 70—80 pfengő, éves párja 00 pengő. Marhavásáron a borjú ára 80— 9<1 fillér, vágómarha 40—00 fillér, tehén 200-500 pergőig. Marhából a felhajtás 800 darab, ló 40o darab. Tanitói áthelyezések és kinevezések. A kultusz­miniszter Matusik István állami tanítót Pitvaros­ról Turkevére, Hargittai Józsefet Battonyáról Negyvázsonyba helyezte át. Kinevezte a minisz­ter helyettes tanítókká: Honéczy Máriát Pitva­rosra. Szántó Elemérnél Végegyházára. Scüynocz­kv Sándort Medgyesbodzásra, Véghelyi Emmát Cíanáidpalotára, Bocsy Gabriellát Magyarbánhe­gyesre. Nyugdíjazta: Acsay Jánosné csanádapá­cai és Sehermann Berta domblratosi állami óvó­nőt. Ingatlanforgalom Makón. lfj. Szabó János és neje megvették Erdei Sámuel és neje Attila-ueca 7 számú házát 1300 pengőért, Erdei Rozália Her­czeg Jánosné Meskó-ucca 12. számú házának cgy> hatodát 100 pengőért. Erdei Sámuel és társat Er­dei Sámuelné Meskó-ucca 12. számú házának há­romhatodát 1250 pengőért: Kovács Mihály és tár­sa Görbe József 1 hold 782 négyszögöl földeáki haíármenti tanyaföldjét 1650 pengőért, Szilágyi Sándor és neje Csertus István és társa 1 hold 180 négyszögöl ha bt a tóját 15(0 pengőért. Hajdú Sán­dor és neje Kovács Jánosné 107 négyszögöl bá? nomi földjét 300 pengőért, Dávid Jánosné Dávid Istvánné 937 négyszögöl szegedi utmentí járan­dóját 800 pengőért. Katona István és neje Igaz Anna 455 négyszögöl ókortyogóját ölti pengőért, Makói Belvárosi Római Kath Egyháí Bugyi Im­réné 861 négyszögöl pröcskösét 1230 pengőért, Barka István és neje Kusz Pál és társa 175 négy­szögöl lesi földjét 620 pengőért, Apiok Sándorné Varjú Sándor 311 négyszögöl bellelkét 230 pen­gőért, özv Ács Jánosné és társa Diós János Vapvesillag-ucea 10. számú házát 750 pengőért, Márton Sándor és neje Baróczi Viktória és társai Eiget-iieca .'.fi. számú házát 2600 pengőért. Nagy Józsefné Nagv József Kigyó-ucea 28. szánni házá­nak negyedrészét 1500 pengőért. Fazekas Jórsef Bajusr Mihálv 1100 négyszögöl földeáki határ­menti tsnváiát 70<i pengőért. Széesi Ignáo és n?­je az Anaol-Maavar Bank Kigyó-ucva 41. számú házát 2600 nenjiőért. Grósz Alfréd a Belvárosi Ta­karék Széchenyi-tér 17b; számú házát 28.000 pen­gőért. Pusztai Penyák János Ratkai Imre és neje Adrtnt-ucea 15. szánni házát 70" pengőért. Kii­nni czi Mihály és neje B. Szűcs József és neje 272 jiégyszöff"»! ingóját 335 pengőért. Sdimidt Péter és neje Vadlövö Sándor 207 négyszögöl bánoml földr jé» fiflfl pengőért. Molnár I.ajos és neje Galamb Pá! és neje Zoltán-uora 15. számú házát 550 pen­gőért. Szakács Ferenené özv. Erdeleán Ferenené. 100 négyszögöl ardicsi földjét 500 pengőért. f»yu» hí János és társa Sipos János és társa Bem-ycca 38 számú házát 800 pengőért és Erdei Imréné megvette Mészáros Jánosné 3 hold 1035 négyszög­öl lelei utmenti iárandó'át 6800 penaőért ALLRMSORSJEGYEK már kaphatók a dcc. 4-iki húzásra sorsjegyre 2 nyeremény is esket I. főnyer. 40.000 pengíS II. íönyer. 20.000 pengő TII. főnyer. 10.000 pengő azonkívül 17.000 különbözei készpénz nyeremény. Pető Ernő ffttrusitönil, in tej Szeged, Széchenyi tér 2 a. ff Tngyen követ kapott a vármegye a nagylaki ut kikövezéséhez. Csanád vármegye kérelmére a ke­reskedelmi miniszter a nagylaki vasúti vonal',.!1 párhuzamos ut kikövezéséfoej segélyképen 322 va­gon kőanyagot adományozott s a vasúti szalli­lás fuvardiját 50 százalékkal mérsékelte, A kérdé­ses ut kövezési munkájának további költségeit a vármegye és az utmenti érdekeltség viseli. Szakszerű szemüvegek Klein Imre látszcrésznél. Kiszombor határában szentmiklósi országul mentén egy újonnan épült ház italmérési eugedéh lyel haszonbérbe kiadó. Ugyanolt 15 kath. hold hagyma alá kiadó. Értekezni lehet Makó, Paradi­csom-ucca 7. Anyakönyvi hirek. Házasságra Jelentkeztek: M. Farkas János Molnár Erzsébettel. Házasságot kötöttek: Bitó István Kállai Etellel, Fejér Ferena Albert Sz. Nagv Ida Juliannával, vitéz Kován Gvula Bíró Etelkával, Török Mihály Sándor Mé­száros Viktóriával. Vig Vendel Péter Bozsogi Má­riával, Molnár Géza Bárányi Juliannával. Elhal­tak- Domokos István 17 hónapos korában. Nagy­majláton, Rafai József 51 éves korában Báránv ucea 28, Grósz Zsigmond 70 éves korában Szent János-lér 7. szám alatt. Csirik András 37 évei ambrózfalvai lakos, meghalt a kórházban. i Fűzök minden célra és alkalomra, haskötök orvosi rendelésre. 'Alakí­tás, tisztítás, javítás legjobban, legolcsóbban STEINERNÉNAÉ, Kölcsey-ucca 12.. Tisza Lajos­körút sarok*. Honvéd vegyesdawdár szerződéses szál­lítója. Kalász- és Hermes-szelyények érvényesek. — A stúdióban előadott összes dalok és slá­gerek szövegeit közli hétről-hétre a Rádió Újság Gyönyörű mélynyoniásu képes részében, mozi színház-, sport-, kézimunka-rovatokat is közöl. \ Rádió Újság ára 12 fillér, kapható minden újság árusilónál. — A Szegedi Visszhang Dalkör ma délután fél 7 órakor a'Felsővárosi Katolikus Kulturházhm érdekes műsorral hangversenyt rendez. Belépődíj nincs. — ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten született 15 fiu, 1t leány. Házassricnt ketöttpk: Szabó Géza Csamangó Piroskával. Bnrghardt Ja nos Jvies Krisztinával, Csókási Sándor Brada Eszterrel, Bodzási József Csáti Ilonával, T<">m­bócz Imre Pogány Erzsébettel, Ráez Imre Gár­dián Piroskával, Radies Sándor Kis Etelkává' Kis Eerene Goda Ilonával, Dékány Béla Juhász Etelkával, Sóhajtó György Koszta Juliannával Földi István Domonkos Évával. Márki Andr ­Nagy Máriával. Elhaltak: Szalma Vince 21, Sin nenwirlh Ignácné 70. özv. Juhász György né 82. Keveváry András 55, Rullás József 7!>. dr Gy i­ritza Sándor 70, Partos István 28. Yéeislínger Já­nos 67. Kertész Farkas 26. Konijász Györav Katona János ti. Pető József 12. Hajdú Ferenc 52. iizx. Skandcra Józsefné 76, Faragó József '4, Görbe Blanka í!9. özv.' Winkler Mátvásné 82. Ptá­mer Imre 76. Szélpál Imre 81. Nagv Gergely í1". Miletin Gábor 49. Kocsis Ferenc 7:1, Gál János 72, Kismorton István 63 éves korában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom