Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-18 / 272. szám

OCLMAGyARORSZÄG Szerda, I93G novemßer TS. Pánvt lf Qninind*urr' köl<-sön, majdnem taljes ér­rGII£IHd|lt«két pl. 12 P. értékű tárgyra 10 P-t, 1 dakagrain »raoyra JR P-t. Kerékpár, ruha, Írógép, varrógép, értékpapír, stb-re. Pr. SIMON Zálogház, Oro»z1án-u 6. Nyitva d. u. 1«. » Hadi és kéryazerkolcsöut, értékpapírt vasz Ór. Simon Íjiii - r - Oroizlán-U. 6. -tí -• T'Y h í t t megfelelően a postások helyzetét, mert előme­neteli lehetőségeik igen rosszak. Dinnyés Lajos rámutatott arra, hogy a posta világhírnevet szerzett és büszkeségünk lett. Tjltakozoll az ellep, hogy a postaalkalma­zoltak párt tagdíját hivatalból vonják le. Re­formot sürgetett a posta ügyvitelében. Aján­lolta, hogy három repülőpostajáralot létesítse­nek. Egyet a Dunántul, egyet a Duna-Tisza köze. egyet pedig a Tiszántúl postaforgalmá­nak lebonyolítására. Farkas István hangoztatta, hogy a pos­lát függetlenné kell tenni minden politikni irányzattól. Azt kívánta, hogv a rádiót állami üzemmé alakítsák át. A törvényjavaslatot nem fogadta cl. Petrovácz Gyula kifogásolta, hogy a postai alkalmazottak házassági jogát a javas­lat nem szabályozza. Nem volna szabad a pos­laalkalmazoftnk liázasulásába beleavatkozni. Bornemisza Géza A iparügyi miniszter válaszát azzal kezdte, hogy a posta valóban az állam egyik legjobb intéz­ménye. Kifogásolták, hogy a postái a legutóbbi választások alkalmával politikni célokra hasz­nálták fel. A rendellenességnek nem a posla volt az oka — mondotta —, hanem, hogy igen nagyszámú bolelta kikézbesítése óriási munka­többletet okozott. Ezután igv folytatta: A pos­tai alkalmazottak havi 20 filléres Nep-tagdij levonásának kérdését túlságosan felfújták. Á postánál a Nep-tagdif fizetése ma lényegesen kisebb, mint gondolták. A 20 ezer alkalmazott közül alig 12 ezer Tizet tagdíjat. A lagrlíifize­lés különben is hónapról-hónapra változik és ei is mutat ja, hogv nincs szó kényszerről. A jö­vőben sem tűri, hogy a tisztek, vagy a főnü­kök bárkit is politikai pártbu való belépésre kötelezzenek, vagy a tagdíjakat hivatalból en­ged jék levonni. Ezután a rádió kérdésével foglalkozott. A társaságot — mondotta —. nemcsak a műsor­szolgáltatás kötelezettsége terheli, hanem egyéb terhek is. A fizetendő szerzői dijak évenklnt lőhb mint ,".00 ezer pengőt tesznek ki. ezenkí­vül az uj adó építésénél a társaság többmilliós kötelezettséget vállalt. Az állam állal fizeten­dő lénveges kártérítési kötelezellség nélkül a szerződési a mai viszonyok közölt felbontani nem lehet. Képviselőtársaim meggyőződést szerezhetnek, hogy a rádió a ránehezedő teher­re való tekintettel, tisztes, szolid üzletnek te­kinthető, amely kétségtelenül nyereséggel dol­gozik. Rámutatott arra, hogy a rádióclőfizetök zárna három év alatt ,128 ezerről 337 ezerre emelkedett. Ezután » telefoncenzura kérdésével foglalko­zott. A cenzúrával kapcsolatos híresztelések túlfűtött fantázia szüleménvei — mondotta. Megnyugtat Farkas Istvánt, hogv lfvélcen­'tira nincs. A javaslatot e/.ulán elfogadták. A Ház ezután áttért a magyar—német kulturális egyez menv In cikkelvezéséről szóló javaslat tárgyalására, melye! Törs Tibor ismertetelt. Buch i n ger Manó kifogásolta, hogv a kor­mány olyan államokkal köl efaitn szerződést, ahol a demokratikus szabadság jogait nem tártják tiszteletben. A törvényjavaslatot nem í égadta el. Apponyi György gróf elfogadta a javas­latot azzal, hogv a szellemi élet terén nem szabad politikai felfogásoknak érvényesülni. Kérte azonban, hogy a rádiócserénél is minden pnongnnrtát kerüljenek el. Hóman Bálint kultuszminiszter: Azokkal • nemzetekkel állunk közös szellemi alapon, melyek az európai keresztény kulturközösség • aajai. Ezek a történelmi kapcsolatok csak ak­I or lehelnek eredményesek, ha szellemi kap­1 -"latokon alapulnak. A magyar nemzeti kul­iura nemzeti iellegét minden körülmények közölt meg. kell óvni. B o b o r y Györgv alelnök esután napirendi iavaslátot tett, a Ház legközelebbi ülését szer­dán délután lartia. az intei'Dellációk nagy szá­mára való tekintetlel már 5 órakor térjenek át az interpellációkra. Az ülés háromnegyed 8 órakor ért véget. Nyilaskeresztes diáktüntetés a parlament előtt Budapest, november 17. Kedden esle három­negyed 7 órakor a parlament északi kapuja előtt mintegy 30—40 főnyi szélsőséges egyete­mi hallgató gyűlt össze. Az őrszeines rendőr értesítette a központi ügyeletet, riadőautón kar­hatalom vonult ki. A készültség szétoszlásra hivta fel a csoportot, akik azonban kérték a rendőrtisztet, hogy engedjék be őket a parla­ment épületébe, mert emlékiratot akarnak át­adni a miniszterelnöknek. A rendőrtiszt megengedte, hogy a csoport vezetője két társával a parlamentbe menjen és a háznagyi hivatalban jelentkezhessen. A mi­niszterelnök azonban kiüzent, hogy a küldött­séget nem fogadja, ellenben szerdán délelőtt hajlandó őket fogadni a miniszterelnökségen. A tüntetők erre az emlékiratot otthagyták a háznagyi hivatalban. Az emlékirat szélsőséges jobboldali szellemben követeli, hogy ne csak az egyetemeken, hanem mindenütt érvényesít­sék a numerus clausust. Jön a Zivatar Keims puszián Kiss Ferenc, Szakíts Zoltán, Berki Lili, Göxon Gyula, Kontár J.tlla. — A legújabb magyar film. Péntek BELVÁROSI. A felkelők kedden ismét megkezdték Madrid ágyúzását Barrikádharcok, lángok és Összeomlott htaak a főváros uccáln Lisszabon, november 17. Uccától-uccára fo­lyik a harc Madrid birtokáért, a felkelők je­lentése szerint csapataik sikeresen nyomulnak előre. A cadízi rádió azt jelentette, hosrv a felkelők a főváros több uccáiát elfoglalták és már csak két kilométernyire vannak a köz­ponttól. Keddre virradóra ismét megjelentek Madrid felett a felkelők repülőgépei, amelvek gyújtó­bombákat dobtak le. A bombák szörnvü káro­kat okoztak, a főváros 12 helyen kigyulladt. Tegnap délután az ágvuk is akcióba léptek és órákon keresztül lőtték a déli városrészt. Igen sok épület, lángokban áll. A védelmi junta tegnap délután óta állan­dóan tanácskozik. A lakossá» nagv rémületben él, annyit elismernek a kormánv jelentései is, hogv a felkelők egves csapatainak sikerült be­szivárogni a Manzanares nvusrati partja mögé. Döntő ütközet London, novemebr 17. A epanvol harctéren küzdő mindkét fél táboriból érkező jelentések egyhangú megállapítása szerint hétfő este óta teljes erővel tombol a döntő ütközet Madrid birtokáért. A spanvol főváros egész éjjel heves tüzér­ségi tűz alatt állott. Kedden délelőtt 11 órakor a felkelő csapatok repülőgépe} támadást, intéz­tek a város ellen. A csapatok helyzetét pilla­natnyilag nem lehet, megállapítani, mert sem a városban, sem a városon kivtll tartózkodó haditudósítóknak nincs semmi áttekintésük. Barcelonát lövetni fogiák — felenül Burcjos Liuiabo«. november 17. A burgoii kormánv képviselője jegyzékben értesítette a diplomá­ciai testületeket, hogv a nemzetiek Barcelonát lövetni fogják. Erre való tekintette! kérik a kormányokat, hogv a kikötőktől tartsák távol hajóikat. Madrid ágyúzása Madrid, november 17. Délután 3 órától a fel­kelő caapatok tüzérsége ismét megkezdte Mad­rid ágyúzását. Főként, a telefonközpont épüle­tére célozlak, amelynek felső emeletére délután 5 órakor rá is esett, egy ágyúlövedék. A robba­nás igen, nagy károkat okozott. A legújabb jelentőink szeriut a legutóbbi három nap bombazáfii során mintegy két azaz ember vesztette életét. A tÖbbá-k®\ ¿sbé sulvo­san sebesültek száma <5tf0-ra emelkedett. A felkelő cfanatcik repülőgépeinek egyik bom­bája a román követség épületét érte és abban igen nagy károkat okozott. A követség tagjai már két nap óta nem tartózkodtak a követség épületében. A követség épületével szemben lé­vő ház teljesen áldozatul esett a,, bombázásnak és annak kilenc lakója életét vesztette. Mónus Illés lett a »Népszava« főszer­kesztője .s Budapest, november 17. A szociáldemokrata párt Wellner Jakab elhalálozásával meg­üresedett főszerkesztői tisztségre Mónus Illést választotta meg, aki továbbra is megtartja a parlamenti frakcióban eddigi titkári ügykörét. A szerkesztői teendők ellátásával Bresz­tovsaky Edét bízták meg. A párt főtitkárá­vá Büchler Józsefet választották meg, aki továbbra is ellátja a budapesti községi frakció titkárságának vezetését. Helyettese Pa.vor Rudolf lett. Ciano visszaérkezett Rómába Firenze, november 17. Ciano gróf olafz külügyminiszter Budapestről jövet kedden_ dél­it tán 8 órakor megérkezett Firenzébe. A pálya­udvaron a fasisz'ia párt firenzei vezetősége fo­gadta. A külügyminiszter néhánv percnyi fi­renzei tartózkodás után folytatta útját Ró­mába. fíóma. november 17. Az olasz kiilügyminisK* ter kiséret ével kedden este Rómába érkezett. A pályaudvaron megjelent Alfieri sajtó- á= propagandaiigvi miniszter, Berger-Waldenegg osztrák követ és fe'esége, Végh Miklós quiri­náli magyar ügyvivő, Villant báró követ fele­ségével. Colonna herceg, Róma kormányzója és a külügyminisztérium több főtisztviselője. Ciano gróf a következő táviratot intézte Dará­nyi Kálmán miniszterelnökhöz: „Magammal viszein azt a meghatott visszaem­lékezést a nagyszerű fogadásért, amelyben részem Volt és remélem, hogy rövidesen meg lesz az örö­möm, hogy N'agyméltóságodat újra üdvözölhetem Rómában. Kifejezem Excellenciád utján a «emes nngyar uemzetneV lelkem és báláLS érzelmeimet és mily rokonsjenvát. Feleségem síivélye» üdvödetól küldi Darányiaénak és kérem as én mély tisztele­temét is jelenteni. Ciano."

Next

/
Oldalképek
Tartalom