Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-24 / 225. szám

£ 1930 szeptember 23. nri mahvh r? n v w a ti Voronoff felsőbbrendű emberi akar «erem Jeni orángtsíánq­miriggyel Bécs, szeptember 23. Voronoff, a megfiatalító kísérleteiről ismert orosz származású orvosta­nár Bécsbe érkezett. Újságírók előtt kijelen­tett,e, legfőbb vágya, hogy Wrehozza a felsőbb­rendű. ember uj típusát. Ezt ufív akarja, elérni, hogy gyermekekbe. 10 éves korukba, oránmtáng mirigyváladékát szándékozik beoltani. Nagyon szeretné, ha olyan anya akadna, aki 10 éves fiát a kísérletezés céljaira rendelkezésre bocsátaná. Beméli, hogy sikerülni fog felsőbbrendű embert alkotni. Voronoff szerdán este Budapestre utazott, ahol üdülni akar. Frankpánik Londonban London, szeptember 28. A Cityt szerdán ujabb frankpánik tartotta izgalomban. A dollár és font kiegyenlítő alap hatálvos közbelépése elle­nére a frank londoni árfolyama 77-re. a há­rom havi határidős árfolyama pedig 84.5-re csökkent és ezzel olyan mélypontot ért el, ami­lyet már több év óta nem tapasztaltak. London­ban valószínűnek tartják, hogy a frank átérté­kelésére még karácsony előtt sor kerül. Bank­körökben azonban azt hiszik, hogy a francia kormány nem adja fel az aranyfrankért folyta­tott küzdelmet. n vasárnapi osztrák válogatott Bécs. szeptember 23. Meisl Hugó szövetségi kapitány szerdán este a következő osztrák vá­logatottat jelölte a vasárnap Budapesten eldön­tésre kerülő magyar—osztrák válogatott Euró­pa-serleg mérkőzésre: Zührer (Austria") — Sesta (Austria"), Schmaus (Vienna-) — Adamek (Austria-), Hóffmann (Vi­enna), Nausch ('Austria') — Rigler, Stroh, Sín­Belár (AustríaV Binder (Rapidé és Fuchber­jger (Linzer SC). Ilifalta 'szemüvegek OKVIARIVM KELLNER MÁR1ÖN r«-.níl ya—waa K«iA»z u. 3 •gwaBHBggaaawa» (dófelszólamlási tárgyalások "A szegedi IL számn adófelszólamlás! bizottság szeptember 26-én a következő tételeket tárgyalja (Pénzügyigazgató­ság. földszint 24.): Polgár Sámuel Attila-ucca 19., Kopasz Lajos Párisi-körűt 31., Fagler Ede Polgár ucca 9., Wolf 'Jakab és fia Polgár-ucca 31., Neumann Gyula Du­gonics-tér 8—9., Ketting Lajos Püspökbazár, Nóg­rády István Kossuth Lajos-sugArut 10., Kocto Im­re Tisza Lajos-kőrut 57., Lampel és Hegyi Püs­pökbazár, Domán Mátyás Petőfi Sándor-sugárut 20, Róth István Mikszáth Kálmán-ucca 3., Schwarcz Sándor Dugonics-tér 3., dr Csányi Má­tyás Korona-uoca 26, özv. Csányi Sándorné Ko­rona-uoca 26., Csányi Sándor cég Korona-ucca 26, Frsnkfurt Izidor Kálvárla-ucca' 8., Weisz Lajos termény Püspökbazár, Schwarci Kálmán Korona­occa 15., Fenyő Lajos Püspók-ucca 11b., dr. Darvas Káróly Valéria-tér 12., dr. Weisz Márton Attila­ncca 11. sz. A szegedi lí. számn adófelszólamlási bizottság szeptember 26-án a kővetkező tételeket tárgyalja: Begavári Back Bernát Fenyő-ucca 3., Karácso­nyi Gergely Felsővárosi Feketeföldek 145., Du­ránszkv Károly Tisza Lajos-körut 73., Vőlgyessy János Szilléri-sugárut 42., Popon Tivadar Arviz­ucca 19., Vőlgyessy János és Popon Tivadar, Ju­hász János Jakab Lajós-uoca 3., Farkas Imre Va­léria-tér 13., Faragó Boldizsár StáciÓ-ucca 2., Szent­kuti Viktor Kossuth Lalos-sngárut 73., Apró Jenő Kossuth Laips-sugámt 39.. Vétró Lajos Felsővá­rosi FeketefÖldek 104, dr. Vidákovich Kamilló Szentháromság-uoca 14 . Nógrády JótSef Mikszáth Kálmán-ucca 10., Kelíer János Mikszáth Kálmán­uoca 24. Csanádi Ferenc Retek-ucca 29.. ifj. Szabó József Kossuth Laios-sugnrut 77., ifj. Kovács Jó­»sef Holló-ucca 4. OhtObcr 27-én ffinftalta a lOrvengszék oaraoán Ilona ttr|ggllkos»ftgi Mnüügél (A Délmagyarorsság munkatársától.) A sze­gedi törvényszók október 27-ére kitűzte Gdr­gyán Ilona bünporének tárgyalását. Az ügy | annakidején nagv port vert feL Oárgván Ilona I agyonlőtte férjét, Berta József sofőrt. A fiatal­! aeszonyt letartóztatták, maid később szabid­\ lábrahelyezték. Gárgván Ilona azzal védeke­zett, hogv önvédelemből lőtte agyon férjét, mert az állandóan életveszélyesen fenyegette őt és többek előtt is hangoztatta, hogv egyszer végez a feleségével. Többizben feljelentést is tett férje ellen, de özeket a feljelentéseket utóbbi sorra visszavonta. A kérdéses napon is meg i ár madta őt a férje és arra -készült, hogv egy szék­kel leüti, amikor ő előrántotta revolverét és védekezésül férje felé lőtt. A golvó olvan sze­rencsétlenül találta a sofőrt, hoev nvomban meghalt A főtárgvalást nagv- érdeklődés előzi meg. Szándékos emberölés bűntettével vádolja az ügyészség az asszonyt, a bíróság harminc ta­nút idézett meg a, főtárgvalásra. arai Hírek Az A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá­sa 26.8, a legalacsonyabb 13.8 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg gel 769.4, este 766.9 mm. A levegő páratartal ma reggel 75, délben 50 százalék. A szél irá­nya északnyugati, erőssége 1. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra­kor. Időjósait: Euyhe légáramlás, változó felhő­zet, az északi megyékben egy-két helyen kisebb záporeső, a hőmérséklet kissé emelkedik. — Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamará­ban. Csütörtök délelőtt teljes ülést tart a sze­gedi kereskedelmi és iparkamara. Az ülés tárgysorozatán több érdekes és fontos ügy sze­repel, igy a hétköznapi záróra kérdése, az áru­házak üzletvitelének szabályozásáról szóló ren­delettervezet, az ipari továbbképző tanfolyamok szervezése, a paprikamonopólium ügye és több más fontos kérdés. Az ülés 11 órakor kezdődik. — Temetés A Budapesten tragikus hirtelen­séggel elhunyt Weil Pál holttestét szerdán délelőtt Szegedre hozták és délután fél 4 órakor nagy részvét mellett kisérték el utolsó útjára. A temető környékét valóságos autópark vette kö­rül, annyian érkeztek a végtisztességre Buda­pestről az elhunyt barátai és tisztelői közül. A temetésen a gyászoló családon kivül megje­lent a Kenderfonógyár teljes lisztviselői kara Faragó Lajos igazgatóval az élén. A gyászszer­tartás a gyászkórus énekével kezdődött a teme­tőkertben elhelvezett és virágokkal elborított koporsó körül. Dr. Frenkel Jenő rabbi mondott gyászbeszédet, maid a menet megindult a sir felé. Amikor az özvegy kívánságára négyeszten­dős kisleányuk rózsaszín koszorúját bedobták a sírgödörbe, a gyászoló közönség meghatottan és könnyezve állta körül a sírt. — Kiállítás a református egyház tanácster­mében. Vasárnap délelőtt 11 órakor nyilik meg a református egvbáz tanácstermében Lajos Ferenc illusztráció-kiállítása. Lajos Ferenc ké­szítette nemrégiben a hódmezővásárhelyi nép­egészségügyi és légvédelmi kiállítás rajzanya­gát, Ady- és meseillrsztrácíói szerte az ország­ban feltűnést keltettek. A fiatal művész különö­sen a szincs tussal való illusztrálásban ért el jelentős sikereket, állami ösztöndíjai végigjárta Fnróna nagvobb váro«ait. Szegedi bemutatkozó kiállítását élénk érdeklődés kiséri. — Kinevezés. Vitéz dr. I m e c s György főispán dr. D é t á r Mihály miitőorvost a városi közkórház­hoz segédorvossá kinevezte. — Kétblv Anna a szociáldemokraták szom­bati gyűlésén. A szociáldemokrata párt felső­városi párfszervezeti csoportja szombaton este 8 órai kezdettel az Albert-féle vendéglőben (Ró­n\ai-körut és Felsőtiszapart sarok) pártvacso­rát rendez. Felszólalnak: K é t h 1 y Anna or­szággyűlési képviselő, L á j e r Dezső. dr. V a­1 e n t i n y Ágoston és D á n i János törvényha­tósági bizottsági tagok. — Veszedelmes tolva'rőt fogott el a rendőr­sé««. A rendőrség veszedelmes tolva'nőt kerített kézre szerdán. Bur?bsrdt Gvőrgyné rö­vottmnitn assronvt kikerült elfogok a detek­tiveknek. Burr^ardtné ellen több körözés volt kiadva lonások miatt. Az asszony besurranó tolvailásokat követett el. lakásokat fosztogatott ki és jelentős zsákmányra tett szert. Burghardt­nét letartóztatták és átkísérték az ügyészség fogházába. — J »ős, vérbő, kövér emberek így iák na­ponként, reggfj éhgyomorra egy kis pohár ter­mészetes »Ferenc József" keserűvizet, mert ez rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, szá­mottevően előmozdítja az emésztést és kitűnő­en szabályozza a vérkeringést. Számos szak­orvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Ferenc József víz szív- és idegbajosoknak, vese- és cu­korbetegeknek, valamint köszvényben és rsnz­ban szenvedőknek is nagyon jót tesz. — Eltemették Toinyay Jánost. Budapestről jelentik: A 67 éves korában elhunyt Tornyav János festőművészt szerdán délután helyezték őrök nyugalomra a Kerepesi-uti temetőben. A gyászszertartáson megjelent a kultuszminisz­térium képviseletében Tihamér Lajos mi­niszteri tanácsos, az elhunyt szülővárosa, Hód ­mezővásárhely képviseletéhen Kun Béla or­szággyűlési képviselő, Endrey Béla polgár­mester, valamint a város tőrvényhatósági bi­zottságának több tagia, ezenkívül a művészvi­lág képviselői köréből Csók István, Szab­1 y a János, Pásztor János, L y k a Károly és még sokan mások. A Munkácsy-lepellel letakart koporsót a legnagyobb ravatalozó teremben he­lyezték el délszaki növények és égő kandelábe­rek között. Becs ke Lajos református lelkész mondott gyászbeszédet. A Szinnyei-Társaság nevében Csók István búcsúzott a halottól, majd a főváros által adományozott díszsírhe­lyen temették el a művészt. — Leesett a létráról — lábát törte. Szerdán délelőtt súlyos lábtöréssel vitték a mentők a közkórházba Kertész Péter 51 éves fehértói gazdálkodót. A gazdálkodó fel akart menni a padlásra, de megcsúszott a létrán és olyan sze­rencsétlenül zuhant a földre, hogy ballábszárán csonttörést szenvedett. — Véres asszonvháboru. Véres asszonyhá­boru játszódott le "szerdán este 7 óra tá jban a Lomnici-uccában. Major Sándorné az uccán összetalálkozott haragosával, szóváltás támadt, amely később verekedéssé fajult. Majomét ha­ragosa súlyosan bántalmazta, ugy, hogy az asz­szony a fején sérüléseket szenvedett. A vereke­désbe beleavatkozott Tóth Ilona, aki szintén a Lomnici-uccában lakik, ő is megsebesült. A két sérültet a mentők részesítették első segély­ben. — MUNKAKÖZVETÍTÉS. AUást kaphat a Ha­tósági Munkaközvetítőben: 4 kovács, 3 bognár, 3 kosárfonó, 1 kefekőtő, vagy szurokmunkás, 2 ká­dár, 2 kötszövő, 1 varrónő varrógéppel, 1 szabó, 6 magyarszabó, 4 cipész, 1 uri és hölgyfodrász vi­dékre, 5 hírlapterjesztő ügynők, 1 öreg pásztor, 1 magányos gulyás, 4 gazdasági mindenes, 1 kifutó, 3 kerti munkás napszámos, 1 irógépmüszerész, 1 üvegfonó, 10 üvegfonó raffiafonáshoz, esetleg ta­nuló is, 1 hölgvfodrásznő, 1 bőrdiszmüves-börön­dös, 1 zsákvarrónő, 1 kötélgyártó vidékre, 1 fiatal varrólány, 1 mindenes szakácsnő tömegfőzéshez, 1 gyermekszerető mindenes Budapéstre. Hadigondo. zottak számára munkahelyek: 1 ácssegéd, 10 kop­pasztóasszony, 3 késgyári lakatos, 2 késgyári nap számos, 2 tejüzemi munkásnő, 1 kocsis gyári, 6 cserépgyári munkásnő, 10 téglagyári munkásnő, 5 gyakorlott szövő, 1 kereskedősegéd. 10 gyakorlott kötőnő, 15 gyakorlott varróleány kötődébe — Segédtiszti és altiszti állások a Máv.-náL Bu­dapestről Jelentik: A Máv. igazgatósága elsőbbsé­gi igénnyel bíró vitézek, frontharcosok és hadirok­kantak részére 81 különböző segédtiszti és 384 kü­lönböző altiszti állásra pályázatot hirdet. A pá­lyázati feltébe1 "ket a hivatalos lap csütörtöki szá­ma közli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom