Délmagyarország, 1936. október (12. évfolyam, 231-258. szám)

1936-10-27 / 254. szám

üjll m a.g.i ^üörs z%.a T ÜZLET ÜÍTHEIYEZES ALATT Az íteeaé» ruházati Ik^b^J^b^m IQIl S IH® Jle ur* divat cikkek: cikkek, "" iiyill#ll*fll#nü Kaimifi9,nyaiiKenM mélyen leszállított Irakon. FÖLDES IZSÓ, KLAUZáL-TÉR. Reformációi ünnepség Szeged protestáns társadalma vasárnap dél­után közös reformációd ünnepséget tartott az Országos Bethlen Gábor Szövetség rendezésé­ben. A magasnivóju ünnepség egyházi énekkel kezdődött, majd Vörös Sándor ny. minisz­teri tanácsos, a Kálvinista Kör elnöke mon­dott megnyitó beszédet, melvben üdvözölte a megjelent református, evangélikus és unitá­rius híveket. A műsort jól sikerült szavalatok és a Szegedi Református Énekkar műsorszá­mai tarkították. Az ünnepség kiemelkedő moz­zanata Egyed Aladár evangélikus lelkész­főesperes ünnepi beszéde volt: „üzennek az évfordulók** cimen tartott előadást — Négy évforduló küldi ma felénk üzenetét — mondta —, a két első a protestáns szellem, a másik kettő a magyar hazaszeretet két nagy megnyilvánulásának 400—400, illetve 250—250 éves évfordulója. A négy évforduló azt üzeni, hogy fogjunk össze mi protestánsok a magyar haza érdekében, hogy ne forgácsolódjék szét annak ereje még a mi széthúzásunk következ­tében is. Mai ünnepségünk is ennék a közös munkának az érdekében áll. De nemcsák ne­künk, protestánsoknak *ell összefogni, hanem az összes keresztyén felekezeteknek. Mi ké­vék vagyunk együttműködni a katolikus egy­házzal az egyetemes keresztyénség érdekeben. Zárószót mondott az unitárius ieányegy­fiáí.község főgondnoka, dr. Gelei Józssíegye­temi tanár. Befeiezésü a közönség felállva L "her diadalénekét: „Erős vár a ",im Iste­r ünk"-©i énekelte. — Gombos volt titkára lett Budanest tűzoltó ­főparancsnoka. Budapestről jelentik: A főpol­gármester ma aláirta vitéz Kiss Lajos mi­niszteri osztálytanácsos Budapest tüzoltófőpa­rancsnoki kinevezését. Kiss Laios az elhunyt Gömbös Gyula egyik személvi titkára volt. Ok­leveles tüzoltótiszt és mindig szivesen foglal­kozott tűzoltósági szakkérdésekkel. X Manheitn Drogéria, Kárász-ueea 2. — Győngyösbokrétás esküvő Tápén. Színesnek os érdekesnek Ígérkező esküvő lesz szerdán Tápén Az" orSzágos'hirü tápéi Gyöngyösbokréta két tagja köt házasságot és az esküvői őrömben résztvesz a Gyöngyösbokréta valamennyi tagja Délután két i' rakor gyülekeznek a bokrétások a községházá­nál, ahonnan az ifjú párért a vőlegény házához • emuinak. Fél háromkor lesz a polgárt esküvő, há­rom órakor az egyházi, * Unió könyvecskére mindent •tsárolhat olcsó, -/.ibott árakon Fóliát Testvéreknél. Széchenyi-tér. özv Gróf Sándorné fájó sziwei tu­datja, hogy testvére MaWr»nczy József nyűg. w kir. állategészségügyi felügyeld f. hő 26-án 70 éves korában medált. Drága halottunk f. hó 28-ám délután 3 órakor a belvárosi temető halottasházá­«m ból lesz örók nyugalomra helvczve. Szentmiseáldozat f. hó 28-án délelőtt wM 8 órakor lesz bemutatva a móra városi templomban. A gyásaolö csatád. — Áldott ailepotbaü levő nők, ifjú ahyák és többgyermekes asszonyok az enyhe természe­tes „Ferenc József" keserüviznek már mérsé­kelt adagokban való használata által is kőny­nyü és hig ürülést, úgyszintén rendes gyo­mor-.és bélmüködést érnek el. A modern nő­gyógyászat főképviselői a Ferenc József vizel igen sok esetben kipróbálták és azt kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nél­kül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nél­kül hatónak találták. Uf fait a szemüvegek OKULAHIUM KEUNER MiUTON ae«n«l MWB—Í Kártn u. 3. — Cserép Sándor ssücsmester Horvárt M.-ucca 7. — Stauffer pmsatasajt világmárka! P Y T H I A szómba! estig fogad, hétfőn elutazik Sze­gedről (Kálvária-ucca 2 — 11—1, 4—7 óra közt.) - HtTSTK.AKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak a Hatósági Munkaközvetítő utján: Férfiak: 3 kovács, 1 molnár, t szivógázmotorkezelő, 4 géplakatos, 1 kádármester, 1 kosárfonó, 2 borbély, 1 hölgyfod­rász, l böröndős, 2 kárpitos, 2 kötszövő, 1 nagy­szabó, 3 magyar szabó, 10 kéziszabó, 32 cipész (helybea és vidéken)^ 2 magyar szűcs, 2 fiataj sü­tő, 1 kocsis, 1 kiíutófiu biciklivel. Nők: 2 üzlet­szerző, 3 kifutón«, 1' cipőtözőnő, 2 kötszövőnő, 4 szőnyegcsomózónö, 1 intézeti mosónő. Hadigondo­zottak részére fenntartott munkahelyek.* 2 laka­tos, 2 kocsis 'köztisztasághoz), 18 téglagyári Nap­számos (férfi és nő). Tanonchelyek: sütő, asztalos, szabó, faesztergályos, kovács, késes, köszörűs, borbély, cukrász, hölgyfodrásznö, saővtaö. Mindenszentekre: Staniolos sirméeses 4 drb —.24 „RIÓ" mécses —18 ..^AVORITA" mécses —.22 „RIÓ" mécöee pohárban —38 ..ASTRA" mécses üvegben .18 Mécses favence tégelyben 2 drb —.24 Mécseshez piros üvegbura —.18 Mécseshez piros üvegbura kereszttel —.22 Sirgyertva 6fi-as 12 drb ' —.24 Sirgvertva 50-és 10 drb —.24 .Sirgyertva 40-ee 8 drb —.24 Sirgyertva 30-as 6 drh —.24 Sirgyertva 24-es 5 drb —.24 Sirgvertya 16*oe 3 drb —24 Templom gyertya 3-a<? 1 drb —.42 Templom gvertva 4-es f drb —.32 Templom gyertva C-oe 1 drb' —.20 Templom gvertva 8-ap 1 drb -—.16 Mattüveg sirgvertva bura '—.78 Pré«olt. iivesr sirgvertya bura —.9$ Sirlámpa, 33 cm. v. 26 cm. magas T' 1.78 PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. SZBOEO. CSEKON9CS és KISS UCCA 5ARO& • « Bajok vannak a h^viaiíh^ körül Vftsarfi.-iip rendkívüli. közgyűlést *ar»ott * ma­kói kertészek egyesülete es szövotkenete A köz­gyűlésnek egyetlen tárgya volt; a makói hagyma­ház eddig még megoldatlan problémáinak a- rende­zése. Emleke&etes, hogy a vármegyei gazdasn-i egyesület szintén helyet kért magának a hagyma­házban. majd' amikor a kerteszek él lenszegül lek ífmiak, hogy a birtokosokat ingoen helyhez juttas­sák, akkor a birtokosok képviseletében kijelen­tették, hogy tO ezer pengőért hajtandók Iwnondfmi vélt jogaikról. A birtokosoknak ez az ajánlata képezte vasárnap a két alakulat rendkivüíi köz­gyűlésének a tárgyal. A szövetkezel, amelynek közgyűlésén vitéz dr. Galamb Sánlor elnökölt, aki egyben a birtoko sók 10 ezer pengős ajánlatát is előterjeszteti'-, D i ó s Ferenc alelnök indítványára elvetette Ga­lamb Sándor javaslatát és Diós Ferenc indítvá­nyának megfelelően kimondotta, hogj a várme­gyei birtokosok kívánságát nem teljesíti, A kérel­müket teljesen indokolatlannak tartja, mert i hagymatermeléssel foglalkozó birtokosoknak mint a szövetkezet tagjaiuak, helye van a hagy­maháziban, semmivel sem indokolható tehát a/ kívánság, hogy ezen kívül a birtokosok egész egyesülete számára hely biztosíttassák a makói kisemberek pénzén épült intézményben. Így hatá­rozott a vitéz dr. Galamb Sándor elnöklete aluli ülésező szövetkezet. Ez»! szemben az egyesület közgyűlése elfogadta a 10 ezer pengős ajánlatot, vagyis azt, hogy 10 ezer pengővel megváltja a birtokosoknak a hagymaházzal szemben támas/',­tot' igényeit. Nem kártyáztak dologidőben a makói mező­gazdasági munkások. Vasárnap délelőtt tartotta rendes ülését a városi mezőgazda sági bizottság Bálint Sándor, aki a földmunkások képvisele­tében foglal helyet a bizottságiban, felszólalásá­ban a munkások nevében visszautasította Nagy Ernő gazdasági tanácsosnak a vármegye tőrvény ­hatósági bizottságában a munkások elten tett azt a kijelentését, mintha a munkások az aratási mun­kálatok idején munka helyett „kártyáztak" volna. Egv esetből nem lehet általanositam — mondotta Bálint A magyar munkás mindig erején felül tel­jesiti hivatását. Diós Imre a tanyai dülöutak: remibehozását sürgette. Dr. Csorba János azt kívánta, hogy ha másként nem megy, az utgyaluló gépet is helyezzék üzembe, de végre elfogadható éi rendezzék a dülőutak problémáját. A talicskafoöz­lekedés ügye Nagy Gy. Mihály indntványa nyo­mán került a bizottság e'é Elhatározták, hogy a külön talieskajárd» megvalósítása érdekében megkeresik a várost. Pallagi Ferenc indítvá­nyára elhatározta a bizottság, hogy a külső vá­rosrészekben levő Artézi kutakhoz itatóvájuknt kér a várostól. S. Bálint elnök bejelentette, hogy 3 napos méhészeti szakelőadás, 3 hónapos patkó Iótanfolyam nyílik a közel jövőben. A méhészeti szakelőadások az egyesületben lesznek, a patkol"­tanfolyam Dégi István kovácsmiihelyében. Vasárnapi késelés Magyaresauádon Vasárnap este a magyarcsanádi „Forintos" kocsmahan szó­rakozott barátaival Gurző Vazul. A társasá­nak régi ellenlábasa. Farkas István mugyares;' nádi földműves is beállított a kocsmába s amint az történni szokott, a haragosok összeszólalko/ tak Farkas István Gurzó társaságából kihívta a/ uccára Szűcs Pétert. Gurzó rosszat sejtve, kiment Szűcs után s. történetesen „á legjobbkor" érk: zett. Farkas bicskáját magasra emelve éppen me akarta szúrni Szűcsöt, Gurzó közbevetette magát s ekkor a szúrás Őt érte. A balkar felső részéi behatóit szúrás olyan mély és veszedelmes volt hogy Gurzót beszállították a makói kórházba. \ csendőrség Farkas ellen megindította az eljárási Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkezte1­dr. Kosaras Ferenc Erdélyi Gábriellé Irmával Házasságot kötött: Martonosi Imre Tóth Hona ral. Elhaltak: Márton András tO éves. kiszomborl lakos a kórhA/jban Joó Mihály városi tisztviselő 44 éves korában, fáva-ucca 6. sz^ alatt. Kolompár Zoltán Antal 3 éves korában Béosi-ucca 38. szán alatt, özv. Kovács Györgyné Ürge Julanna /• éves Garai-ucca 12. szám alatt. Kovács Imre Bá lint 16 éves Ugar 95. szám alatt őszi bőrkesztyűk nagy választékba« fegeferttfbbaa höfle kesztyűsnél Sr4"".

Next

/
Oldalképek
Tartalom