Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-23 / 199. szám

12 D£l M AGY ¡V R OR S 7 A fi 1036 augusztus 23. Minden hölgy <*FB harisnyát visel szntrMolt minőség, divat SChort i'tírd) harisnyák kizlrótasr Polták T<f«*v^re'tTiéf Hirek — (.aíc »küldöttségek a polgármesternél. Szombaton két gazdaküldöttség járt a város­házin dr. Pálfy József polgármesternél, ta­nyai .utak javításának elrendelését kérték. Az első küldői (séget Rózsa Illés vezette. Az átok­háziak azt kérték, hogv a. csorvai utat, amelv a Borkás-kereszttől vezet, szikeltesse ki a vá­I OS. Az ut hossza 2 és félkilométer, most a termény-szállítás idején rendkívül fontos volna i kijavítása. Dr. Pálfv József polgármester valaszában közölte, hogv a kért utszikelést el­rendeli. mert személyesen is meggvőződött a csorvai ut járhatatlaneágáról. — A másik de­i'utációt vitéz dr. Cárom» Imre vezette. Ez a küldöttség a Lengvelkápolna felé vezető ut .szikelését kérte, a gazdák maguk adnák az anyagot. A polgármester intézkedett, hogy a mérnökség a helvszinen vizsgália mog fcz utat. uj előírás szerint, de a róg-i gondos kiál itá-ban készülnek xníézeU formaruhák versenyárakon Reícheiné :yermol<divalterme, Vuléri'i-tér 1 328 •M^HVUTEAMUU« — Tűz a dorozsmai szérűskertben. Dorozs­ma Zsombokközponton szombaton délután 2 óra tájban kigyulladt Mctróti Gábor gazdálkodó •zérüfikertje. Az erős szélbon a lángok roha­mosan terjedtek és attól lehetett tartani, hogy lángragvullad a szérűskert, szomszédsá­gában lévő lakóház, templom es a daráloma­lom. Az önkéntes tűzoltóság nem bírt a lán­gokkal megküzdeni és telefonon segítséget kért a szegedi tfizőrsógtől. amelv néhánv perc alatt a helvszinen volt teljes szerelvérmvel. A mo­torosfecakendő vívómban hozzákezdett a ttiz el­oltásához, ami félórai megfeszített munka után sikerült. A kár mintegv 250 pengő. A vizsgálat megállapította, hogv a tüzet Peíro­rics József 7 éves kisfiú okozta, aki a szérűs­kertben gvúfával játszadozott. — Házasság. Szilágyi Pál, a Magyar Táv­irati Iroda munkatársa szombaton délben a ró­kusi templomban tartotta esküvőjét Hocskó Irénke urleámnyal. — MUNKAKÖZVETÍTÉS Állást kaphat a Ha­tósági Munkakö^veti tőben: 3 kovács vidékre, 1 ács, t faesztergályos, 5 kádár vidékre, 4 kosárfo­nó. 3 szőnyegszövő, 3 kötszövő. 1 kötélgyártó vi­(k'-kre, 1 kárpitos, t m'agvar szabó. 4 uri szabó vi­dékre, t cipész vidékre, 2 cipőtüzőnő és 1 ragasz­tón« vidékru, t magyar szűcs vidékre, 3 szövő­ííyárj mimkásnö, 4 hölgyfodrásznő, 1 tanulóleány, t szobafestő, 10 ügynök, 2 kiszolgálónő, 1 füsze'r­kereskedősegéd. 1 kifutóleány. 1 nőtlen kocsis, 2 villanyszerelő 2 Szeged FC közgyűlése A Szeged FC szeptember hó 6-áiv d. e. 10 órakor tarija a Tisza-szálló emeleli kistermében, ahol a direktórium beszámol a szanálás eredményéről. Határozatképtelenség esetén szepi. 13­án H. P. 10 órakor, ugyancsak a Tisza­szálló kistermében, amikor a közg ü­lés a megjelent tagok számára való tekintet nélkiil mpg lesz tartva. — Vér-, bőr- és idegbajosak igyanak hetenként többször, reggel felkeléskor egy pohár természe­tes ,,Feerne József keserüvizet, mert ez mindig alaposan kitisztítja és méregteleniti a gyomorbél­csatornát s ezenkivül az emésztést és az anyagcse­rét is jótékonyan befolyásolja. Az orvosi tudo­mány legjelesebb képviselői már régóta hangoz­tatják, hogy a Ferene József viz hatásával min­den tekintetben meg vannak elégedve. — Megbüntettek nyolc nyilaskeresztest a zöld ing miatt. A szegedi rendőri büntetőbiróság szombaton nyolc szegedi nyilaskeresztes ellen adott ki 10—10 pengős büntetőparancsot, mert zöld inget viseltek. A büntetőparancs szerint a nvilaskeresztesek ezzel az egvenruha­rendcletbe ütköző kihágást követtek el. A meg­büntetett nyilaskeresztesek tárgvalás kitűzé­sét kérték és — az eddigi szokásjogra való hi­vatkozással — szeretnék elérni az Ítélet meg­változtatását. FELIKAN A FEJ1ÉRTÓNAL retzk Péter orvos ritka vadászzsákmányt ejtetit teanap a Fehértón. Pelikán került a puskacsöve elé és sikerült eléjtenie. A pelikán megjelenése Magyarországon a legnagyobb ritkaságszámba megy. 30 évvel ezelőtt lőttek Szetged környékén egy peli­kánt. vadászkörökben még mostanában is sokszor szóbakerül ez az eset. A pelikán legközelebbi fészkelőhelye a Duna fekete­tengeri deltája, igazi hazája a Kaspi- és Aral-tó vidéke, valamint Keleitafrika. Most a Fehértó vidékét látogatta meg ez a rit­ka vendég. Dr. Beretzk, Péter huzamosabb időn át figyeltet a ritka, madarat és fáradt­sáiw* les után sikerük golyótávolsáara megközelítenie. A közel három méter szárnykiterjedésü madár a szárnyán ka­pott könnyebb sebet. Dr. Beretzk Péter a madarat a budapesti állatkertnek kül­dötte fel azzal a kikötéssel, hogy elhullása után a ritka madarat preparálva a szege­di muzeum madártani gyűjteményének küldjék el. __ Kerékpárt, varrógépet legolcsi.bbau, leielősséggel .|avu rOOOtt i. es Tsa, Mikszátu Kátmáu-u. O. Autogénüegesztés. Gumik, al­katrészek legelőnyösebben szorezaetők be »'i Emuer e» óra A mutató gyorsan forog, a föld alattam imbolyog, mellem zihál és ugy mozog, iniut halé, mit fogott horog, lépésem botlik, tántorog, holnapra én már meghalok. Ua meghalok, hát nem leszek! szenvedtem úgyis eleget: holttestemről majd a legyet hüs lomb hajtja és hét gyerek: síromat ássák egerek, temető árka eltemet. A föld szere*, mert hefed ö: irgalmas szíva szerető s a halál, aki érteiu jő, nem leverő ,fölemelő! Nyugalmas ágyam veti ö: fűtött lakás a temető. Aa óra lapra néz szemem, • most mindenre emiékezein, mi meghajszolt szeszélyesen és túladnék az életen, mert boldog az, ki megpihen. Az óra csak ver, nem pihen Perkátai László. Iskolai hírek Az állami Klauzál Gábor gimnáziumban a tan­éveleji vizsgák a következő sorrendben lesznek: augusztus 31: különbözeti vizsga, szeptember 1. és 2. magánvizsga, szeptember 2. osztály- és érett­ségi javító vizsga, szeptember 3., 4. és 5. Írásbeli érettségi, szeptember 7. szóbeli érettségi vizsga. A beiratkozás 5-én és 7-én lesz. Veni Sancte 8-án a rendes istentiszteleti időben, utána tanévnyitó ün­nepély, 9-én reggel 8 órakor a tanítás megkez­dess. Jégszekrények •ominoozott víztartállyal CallOtO NAnrinDnfii Kosentb L. e.-nttí részletre !•> leeolMAbbui |C!»CIC HflllliUI 1101 Telefon 20-72. .3 — Eljegyzés. Hirsdhler Zsuzsa (Dömsöd), Lász­ló László "(Szeged) jegyesek. (Minden külön érte sités helyett.) M a y e r Géza, a birkózószövetség déli kerüle­tének főtitkára eljegyezte Albert Margitka ur­leányt. x Gyorsíró- és gépirótanfolyamokra beiratko­zás szakiskolában (Honvéd-tér 4.). Cian-ivoda szavatossággal oiánoz. Szeged, Tl«a Lalos-Körut 59. Telefon 13 31-77 — Baleset. Szombaton délelőtt 11 óra tájban Újszegedre, a Középfasor 24. számú ház elé hív­ták a mentőket, akik azután a sebészeti klinikára vitték J a n i c z k y Adél 78 éves magánzót. A sze­rencsétlen úrinő "Újszegeden sétálgatott, valamin megcsúszhatott és ugy esett el, hogy bal combján csonttörést szenvedett. Állapota súlyos. — Augusztus 25-én lép cletbe a féláru utazási kedvezinénv Debrecenbe. A Tiszántúli Ipari Vásár alkalmából augusztus 25-től # kezdve szeptember 8-ig az ország minden részéből fél­áron lehet Debrecenbe utazni. A Tiszántúli Ipari Vásáron szebbnél szebb pavillonokban mutatja be a magvar ipar tehetségét. A kiállí­tás egvik érdekessége a légvédelmi kiállítás. A Tiszántúli Ipari Vásár alatt számos sportese­mény lesz Debrecenben, igv augusztus 28-30­án tenniszversenvek. augusztus 30-án és szép­be ber fi-án a Stadionban ligabajnoki mérkő­zés ós Nagyvárad válogatottjaival való mér­kőzés szeptember 8-án, szeptember 6-án olim­pikonok részvételével boxmérkőzés. Rendkívül érdekes látnivaló less a Hortobágyon szeptem­ber 6-án délután 3 órakor kezdődő Hortobágyi Nap, amelyre Debrecenből filléres vonattal le­het utazni.. — ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héten szü­letett 15 fiu, 14 leány. Elhaltak: Feuer Béla 62, Turi Ilona 2, Rózsa István 52, Tunyogi Csapó János 7, Kopasz Lajosné 29, Csizmadia Józsefné 71„ Pipicz Géza 26, Somogyi Pálné 55, dr. Jedlicska Béla 76, Frank Rudolfné 22, Dallos Magdolna 20, Tnr­osánvi Emil 6 hór Csonka József 49, özv. Kovács Istvánné 62, Vannay Ferenc 69. Török Kálmán 69, Kovács Sándor 34, Csontos Szilveszterné 76, Csá­szár Tmre 70, Zsadányi Péter 53, Bálint Ferenc 41. Soltész János 80, Szögi Anna 11, Sebők Jánosné 52, Pap Sándor 24 éves korában. Házasságot kö­töttek: Pichler Jenő és Geller Terézia, Pintér An­drás és Gál Ilona, Cserhalmi László és Lengyel Ilona. Kaiser Rudolf és Mohos Rozália, Ratgés Já­nos és Csillag Erzsébet, Lázár István és Kabai Mnria, Pá Ifi István és ösi Márta, Fodor Béla Cai­sclier Tngetoorg. Engel Mihály és Kendere.si Rozá­lin. Rózsahegyi István és Papp Etelka. VoTkovicz Ferenc és Sándor Etelka, Molnár Ferenc és Lő­rinez Erzsébet, Zsák Frigyes és Lakó Erzsébet, Aklan Pál és ördög Erzsébet, Mózes Márton és Komlósi. Erzsébet, Égető István és Vecsernyés Aranka, Bodó Ernő és Csanádi Hona, Krizsán István és .lunászka Jolán, D-ékány Tmre és Oros-z Mária. Csőr Miklós és Tóth Rozália. Somogyi Já­nos és Dolovács Rózsa, Bodolai András és Bodav Margit, Kcvevári Gvnlá és Baté Mária, Szilágyi Rezső és Ilecskö Trén. Építkezési kölcsönt ­kapnafnak Tiank8«szek5ttet6stink révSn azon építtetők, akiknek az építkezéshez nincs meg teliosen a sziiksécres tőke. Mindenfajta tégla és cserép kiváló minőségben a legolcsóbb árak mellett Kiváló járdatégla is karható. KERTftSZ-TÉGLAGYÁR, Cserepes sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom