Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-08 / 212. szám

1 o DCLMAGyARORSZÄD 1956 szeptember 8; - Modern szshA«, »lesrin. BMayttk, fettltSk «(rlftnoV PlyatOf szövetek, KR IE B-nélr Klauzál 1 ér 5. neszéit a 25 éves SzTK-ról. Beszéde alatt a tribün mellett felállított zászlórudra felvontat­ták a kék-fehér lobogót. A szép ünnepséget a sportolók felvonulása és a Hiszekegy zárta be. A SzAK—SzTK mérkőzés előtt a két klub zász­lót cserélt. A kék-fehér zászlót Gyarmati Mihály, a SzAK zászlóját Grosz Marcel adta át meleghangú beszéd kíséretében Erdős-Engel ismét rekordot úszott 2 vasárnapi úszóversenyen A SzUE vasárnapi uszóversenvét elmosta az eső. A versenyt az eső ellenére megkezdték és csak akkor hagyták abba, amikor már nem lehe­tett látni a felhőszakadástól. A következő uszószámokat rendezték meg: 100 m. 1. Báthy (SzUE) 1:04.5, 2. Szaniszló (SzUE) 1:05 p. 100 m. ifjúsági mellúszás: 1. Erdős-Engel (SzUE) 1:14 p• Ez az eredmény kerületi re­kordja. a kitűnő szegedi úszónak, aki Hamurót. a japán világbajnokot ennél gyengébb idővel győzte le. Ideje akkor 1:14.6 perc volt. 100 m. f'iu gyors: 1. Kertész 1:09 p., 2. Schauer 1:16 p., 3. Oláh 1:19 p. Mind a három versenvző a SzUE tagja. 50 m. gyermekgyors: 1. Nádai (Sz. Máv.) 31 mp.. 2. Oláh (SzUE) 34 mp. Amikor az eső elállt, villanyvilágítás mellett rendezett a szegedi egyesület vizipólómérkő­zéet: SzUE-vemtss-KAC 9:4 (6:2). A SzUE kombinált csapata biztosan gvőzte le a jól játszó kecskemétieket. A gólokat Báthv (3), Papp (2). Tombácz (2). Budai (2), illet­ve Szunyoghy (4) dobták. II Vasutas: a v.dék legjobb másodosztályú vizipólócsapata Vasárnap rendezték meg Budapesten a má­sodosztálya vízipóló középdöntőmeccset a Vas­utas és a Debreceni VSC között. A mérkőzést a szegedi csapat megérdemelten nyerte meg 7:1 (4:0) arányban. A Vasutas ezzel a győzelemmel a vidék másodosztályú bajnoka lett és arra kva­lifikálta magát, hogy az első B) osztálvba való jutásért döntőt játszék az Erzsébeti TC-vel. A szegedi csapat coljai! dr. Mihalovics (3), Po­pon (3). Tölgvessy, Rieger dobták. Az első Sparta—Austria Középeurópai Kupa­clflntőineecs, amelyet vasárnap rendeztek meg Bécsben, 0:0 arányban eldöntetlenül végződött. Szegedi úszók sikere Budapesten. A MUE va­sárnap úszóversenyt rendezett Budapesten. A ver­senyen több szegedi uszó is résztvett és a nagy konkurrencíában megállotta a helyét. A szegediek eredményei: 100 m. gyors: 3. Kőrössy II. (Vas­utas) 1;04.6. Ezt a versenyszámot Csik nyerte meg .">8.8 másodperces idővel, 100 méteres hátuszás: 2. Borbély (SzUE) 1:24 perc. A többi szegedi uszó helyezetlenül végzett. A z SzTK ökfilvlvószakosztálya megkezdte mun­káját. A tréningeket kedden és pénteken este fél 8 órai kezdettel tartják meg. \z összes iskoiák sos paszomány ós a liceumi fehérpuplin blúz előnyomása és kikézimun­kázna náhim ilegolcsóbb. A zárda paszomány I* 4.50 IPIÍ A \IKFf TF*>I Ke'omen uccu 12. sí. ITIKiA ^if^tl-» 9 <Hn»Ha mellott) n SINVAS építkezéshez legolcsóbban Stern és Róthnál ócskavas és fémkereskedők Mars-tér 1. m Telefon 20—66. Uj vezetőséget választott a Szeged FC közgyűlése Nagy érdeklődés mellett tartották meg va­sárnap délelőtt a Tisza-szálló nagytermében a Szeged FC tisztújító közgyűlését dr. Uedry Miklós elnöklésével. Dr. Hedry főorvos megnyi­tójában visszatekintett az elmúlt, hat eszten­dőre ée, megállapította, hogy a sok küzdelem ellenére a város büszke lehet csapatára. — Meggyőződésem — mondotta többek kö­rött —, hogy nemcsak a legutóbbi nagyszerű teljesítmény, de az elmúlt évek tapasztalatai is arra tanítanak és kell, hogy erről mindenkit meggyőzzenek, hogy a Szeged FC-t nem lehet és nem szabad a Nemzeti liga tabellájáról lera­dírozni. Köszönetet mondott Markovics Szilárdnak, aki a klub vezetését a legválságosabb időben vette át és hozta rendbe az egyesület helvzetét, de a dicséret hangján szólott az elnök a futbal­listák teljesitménvéről is. Hangoztatta, hogv akkor is ki kell tartani a csapat mellett, ha azt a balszerencse üldözi. Üdvözölte a klub uj dísz­elnökeit, vitéz Imecs György főispánt, vitéz dr. Shvóy Kálmán altábornagy, országgyűlési kép­viselőt és ár. Buócz Béla rendőrfőkapitánvhe­lvettest. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg dr. Hedry Miklós a Szeged FC halottjáról. Bück Pálról. Ezután Vészits Endre olvasta fel titkári'je­lentését, majd Markovics Szilárd számolt be a szanálás eredménvéről. Beszámolójából kitűnt, hogy a klubnak alig egy hónappal ezelőtt 18 ezer pengő adóssága volt és ma már az a hely­zet. hogy az egyesületnek mindössze 3200 pen­gő tartozása van. Hangoztatta, hogv hosszú idő után, az idén végre stabilnak látszik a klub költségvetése. A direktórium vezetője kielégí­tőnek tartja a csapat eddigi eredményeit. Beje­lentette, hogy Vér Györgv alelnök közbenjá­rására básyai Holtzer Tivadar ismét elvállalta az egyesületi diszelnöki tisztségét. A tapssal fogadott előterjesztés után Vér Gvörgv kifo­gásolta, hogy az uj jelölőlistából kimaradt két érdemes sportember neve, Stein Sándoré és Pick Lajosé, akiknek pedig nn?v érdemeik vannak az egyesület megalapításában. A közgyűlés Stein Sándort tiszteletbeli el­nökké, Pick Lajost társelnökké választotta egyhangúan. Ezután került 6or a tisztújításra. A Szeged FC uj tisztikara a következő: Diszelnökök: vitéz dr Shvoy Kálmán, vitéz nagyszombathv Nagyszombathy Miksa, vitéz dr. Imiecs György, dr. Pálfy József, dr. Buócz Béla, Kozma Ferenc, bástyái Holtzer Tivadar, Grósz Marcell, tiszteletbeli elnökök: v. Pintér Aladár, vi­téz Szendrei László, dr. Tóth Béla. Wagner Je­nő. Stein Sándor, elnök: dr. Hedry Miklós, ügyve­zető elnök; Markovics Szilárd, társelnökök; vitéz Irányi László, Wolf Endre, Beregi Miklós, Hegyi Zoltán, Picik Laios, ügyvezető aellnök: Pető György, alelnökök: Gábor György, Löföer György, Stark György, Sziklai Jenő, Vér György, dr. Winter Jenő, főtitkár; Grosser Andor, titkár: Vészit* Endre, spirtieazKató: Emmerlijig Bezső, főpénzVúros: Weisz Sándor, pénztáros és intéző: Hulman József. A választmány hatvan tagból áll. A Nemzeti Liga vasárnapi eredményei. Bu­dapest: Phöbus—Soroksár 4:1 (3:0), Bocskai— Nemzeti 3:1 (3:1). Újpest—Elektromos 6:2 (3:1). Hungária—Kispest 7:3 (4:1), Budai 11 — III. kerület 1:0 (0:0). Szombalheív: Ferencvá­ros—Haladás 3:2 (2:2). „Hajrá Közép". Egy lelkes Szeged FC-druk­ker, R e i n e r Alfréd elhatározta, hogy buda­pesti mintára Szegeden újjáalakítja az úgyne­vezett Középet. Reiner a szegedi drukkertá­bort „Hajrá, Középnek" nevezte el. A „Hajrá Közép" kedden délelőtt 10 órakor tartja ala­kuló ülését a Tisza-szálló nagytermében, a drukkertábor vezetősége kéri a tagokat, hogy az ülésen minél nagyobb számban jelenjenek meg. Sólyom (KEAO) 176 centiméteres teljesítményé­vel holtversenyben első lett a Hősök-emlékverse­nyén, amelyet vasárnap rendeztek meg Buda­pesten. A másik szegedi atléta, aki résztvett a versenyen, Deák volt, ő a súlylökésben indult, d;- 13.2S méteres lökésével nem tudott helyezést szerezni. Kerékpárosok! Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár­ban részletre adom. Gumikat és alkatrészeket árban kaphat Szántó Sándornál io Szeged, (Kiss D palotai Kiss u. 2. 'lözzsde Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde ma Lanyha irányzattal nyitott. Mind a magánkö­zönség, mind a hivatalos spekuláció kezdetben nyereségbiztositó eladásokat bonyolított le és a piacra került nagyobb mennyiségű árut csak te­temes árengedménnyel lehetett elhelyezni. Ké­sőbb az eladások megszűntek, a hangulat bizako­dóvá vált s véleményes vásárlások1 következtében a napi árveszteségeik jelentékeny r^'-ze megtérült Zárlatkor már csak egy-két papir tüntet fel emlí­tésre méltó változást, sőt a Salgó, Urikánvi rész vények szombati árfolyamok fölé emelkedtek. Ma­gyar Nemzeti Bank 185, Kőszén 465, Izzó 230, Sze­gedi Kenderfonógyár 46, Ganz 21.50. Zürichi devizazárlat. Páris 20.19 egynegyed, London 15.46, Newyork 306.75, Brüsszel 51.85, Mi­lánó 24.125, Amszterdam 208.20, Berlin 123.325, Schilling 56.80. Prága 12.67, Varsó 57.75, Belgrád 7.00, Athén 2.00, Bukarest 2.50. A Magyar Nemzeti Bank sivatalns árfolyamai: Angol font 17.05—17.25, dán kor. 75.90-76.70, belga 56 90-57 50, cseh kor. 13.30—14.20. dinár 7 80— 7.95: dollár 336.95—340.95, svéd kor. 87.70--88.60, kanadai dollár 331.00-341.00, francia frank 22.30­22.50, hollandi forint 229.60-231.60, langvel zloty 60 75-61.45, leva 4.00—4.15, leu 2.80-300, líra 29.90-3025, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivéte­lével), német márka —.—, norvég korona 85.00— 8590. osztrák schilling 80.00—80.70, svájci frank 110.70-111.65. Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzése: Ruza tiszai 77 kg-os 15.15-15.35, 78 kg-os 15.30­15 50. 79 kg-os 15.50-15.65, 80 kg-os 15.60-15.75, felsőtiszai 77 kg-os 15.00-15.20. 78 kg-os 15.15— 15.35. 79 kg-os 15.35-15.50, 80 kg-os 15.45-15.60, dunatiszaközi. fejérmegyei, és dunántuli 77 kg-os 11.95—15.10, 78 kg-os 15.10-15.25, 79 kg-os 15.30­15.40, 80 kg-os 15 40—15.50. Pestvidéki rozs 1240­12.50 egyéb 11.70—12.70, takarmányárpa elsőrendű 12.30—12.60. sörárpa 16.50—18.00, zab la. 13.50­13 60, tengeri 12.80-13.00. Hétfőn a csikágói terménytőzsdén a „munka" i'mnepe miatt a tőzsde szünetelt. IIÜ1FY3F iifazo'vánvokba és útlevelekbe fény­Efl'J'A 17. képek leqolcsöbban és leggyor­sabban <szük=ég esetén epry órán be ül) készülnek S I M O N Y I fényképésznél Széchenyi-tér 8. sí. (Korzó Mozival szemben) 1 ^ 11 L VASÚTI SIN itkezéshez' beszerezheti VASTELEP, Szent István tér 4. 38 paprikáját, paradicsomátpJIIIIDÜL -lal tegye el. Akkor less tartós! Évek óta kitűnően bevált gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél Kossuth Lajos s.-nt és Nasry körút sarok. üefőütét lekvá^iát• ue°rká>4t' tegye el. Akk< bevált gyümöle Gergeiy gyógyszerésznél, akik hivatalban, vagy üzletben van­nak elfoglalva és így kevés időt szentelhetnek gyermekeiknek, az I. nénel leányi elsőrangú diplomás tanerők felü­gyelete alatt d. u. 2—7-ig gyerme­keiknek a leggondosabb és legkor­szerűbb nevelést biztosthatják, mér­sékeli díjazás mellett. Iskolai lec­kék átvétele, foglalkoztatás, zene­oktatás, séták, torna, télen korcso­lyázás. Kizárólag német társalgás. Érettségi előkészítése német nyelv­ből. Károlyi Jenöné bécsi középiskolai tanárnő SZEGED, SZÉCHENYI-TÉR 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom