Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-27 / 228. szám

i o 1936 szeptember 27. n*f MAGYAROKS/.AG 15 IJivQ alíaivfm^dmn Szeged területen szeptember 19-töl 20-ig a kö­vetkező ingatlanok cseréltek gazdát: Nagygj örgy Peterné eladta Ábrahám Nagyi La­jos és nejének a Rákóczi-u. 69 sz. házát 194 n. öles telekkel 3000 pengőért. Szabó András és neje eladták Bálint Istvánné­Bak az Aigner telep lóti. sz házát 400 n. öles te­lekkel 1350 pengőért. Puskás József és neje eladták Bénák Mátyásnak a Dobó dűlőben lévő 3 hold földjüket 14.94'K ka­taszteri tiszta jövedelemmel 2000 pengőért. Schönberger Lajos eladta Csák József és nejé­nek a Nádas-ucca 15. sz. házát 155 n. öles telek­kel 2000 pengőért. Katona Antal és neje eladták Csókási Antal és ne jének a Róma Kálvária Jerikó dűlőben lévő 141 n. öles szántójukat 2.38 K kataszteri tiszta jöve­delemmel 141 pengőért. Németh Szilvesztemé eladta Dobé Imrének az AIsó-Asotl'halom dűlőben lévő 1 hold 1336 négy­szögöles földjét 8.23 K kataszteri tiszta jövedelem­mel 1200 pengőért. Guganovics Lajosné és társai eladták Farkas József és nejének a Brthlcn-u. 18. sz. házukat 277 n. öles telekkel 8300 pengőért. Heitn Gáspár eladta Fránvó Imrénénck a Hor­thy Miklós-telep .">6. sz. a. lévő 393 n. öles házhe­lyét 350 pengőért. Szekeres Illés eladta Gera Jánosnak a Kecskés telep 91. sz a. lévő 200 n. öles házhelyét 100 pen­gőért. Ingat'an és Áruforgalmi rt. eladla dr. Gulyás Gvnln és nejének a Polgár-ucca 5. sz. házát 163 n. öles telekkel 16.000 pengőért Rosmann Gvuláné és társai eladták' Gyuris Imre és nejének a Zákány kap. 358. sz. házukat 30 hold 199 n. öl földdel, melvnek kataszteri tiszta jöve­delme 133.06, 18.000 pengőért. Bálint János és neje eladták Hegedűs Géza és nejének a Felsővárosi feketeföldek 163 sz házu­kat 5 hold 35 n. öles földdel 135.60 K kataszteri tiszta jövedelemmel 80.15 pénzért. Losonczi Pál és neje eladták Hegedűs Józsefné és társának a Gajgonva dűlőben lévő 2 hold 1031 n. öl röldjiiket 17.20 K kataszteri tiszta jövedelem­mel 12.50 pengőért. Ordösh Mlhálvné és társai eladták Horváth Im­re és nejének n Külső Szntymaz dűlőben lévő 563 n öles szántójukat 2.46 K kataszteri tiszta jövc delemmel 100 pengőért. Magyari Antal és társai eladták Huszka Já­nosnak a Madarásztó dűlőben lévő 539 n. öles föld­jüket 2.36 K kataszteri tiszta jövedelemmel 155 pengőért. Berta Jánosné eladta Kirí Antalnak a Kuhha­iom dűlőben lévő 507 n. öles szántóját 1.46 K. ka­taszteri tiszta jövedelemmel 250 pengőért. Jankovirih Minálv eladta Langó Ferenc és nejé­nek a Horthy Miklós-telep 9. sz. házhelyét 360 pengőért. Dóczi József eladta Nagy Nándornak a/, firha­lom dűlőben lévő 101 n. öles szántóját 1.16 K ka­taszteri tiszta jövedelemmel 190 pengőért. Ábrahám Mihály és társai eladták flkrös An­ionénak a Szonlmihálytelek dűlőben lévő 317 n. öles kertjüket 6.94 K kataszteri tiszta jövedelem­mel .'150 pengőért. Palotás Ferenc eladla Palotás V inczének a Gaj­nonya dűlőben lévő 2 hold 1160 n. öl földjét 17.25 K katasz.teri tiszta jövedelemmel 1080 pengőért. Sója Jánosné és társai eladták Pnpdi István és nejének a Királvhalom kap. 89. sz házukat 3 hold 1116 n. öles földdel 2880 pengőért. Szirálki Lajosné eladta Papp Pál én nejének a Relső-Csorva dűlőben lévő 1 hold 319 n öl röldjét 13.17 K kataszteri tiszta jövedelemmel 4500 pen­gőért. Gárgyán Vinczéné és társai eladták.' Pintér János és nejének a Vágó dűlőben levő 5 hold 213 n. öles földjüket 17.26 K katasz.teri tisztn jövedelemmel 3005.95 pengőért. Máté György eladta Polgár Sámuel és nejének a Ráró Jósika-noca 22. sz. házát 164 négyszögöles telekkel 18.000 pengőért. [A ..HIRDET MEGTAKARÍT NÉHÁNY FILLÉRT ÉS ELSZALASZT SOK PENGŐT Uj sorsjáték uj reménység! Hők, férfiak Szegények-gazdadok Fiatalok-öregek Földbirtokosok Gazdák Kereskedők iparosok ügyvédek Orvosok Mérnökök írók, művészek Tisztviselők Hivatalnokok Alkalmazottak ügynökök Munkások stb. A szerencséi Is Reménység és tehát mindenki tudja, hogy a m. kir. osztály­sorsjátéknak igen nagy fontossága van az or­szág gazdasági életében és páratlan alkalmat nyújt arra, hogy bárki gyorsan meggazdagod­hasson, hogy nyerjen egy nagy nyereményt. Nyerni azonban csak az nyerhet, akinek sors­jegye van! A szerencse mindenki számára, fog­lalkozásra .nemre, korra, rangra, vagyonra va­ló tekintet nélkül — nyitva áll. Most itt az al­kalom! Október 17-én kezdődik az ujj sorsjáték, amelynek játéktervét nagyszerűen megjavítot­ták. Vegyen egy sorsjegyet bármelyik főárusi­tónál a hivatalos árakon: nyolcad 3% pengő, negyed 7 pengő, fél 14 pengő, egész 28 pengő Jelentős ujitás, hogy az első 4 osztály főnye­reményeit majdnem a duplájára emelték. keresni kell! kitartás a fő! fidófelszólamlási tárgyalások A szegedi I. számn adófelszólamlási bizottság szeptember 28-án reggel 8 órai kezdettel a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja: Dr. vitéz Gombos József Szent György-ucca 10., özv Derszib Béláné Zárda-ucca 21.. Privinszky Ist­ván Kálmán-ucca 8., Berze Árpád Festő-ucca 7., Klein Jenő Kálmá n-ucca 7., Müller Sámuel Tisza Lajos-körut 36., Müller László Tisza Lajos-körut 66., Fodor Jenő Oroszlán-ucca 4., Molnár Béla To­rontál-tér 1., özv. dr. Váradi Sámuelné Csanádi­ucca 5., Fazekas Mária Gróf Apponyi-u. 16., Kla­már Géza Kölcsey-ucca 10., dr. Simon György So­mogyi-uoca 20., dr. Simon Györgyné Somogyi-ucca 20, Kardos Manó Kárász-ucca 6., Goldberger Mi­hály Dugonics-tér 11., Singer Viktor Gróf Apponyi Albert-ucca 17., Lányi János Török-ucea 6., Ger­gely Miksa Horthy Miklós-ucca 9., Nyári István Bokor-uoca 16., Schwarz Henrik Rcvay-ucca 8., Vitéz Miklav Frigyes Somogyi-ucca 6., S'űcs Béta Somogyi-ucca 9., Solti Pál Deák Ferenc-ucca 20., Beregi Béla Deák Ferenc-ucca 20., Adám Jenő Kölcsey-ucca 10., Pásztor József Horthy Miklós­ucca 12., Rácz Antal rt. igazgató Jókai-ucca 4. Az I. szánni bizottság szeptember 29-én a következiő fellebbezéseket tárgyalja Dr. Széchényi István Földvári-ucca 6., dr. Vass Ignác Fodor-ucca 5a., Pálfv György Ráday-ucca 9. Dérv Ernő Deák Ferenc-ucca 20., dr. Radványi Géza Vásárhelyi-sugárul 3., dr. Sípos Károíy Rőrgyógyászati klinika. Rácz lmréné Bokor-ucca 8. Parádv Mihály Kossuth Lajos-sugárul 13.. Sajgó József Kölcsey-ucca 9., özv. v. Papp Ferencné Sz'-henyt-tér 9.. Rozsnyai Nándor Pécskai-ucea 11 Reke József Deák Ferenc-ucca 22., Ritó Zoltán Dugonics-tér 1.. Klein Imre Petőfi Sándor-sugárut 9.. Molnár Mihály Gizella-tér 5.. Khón Manó Jókai­ucca 7., Iván Mihályné Kelenien-ucea 5., özv. Pár­tos Sándorné Deák Ferenc-ucca 2.. Szabó Kálmán Ilorthv Miklós-ucca 9. Poc en Henrik Lengyel­ucca 2.'i.. Licbtner Dezső Kállav-ucca 7.. dr. Hor­váth Endréné Vedres-ucca 1b., Csatfa Dezső Zerge­ucca 5., özv. dr. Kain Sándorné Pallavicini-ucca 5, F.isler Endre Attila-ueca 19.. Jávor Vilmos Ber­csényi-uoca 13-- Bán Károly Kölcsey-ucca 8., Bu­gyi István Bethlen-ucca 8.. Bozsó Julianna Fo­dor-ucca 4. A szegedi IT. szám« ndófelszölamlási bizottság szeptember 38-án a következő tételeiket tárgyalja: Tápay János Kossuth Lajos-sugárut 19., öziv. Sch'ésinger Mártonné Mars-tér t.. Gedó János Bá­lint Makkoserdősor 24.. Domonkos István Szatv­moz-ucca 41., Robicsek Imre Cserzy Mibálv-ucca 10 Patyi Jánosné Török-ucca 6.. Klein Adolf Kál­v;'ila-ucca 28., Gönczi Jánosné Méroy-ucca 2., György Vilmosné. és társai Tisza Lajos-körut 73.. S/abó Sándor Római-körűt 37., Dinnyés Ferencné Mikszáth Kálmán-ucoa 9.. özv. Kopasz Jánosné Vásárshelyi-sugárut 55., Bugyi János Arviz-ucca Vt. Tarv László Hétvezér-ncca 41.. Orbán Jóssef Tábor-ucca 8. IP vnth Lajosné és társa Ro'dog­ass/ony-sugárul 20.. Dogosi Vilm Somogyi-telep 761 , Kerekes Péici Retek-ucca 42.. Szabó Hona Ilóbiártbasa-ucca 25b.. Balázs Lukácsné SeiMéri­sngárut 17., Német Ferencné Bőhm-telep 4., Stern Dávidnó Somogyi-telep 59., özv. Szabó Lajos So­mogyi-telep 700., Császár Antal Retek-ucca 35., Tóth József Somogyi-telep 623., Ujváry Józsefné Hóbiártbasa-ucca 53a., Biris György Felsővárosi Feketeföldek 186., Gieszer Gyuláné Mars-tér 4., Nagypéter Pálné Zákány-ucca 52., Horváth Lajos Üstökös-ucca 7. A II. »zánm bizottság szeptember 29-én a következő téleleket tárgyalja: Szemerédy Lászlóné Csongrádi-sugárut 44., ifj. Papp Mihály Vasasszentpéter-ucca 11., Goldgruber Gábor és fiai Korona-ucca 11., Goldgruber Árpád Korona-ucca 11., Arató Dezső Kossuth Lajos-su­gérut 8., Bán Imre Margit-ucca 30.. Csábi Sándor Kazinczy-ucca 15., Drucker Dezső Szilléri-sugárut 31., Róvó József Becsel-ucca 2b., Sztankó István Somogyi-telep 566., Bodó Antal Csaba-ucca 22., Tóth István Retek-ucca 36., Rock Ernő Kossuth Lajos-sugárut 107., Grósz Vilmos Korona-ucca 22., Ilirsdhfeld Lipót Kólvária-ucca 5., Kardos György Korona-ucca 13., Guttmann Géza Fftketesas-ucca 22, Menzl Jakab Viola-ucca 2., Adler Rezső Ko­rona-ucca 10., dr. Katona Dávid Honvéd-tér 4., Do­mán Miklós Petőfi Sándor-sugárut 20., Varga Gyu­la Lőw Lipót-ucca 18b., Riró Benőtte Mérei-ucca 6b.. Fleischer Dezső Mikszáth Kálmán-ucca 12. Manas jutalékkal i'xlelsxerxőKet Kerealinle. — Jr len tfcczés aélelötí 9-2-tg Klgvó u. 2. Irodahelyiségben Turul Magyar Országos Bizf. Intézet rt. seevedi L>ezérügynöksége. GEORG KARSER SPOLIANSZKY világhirii zenés és táncos kabaréreviije Fehérisfekete Az évad első szenzációs újdonsága a Terézköruti Színpadon Magyar színpadra átdolgozta 10 képben: László Miklós, verseket irta. Narmath Imre, ren­dezi: Kőváry Gyula. Játsszák: lalabár Kálmán — Rajna Alice — Salamon Béla Gárdonyi — Fenyvessy Eva Kö­váry PeSí — P&cz Vali Vadnat Eva — Lászó — Fenyő - Mihályi — Görö«i Ela — Nöray lerí - Het.ai Fülöp — Garáii - He­gyi és Boby gürlOk. A két zongoránál Erdélyi Palai és Csathó Díszleteket tervezte, dáslity István. A láncokat betanította: Boby Gray. Ragyogó ruliák, díszletek, 10 világsláger, stb. stb, Premier szombaton este 9 órakor. Pénteken este nyilvános íöpróba. Minden ünnep és vasár­nap délután '/a órakor olosó helyárakkal. Kezdete 9 órakor. Tel.: 12-65-54 • I

Next

/
Oldalképek
Tartalom