Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-18 / 272. szám

DEM ftGYARORSZAG S^nassg^ísass.23: szerda, 1936 novemüer 18. Ssrrs^isíasssi/Bs «».o íme, ss,ra;1 XII. évfolyam. 272. sz affi^SVa.^ESSÍi ÍE25; A koldusadó A Délmagyarország tárta a nyilvá­nosság elé azokat a visszásságokat és a helyes adóztatás elveivel összeegyeztethe­tetlen igazságtalanságokat, melyek az úgynevezett koldusadó kivetését jellem­zik s melyek alkalmasnak látszanak arra, hogy az egész rendszer kudarcát okozzák. Rámu­tattunk mult heti vezércikkünkben arra, hogy a város hatósága az egyházi adót pótlékoltamegseza mód egyfelől ki­békíthetetlen egyenlőtlenségekre vezet, más­felöl az adózók egyrészét a koldusadó alól mentesiti. A Délmagyarország által megszó­laltatott aggodalmakkal tegnap a város köz­igazgatási bizottsága is foglalkozott, de — csak foglalkozott az aggodalmakkal azok el­oszlatása nélkül. A polgármester ur szerint a gyors kivetési munka okozta az egyenlőtlen­ségeket. Ebben nem tudunk egyetérteni. Mert néma kivetési munkálatokban van a hiba, hanem az alap kijelölésében. Ha egy­szer azt határozták el, hogy a katolikus egy­házi adót fizetők egyházi adóját hatvan szá­zalékkal, a reformátusok egyházi adóját 36 százalékkal, a zsidó vallásúak egyházi adóját pedig 24 százalékkal pótlékolják meg, akkor nem lehet azokat az egyenlőtlenségeket el­tüntetni, melyek éppen ebből a kive­tési módból folynak. Az egyházak kivé­tel nélkül a tekintélyi elv tiszteletén követelik meg, vannak azonban olyan Jelen­ségek, melyek arra mutatnak, hogy a tekin­télyi elv tisztelete az egyházi adóztatás terén is megnyilvánul. Ha most már a koldusadó kivetésének alapja olyan egyházi adó, ami­nek nagyságát nem az adózó vagyona, jöve­delme, vagy keresete, hanem társadalmi te­kintélye szabta meg és pedig a vagyonnal és jövedelemmel egyenes, de a tekintéllyel erőteljesen fordított arányban, akkor kétség­telen, hogy a koldusadó nagysága is nem a vagyonnak, jövedelemnek, vagy keresetnek, hanem az élvezett tekintélynek lesz kifejező­je. S ebben az esetben nem a kivetés gyors munkája okozott hibákat és tévedéseket, mert akár gyorsan, akár lassan történt a számítás, 100 pengő egyházi adó után a katolikus pol­gárok hatvan, a református vallásban levők 36 s a zsidó vallásunk 24 pengő koldusadó fizetésére kaptak zordon felhívást. Ha most már a koldusadó kivetése során az észlelt s tagadhatatlanul súlyos egyenlőtlenségeket ugy akarnák eltüntetni, hogy a kirívóan ala­csony tételeket felemelnék, akkor ujabb vi­táknak, elkeseredéseknek, bántódásoknak ka­puit nyitnák meg, mert senki nem nyugodna bele abba, hogy az egyenlő kivetés szabálya alól miért vele tesznek kivételt? Épp ilyen helytelen az, hogy koldusadót nem kívánnak a görögkeletiektől, akik egy­házi adót nem fizetnek, nem vetettek ki kol­dusadót azoktól sem, akik felekezetnélküliek s akik külön egyházközséggel nem bíró fele­kezetekhez tartoznak. Fokozottabb mérték­ben helytelen az, hogy, — mint múltkori cik­künkben rámutattunk, — a jogi személyek egyáltalában nincsenek megróva vele, aminek azután az a következménye, hogy nagy­vállalatok nem fizetik a koldusadót, de a nagyvállalatok kis alkalmazottait felhívják koldusadó fizetésre. Az alape'v az volt, hoey a társadalom nem elszórva és rendszertelenül, hanem szervesen és egysé­gesen végezze ezt a karitatív tevékenységet. Ebből az alapelvből az folynék, hogy min­denki annyi koldusadót fizessen a hatóság kezébe, mint amennyit eddig fillérenkint a koldusoknak adott. Ehelyett azonban az tör­ténik, hogy mindenki tovább is vi­selni fogja egyéni jótékonykodása terheit és emellett sokszorosan töb­bet kívánnak tőle koldusadóban, mint amennyit addig a kéregetőknek adott. Ez a megfontolás is arra mutat, hogy az uj intéz­mény hibás s nemcsak alapelgondolásában van hiba, hanem kivitelében is. Ezt az uj közterhet csak igazságossá­ga és jogossága tarthatja fenn kénysze­rítő rendszabályok nélkül. De ha már kiindu­lása igazságtalanságokra vezetett, akkor an­nak gyakorlati alkalmazása sem fogja a jo­gosság érzését felkelteni. Amit Deák Fe­renc vallott a rosszul begombolt mellényről, azt kell alkalmaznunk nekünk is: más ala­pokra kell fektetni a társadalmi hozzájáru­lást s más rendszer szerint kell a kö­telezettségek mértékét megállapítani. Nem a gyors munka okozta a hibákat, hanem a hely­telen elindulás s egyenlőtlenségekre vezető megoldás. A koldusokat a társadalom jóté­konysága eltartotta eddig is, amikor most a hatóság meg akarja szervezni a társadalmi jótékonyságot, a hatósági beavatkozás nem járhat azzal az eredménnyel, hogy a jóté­konyságot gyakorló polgárság terhei egyszerre megsokasodja­n a k s a koldusok ellátottságának fokában változás ne álljon be. Ez a balul kezdődő kí­sérlet csak arra jó, hogy az egyházi adózta­tás módját s városrészenkint vál­tozó terheit megvilágítsa, de arra már nem lehet alkalmas, hogy fokozza a bántó egyenlőtlenséget s elmélyítse a szenvedett igazságtalanságokat. A koldusadót csak a társadalom lelkiismerete s szociális köteles­ségérzése tarthatja életben, de egyenlőtlen és igaztalan adóztatást végrehajtók és transz­ferálások nélkül fenntartani nem lehet. Elénk. tanácskozások a parlamentben a Sztranyavszky-ügyről Homonnay, Sulyok Dezső és Zícf>y János a minisz­terelnöknél — Visszavonták az interpellációkat —• Sztranyavszky §ir szerint a római látogatás után lemond a Ház elnökségéről Politikai viták a posta-javaslatnál — „Meg kell őrizni a pósta és a rádió pártatlanságát" (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Viharos ülése volt kedden a képviselőháznak. A postatör­vény tárgyalásánál az ellenzék padsoraiból kifo­gásolták azt, hogy a Nep-tagdijat a tisztviselőktől hivatalból vonják le. A meglehetősen feszült han­gulat csak Friedrich István egy-két közbe­szólása után enyhült. A képviselőház folyosóján a politikusokat Sztranyavszky Sándor beszédének ügye foglalkoztatta. A kereszténypárt élesen tiltakozott Sztranyavszkynak a katolikus egyház ellen inté­zett támadása ellen, a párt megbízásából Homon­nay Tivadar interpellációt is jegyzett be. Homon­nay a napirend előtt akart szólani, de korán dél­után Darányi Kálmán miniszterelnök magához kérette és egy óra hosszat tanácskozott vele. Dará­nyi miniszterelnöktől való távozása után Homon­nay kijelentette, hogy egyelőre eltekint inter­pellációtól és a napirend előtti felszólalástól, han­goztatta azonban, hogy Sztranyavszky részéről a teljes elégtételadás nem maradhat el. Röviddel ez­után. hosv nyilvánosságra került Homonnavnak a beszédtől való elállása, megjelent a parlamentben Sulyok Dezső, aki ugyancsak a Sztranyavszky­beszéddel kapcsolatban Interpellációt akart bejegyezni. Amikor erről értesült a minisz­terelnök, Sulyokot is magához kérette és vele is hosszasabban tanácskozott. Ennek eredményeként »'marad ez az interpelláció i« Alig. hogv Sulyok eltávozott, Daránvi miniszterelnök aróf Zichy Jánost kérette magához, később bevonták a ta­nácskozásba Hó man Bálint kultuszminisztert. A tanácskozás félórán keresztül tartott. Az a hir terjedt el a képviselőház folyosóin, hogy a kormányzó római ntja után, Sztra­nyavszky lemond a, képviselőház el­nöki tisztségéről. Jól informált helyen ugy tudják, hogy Sztranyav­szky utóda Kor ni ss Gyula, a képviselőtláz je­lenlegi alelnöke lesz. Ezt a hirt hivatalos helyen nem erősítették meg. de nem is cáfolták. A képviselőház keddi üléséről ré»zletes jelentésünk a kővetkező: A képviselőház keddi ülésén a postatörvényt tárgyalta. Rakovszky Tibor szólalt fel első­nek. A javaslatot elfogadja, mert meg van elé­gedve a posta működésével. Hibáztatja azon­ban. hogy figyelmen kivül hagyták a telefon­es a rádiótörvények szabályozását. Állami szerv, esetleg parlamenti bizottság tekinthetne bele a rádió ügyvitelébe. Olyan készülékeket kell forgalomba hozni, amelyek a kispénzű emberek számára is hozzáférhetők. K u n Béla azt fejtegette, hogy a rádiót, mint a népi kultura emelésére szolgáló eszközt, hozzáférhetővé kell tenni. Elismeréssel szólott a postáról, valamint a postatisztviselők és al­kalmazottak működéséről. A miniszter rendez­ze a méltánytalanságnak és a lehetőségeknek

Next

/
Oldalképek
Tartalom