Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-30 / 205. szám

T956 nusriisrhTs 30. DírMAnyARORSZAG MAKÓIHÍREK Rendelkezésre áll ez állami ingyenkő az ósz®­gefli ut kövezéshez. Az ószegedi ut első szakaszá­ljak földmunkálatait a város a télen inségmunká­.^sokkal elvégeztette s azután kérelmet intézett a vármegye a kereskedelemügyi miniszterhez a szük­séges kőanyag ingyenes rendelkezésre adása iránt. Ennek a választás alkatmával beíg-rt Ufkövé'Zés­nek az ügyét magfelelően nyomós indokokkal tá­masztották alá s a kereskedelemügyi minisztérium államtitkára Dálnoki Kovács Gyula a főispánhoz intézett levélben i.iár közölte, hogy a kért kő­anyrg a hcsizuhetényi állami kőbányában rendel­kezésre áll, a vármegye gondoskodjék az átvétel­ről. Illetve elszá'litásról A makói cipésziparosok továbbképző tanfolya­ma. Az országban az ipari továbbképző állami tanfolyamok egész sora működik. Julius 15-én nyilt meg Makón az íparostanonciskolában az ipari továbbképző tanfolyam a cipésziparosok szá­má-a. A tanfolyam iránt Makón nyilvánult meg eddig a legnagyobb érdeklődés, amennyiben a ma­kói tanfolyamnak 47 hallgatója van. A tanfolyam­ra jelentkezett.cipésziparosok, akik között fiata­lok és Idősebbek is egyformán vannak, a legna­gyobb lelkesedéssel és szorgalommal igyekeznek az elméleti és gyakorlati órákon mesterségükben magukat tökéletesíteni. A tanfolyam, amelynek vezetője Bocskay Nándor, szeptember 3-án zárul, araikor a résztvevők munkáiból kiállítást is ren­deznek. K&zaltüz. Tegnap fél egy órakor kigyulladt Knsz Sándor 1015—2. szám alatti tanyáján egy árpaszalmakazal és egy polyvakazal. A tüzet min­den valószínűség szerint gyújtogatás okozta. Az ügyben a pitvaros! csendőrség megindította a nyomozást Esküvő. Nagy József vasárnap délután 4 óra­tor tartja esküvőjét a belvárosi római kath. plé­bániatemplomban Farkas Erzsébet Ágnessel. Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: Márton Ferenc Báló Irén Annával, Rózsa János Szakács Erzsébettel. Házasságot kötöttek: Nagy József Farkas Erzsébet Ágnessel, Német Ferenc Mihály Eszterrel, Laczi Antal Báló Etellel, Kocsis Lajos Gyula Papp Etellel, Juhász Pál Gasparo­vics Margittal és Váradi István Kusz Erzsébettel. Elhalt: Wiener József 23 éve* korában Héderváry­urca 16. Ingatlanforgalom Makón. Bárányi Antal és neje nirgvetlék Miszlai Józsefné Bem-ucca 3. sz. házát 300 pengőért, Sánta Sándor és neje az An­gol-Magyar Bank Alma-ucca 35. sz. házát 1400 pengőért, D. Nagy Imre Kiss Julianna és társai Wekerlc-ucca 57. sz. u. házát 1500 pengőért, Né­met Imre és neje Széli Miklós Szckfü 67. számú házát 1800 pengőért, ifj. Olasz Andrásné Kecske­méti László Kápolna 3„ sz. házát 1400 pengőért, Szentpéteri Jánosné Gera Péter Nagycsillag-ucca 22. sz. házának egynegyed részét 200 pengőért, Gal­góczi István vitéz Szabó Mihály és neje Váradi­ucca 76. számú házát 2050 pengőért. Nagy Rozália Nagy Gergely Návay Tamás-ucca 2. számú házát 1300 pengőért, Kocsis Imre és neje Józó Imre Bé­csi u. 119b. számú házát 1200 pengőért, Gera Sán­dor és neje Mélykúti Ferencné és társai egy hold 209 négyszögöl igásl ugarját 1809 pengőért, Bíró Imre Murvai Pál és társai 3 hold 695 négyszögöl Kopáncs-pusztai földjét 3000 pengőért, Joó János Szabó György és társai 11 hold Kopáncs-pusztai földjét 10.450 pengőért özv. Kocsis Sándorné Var­ga Antal Wlaslty-ucca 28. számú házát 550 pen­gőért, Juhász János és neje, Szőri István Vertán Eridre u. 28. számú házát 1500 pengőért, Fekete JánosnS Fekete János 1 hold 752 négyszögöl igási járandóját 2800 pengőért, özv. Gera Ferencné Var­ga János,ié 316 négyszögöl ardicsl földjét 350 pengőárt, AIIÓ János és neje Fekete Jánosné egy hold 659 négyszögöl kákási járandóját 2800 pen­gőért. Király Sándorné özv. Kocsis Sánodrné 261 néfyszögö! gerizdesl földjét 330 pengőért. Szirbik Sándor és társai Nagy Antal és társai Váradi u. 39. sz. u. házát 2500 pengőért, Pacskó Erzsébet Er­delján Ferencné Nvul u. 4 sz házát 880 pengőért, Fodor Erzsébet Fodor József 2 hold 1021 négy­szögöl csókás! "öldjét és egyharmad 'éhénjárását 3000 pengőért, Kádár József és neje Csávás Péter 25 négyszögöl beltclkét 200 pengőért, Szakács Já­nos és neje Loósz Károly egv hat hold dáli ugar­ját 1500 pengőért, Kovács Lains és neje Mészáros Mihálv Bethlen 90. számú házát 600 pengőért, Na­csa Péter és neje Vass János Hár«fa-u. 8. sz. há­zát 850 pengőért, Nacsa József Kerekes Ferenc Bálvány u. 14. számú házát 1200 pengőért, Héjjá Péterné Kauda Béla 3 hold 1319 nég- öeöl bogár­zól földjét 2200 pengőért, Somodi József és neje Loósz Károly egy hold 185 négyszögöl dáli ugar­iát 1550 pengőért. Elsejéig kell jelentkezni a nemesitett búzavetőma­gokért Buzanemesitési és egységesítési akcióját ebben az évben is iolytatja a kormány. A nemesí­tett magokért készpénzzel, vagy szokványmir6ségü busával természetben lehet fizetni Készpénzfize­tésnél alapul a budapesti középárfolyamot veszik, természetbeni fizetésnél a szokványminőségű bú­zát 10 százalékkal kell megpótlékolni. Az 50 hol­don aluli kisgazdak azonban abban a kedvezmény­ben. részesülnek, hogy amennyiben saját igájukon száliitjáK el a gabonát, ugy mázsánkint egy pen­gő fuvard'jmegtéritésben részesülnek. Jelentkezni szeptember l-ig 'r.het dr. Molnár Mihály gazdasági tanácsos irodájában. Színház Makón. Radó László színtársulata, amely ezidőszerint Hódmezővásárhelyen játszik, szombatra és vasárnapra operettegyüttesét át­küldte Makóra A kétnapos venlégjáték 6zinlapján a „Budapest—Wien" szerepel. Jó házbél való úri diákoknak lakás, fürdőszo­bahasználattal, teljes ellátással és korrepetálással Uri-ucca elején iskolákhoz közel, megyekerttel szemben kiadó. Német társalgás, gondos felügye­let, kitűnő házi koszt Érdeklődni lehet; Makó, Uri-ucca 4. szám alatt özv. Kertész Aladárnénál. Kiszombor határában szentmiklósi országút mentén egy újonnan épült ház italmérési engedély­lyel haszonbérbe kiadó. Ugyanott 15 kat. hold hagyma alá kiadó. Értekezni lehet: Makó, Paradi­csom-ucca 7. Ingatlanforgalom Szeged területén augusztus 22-től 29-íg & követ­kező ingatlanok cseréltek gazdát: Lázár Ferencné ehdta Tóth Józsefnénak a Szik­halom dűlőben levő i, hold 1553 négyszögöles föld­jét 62 38 kataszteri tiszta jövedelemmel, 3659.81 pengőért Tóth Józsefné eladta Bodó Józset és nejének a Szirtos dűlőben levő 4 hold 800 négyszögöles föld­jét 28.13 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 3000 pengőért. Kéri Ferencné és társai eladták Császár Ist­ván és nejének a Domsszék kap. 258b. számú há­zukat 5 hold 392 négyszögöles földdel 2937 pengő 30 fillérért. Kiss Jánosné eladta Szekeres István és nejé­nek a Hosszú dűlőben levő 418 négyszögöles szán­tóját 7.(ö K. kataszteri tiszta Jövedelemmel 627 pengőért. özv. Biczók Andrásné eladta Papp György és nejének a Nagyszéksós dűlőben levő 267 négyszög­öles földjét 2.77 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 260 pengőért Varga József és társa eladták Némethi Kál­mán és nejének a Wimtíier Fülöp-ucca 8. számú házukat 183 négyszögöles telekkel 8200 pengőért. Czombos Jánosné és társai eladták Kondász Józsefnek a Külső-Szatymaz dűlőben levő 1098 négyszögöles földjüket 6.34 K kataszteri tiszta jö­vedelemmel ,850 pengőért . Rittler Péter és neje eladták Kakuszi Ferénc és nejének a Szilléri-sugárut 9a ' számú házukat 2250 pengőért Jójárt Jánosné és társa eladták Kirí Ferenc­nek a Lengyel-dűlőben levő 1139 négyszögöles sző­lőjüket 6.05 K kataszter! tiszta jövedelemmel 450 pengőért. Németh István eladta Németh Jánosnénak a Furus dűlőben levő 1 hold 539 négyszögöles föld­jét 11.03 K kataszteri tiszta jövedelemmel 1593 pengőért. Varg* Erzsébet eladta Bálint Ferenc és nejé­nek a Furus dűlőben levő 1147 négyszögöles föld­jét 1147 pengőért. Szűcs Sándorné eladta Bálint Ferenc és nejé­nek a Furus dűlőben levő 1147 négyszögöl területű földiét 1147 pengőért ' Kovács Józsefné eladta Horváth János és ne­jének a Pille nrca 16. szár«ü házát 169 négyszög­öles telekkel 2100 pengőért. Fekete Ferenc és társai eladták Fekete Sándor­jAnk az összeszék dűlőben levő 2 hold 280 négy­szögöles földjüket 9 42 K kataszteri tiszta jövede­lemmel 1500 pengőért. Vida Pál és neje eladták Gyuris Annának a Rókusi Feketeföldek 195 sz. házukat 400 négy­szögöles telekkel 1200 pengőért Szélnál Antal és neje eladták Kotogán Adám és neiének a Terehalom dűlőben levő 312 négy­szögöles fftWüket b Szentmihálvtelek 85. számú házzal 4 74 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 2500 pengőért, Bittancs Víncéné eladta I ovászl Jánosnénak a Belső Járás dűlőben levő 655 négyszögöles föld­jét 3 78 K. kataszteri tiszta jövedelemmel 300 pengőért. IskoSa! kötöttáruk Zwicfel HorvA h M u 10. Ul Háiiió Vasárnap: Budai> =st T 9: Egyházi zene és szentbeszéd a fel­szentelésének 80. évfordulóját ünneplő esztergomi Bazilikából. A szentmisét Serédi Jusztinian her­cegprímás pontifikálja. 10.20: Közvetítés az esz­tergomi ásatásokról. Beszélő Koude'.a Géza dr. 10 00: Hirek. 11.15: Unitárius istentisztelet. 12.20: Pontos időjelzés. 12.30: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Fridi Frigyes. 13.45: Ami a berlini közvetítésekből kimaradt. Pluhár István előadása. 14.15: Hanglemezek. 15: A földmi­velésügyi minisztérium rádioelőadássorozata. 15 óra 50: Kárpáth Zoltán dr. és Paksy Jenő dr. ma­gyar nótákat zongorázik. 1630; Közművelődési előadássorozat. 17: Budapesti Koncert-szalonzene­kar. 18.10: A hölgyek lázadása. Saád Béla cse-e­gése 18.40: Rácz Zsiga és cigányzenekara. 19.40: Sipőcz Jenő dr., Budapest főpolgármesterének előadása 20: Operett részletek. A Budapesti Hang­verseny Zenekar műsora. Vezényel Polgár Tibor. 21.30: Hirek sporteredmények. 22; Közvetítés a margitszigeti Piccadilly étteremből. A Buttola jazz zenekar műsora Buttola Ede énekszámaival 23: Közvetítés a Pátria kávéházból, öreg prímások 20 tagu zenekara muzsikál. 0.05: Hirek. Budapest IL 15 05; Vidám lemezek. 1810: Lukács Sári énekel zongorakísérettel 18.45: A zongora regényes története. Csillay Kálmán előadásai 19 óra 20: Viarova! Róbert hegedül, zongorakíséret­tel. 20: Csuka Zoltán és Hunvady István költemé­nyeikből adnak elő. 20.35': Hírek, lóversenyered­mények 21: Hanglemezek. Külföld. Pozsony. 18: Ujházy N. magyar dalokat énekel Mizsl K. cigányzene kísérettel. — Bruxel­les. 21: Hangverscnv Oslendéből, Németh Mária énekszámaival. — Róma. 20.10: Verdi; Traviata, opera­Hétfő: Budapest I. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszol gálát 12: Déli harangszó. 12.05- Az Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara. Vezénvel Melles Béla. 13 óra 30: Wélgand Tibor énekel, zongorakísérettel. 13*5: Sonkoly Tstván hegedül zongorakísérettel. 1615: Fercneri Tstván előadása. 17: Matolcsv Mar­git magyar nótákat énekel, kíséri Vidák József és cigánvzenekara. 17.50: Közvetítés Nagylak határá­ban dolgozó főiskolai hallgatók táborából. 18.30; Vidor Imre zongorázik. 19.10: Vigiátékelőadás a Stúdióban. Liliomfi. Vígjáték dalokkal, zenével 3 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. Mai színpadra át­dolgozta Emőd Tamás. 21.30: Hanglemezek. 22: Hí­rek. ldő'áráslelentés. 23- Közvetítés a Dunapalota szállóból. Gnttenberg György— Adler Tibor jazz zerekara. 0.05- Hirek. Budapest Ft. 17.25: Rabindranath Tagore ottho­nában. Germanus Gyuláné dr. előadása. 18: Ré­kai Miklós bárfázik. 18.35- Képek Bulgáriából, Szabó Pál előadása. 1910: A m. kir Mária Téré.­zia 1. honvédgyalogezred zenekara Verénvel Fl­gedv Sándor. 20.40: Hírek 21.05: Áriák Hangié­merek. Külföld Milano. 20.40: Betttnell!: Ave Maria, operett. — Radio Paris. 20 45: Svéd hangverseny Atterberg vezényletével. — Wien és a német adók 19 50; Beethoven: Fidelio, onera Salzburgból. h^n MAtrn'Hredcn »» ft»"'1 n ** ' * ¿er>«ii4an«nl N»flv«nn« «¿Hód» rvmwM ín Att»refm nOTPAr,V\I rVI0*1 P»l TíirA'dnév«!. A tatcvfierrtfi ltBrenén. martam 4"! «»aha, mimen Mjob«h«7i fn'rA vix. fü»«ren<1B ma orv»'-'''«.no1» Vmrha. pozd torra... Eirt^Venv IdmoWOl. T«1 - nant t»n«ln »« elflaw­'onr-an *> P . 'ÍMÍnvVii * D«n7"t8' : Botfa'ral Pftt M*lr»'flr"í. Tanítók hir» 1 A városi «sőzfürdő tel'es üzeme ff. hó 30-tól megkezdődött Oszi nöi haiaouldonsaooK már beérkeztei és kaohatólc :a Thiel Erzsébetnél K«'em«n u«e* 7. A'aWtásoV leruiabb modnlok után* 2 szobás íöldszintes moderu lakás kiadó. Pusztaszeri-n. 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom