Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-15 / 217. szám

1056 szeptember 15. Off MAfiY MíORSZ ACi r 4z angol király 24 órája Mint a bécsi lapok tudósításaiban ol­vasható, VIII. Edward angol királv otta­ni tartózkodásának utolsó előtti napja elég mozgalmas volt. Délelőtt Neumann Henrik fülorvos-pro­fesszornál járt Nem UÍTV, hogy fülorvo6t keresett és vé­letlenül akadt meg a szeme a cimtábláján, mert egy évvel ezelőtt is vele kezeltette magát. Tudta, hogv kicsoda,. Később Rothschild Jenő parkjában gol­fozott. Ez sem ugy történt hogy a kerítésen át meglátott egv jóképű golípálvát, fosta a labdaütőiit és talajomra beállított. Nem így lehetett, mert Rothschildéknál meg is ebédelt, sőt náluk fogyasztotta el a dél­utáni uzsonnakávéját i«. Est© pedig Lady Mendellel, egv londoni bankár leányával látta együtt a királvt Bécs előkelő társasága az Operaházban ée ez sem ugv történt, hogv valamelyikük tévedésből nyitott be a másiknak a páho­lyába. hanem ugy, hogy Edward, az an­gol világbirodalom ura, meghivta Ladv Mendelt az udvari páholyba, amelyet az osztrák államfő bocsátott a. királvi ven­dég rendelkezésére. Mindebből pedig nem szabad és nem ie lehet arra következtetni, hogy az aneol királv kiszámitottan azt a felekezetet akarta volna kegyével kitüntetni, amely­hez a fentebb dőli betűvel szedett nevek tartoznak. Szó sincs róla, 6z csak vélet­len őaszetalálkozása a neveknek. Annyit azonban mégis meg lehet állar ojtani, hogv VIII. Edward nem éppen a felekezetük szerint választja ki azokat, akikkel dolga van. Amint hogv erre az an­gol történelemben már volt néhánv példa. fis még valamit megtanulhatunk az an­gol királytól. Azt, hogv a tekintélv és a demokrácia nem olvan fogalmak, amelyek egymást kizárják. Mert ha igv volna, er­ről VIII. Edwardnak ie tudi kellene. dr. p. e. Töri arany, ezüst, £;'» záfcog.egy beválta* TÓTH órádnál. MAKÓIHIR^K Elfogták a makói villanytelep megszökött kasz­Mafarójdi Augusztus 20-ára virradó éjszakán a makói villamostelep irodahelyiségében álló Wert­beim-szekrényi megfúrták s annak tartalmát, 6000 C ngő készpénzt a betörők elvitték. A jól sikerült sszafurás módjáról a szegedi rendőrség detek­tivjei felismerték egy szegedi kasszafuró munká­ját s el is fogták az illetőt Molnár István sze­mélyében. Molnár a makói rendőrségen beismerő vallomást tett, előadta a nála volt 2700 pengőt s elmondotta, hogy a kasszafurásban társa volt Farkas Lajos 20 éves nagyváradi születésű gyá­rimunkás, akit azonban a detektívek azóta haszta­lan kerestek. A körözés alapján tegnap az ózdi csendőrség felismerte és elfogta Farkas Lajost s az erről szóló szűkszavú értesítés szerint 1600 pengői megtaláltak nála. Farkas Lajosért makói detektiv utazott el ózdrm. A makói szociáldemokrata pírt kizárt« tagjai sorából a párt volt titkárát Nagy meglepetést kel­ta nyilatkozatot tett közzé a makói szociáldemok­rata párt vezetősége A nyilatkozat közli, hogy a makói pártvezetőség Kotroczó Józsefet tngiai sorából kizárta, ennélfogva a párt nevében a köz­életben nem szerepelhet A nyilatkozat annál na­gyobb feltűnést keltett Csanádmegyében, mert Kot­roczó mint a szociáldemokrata párt makói titkára vármegyeszerte ismert közéleti szereplő volt, a vármegye törvényhatósági bizottságának és a vá­ros képviselőtestületének taeia s mint ilven, az ellenzék vezére, akinek felszólalásával és állásfog­lalásával minden közgyűlésen számoltak. A kizá­rást kimondó határozat előzménveiről ezidősze­rint a nvilvánosság csak találgatásokra van utal­va Mindössze annyi köztudomásn. hosrv Kotroczó, aki hosszú évekon át a Corvina biztosító társasig makói fő0?vnöke volt, pár napóal ezelőtt egv má­stk biztosító főűsvnökségét vette át, amelv társa­ság ieazgatóságában dr. Görgey István, Makó egységesnárti kénviselője ís helvet foglal. Anvakönvvi hirek. Házasságra jelentkeztek; Ménesi Sándor Nasv Juliannával. Schfibel Jenő Baráth Hónával Házasságot kötöttek: Zsika! Ist­V*B Zsíkai Viktóriával. Elhaltak: Bánfi Béla 32 éves nagybánhegyesi lakos a kórházban, Hupuczi Ferenc 1 napos mezőhegyesi lakos a kórházban. Hirtelen haláL Báló Ferenc 48 éves makói nap- ' számos Türr-ucca 7. szára alatti lakásán tegnap i hirtelen rosszul lett, ugy, hogy hozzátartozói a kórházba szállították. Bövid idő alatt kiszenvedett. Minthogy a halál okát megállapítani nem tudták, a rendőrség elrendelte a holttest rendőrorvosi fel­boncolását. — Gyomor-, bél- és anyagcserehetegsé^eknél, vérszegénység, sápadtság és lesoványodás ese­teiben reggel éhgyomorra egy pohár természe­tes „Ferenc József* keserűvíz az emésztőszer­vek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti a tápanyagok vérbejutását. Orvo­si szakvélemények hangsúlyozzák, hoj?y a Fe­renc József viz ugy felnőtteknél, mint. gyer­mekeknél igen gyorsan, biztosan és mindig kellemesen hat. — Falopáeért kéthónapt foeház. Ifj. E n g i Mi­hály napszámos falopás miatt került a biróság elé, A kisvasuton hat darab gömbfát, a Vértes Miksa oégtől pedig egy hasáb tűzifát lopott el. Beismerte a lopásokat A biróság a rovotlmultu Engit kétbó­napi fost ázzál sújtotta. IUnP'°Y SS mazo vánvokba é« utUvelekbe tény INU^Adt képelt íe-solcsóbaan és leg?vor­•abban fasfikíég esetén eary órán beüli kSszulnek IIMONVI fényképésznél Széchenyi-tér 8. ez. iTCoraA Mm'th' ngnmbéiO ^ £dófe!szólam!ási tárgyalások A szegedi IL számú adófel&zólamlásl bizottság szeptember 16-án reggel 8 órától a kővetkező tóteleket tárgyalja: Hoftraaira János Kálvária-ucca 8-, özv Föld­váry Sándorné Zöldfa-ucca 5., Barna Endre laka­j tos Rigó-ucca 38., Ifj. Gárgyán Sándor Rigó-ucca j 18., ótott Lajos Kossuth Lajos-sugárut 63., Szo­! boszlay Sz. Sándor Petőfi Sándor-sugárut 35., Csa­1 nádi József Szent László-ucca 12b., Szabó József Csuka-ucca 1. sz., idb. Gárgyán Sándor Rigó-ucca 18., Milóta János Gyöngy-ucca 6., Lőwinger Adolf j Polgár-ucca 20., Kardos Mihály Korona-ucca 13., őzv. Róth Adolfné Margit-ucca 19., Hacker Jenő Mikszáth Kálmán-ucca 4, Lippay Imre FeLsőtisza­part 31. Az I, számú bizottság szeptember 17-én regcrcl 8 órai kezdettel a következő fellebbezése­ket tárgyalja: Csiszár Nándor Újszeged, Toroczkói-u. 1., Ko­rom Lászlóné Kárász-ucca 9, vitéz Nagy Ferenc Feketesas-ucca 6., Zsótér Sándor és Társa Gróf Apponvi A.-U. 4., Hcrnyák Imre Széchenyi-tér 9, Georgiev Dosze Fodor-ucca 37., Bárkányi Ferenc és János Kölcsey-ucca 8., Méhes L és Privinszky Deák Ferenc-ncca 22-, Bittó Antal Rudolf-tér 14. őzv. Nagy Lajosné Csanádi-ucca 22., Dietrich Emil Kárász-ucca 5., Danner Miháiv Széchenyi-tér 7., Maron Gózáné Klauzál-tér 7., Szilágyi Sándor Ti­sza Lajos-körut 42b_ Peics Teri Kigyó-ucca 4, Sztupka Lajosné Gróf Apponyi-u, 6., Kózó Károly Feisőtiszapart 7., Hódi János Kárász-ucca 8., De­tári Istvánnó Széchenyi-tér 8., Spcihert János Gi­zella-tér 5., Stagelschmidt József Révay-ucca 8., Barbek János Takaréktár-ucca 8., Lavner György Maros-ucca 12., Katona Antal Báró Jósika-ucca 39., Joó Imre Gróf Apponyi Albert-ucca 19, Lel­kes János Tisza Lajos-körut 24., Keresztes István Kállay Albert-ucca 4., Lapu Lajosné Szent Mihály­ucca 3., Franki Lili Rudolf-tér 5 \ II. számú bizottság szeptember l?-én a következő tételeket tárgyalja: Dohai Mihály Körtőltéssor 16., Kovács József Makkoserdősor 20., Acs S. Síndor Hajós-ucca 17., Dunai József Somogvi-telep 397., Kiss Gyula Haty­tyu-ucca 22b., Kiss Imre Somogyi-telep 834., Sza­kály Lajos Arviz-ucca 54, Vlasits István Uj-tér 7., Prágai András Liszt-ucca 25., Dóczi Jánosné Zá­kány-ucca llib., W'irgel Gyula Római-körut 21., Répás Boldizsárné Bihari-ucca 27., Csanádi Rozália Korona-ucca 28., Flach Ilona Gvöngytyuk­ucca 34., Kalmár Erzsébet ösz-ucca 13., Hörner Fe­renc Petőfi Sándor-sngárut 31, Kalcsov Péter Tabán-ucca 41, Pomlényi Ferenc Szilléri-sugárut 7, Csonka Lajos Boldogasszonv-sugárut 31., Prá­gai Sándorné Bécsi-körut 33., Balogh Márton At­tila-ucca 2., Puczkó Gyula Gyártelep-ucca 6., Besze Béla Somogyi-telep 24., Püspöki Laios Liliom-ucca 12, Molnár Ede Kossuth Lajos-sugárut 51., Müller József Bécsi-körut 4.. Bodő Ferenc Mérey-uoca 6b, Farkas József Vítéz-ucca 3., Pécsi György Kossuth Lajos-.«ugnrot 6.. Berkes Mihály Mikszálh Kálaáe ucca 26. Ha Pestre jön, lakion a Svábhegyen a I., Mátyás fclráty-ut 7. iOl m. lour» Egéu éven át nyitva. Nagy park. Kom­fortos erkéli»« >iobá<, hldair meleg folyóvi», WJzponti fOté« már Uiemben. Diéta. Weekend. O osó ntóízernn iraki Telélft» 1-653-61 «» 1-651-62. és Míívés&et Vidéki színházak. Szentesen szeptember 22-én nyitja meg szezonját T o 1 n a y Andor, az egykori szegedi bonviván, aki már évek óta Színigazgató. Megnyitó előadásul a vPárm.:1 ibolya" kerül mű­sorra Tímár Ilával, Szácsi Hédivel, Vadász Kató­val, Uuger Istvánnal és Sötét Balázzsal a főbb sze­repek.jen — Darvas Einő színtársulata U a napokban kezdi meg szezonját Kunszentmárton­ban, ahol már évek óta nem játszottak sziné*zek Kunszentmárton izgatottan várja a színházat. Harmónia bér'eti hangversenyek A Harmónia idei nagyszabású hangversenybér­leto rendkívül kedvezményes fizetósi feltételekkel, 13 havi részletfizetéssel jegyezhető és lefoglalható. A világ legelsőrangu előadóművészei szerepelnek a 14 hangversenyen, 15 pengőtől vállható bérlet. A négyes zongorabérletre 4 pengőtől. A hegedű­ének-, kamarazene-, zongoraművészet reprezen­tánsai szerepelnek a Harmónia bérletben. A Mesterbérlet első hangversenye október 10-én: Károlyi Gynla zongoraestje, amelyen Frank Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Dohnányi mü­vek szerepelnek. A zongorabérlet első estje novem­ber 5-én, amikor Szatmári Tibor Beethoven C-dur zongoraversenyén kivül legragyogóbb műsorszá­mait játsza, közreműködik e zongoraest keretében Lsona Flood angol hegedűmflvésznő. A zongora­bérlet a Mesterbérlettel együtt és külön is jegyez­hető Bérletigények a Harmónia igazgatóságánál (Ká­rász-u. 14.) és a Délmagyarország jegyirodában je­lentcndök be. Részletes tervezet a plakátokon. A Harmónia bérlői a tervezett kfllön koncertekre is kapnak kedvezményt Az idei műsor világszenzációkat tartalmaz! Olcsó bérleti feltételeit Harmónia, Kárász-ucca 14., telefon 32-38. Rádió Budapest I. 11.10: Nemzetkőzi vizjelzőszolgálat. 12; Déil harangszó. 12.06: M. kir. rendőr zenekar. Vezényel: Szöllősy Ferenc. 13 30: Kékes Irén éne­kel zongorakísérettel. 1610: Arányt Mária előadá­sa 17: Pécsi Horváth Rezső turisztikai előadása. 17.20: Hanglemezek. 18.10: Munkásfélóra. 18.40: Horváth Rezső és cigányzenekara. 19.10: Lado­mért-Szmertnik István dr. előadása. 19.50: Magyar történelmi hangképek. Rendező Csanádi György. Magyar renaissance. (Idil Mátyás király szobá­jában.) Irta Bostn Endre Kuruc poharak. Dalos játék 1 felvonásban. Pista bácsi. Színmű 1 felvo násban. 21: Hirek. 21.20: A Brandl-hármas mű­sora. 22.10; A rádió szalonzeneikara. 23.20: Vidák József és cigányzenekara. 0.05: Hirek Budapest II. 17.40: Pécsi Albert előadása. 18.50: Francia nyelvoktatás (Garzó Miklós dr.) 19.15: A földművelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 19.50: Losonczy György énekel, zongo rakiséretteL 20.35: Hirek. 21: Hanglemezek Külföld Stockholm 20: Borötfin: Igor liarceg. opera. — Radio Paris 18.30-. Párisi szimfónikusok hangversenye. Rpcftff'pf iek*ír'át. okiját, ijinnifi" »Bíülij.Cl^aprikáját, paradicsomát,,WÍIIilüL -lal tea-ye el. Akkor 'esz tartós I Évek óta kitünóen bevált gyümölcskonzerváló por Kapható a készitónél: Berseiv ouűouszeresznei."

Next

/
Oldalképek
Tartalom