Délmagyarország, 1936. szeptember (12. évfolyam, 206-230. szám)

1936-09-01 / 206. szám

VQMHMHHnnSSljMHHMHnHHi SZEOEO, Szerkesztőség; Somogyi »cca U. 1. em. Teleion: 2303.»Kladóhlvntnl, külcibDkUnyvtAr é» legvlroda: Aradi ucca a. Telefon: lM)6..Nyomda: Löw Llpöl ucca 19. Teleion: 13-00. . TAvlratl lertlclmt Dtlmaavaronzáa Szeaeú Kedd, 1936 szepíember 1. Ara ÍO fillér XII. évfolyam. 20ö. sz. ELÖHZtTEs f Havonta helyben 1.2« vidéken ét Budapesten 3.6ü, i&UlittldtH» «.40 pengő. - Egye* tzim Ara héikö* nap tü vaiSr- 4» Ünnepnap >• UU. Hlr« detetek 'eivetele tarlta szerint. Megje. 'e-ik rtéttö Kivételével naponta reggel. Alföldpolitika A mohácsi vész visszatérő fordulója a ma­gyarság ezeréves múltjának leggyászosabb emléke. Az ország elvesztette a királyát és el­vesztette állami önállóságát, melyet csak a trianora gyász adott vissza. A csatavesztés okozója volt másfélszázados megszállásnak és négy évszázad önállósági küzdelmeinek. A hatalomért való harc, a köznemesek és fő­nemesek versenye az uralomért, a Dózsa-féle parasztmegmozdulás, a vagyonnak tökéletlen megoszlása, az alsóbb néposztályok elképzel­hetetlen nyomora, a politikai egyenetlenség a jellemzője s kor magyarjának, akiről a ve­lencei Messaro irja: „A magyarok a közjóval keveset gondolnak, a közvagyont prédálják s ámbár folytonosan, mintha testvérek volná­nak, vigan együtt lakmároznak, egymás iránt gyűlöletet táplálnak, az urak és nemesek min­dig viszálykodnak ..." Négy évszázad távlatában csüggedten álla­pítjuk meg e szavak igazságát s azt, hogy az események kérlelhetetlenül következetes rendje szerint külső támadás nélkül is el kel­lett veszni az egyedül álló, önmagára ma­radt országnak. Ez a megállapítás és a törté­nelem tanító ereje elénk tárja mostani mohá­csi helyzetünkben a kérdést: képes-e a ma­gyarság állami létét egyedül életereje szívós­ságával és államfenntartó képességével, avagy segítséget vár onnan, ahol Mohács idejében sem kapta meg. Akkor és most a keresztény kultura fenntartásáért harcolt és harcol a ma­gyarság, a türelemért és megértésért, az al­kotmányosságért és emberiességért — és ma éppen ugy nem számíthat a világtörténelmi hálára, amint azt a múltban sem kapta meg. Elvesztett országunkat csak a magunk ereje adhatja vissza. „Szétszórt hajával, véres hom­lokával áll a viharban maga a magyar", mint a tatárduláskor, a másfélszázados török hó­doltságkor, Rákóczi idejében és Világos előtt. Az ősi magyar kultura és gazdagság újra és újra megsemmisült, a magyar életet újra é? újra kellett kezdeni. A csonkaország is feltá­mad, — hisszük rendületlenül hisszük —, ha az egyes országrészek külön-külön feltámad­nak. A Duna—Tisza közének feltámadására a történelem eseményei és gazdasági fejlődésé­nek eddigi iránya mutatnak utat. Ez a vidék pusztul, a magyar függetlenségért emberál­dozaton kívül erkölcsi és anyagi javait oda­adta és ismételten újra kezdte életét. Áldo­zatai dacára is azonban mindig háttérbe szo­rult szerencsésebb sorsú országrészekkel szemben. Az események rendjét ezenfelül erőszakos behatások is zavarták. A nemzeti önállóságért való harc ok volt a sors csapá­sainak fokozására. Közigazgatási hibák és po­litikai balfogások társultak az elkerülhetetlen végzethez. Az Alföld kiszárad, elszikesedik, a klíma rosszabbodik, a mezőgazdasági terme­lés eredménye fokozatosan csökken s nem lesz tudattá annak felismerése, hogy e szín­magyar vidék gyarapítása és népi állomá­nyának megerősítése az egyedüli feladat, ha­nem ezzel ellenkezőleg, a kérdés jelentőségét pártszempontok miatt figyelmen kivül hagy­ják. Alföldpolitika az egyedüli ut, mely nemcsak ezt az országrészt, hanem az orszá­got mentheti meg. Az alpári csata óta a Du­na—Tisza köze és az Alföld gazdagsága a ma­gyarság sorsdöntő tényezője. Ez nemcsak éléskamrája az országnak, hanem gerince is. Az ország megcsonkítása az Alföld jelentősé­gét emeli, ahelyes alföldpolitika az egyedüli helyes revíziós politi­k a. Ezt nem a telepítés problémájával kell megoldani, hanem közelebbi programmal: az értékesítési és többtermelési válság megoldá­sával. Az értékesítési válság ellen a harc a he­lyes, politikamentes országos közigazgatás és annak gazdasági rendelkezései. A Duna-Ti­sza köze szélsőséges időjárása, a határhoz való közelfekvése s ezzel jelentős piacainak elvesztése fokozottabb gondosko­dást kiván. Ennek az országrésznek felkarolása és po­litikai állásfoglalástól független különleges megsegítése a magyarság erősödését s ezze' az ország fejlődése menetének elvonatkozve kell ezeknek a céloknak szolgálatába állani, személyi ellenszenveket és szélmalomszerü politikát félre kell tenni, akkor a második Mo­hács fejlődési visszavetését be lehet hozni. Erre tanít az első mohácsi vész 410-ik év­fordulójának aktualitása. EL-A TITULESCU BUKASA •a román poüiika európai eseménye Folytatódik a jobboldal! terror ? — Aggodalmak Párisban és Lon­donban - Német orientáció ? Bukarest, augusztus 31. A román sajtó a kormány átalakításáról írva. egvöntetüen meg­állapítja, hogy Titulescu kiválása a kormány­ból az utóbbi évek legnagyobb eseménye a ro­mán politikai életben. A lapok különböző okok­ról írnak, a főokot azonban egvik lap sem irja meg. A lapok hangoztatják, hogy a kormány megfiatalodott, mert kiegészül az úgynevezett „H"-esoport tagjaival, akik a liberális 'pártnak a programját akarják megvalósítani s akik e program mecrvalósitásánál nagvobb erélvt akar­nak kifejteni. A román külpolitika irányítójának távozásá­hoz a lapok alig írnak kommentárokat. Az Uni­versal éles támadást intéz Tatarescu minisz­terelnök ellen és hangoztatja, hogy az olvan taktikának nincsen különösebb értéke, melv csak a személyi ambíciók kielégítése terén mutat eredményt. Ez az eredmény most azt mutatja, hogy az egész komédiát csak azért rendezték, hogy TituleScut a kormányból kidobják. London, augusztus .31. Londonban ugv tud­ják, hogy Titulescut túlságosan szovjet barát­sága miatt buktatták ki a kormányból. Külpo­tikai szempontból bukása európai eseménnyé növekedik, belpolitikai szempontból pedig a jobboldali alakulatokat, különösen pedig a Vasgérdálí erősíti meg. Titulescu, aki Monte Carloban maláriában megbetegedett, bosszúra készül és fenntartja magának a teljes cselekvési szabadságot, kiku­tatja bukásának okát ós azt, hogy miért ülöt­ték ki a nyeregből. ' Aggodalom Párisban 4 Páris. augusztus 31. A francia sajtó részle­tesen foglalkozik a román kormány újjászerve­zésével, és valamennyi lap meglepetésének ad kifejezést. Az Intransigeant hosszasan méltat­ja Titulescu érdemeit és végül annak a remé­nyériek ad kifejezést, hogv a kormányból való kiválása csak ideiglenes jellegit. Sauerwein ezt irja a Paris Soirban: Titules­cu sohasem, hV.te volna, hogy távollétében és megkérdezése né"cill ilyen brutálisan elrabolják tőle tárcáját. Romániában erős mozgalom van alakulóban, amely Németország felé irányítja rokonszenvét. A francia sajtó egy része nem titkolt aggo­dalommal attól tart, hogy az nj remén kor­mány külpolitikája német- és lengyelbarát irányba fog fordulni és hogv Franciaország befolyása meggyengül Bukarestben. Páris. augusztus 31. Nagy meglepetést kel­tett Titulescu bukása, egyértelműen azon a véleményen vannak, hogy Romániában a német befolyás jelentékeny megerősödéséit jelenti ez. Mindezeket a tüneteket aggodalommal állapít­ják meg. Bukarest nagy változásokat vár Bukarest, augusztus 31. Politikai körökben Titulescu barátai által terjesztett hírekkel szemben kijelentik, hogy nem Titulescu uta­sította vissza a kormányban való részvételt, ha­nem Tatarescu hagyta ki a miniszterek névso­rából. A közeljövőben nagy változásokra van kilátás a diplomáciai karban. Valószínűleg kicserélik a római, berlini, varsói és a moszkvai román követet. Népszövetségi főbiztos marad Titulescu ? Bukarest, augusztus 31. Tatarescu minisz­terelnök felajánlotta Titulescunak, hogy tovább­ra is képviselje Romániát a Népszövetségben. Titulescu válasza még nem érkezett meg Buka­restbe. Tiíuescu betegsége Monté Carlo, augusztus 31. Titulescu, aki > montreuxi tárgyalások után Cap Martinból ide­érkezett, néhány nap óta mocsárláz-rohamok­ban szenved. Környezetében némileg nyugta­lankodnak állapota miatt, mert a láz elég hir­telenül emelkedett. Radulescu, akit román külügyi állam­titkárrá neveztek ki, a Cap Martin-szállóba ér­kezett. Páris, augusztus 31. Titulescu egészségi álla­pota megjavult. A Paris Soir nizzai távirata szerint Titulescu lázrohamai abbamaradtak. Kezelőorvosai megnyugtató kijelentéseket tet­tek állapotáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom