Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-18 / 195. szám

OlMMAGyARORSZAG T956 augusztus T8. MAKÓI HÍREK OsaJiádpalotn villamositás» küszöbén áll, a sze­gedi vülamostelep kiküldöttei az államépitészeli hivatal közegeivel ma a Szegedről már Magyar­csanádig haladó távvezeték további kiépítése tár­gyában helyszíni tárgyalásokat és bejárást foly­tattak. Nagy mozgalom, kevés haszon a vasárnapi makói országos vásárim. A szombat-vasárnapi or­szágos vásár igen mozgalmas volt. Nemcsak vásá­ri, de rendőri szempontból ls. A szombati állat­vásárban halálos szerencsétlenséggel, verekedés­sel, zsebmetszéssel indult a rendőri krónika, amely azután folytatódott vasárnap a kirakodó vásáron, Gyiige Sándor kereskedősegédtöl a bi­ciklijét lopták el vasárnap a pénzügyigazgatóság olől. Borka Imre subáját emelték el a kocsijá­ról, Kovács Klára Batthyány-uccai lakosnak 4 Ivukját. Nagy Gy. Sándor Aradi-uccai lakosnak hat lyukját topták el a vásár előtti éjjelen, mind­keltőnek az udvarából, Komjáthi K. Sándor - zegedi lakosnak a kocsijáról egy ponyvát, G y u­i c * a Lajos vásárhelyi cipésznek a sátrából egy ír cipői. A vásár tehát elég gazdag volt rendőri eseményekben, annál kisebb komoly forgalomban. Halálos szprcncxétlpnspg a makói vásáron Szombaton országos állatvásár volt Makón, vitéz Kertész János, nlgyői kisgazda lovat akart el­adni. Tíz óra körül vevő akadt a lóra, az volt a 1 ivánsága. hogy az algyői kisgazda vezesse meg • I fi dó lovát. Kertész készséggel telt eleget ennek a ivánságnak, amikor azonban a megnevezett lo­vit vissza akarta kötni kocsijához, a kocsinál maradt ló kirúgott és rúgásával ugy találta vi­Kertészt, hogy az holtan terült el Az orvosok icgálliapltása szerint a rúgás olyan erős volt, i'ogy összezúzta a kisgazda medencecsontját és ú-lszakitotta a hasfalát. Tragikus halála nagy megdöbbenést és őszinte részvétet váltott ki. Holt­testét hazaszállították. Anyakönyvi hírek. Házasságra jelentkeztek: Kárpáti József Jen« Jakab Kovács Erzsébet Klá­rával. Házasságot kötött: Zombori Aladár Kovács Ilonával. Elhaltak: Háló Ferencné Kiss Julianna 57 éves korában, Sirkert-ucca 42.. Tóth Gyula 35 éves. Alma-ucca 58., Erdei János 57 éves. Gróf Pálffy-ncca 64.. vitéz Kertész János 11 éves. al­evői lakos. Balogl Pálné Lakatos Anna 66 éves. tárandó 101. sz.. özv. Nagy Sándorné Fekete Ro­zália fi* éves TVrczel-ueca 35. Csala Gergelv 75 M's. Sass-ucca 16.. Német István 20 éves. Tanva <u>2. sz. • MegszurkálWk egy legényt. Somogyi Mihály l»..<nársegfd, egyheti munka után a Ilosszti-uccai Ocskő-vendéglőbcn keresett vasárnap egy kis szó­r ikozást. A mulatság azonban tragikusan végző­dön Somogyi Mihályt a kocsmából kijövet, eddig nnV ismeretlen emberek megtámadták, leverték, több helyen megszurkálták. A kórházban ápol­ják, n merénylőket keresi a rendőrség. Máúió lludapest T. J1.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó. 12.06: Eugen Stepat balalajka zenekara. 73.30- Országos Postás zenekar. Vezé­nvel Riibányl Vilmos. 16 15: Simon Blanka elő­adása. 17: A Budapesti Kültelki Mnnkás Dalkör és a Kőbányai Vasmunkások Dalárdájának mii­sora. 17.50: Sárkány Oszkár dr előadása. 18.20: A rádió szalonzenekara. 10.30: Gárdonyi Albert dr. előadása 20: Eyssen Irén énekel zongorakisé­rettel 20..'*): flirek. 20.50: \z Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Serly Tibor 22.15: Vi­dák Jóska és cigányzenekara muzsikál. 23: Ott­lik György dr frandanyelvfi előadása. 23.15: Hanglemezek 0.05: Hirek. Budapest II. 17.10: A Pogány—Erdős jazz zene­kar miisora Wevgand Tibor énekszámaival. 18.20; Bcnőcs József előadása. 18.,50: A földmivelésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 20.05: A rá­dió tárgvsorsjáték Ismertetése. 20 30 Hangleme­zek 21.45: Hirek. Kültfíld. Prága. 21: Schumann: H-moll zongora­verseny és D-moll szimfónia — Wien 20: Ope­rettrészletek. A Délmagyarország regénye HULLÓ CSILLAGOK Irta FARKAS ANTAL x fiiesta Szanatórium. Budapest. 1. Báth r.vöray.uccs 5. a főváros egvik legideállsahhan fekvő és orvosilag lestfikéletcsebben felszerelt ¡.'vógvlntézete Bel- és Idcziryóeyászaf. sebészet, ••zillészet. nőtrvós»yás7i>t. nruiogia. «tb Bönlgen Kémiai és mikroszkópiai laboratórium Elektro­cirdlograph íszivvirsaáló} Krogh féle alnpanvag­eserevizsgáló készülék. Enterocleaner fbélfür­flőv Modern vlzgyógvintézetl Orvosilag vpzetett V illanvf)remii konvhn' Elcőrpndti ellátást 9700 Ir* mrk' Olcsó árakl 56 — Olyan sürgős vót az a levél? — Gondolhatja, ha egyszer igy sietek. Is­ten áldjál Julcsa maga maradt a konyhában és álmél­kodott. — Ez is e'szaladt, pedig még meg se tép­tük a tollát! Maradt még rajta. Kálmán fütyörészve mernt a Nyugatihoz. Ugy érezte, mintha valami fogságból, vagy veszedelemből szabadult volna meg ideje­korán. Cókmókját a ruhatárban hagyta, ma­ga pedig vonatra ült. Pár pap múlva megint itt' lesz és u.jra birkózik a nehézsúlyú körül­ményekkel. Nem fekteti őt vállra senki, semmi. Boldogan toppant be Elemérékhez: — Pár napra hazaugrottam. Elemér ke, ne­ked képes könyvet hoztam. Sógor, nektek magamat. Már néztem lakást, mü/termet, csak még állást nem bírtam kapni magamnak sem, neked sem. De várjatok, ami késik, nem múlik. Ki sem mozdult akkornap hazulról. Csak másnap látogatta meg a sógorékat. Csak es­tefelé toppant be Katóhoz is, aki éppen hol­napra várta a választ legutóbbi levelére. — Katókám, megtakarítottam a bélyeget: itt a válasz! Gondtalanul mártogatták lelküket a vi­szontlátás tengerébe. Jó volna itt maradni, gondtalanul, boldogan élni, de még hol van­nak ettől? Messze, de nem elérhetetden mesz­szeségben. Milyen jó lesz, ha elérik! Vacsorájuk, beszélgetésük belenyúlt az éjszakába. — Van jó lakása? — Pompás. Sajnos, most ott kellett hagy­nom. — Miért? — Kissé drága nekem a Belváros. — Milyen volt a szobaasszonya? — Nagyon kedves. — Mi a férje? — Szegény, még mindig fogoly. — Ne mondja? Hát ő sohasem kerül Haza? — Legközelebb ő is szabadul. — Nos aztán — jaj, nem merem kérdezni.» — Kérdezze csak, bátran. — Nem csókolta meg? — Én? Nem. v — Hát ő magát? — Ha jól emlékszem, egyszer akart, de én elszaladtam. Tudja, gyáva vagyok. — Ezt én nem hiszem. — Elhiheti. Ha nem lettem volna gyáva, ott maradtam volna. Kálmán nevetett, de Kató nem. ő szere­tett volna belékukucskálni abba a pesti élet­be. Legföljebb a Kálmán postatakarékköny­vébe pislanthatott volna bele, de ez sem lett volna tanácsos. Ej, nem is kell erre gondolni. Lesz, ahogy lesz. Nem volt még ugy, hogy ne lett volna valahogy. Koccintsunk rá. — Nem álmos még, Katókám? — Ha akaTja, az is lehetek ... De nem lett. Egész éjjel hánykolódott, só­hajtozott, nem aludt. — Valami bántja? Csak később adott rá választ. — Igen. — Legalább mondja, hogy mi? — Szégyenlem. — De furcsa! — Talán majd holnap megmondom. — Holnap? A nap fölkel, világos lesz. Ha igy sötétben nem meri, nappal még ugy sem. — Igaz. Pedig hiába halogatom a gyónást, egyszer ugy is kiderül minden. Akkor mi lesz velem? Kálmán megdöbbent, mert érezte, hogy Kató egész testében remeg. — Istenem, hát mi történt, még én ods voltam? — Semmi. Azaz nagyon nagy dolog, Kál­mán. — De mondja már. Én készen vagyok t> legrosszabbra is. Kíitó pityeregve vallotta be: — Kálmán én... én ugy vagyok. Kálmán nevetve ölelte át a reszkető asz­szonyt, lecsókolta a könnyeit és tovább csik­landozta lelkét az öröm, a boldogság, a büsz­keség. Valami lesújtó, megdöbbentő vallo­mást várt. — Mit nevet, utálatosl — Hát csak ennyi az egész? — Magának ez kevés? — Még ha ikrek lesznek, akkor sem lesz sok. — Igen és én hová bújjak az emberek elől? — Egyelőre ide hozzám. Aztán meg seho­vá. — Könnyű magának. • — És még milyen jó hozzá! Karácsony­kor lejövök. Idejön az anyakönyvvezető, az­tán a nagy tiszteletű irr, aztán az egyik só­gor, a másik sógor és hetedhét országra szó­íó lakodalmait csapunk. Hát nem jó lesz ez így? Néma ölelés válaszolta, hogy nagyon Jó. Az álom se röpködött tovább nyugtalanul a Ka/tó szőke fejecskéje körül. Nyugodt, ren­des lélekzése elárulta, hogy már alszik. Csak Kálmán nem aludt. Jövendő boldog­sága virágos kertjében keringett az esze és fütyürészett. A pár napi vakáció gyorsan, de a legjobb kedélyhangulatban pergett le. Kálmán még csak nem is gondolt arra, hogy mi lesz majd, ha visszakerül Pestre, ha elfogy az utolsó fillér is: teljesen lefoglalta az itthoni boldogság tudata. Vidámam diisznótorozott a kántpréknál, névnapozott Jámbor sógoréknél, az utolsó estét Katóéknál töltötte. — Most még csak kettecskén ülünk itt, Kató. — Kevesli? — Egy esztendő múlva hármacskán, ugy-e? Kató elpirult. — Vagy négyecskén? — pajkoskodott Kál­mán. — Tart még a névnapi hangulat? — Mindannyiszor föltámad, ahányszor együtt vagyunk, ahányszor a jövőnkre gon­dolok. (Folyt, köv.) Mennyin HAI VANI „Tulipán" harisnya és rövidáruhdza MlkazAth KAlmAn uccí S. sz. a. (Pt!«r«lrt>azir) OJr«ó Arak. * Tegyon próbavíHirUat. 2T3 Szönyegkészités szönyegjavitás * tisztítás rojtozás legjobban tegolcsóbbaa „a A e o R" szőnyegszövő Szeged, Nemestakács ucca 30 Befőttjét paprikáját, pa'adiosomátwVIflDUL -lat tegye el. Akkor less tartós I Évek óta kitűnően bevált gyümölcskonzerváló por Kapható a készítőnél. fiergeiy gyógyszerésznél. ¡.T^ÜSTJŰ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom