Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-30 / 205. szám

12 DC I. MAGYARORSZÁG T93f5 augusztus 30. Hl Uj fk• TWflI A magánjellegű luxusbérautó tetszésszerinti kis és nagy autó helyi fuvarozásra »•JrirlA valamint turautakra megrendelhető Tel. 11-11. R'TTLCR, Horthy Miklós u. 18a (Hungária szállóval S7emben) Temetői fuvar kis autóval P 3, nasy autóval P 3.50 Iskolai hírek A piarfstagimná siómban szeptemebr 1-án tart­iák a pótló- és különbözeti vizsgálatokat, 2-án és 3 án a javítóvizsgáitokat. A pótbeirások 4 és 5-én lesznek, pénteken fél 9—10-ig az alsó osztályokba, 10—fél 12-ig a felső osztályokba, szombaton féí 1—10-ig az alsóikba, fél 10-fél 11-ig a felsőkbe — Felvételkor minden tanuló (a tandíjmentesek, ha­diárvák, hadi gyámoltak kivételével) 16 pengő 50 fillért fizet; a tandíjmentesek 13 pengő 50 fillért, a jeles és jórendü hadiárvák, hadigyámoltak 30 fillért, más hadiárvák, hadigyámoltak 9 pengő 30 fillért. — 9-én 8 órakor Veni Sancte, utána a fe­gyelmi szabályok felolvasása és osztályrendezés, 10-én, reggel 8 órakor rendes előadás. A szeptem­beri érettségi vizsgálatokat — a javitó érettségi vizsgálatokat is — az intézet tanulói részére a budapesti kegyestanitórendi gimnáziumban tart­iik meg, az Írásbelieket 9—11-én, a szóbelieket 12-én. A TTI. kerületi állam! polgár] leányiskolában 3-án lesznek a javitóvizsgálatok, 4-én a felvételi vizsgálat. 5-én és 7-én pótbeiratás, 9-én délelőtt 9 órakor Veni Sancte, 10-én 8 órakor a tanítás kez­dete. A Madách-ureaj állami polgári fiúiskolában a aótbeiratásokat 5-én és 7-én délelőtt 8—12-ig tart­ják. Javitóvizsgálatok szeptember 3-án és 4-én délelőtt 8 órakor kezdődnek. A »zeg«di állami fin felsőkereskedelmi iskolá­ban a pótbeirások szeptember 5-én és 7-én délelőtt 8-tól 12-ig lesznek. A szegedi állami fiu felsőkereskedelmi Iskola középiskolákban érettségizettek egyéves kereske­delmi szaktanfolyamán a felvételek 5-én és 7-én 12-től 1-fg lesznek. A polgári iskolai tanárképző főiskola gyakorló Hu- és leányiskolájában (minta polgári Iskola) a javitó vizsgálatok szeptember 5-én. a pótbeiratá­sok 5-én és 7-én lesznek délelőttönként, az intézet helyiségeiben. Veni Snnete 8-án reggel 8 órakor, a tanítások 9-én kezdődnek. Az állami Baross Gábor gimnáziumban a ja­vitóvizsgálatok augusztus 31. és szeptember 1-én délelőtt lesznek. Az I. osztályos tanulók pótbeirá­sa 5-én és 7-én 8-fél 10 óra közölt, a többi osztá­lyokban fél 10-12 óra között. A Veni Sancte 9-én 0 órakor, a rendes tanítás 10-én kezdődik. Mhai citromos kísziímfioiien, arcvizek, krémek, olajok, miderek Szer'fi dl^nl Fénwéclő szerek. Reiter Oszkárné kozmetikai intezete Szeged. Dueonics-tér 11« 1. wn. Te lefon 26—02. Arcápolás. Szénsé<rb; bák. szemölcsök, szőrszálak vésrle ges eltávolítása. Fénykezelés. Tanítványok kikérése. Olcsó bériet"--dszer A legolcsóbb bádogosmunkát Löwy bádogos végzi Tábor ncca 8. Tegyen kísérletet 1 MEGNYÍLT a lerézköruti Színpad Kacagó Esték ilaszary Piroska Játomon Béla felléptével. Azonkívül: Rajna Allce. Gárdonyi, Kőváry, Heready Manci, Lengyel GIzl, Peti, Szenes, László, Fenyő, RAcz Vall és a nagy társula­tok közreműködésével. VasAr- éa dnnepnap délután V: 5 Arakor. Olcsó hely árak kai. Kezdete 9 órakor. Tel.: 1-265-54 — Panaszok a só ellen. Az utóbbi időkben a román származású őrlött só minősége ellen több kifogás merült fel. A budapesti sóelosztó bi­zottság most értesítette a polgármestert, hogy miután a szegedi sóhivatal őrlött só készlete el­fogyott, többé román sót nem kap, hanem a S ói zügyminiszter rendelkezése folytán a jövő éltől kezdve német származású őrlött sót szol­gáltat ki. — Égő kátrány a Tiszaparton, Szombaton délután 3 óra tájban nagv riadalmat okozott a Tiszaparton egy üstből kifordult kátránytö­meg, amely nagy lánggal égett. A közelben le­vő csónakházból telefonon értesítették a tüzőr­séget, de mire a tűzoltók a helyszínre értek, a munkások eloltották a lángokat. Cian-ivoda szavatossággal eiánoz. 11 Sxegetf, Tlaxa Cato»-Uömt 39. Telefon : 31—77 — Filléres vonat Szegedről Debreeenbe és Ba­latonfüredre. Szeptember 6-án Szegedről Debre­cenbe filléres vonatot indítanak. A vonat Szeged­ről inlul 4 óra 47 perckor, Debrecenbe érkezik 10 óra 20 perckor. — Szeptember 7-én Balatonfüred­re indítanak filléres vonatot. A vonat Szegedről indul 5 óra 36 perckor, Balatonfüredre érkezik 12 óra 37 perckor. — A Szegedi Rothermere-Otthon Egyesület szep­témber 6-án tartja évi közgyűlését és telepszente­lési évfordulójának ünnepségét. A résztvevők dél­után 5 órakor gyülekeznek a móravárosi templom­ban, a Buszti-uccán felállított tábori oltárnál dr Halász Pál püspöki tanácsos vecsernyét tart, 6 órakor lesz a közgyűlés, ntána társasvacsora. x CiAnoztasson Szabadival, Kölesey-n. 8., tel. 18-48. — Kitűnően sikerült a szatymazi garden party. A szatymazi „Kis Hangos" társaság szombaton este garden partyt rendezett a Báló-féle vendéglő­ben A társaság évről-évre megrendezi a szezon kezdetén és a szezon végén ezt a mulatságot és mindig igen szép sikerrel. A bevételt jótékony­célra fordítják. Szombaton este szépszámú közön­ség gyűlt össze az immár hiressé vált Kis Han­gos-garden partvn. Ott volt Szatymaz majd min­den nyaralója és igen sok vendéget szállított ki Szegedről az autóbusz is. A rendezőség igyekezett hangulatossá és emlékezetessé tenni az estét, ami minden tekintetben sikerült. Kup Béla mondotta az ünnepi beszédet, amely után megkezdődött az ötletes műsor. B u ó c z Elemér konferálta az egyes számokat, bőven kijutott a taps ugy a konferanszié­nak, mint az egyes szereplőknek: Buócz Babá­nak, Ja n c s ó Gsincsinek, Kürtös Babának, Zajk Mártinak és Vikinek, Borbola Józsefnek, Buócz Ákosnak, László Gyulának és Tóth Ákosnak. A siker nagy része a csinos házikisasz­szonvokat illeti, akik fáradhatatlanul buzgólkod­tak, hogy a vendégek jól érezzék magnkat. A házi­kisasszonyok a következők voltak: Borbola Dundi, Falcion c Éva. Fodor Mancika, Szo­bonya Panni, Tésy Arika és Vedres Maya. A műsor után megkezdődött az ünnepély főszáma, a tánc és tartott a legiobb hangulatban a késői órákig. A Kis Hangos társaság jövő tavaszig is­mét csendes lesz. — ANVAKONYVT HÍREK: Az elmúlt héten született 23 fiu, 19 leány. Házasságot kötöttek: Klenck Ferenc Fritsch Dorottyával, Kecskeméti József Kozák Máriával, Bacsó Andor Pintér Bo­záliával. Márton Sándor Bózsa Erzsébettel. Bullás István Farkas Máriával. Szép Antal Matovits Ju­liannával, Tóth Mihály Gyenge Etelkával. Bálint Szilveszter Hiki Máriával. Ábrahám Szilveszter ördög Ilonával. Börcsök Ferenc Frotoics Etelká­val. Elhaltak: ózv. Balog Sándorné 75, özv. Sziko­ra Gvörgvné 78. Farkas János 20. Csiliga Károly 55, Komócsin József 83. Bácz Mihályné 45, Kess­tenbaum Izrael 88, Gonda Kálmánné 31, Bodó Mi­hály 26, Horváth Erzsébet 21. Moldván József 43, Deútseh Dávidné 76, Kovács Tgnóc 85, özv. Leó Jánosné 51. Somogyi Pálné 39, Szilágyi Bozália 48. özv. Gömöri Lajosné 75, özv. Szabó Istvánné 96, EttI Emil 63, özv. Sárkány Bernátné 86, Bör­csök János 32, Udvardi István 51. i Budapestre érve a Park-szállodában • keleti­pályaudvar mellett megtaíáíja kényelmét, legjobb ellátását olcsó árakért E kap előfizetőinek 10 szá­zalék engedményt nyújtunk. — A pusztaszeri Arpád-ürmep. A Pusztaszeri Arpád-E^ycsület szeptember 6-án tartja a pusztaszeri Arpád-emlékmünél országos Ár­pád-ünnepségét, amely iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A környező városok és közsé­; [ek küldöttein kivül Budapestről több egyesü­et jelentette be részvételét. Szegedről a MANSz, a frortharcosok és a vitézek küldenek díszru­hás küldöttségei. Résztvesz az ünnepségen őr­gróf P a 11 a v i c i n i Alfonz, akinek magyar ruhás lánykák hófehér galambpárt nyújtanak át üdvözlővers kíséretében. A kisteleki leven­ték délutáni órákban lovas- és tornámul atvá­nyokat mutatnak be. Este tábortűz fejezi be az ünnepséget. A nagy érdeklődésre való tekin­tetei a rendezőség arra kéri a város polgársá­gát, hogy autóbuszjegy-igényléseit szeptembe­3-ig jelentsék be. x Sfesta Szanatórium, Bndapest, I., Ráth György.ucca 5., a főváros egyik le^ideállsabban fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- éa Ideggyógyászat, sebészet, szülészet. nŐgvógyászat, nmlogla, *tb. Röntgen. Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektn* cardiograph (sziwfzsgáló) Krogh-féle alapanyag­cserevizsgáló készülék. Enterocleaner (béifür­dő) Modem vizgyógyintézet! Orvosilag vezetett villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátási 9700 négyszögöles parki Olcsó árak! Élelmiszereket CSIKÓSNÁL nagybani árban vehet! Ogg bácskai liszt 281. I W kg kakaó 10 f. W kg rózsa dióbél 50 f. | H kg mazsola 35 f. 10 dkg kávé 72 f. Tisza Lajos-körut 53. (Attila-ucca sarok.) Cserépkályhák minden színben és méretben kaphatók, átrakások megrendelhetők LANDESBERG-cementárogyárban. Az összes épilkezési anyagok legjobb beszerzési forrása. 25 Árverési hlrdefmény Szeged sz. kir. város zálogkllcsönintézeténél elzálogosított, 1936. julius hó végéig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak (ékszer 1—3706. sorszám­ig, ingóság 1—3564. sorszámig) 1836. szeptember 15-én délután 4 órakor az intézet Árverési Csarnok helyiségében meg­tartandó nyilvános árverésen elárvereztetnek. Hosszabbítások szeptember 14-ig a hivatalos órák alatt eszközölhetők. Az árverésre kerülő zálogtár­gyak számjegyzéke az 1881. évi XIV. tc. 16. g-a értelmében az Iparhatóságnál és az intézet hir­dető tábláján kifüggesztetett. Szegeden, 1936. augusztus 30. Szeged sz. kir. város Zálogkölcsönintézete. 1936. aug. 29—szept. 8-ig. FtUHB UTAZÁS augmyfm M-t« I IgWr** D.br.c.ntél 100 kilométsrtg P 110, 100-JM UU­••ét.iig P C$0, 200 kilométoroii fotói P t—, Igasot­ráiiy vásár mogtoklntéséro jogosít. Igazolványok Monotjogyiiodákban, Ipartostülotoknél kapha »ák. Aof, W-óa, uopt é-ón éi 8-ón fii lé ro t Toaotoh,

Next

/
Oldalképek
Tartalom