Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-03 / 208. szám

DELMACiyAROKSZAO 193Q. szeptember 3. m Ui OLIMPIA magánjellegű luxmbérwiti tatazésszerinti kis éa nagy autó helyi fuvarozásra valamint turautakra megrendelhet« Tel. 11-11. RITTLER, Horthy Miklós u 18a(Hungiria szállóval szemben) Temetői fuvar kis autóval P 3, nagy autóval P3.50 ötven pengőből ötszáz pengő — ötszáz pengőből kétévi fegyház Érdekes okirathamisitási per a szegedi törvényszéken fA Pélm agyarnrssá g munkatársától.) ÉrdekeJ Hímével tárgyalt szerdán a »zegedh törvényszék Vadai-tanácsa. Hajdn Béla szegedi ripészmes­ter és Péter Mihály cipészsegéd került a bíróság elé. Az előiubi hamis ewkfi és okirathamialtá» bűn­tett« és hamistan«r\*ra való ráWrá« miatt került a törvény»»rt etó, * cLpésascgMet pedig hamis­tanuaással vádolt u uz ű;jyé»XR<íg. A büntetőper meg 1928-rn nyulik vissza. 7.surkó János cipőkcreskrdő­nek ikkonbau Heime» néven bőrkereskedése volt. VVviójr volt többek között Haijdu Béla 1«, akinek idők folyamán nagyobb tartozása szaporodott fel » cégnél, Égyizben fizetett 50 pengőt tartozására. Ké­«őbh Zsurké polgári pert indított Hajdú ellem é« 460 pengői kért megítélni * cipész tartozása fejé­be»r Hajdú » perben azzal védekewtt, hogv tar­tozását régea kifíuette, annakidején 500 pengői adott át a Hermes cégvezetőjének, Ozvári Ká­rolynak és • pénztárosnak. Boros ka Jenőnek. Vvugtát is kapott az ötszáz pengőről — vallotta - és a nyugtát azonnal be is csatolt« A cipész­mester erre a vallomására «"«kflt tett Hivatkozott vallomása «órán Péter Mihályra, akit szintén kihallgattak Péter Mihály art vallot­ta, hogy látta, amikor Hajdn ag 800 pengőt átadta. A járásbíróság e*eVn«n 7«tjrVAt lroreaetévH eluta­sította. Zsurló erre Owárlt é* Boroskát fogta perbe azaal az indokolással, hogy felvettél rétiére Haj­dútól a pénzt, de ooki art át nem adták. Borotka Jenő ezután bűnvádi feljelentést tett Hajdn ellen és feljelentésében előadta, hogy Hajdn esak 50 pengőt fizetett neki és 6 esak 80 pengéről adott nyugtát, ai R00 peng«« nyugta tehát okvetlenül ha­mis Ezek szerint tehát ugy Hajdú, mint Péter ha mis vallomást tett « járásbíróságon Haitfn és Péter ellen megindult a bűnvádi eljá rás A bíróság egyiiben tartott az érdekes ügyben főtárgyalást, ahol Hajdú is, Péter is tagadott. A kihallgatott tanuk azonban ellenök vallottak. Oz­vári Károly, aki időközben Székesfehérvárra köl­tözött, elmondotta, hogy valaki őt távol akarta tar. tani a főtárgyalástól. Mielőtt elutazott volna Sze­gedre, egy sürgönyt kapott a következő szöveggel: — Hnjdu meghalt, teanap temettük, ne jöjj. mert a tárgyalás elmarad. Levélbe hő* ' bbet. Bornak«. — Ert a táviratot kaptam — mondotta a ter­helő tanú — s miután gyanús volt a dolog, mégis vonatra ültem és Szegedre utaztam és most látom, hogy nem halt m(g a vádlott, hanem a legjobb egészségnek örvend. A sürgönynek az volt a célja, hogy én ne jelenjek meg a tárgyaláson és ne te­hessek terhelő vallomást. — ön Irts a sürgönyt — kérdezte »z elnök a jelenlevő Boroskától. — Dehogy irtam, nekem az volt' az érdekem, hogy Ozvári itt legyen Valaki visszaélt a nevem­met. — Vem ftn irta* — |iérd»?te most már az elnök Hajdútól. H&jdti kijelentette,, hogt ő Mm ¡^d «»mmit a «tirgOuyről. A szerdal tárgyaláson Írásszakértőt hallgattak ki, akt megállapította, hogy a nyugtát hamisítot­tak. azt eredetileg 50 pengőre állitótták ki, vala­ki azután kikaparta az eredeti szöveget és helyé­be 500 pengőt irt. A szakértő szerint a heirá» n*m Hajdn kezétől származik. A biróság hosszas tanácskozás után bűnösnek mondotta ki Hajdú Bélát hamis tanúsáéban és há­mi« tanórásra való féjbujtásban ét ezért kéteszten­— del fegyházra Ítélte, Péter Mihály hamis tannzásért | hathónapi hörtőnt Vapott Az Ítélet nem fogerő» fldéfefszólamlási tárgyalások A nr-IV számti adófelsj-ólamlási blíöttság azaptember 1-én pénzügyig»zg«tó«ág II em a* «»,. ajtó) a követ kező tételeket tárgyalja: Gábor Károly magánnyomozó, dr. Tímár Lassló keményútőké»zitő. Huszka János Vötször árus, Győry József baiáráru», Győrfy József piaci árus. Szakáll Erzsébet piaci ár««. Boros Miklósné sza tóos, ifj Táborost János dohányáru«. Fodor Lajos szatócs, Csiszár Gyuláné szatócs, Balog Sándor szatócs, Kaka* Ilona szatócs, Péterfy Györgyi szatócs, Toppantó István szatócs, Guzi litván ÍZ« tóc«. Papp Dezső szatócs, Csonka Vinczéné sza tóc». Lőrincz Jáno» «Mtóo* Csonka Vlneze pék, Baranvi Sándorné pék. Farkas f^jo« pék, Tombác* Antal pék. Ki«» János pék. Hajós Antal r*V. r>^h<V-fki József pék. Snrés József pék. Bor« TArsef péV, Frd*lvi Táno« renetaiHr Snfjitfmtmr 5-éti x TIT számú adófp|szö1»mlá«ii bi*>tt«-Sg (pénrfrgy­TóTM-dlvatszUcs HorrAth Mihálv ucra 7 DK, alatt ÍTpumcnrnók szűcsüzletét ismét megnyitotta. Továbbra in itítis párt­fr>!7:ifrt kér TAllt Islván divatszfios IkinCYRC ÍMisö.riayekb« ás utlétnelekbe fény" IHULADL h«Mk I«|«l(l6»k» 1« le^^r­»•bbas Í«íükí*tf atetéa égy órsa bélül) ké«sfllttek IINONVI fénykévé«sn«l Ss«ehényi-tér 8. iz. ímí M<wöTf: (Mmbra) 141 igazgatóság II. em fi ajtó) a következők fellebbe­sftéét tárgyalja: Bubla István zárgondnok, fflwrfetrdt János mé­hMí, Bodó Jánóí kóvács. vitéz Széli András te. metkerési vállalkozó. SzéCsi János aszalós, Seres Lajo» asztalos. Császár Ignác nyakkendőtart. ké­szltő. Kendoff István lakató«. Barta Erzsébet női fodrász. Ember Mária női fodrász. Apró Mária női fodrász. Kopa«z tászlóné női fodrász Kiss Sán­dorné női fodrász, Tóth Mihály asztalos, Huszár Jáno« cipész, Kováé* József cipész, Bugyi Imre cipész, Huszka Lajo« papucsos, ózv Biró Gáborné állatkereskedő. Sztricsovics Milán seriénkereske­dő, Csábi István piád husárus. Pórján Lajos mé­száro«, KóVács Oszkár sertésnair-vAgó, ifj. Szabó Ferenc hentes, mészáros, Répás Nándor hentes, mészáros, Nyári Ferenc hentes, mészáros, Csá­*zár Lajo« hente«, mésráro« C*ánvl István hente«, mészáros. Az idő A Szegedi M»teorologia.4 Obe»err« tórium jelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állá­sa 24 4, a legalac«ony«bb 13.8 C A baromet/r adata millfokra és tengerszintre redukálva reggej 763.4, este 763.1 mm A levegő páratar­talma reggel fid, délben 53 százaid A irá­nv» északnyugati, erőssége V-ö A Meteorológia ilntézet íelenH «sic 10 óra­kor Iddjóílat: Változó felhőzet, legfeljebb egy-két helyen pár csepp eső, a nappali hő mérséklet ki««é emelkedik Iskolai h'rek A »»egedi evartgéhku* elenti ifkölábáit a pótM­ir»tá«6k szépteanVr 3—8-ií naponta délelőtt S—12 óráiig lesznek. Edén bárányhimlöben betegedett meg London, szeptember 2. A külügyi hivatal je­lenti, hogy E <1 e n külügyminiszter bárányhim­lóben szenved és rövid ideig kénytelen magát távóltartani a külügyi hivataltól. Megbetege­dése könnyű. Eden távbeszélőn összeköttetési ben marad minisztériumával és remélik, hogy még idejekorán felépül és résztvehet a Népszö­vetség legközelebbi tanácskozásain. A paprika Budapest, szeptember 2. A paprikarendelettej kapcsolatb.in illetékes helyről az érdekeltek tájé­koztatására a következőket közlik: — A paprikaőrlemény tulajdonosainak augusz­tus 14-én, vagyis a rendelet megjelenésének nap­|áa a késalettikiben levő rajtáukint tíz kiler^motí meghaladó paprikaőrleménvt be kellett jr' .leni annak a vegyvizsgáló állomásnak, amelynek nmél a minősítési bárra mutatja. Ennek a bejelentésnek a legkésőbbi határideje augusztus 28.-1Ísa volt A paprikaőrleménytulajdono"; ezt a bejelentett meny­nyiséget szeptember 15-ig szabadon árusíthatja minden korlátozás nélkül. A szeptember 15-én megmaradó paprikské«zleteket azonban kivétel nélkül mindenki é« tekintet nélkül * megmaradó mennyiség nagyságára, köteles «zeptember 1*-án átvételre felajánlani az illetékes paprika szóvet­kezetnek és ugyanakkor kötele« a meglevő készlet újbóli zárolását (minősítését) kérni az illetékes vegvkisérleti állomásoknál Augusztus 14-tŐl, tehát » rendelet életbeléptetésétől kezdve a megőrölt ét minősített paprika» az őröltető a malmokból már nem viheti el, hanem ezt osakis a szegedi, ille­tőleg a kalocsai helyi paprikaszövetkezeteknek tar­tozik átadni, ahol a beszolgáltatott mennyiséget a hivatalosan megállapított árakon készpénzfizetés ellenében azonnal átveszi. Ugyanitt igényelhetik paprikaszükségleteiket a paprikanagykereskedők Szeptember 16-tól kezdve csakis újból minősített és újonnan zárolt paprikát szabad forgalomba hozni­Az összes iskolák a. üreumi fehérpupünblui előnyomása é» kikérimTin< kizása nálam a leqol elóbb A. zárdn pa«yomény P 4.50 FRANKEL TTMl XTSZZr1 'Z Asoirin és zsír szóda fA 0élmagr»r«r#zág munkatársától.) Az elmúlt éjszaka két "öngyilkossági kísérlet történt Szege­dén Mindkét helyen a mentők nyújtottak első «&• gélyt. . azután az'öngyilkosjelölteket beszállították a közkórtiázba. ahol ápolás alá vették őket. Arki Ilona varrónőtanone az elmúlt éjszaka Somogyi* telepen levő l«ká«án .««zpirinoldattal kísérelt meg öngyilkosságot A 17 esztendő« fiatal leány hnsz gram aszpirint oldott fel egy pohárban és a folyadékot megitta. Eszméletéi vésztette a sok aszpirintől, igy talál­tak rá hozzátartozói Állapota súlyos ugyan, de nem életveyzélye« Hogy miért akart a fiatal leány megválni az élettől, n^m tudják A nyomozás meg­indult A másik öngyilkossági kísérlet az. Aigner-tele­pen tártén» Farka« Rozália 40 esztendői nap­számos, aki Atgner-telep 7« szám alatt lakik, marólngnt ivott Az erő« oldat alaposan összeégette a száját é« a torkát. Állapota siilyos. Kihallgatni nem le­hetett és igy nem tudják egyelőre, hogy miért akart megválni az élettől, valószínű, hogy rosra anyagi helyzete miatt gondolt, az öngyilkosságra Hasznait i$HQiauönw8K laiaron kapnatdü Használt iskolakjonj'vekot veszek, engem érdaklő ¡«kólákból kiesett tankönyveket Is vásárlók. T»t­dományós könyveket, folyóiratókat és telj«» könyvtárakat veszek tfungftrli AntíqtiAríum, SZEGED, BA1THYAN Y UCCA 2. SZÁM. 179

Next

/
Oldalképek
Tartalom