Délmagyarország, 1936. november (12. évfolyam, 259-282. szám)

1936-11-03 / 259. szám

LLM AGYAKORSZAG SZEGED. Scerke«CM»ég: SOMOGYI UCCA 22. I. em. Telelőn:23-33..KladúhlVatal, kölcsbnkönyvíér «• fegvlrodat Aradi ucca S. Teleion: 13-Oe. _Nyomda; LÖW l.lpöl ucca 19. Telefon: Í3-00. - Távirati e» icvAlrirr»; DélrnopyarorsxAo. Szeged A szegedi koldusadó intézményével szem­ben egy izben ezen a helyen kifejtettük már aggodalmainkat. Megmondottuk, hogy a legjobb szándékúnak tartjuk a tö­rekvést s a legtöbb segítő szándék és jóaka­rat tömörülését látjuk a kezdeményezésben, amikor azonban — közteher megállapításá­ról és kivetéséről van szó, akkor nem elég azoknak részvételét biztosítani, akik a kü­lönböző jótékonysági egyesületek vezetésé­ben inkább a jótékonyság cselekedeteiben, mint a fedezet megteremtésében szerezhettek gyakorlatot. Közterhet kivetni, közterhet szét­osztani nem ugy kell, mint uccai gyüjtésekel megszervezni, amivel nem azt akarjuk mon­dani, hogy ahhoz nem kell nagy gyakorlat s különös képesség, hanem azt', hogy más tapasztalatokra és más szempontokra var szükség a közterhek megállapításában és ki­vetésében. A belügyminiszter az uccai koldulást eltil­totta s a városok kötelességévé tette a kol­dusaikról való gondoskodást. A város most a koldusellátás költségeit a városi polgárság önkéntes felajánlásával akarja biztosítani, kii vetvén mindenkire azt az összeget, aminek önkéntes elvállalására számit. Tévesen és sérelmesen történt azonban annak az alapnak megállapítása, ami a járulékok ösz­szegeinek megállapításánál elfogadtak. A város ugyanis az egyházi adó' p,őtlékoltameg és pedig olyan módon, hogy a római katolikusok az egyházi adó juk hatvan százalékát, a reformátu­sok az egyházi adójuk 36 és a zsidó vallásúak az egyházi adójuk 24 szá­zalékát fizessék évente a városnak koldusadóban. Ez az adóztatás, ha nem is gondolunk arra, hogy mindenki meg fogja tartani a maga kü­lön szegényeit, — mérhetetlenül m a­g a s. A város nem tudja, mennyire van szük­sége, szükséglet megállapítása nélkül történik a fedezet behaj­tása. A kivetés nem kötelező s amikor arra számítanak, hogy egy nagy rész elesik, ak­kor voltaképen arra gondolnak, hogy a nem­fizetők kieső járulékát fizessék a fokozott kötelességtudással és fokozott szociális lelki­ismerettel bírók. Az egyházi adó ma igen jelentékeny közteher, önkén­tes vállalkozással, törvényes intézkedés nél­kül annak 24—60 százalékát egyszerűen pót­lékként kivetni a túladóztatáshoz vezet, ami kevesebb pénzügyi eredményi biztosit, mint alacsonyabb százalékú pótlé­kolás. Akinek száz pengő egyházi adója van, az fizessen hatvan pengőt, ha katolikus, har­minchat pengőt, ha református és huszon­négy pengőt, ha zsidóvallásu, nemcsak ab­szolút mértékkel mérve túlsá­gos nagy teher, de relatíve is egyenlőtlenségre mutat. Kedd, 1936 november 3. Ara ÍO fillér XII. évfolyam, 259. sz. Ezt az egyenlőtlenséget csak fokozza az a körülmény, hogy a katolikus egyházközségek nem azonos arányban adóztatják meg híveiket. A belvárosi katolikus egyházközséghez tar­tozók aránylag többet fizetnek, mint a ró­kusi, vagy -alsóvárosi katolikus hívek. Ezer pengő jövedelem után többet fizet a katolikus hivő a belvárosban, mint felsővárosban. Igy állnak elő azután olyan aránytalanságok, hogy amig például Pongrácz Albert havi öt pengő, Keller Mihály havi I P 90 f, addig Korányi Jenő és Tonelli Sándor havi 17 P koldusadó fizetésére kaptak felhívást. Hibája ennek a rendszernek az is, hogy például a görögkeletiek a kiveté­sekben nem szerepelnek, mert a görögkeletiek egyházi adót nem fizetnek. Nem fizetnek egyházi adót a felekezeten kívüliek sem, azok sem szerepelnek igy a koldusadó­fizetők névsorában. Szegeden, mint értesü­lünk, húszezren fizetnek kerekszómban egyházi adót s ebből legalább tizenötezerre vetettek ki koldusadót is, mert a legkisebb adózókat mentesíteni akarták a koldusadó fizetése alól. Semmi ellenőrzése nincs an­nak, hogy adózók nem maradtak-e ki ebbő1 a lajstromból s ki fogja most az összes sze­gedi adózók közül kiemelni azokat, akik egy­házi adót nem fizetnek ? A koldusadó kivetése fényt, — vagy ár­nyékot ? — vet az egyházi adóztatás mód­jára. Minden felekezeten belül találunk ha­sonló jelenségeket. Vannak kivetések, melye­ket az adózó egészen bizonyosan soknak és méltánytalannak fog tartani s vannak megálla­pítások, melyeknek csekélysége és alacsony­sága miatt maga az érdekelt fel fog szólalni. Miután a kivetési lajstromba betekinteni nem szabad, igyekeztünk személyes után­járással képet alkotni magunknak a ki­vetés mérvéről s a rendelkezésünkre álló adatok elégségesek ahhoz, hogy az egész rendszer hibás és téves s hibái és téve­dései alapján k ereszt ülvi hetetlen módjáról meggyőződjünk. Példáink és bizonyitékaink: A tisztviselők­ről már szóltunk: Korányi Jenő és Tonelli Sándor 17—17 pengőt fizethetnek havonta, mig Pongrácz Albertre 5, Keller Mihályra I P 90 f, dr. Zámbó György ny. árvaszéki el­nökre 30 fillér, Meskó Zoltán ny. tábornok­orvos (háza van és gyümölcsöse) I P 30 f, Kemenesy Tibor I P 40 f. Kovács Rókus táb­lai tanácselnök úrra 30 fillér, Turóczy Mihály­ra (házai és szőlője van tiszti főügyészi fize­tésen kivül) havi 80 fillér, Szepessy Aladár pénzügyigazgató havi 1 P 50 f, Reich Mik­lós bankigazgató havi 80 fillér, Zimmer Ala­jos nyugalmazott ezredes havi I pengőről, dr. Szalay József ny. rendőrfőkapitány havi 1 P 50 fillérről, Baár Jenő OTf-igazgató 1 P 30 fillérről, Kiss Jenő postaigazgató I P 20 fil­lérről, Berzeíiczey Domokos 3 pengőről, dr, Szilágyi Ferenc Máv. üzletyezetőhelvettes EtflFIZETÉS, Havonta Helyben ->.ZO vidéken «* Budapesten 3.60, kUXittldön 6.40 peng©. — Egyes szdm orn betböz­nap ÍO, vasár- és Ünnepnap »» íl,r­detéseb 'elvétele tarlta szerint. Megle, •enik nétfö Kivételével naponta reggel. Havi I pengőről kapott felhívást. Külön figyelmet érdemelnek az egyetemi tanár urak, akik közül Vidakovits professzor ur 9 P-vel (csak kuriozumképen: ugyanennyi van kivet­ve özv. dr. Algner Károlynéra is), Csekey tanár ur havi 3, SzentGyörgyi Albert havi 1 P 70 f, dr. Baló József 1 P 70 f, Szentpétery Zsigmond 2 P 10 f, dr. Bay Zoltán 1 P 70 f, Győrffy István havi 2 P, Berecz János havi 2 P 40 f, Schmidt Henrik 2 P 10 f, dr. Gellért Albert havi I P, Purjesz Béla 3 P, Kramár Jenő 2 P 30 f, Menyhárt Gáspár 3 P, Ries; Frigyes 4 P, Veress Elemér 3 P, Issekutz Béla 2 P 50 f havi járulékkal vannak meg­róva. Az ügyvédek közül felemiitjük dr. Széli Gyula kamarai el­nök urat, aki havi 40 fillérrel, dr. Gróf György, a Szeged-Csongrádi ügyésze, havi 40 fillérrel, Szenttamásy Miklós (kúriai birói nyugdíjjal) havi 1 P 40 f, dr. Kersch Ferenc 40 fillérrel, dr. Gyurki Gyula havi 20 fil­lérrel, dr. Kertész Béla havi 10 pengővel, dr. Grüner István havi 6 pengővel, dr. Szabó Béla havi 1 P 60 fillérrel, dr. Burger Béla havi 1 P 40 fillérrel, dr. Csonka Nándor havi 50 fillérrel, Vinkler Elemér havi 1 P 70 Fil­lérrel szerepel a névsorban. A földbirtokosok közül a rendszer helyességét eléggé de­monstrálja az a körülmény, hogy dr. Telbisz Imre havi I P 30 fillérrel szerepel a lajstrom­ban. A mérnökök közül Ottovay Istvántól 7 P 50 fillért kivan­nak, Bokor Mihály főmérnöktől 80 fillért, Markovics Szilárdtól pedig 2 P 70 fillért. Az orvosok- ' ról az egyetemi tanárok között tettünk már emlitést s idetartozik dr. Meskó Zoltán ny. tábornok-orvos ur I P 30 filléres kivetése is Beretzk Péter havi 5 pengőt, dr. Tóth Jenő 4 pengőt, Jung Sándor (házai és földjei van­nak és VI. osztálybeli fizetése) havi 2 P 80 fillért, dr. Pap Nándor havi 50 fillért, dr. Fal­ta Marcel 1 P 60 fillért fizethet a kivetés alapján. Á közjegyzők közül Sirsich Györgyre havi 2 P, dr. Gálffv Ferencre 2 P 10 fillér van kivetve. A gyógyszerészek közül a Leinzinger-patika 1 P 80 fillért, Bar­csay Károly T P 50 fillért, Borbély József havi két pengőt fizethet, tovább ezen a téren nem folytattuk érdeklődésünket. Vannak más kategóriá­ba tartozó adózók is» Pick Jenőtől havi 45 pengőt, özv. Holtzer Gyulánétól havi 36 pengőt, Shvoy Kálmántól havi 30 pengőt, a Wagner cég tagjai fejenkint havi 26 pengőt, Vértes Miksától 24 pengőt, Mihalovits De­zsőtől havi 15 pengőt, Grüner Gézától havi 8 pengőt, Schwartz Kálmántól ugyanannyit, dr. Gróf Árpádtól havi 17 pengőt, a Scheffer örökösök Feketesas-itccai palotájuk után hav< A szegedi koldusadó igazságtalanságai

Next

/
Oldalképek
Tartalom