Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-23 / 199. szám

T93fl augusztus 23. D £ ( MAGYARORSZÁG HSP3ST-yCö3li Del-Ka mellen. — Jugoszláv kézre akar ják juttatni a liatár­mepü magyar birtokokat. Szabadkáról jelen­tik: A jugoszláv hatóságók rétidéiétet adtak ki. amelvben előírják, hogv minden ingatlan átruházásánál, arnélv az ötvenkilométeres ha­társávban történik, a vevő köteles igazolni vagy szláv származását, vagy azt. hogv állata­polgári okirata van. Ezt a rendelkezést még hónapokkal ezélőtt adta ki a jugoézláv kor­mány utasítására a durtai bán, eddig azonban nem került nyilvánosságra. Most azután, hogv Szabadkán tömegesen kértek ilven íngatlanát­irást, az ügyvédek közölték a meglepett felek­kel, hogv nem elegendők az éddiri okiratok, hanem ezen felül az említett két körülmény va­lamelyikének igazolására is szükség van. Első pillanatra nyilvánvaló, hogy a. rendelkezés po­litikai célokat szolgál, amennyiben a határ­menti ötvénkilomóteres zónában a lakosság nagy többsége magyar és a cél az, hogv a ma­gyarság szájára ingatlanainak értékesítését megszorítsák, másrészt pedig, hogv a határ­mentén fekvő és eladásra, kerülő minden 'úrtok feltétlenül jugoszláv kézre lusson. A rendélet nagv izgalmat keltett a délvidéki magyarság körében. S • i»©? Cl, '¿ék — őrségváltás al Országiászlónál. Szent Ist­ván napján zenés őrségváltás volt az Országzász­lónál. Kilenc órakor állt fel a leventékből, cser­készekből és hadastyánokból álló diszörség, nagy tömeg nézte végig az őrségváltást. Megkapó lát­vány volt, amikor a három nemzedék képviseleté­ben a kis fapuskás leventék, a fiatal cserkészek és a hadastyánok diszszakasza felvonult az Ország­zászlóhoz. Az Országzászló előtt a diszőrségváltás után ünnepség volt, beszédeket mondtak U r m á n­czy Nánaor, dr- Jivorníciky Jenő, dr. vi­téz Endre László és dr. Sőreghy Mátyás. Az ünnepi beszédek után a küldöttségek megkoszorúz­ták az emlékművet. — Hirtelen meghalt Kiskunfélegyháza he­lyettes főügyésze. Kiskunfélegyházáról jelen­tik: Dr- Ráday János ügyvédet, Kiskunfélegy­háza h. főugvészét szombaton reggel holtan ta­lálták lakásán. A 41 éves, életerős férfi «gve­dül volt lakásában, mert családia Budapesten nyaral. A hirtelen halál álmában érte - S3EGEW PIAC, A siombatj hetipiac pagy­forgalmú volt. Az állatvásárra felhajtottak 43 borjút, £1 bízott és 335 sovány sertés», 18 juhot Az árak a következőképen alakultak: borjú kilója 78— Kii fillér, hízott sertés 83—03, éves darabja 50—60, lélcves 30—10, választási malac párja 20—30 pen­gő, juh 55—69 fillér. Marfiahus; I. r. 110—1.70, II. r. 1.20—1.60, III. r. 120—1 10. borjú comb 180— 2.60, eleje 1.30—2.40, pörköltnek 1.00—160, sertés­karaj 160-2.00, comb 150—1 »1, oldalas 1.30-1.50, zsirszalonna 1.60—1.70, báj 160—1.80, zsir 160— I.00 pengő. Csirke párja 120-3.50, kilója l.00—1.10, tvuk párja 3.20-1.80, kilója 1.05—115. stwány ka­csa párja 2 40-500. hízott kilója 1.20-1.30. so­vány lud párja 500-9.00, hízott kilója 1.15—1.35, tojás kilója 1.45—1.65 pengő. Alma nemes fájta 10 30, közönséges 3—12. őszibarack 7—70, körte 6 10, szilva 6—30. citrom darabja 10—16, sárga­dinnye kilója 2—8, görögdinnye 1.5—4, szőlő 12-48 fillér.' Zöldborsó hüvelyes kilója 35-60. fejtett li­terje 0.7O—1.00. bab hüvelyes kilója 15—30, bgr. gonya nyári rózsa 6—8, őszi 5—7, Ella 4-3—6, apró 3—1, vöröshagyma 5—10, fokhagyma 20—35, petrezselyem csomója 2—8, sárgarépa 2—8, vörös­cékla kilója 6—10. vörös káposzta 10—15, zeller darabja 2—8, fejes káposzta kilója 4—7, kelká­poszta 8—14, karaláb téli kilója 4-^6, tök 2—5. pa­radicsom 1—8, ugorka 5—25, zöldpaprika apró he­gyes 10 darab 2—4, tölteni 4—7, torma kilója 30— 80.' spenót 10—16. sóska 20—30, füzére» paprika 10-260, őrölt 50—250 r*ngő Buza máz«áia 14-30 -14 80 rozs 1150-11.70. árna 1030-1100, zab II.80—J210. ten«eri ó 1310-1360. ui csöves 5—6 ncneő B^M «z'na mázsála 4—5, lucerna 5—6, alom­szalma 1 50-1 "0 ' — Filléres vonat Ojrlédre. Augusztus 30-án Szegedről Ceglédre 500 utas telentk^rés« esetén fil­léres vonat közlökedik. A vonat Szegedről indul 6 Ara 55 perckor, visszaérkezik éjszaka 2 éra 43 perckor. MAKÓI HÍREK A makói pótadó. Makó háztartási költségve­tése a napokban kerül a képviselőtestület elé. A költségvetés a múlt évi előiránvzattal siem­ban a bevételeknél feltűnő csökkenést, mutat, netm kevesebb, mint 88 ezer pengőt, ami a pót­adó 14 százalékos emelkedését vonni maga után. Ez a jelentős bevételi csökkenés érdekes módon állott elő. A belügyminiszter a mult évi költségvetést jóváhagvó határozatában ugyan­is megtiltotta, hogv a város az év Végén mutat­kozó pénztári maradványt a költségvetés be­vételi eldalán fedezetként, felvegye mindaddig, aijijg a város háztartási mérlege passzív, va­gyis, amíg a városnak több a kiadása, mint a kintlévősége. Ez a minisztérj rendelkezés, amelv ezúttal először kerül alkalmazásra, a lesna­gvobb nehézségét szülte a költségvetés össze­állításánál, mert ha a főszámvevő éppen erre való tekintettel a kiadások legmesszebbmenő lefaragásával nem dokozik, a pótadóemelkedés emiatt 27 százalékos lett volna, ami kétségte­lenül az adózó polgárság teherbíró képességé­nek határát haladná még. A főszámvevő által előterjesztett költségvetési tervezetet a bizott­ságok néhány jelentéktelen módosítással tették magukévá, minthogy azonban a tavalvi 100 százalékos fiótadót méghaladó módon az adó­zók teherbírásá t igénvbeveűrti nem tart iák le­hetségesnek, egyetlen lehető megoldásként a belügyminiszter méglepő rendelkezésének a módosítását kívánják. Annak elérése végett, hogy a pótadószázalék a tavalvi nívón marad­jon, javasolják a bizottságok, hogv az év vé­gén mutatkozó pénztári maradvánv egv ré­szét és pedig 56.228 pengőt a belügyminiszteri tilalom ellenére is fedezetként állítsanak be a költségvetésbe s ennek az intézkedésnek a jó­váhagyása érdekében külön kérelmet terjessze­nek a bélügvmíníszter elé. A belügyminiszter részéről egv újonnan bevezetett költségvetési elv alkalmazásáról, vagy részleges mellőzésé­ről van mindössze szó, ezzel szemben a makói adózó polgárok számára a belügyminiszteri újítás kérlelhetetlen alkalmazása az amuevís rendkívüli terhek elviselhetetlen mértékű eme­lését jelent epé. Elfoglalt» hivatalát a makói kapitányság uj vezetője. A belügyminiszter az államrendőrség makói kapitányságának a vehetőjét, Zombory Gyula főtanácsost — mint közöltük - Kecskemét­re helyezte s helyébe a makói kapitányság élére a Szegeden jól ismert dr Siönyey Károly rendőr kapitányt küldte ki, akit a kapitányság vezetésé­vel bizott meg Dr Szőnvey ma foglalta «1 állását a makój kapiténvíág élén­Jíyftv» maradnak a makój református Iskolák Megírtuk, hogy Szirbik Sándor református el­nök lelVésf a? esrvbázgazdasáKi szempontoktól ve zéreltetv«, a református iskolák r*$£l«ges beszün­tetésének a gondolatával foglalkozik. A lelkiz •erve szerint ebben az évben rsak azokat az ál'á­sckat szünteti be az egyház, amelyek elhalálozás, vagy nyugdíjazás folytán jelenleg üresedésben van­nak. A következő években azután fokozatosan le­építenék a többi tanítój állásokat is, kivéve az ötö­dik és hatodik elemi osztályt. Ezzel kapcsolatosan külön országos akciót akar indítani a lelkész ate kintetben, hogy az állam és a község az összes ötödik és hatodik osztályait adja fel s ezeknek >z osztályoknak fenntartását bizza telies egészében az egyházakra. A cél az. hogy az egvházak kisebb kiadással is megvalósíthassák azt a célt, hogv min­den gyermek egyházának a szellemének tn*"felelő oktatásban részesüljön. A református egHiáz bi­zottságai és előkészítő testületei a »arcban fog­lalkoztak Szirbik lelkésznek ezzel az el^o^olásá­val, de a tervnek az első ré«»ét telies egészében «•Ivptotték és árra az álláspontra helrezkefltek, hogy a református iskolákba az össres Jelentkező növendékeket felveszik mindaddig amíg reeg nem valósul a lelkész tervének sz a második része, hogy az állami ötödik és hatodik osztáh-u isVolák bezárásával az ötödik és hatodik osztálvu gyér­n.ekek csak saját Mekezetüknek megfelelő okta­tásban részesíthetők. Ha ez a cél megvalósul, ak. kor a többi osztályokról szívesen lemond az egv. ház, azt « kockázatot azonban, hogy a terv máso­dik részének a meg nem valósítása esetén a refor­mátus gyermekek oktatása teljesen kicsússzon az egyház kezéből, nem vállalja az egvbáz presbité­riuma. Kcvnapmegváltá*. Vári Lajos főszámvevő és Erdei Lajos számvevő névnapjukat a városi inség­akcló javára történt adományaikkal megváltot­ták. Eladó bAx vendéglővel, Makón Batthyány-ucca 20. számú, 25 évre adómentes házam a benne levő vendéglővel, teljes felszereléssel, más vállalkozás miatt eladó. Ménesi Lajos vendéglős. Ingíitlanlorgalonj Makón Galamb Pál és neje megvették Kovács Lajos né Paizs-ucca 6. szánni házát 460 pengőért, Kelemen Sántjor és neje Erdei >mpa 29. szá bó Pct«rné Gera Ferenc egy hold 118 négyszögöl Imre Tompa zámu házát 1990 pengőért, Sza­liatfongyosí földjét 1000 pengőért. Hevesi Klára Kocsis Imre Agyu-ucca 6 számú házát 570 peng.", ért, Ksrjagó József é? neje Bojtos János Paiz-. uoca 21- számú házát 1200 pengőért, Szilágyi Vik­tória özv. Lábó Flöriánné 138 négyszögöl ujszent­lőrinci földjét 200 pengőért, Szabó Sámuel és neje Döme István Perczel-ucca 10, számú házát 1000 pengőért, Argyelán János és neje Vajda Zsuzsin* na Révész-ucca 1- számú házát 1600 pengőért, Var­ga Sámuel és neje Németh Sándorné Csillag-ucca. 15. számú házát 1500 pengőért, Loósz Károly és neje özv. Kovács Béláné 12 hóid 842 négyszögöl Rákosi tanya földjét 13.500 pengőért, dr Bogdán lózsef és neje Süket Sándor 116 négyszögöl leai földjét 240 pengőért, Putnoki János Beukő Ferenc né 347 négyszögöl kortyogói földjét 380 pengőé:: Baranvi István és neje Veress József Székely ucc.i 6. számü házát 1S31 pengőért, Kelemen Ferenc és neje Gesztesi Ferenc Tátra-ucca 37. számú háza! 1871 pengőért, Siket Sándor és neje Szirb:'; Sán­dor Justh Ovula 29. számú házát 2250 pengőért Dávid Ferencné Loósz Károly 1 hold JAli ugarját 1600 pengőért, Gera Ferenc és neje Loósz Karola 2 hold dáli ugarját 3200 pengőért, Megyesi István és neje özv. Haszon Istvánné 487 négyszögöl Ar­dicsi földjét 515 pengőért és végül Szalma Erzsé bet megvette Nagy Gy. Julianna Bécsi-ucea 61 számú házát 750 pengőért. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Dr. Dégi János Kucses Anna Juliannával, Sarka­di István Palicska Piroskával, Kurai Ferenc Kun Irén Erzsébettel, házasságot kötöttek: Kovács Jó­zsef Csora (Ciora) Leontinnal, Szentpéteri János Nagy Gv. Juliannával, Széli János Kusz Viktó ríával, Takács József Horváth Irénnel, Tézsla An­tal Ferenc Gazdag Viktóriával. B,irtai Ferenc Be nák .luüanna Etellel Szarvas Un divat As kalapltülSnlegességalt naery raktára! — Olcsó árak. KAIlay Albert CHidl ucca. — A Szeged FC felhívja mindazokat, kiknek bárminemű követelése van, hogy ezen követelésü­ket a jogcijn megjelölésével Írásban jelentsék be 1936. évi augusztus 31-ig Markovics Szilárd mér­nőkaél, Tisza Lajos-körut 44. szám alatt. Az e ter­minusig be nem jelentett követeléseket az egyes'i­let nem vállalja — öngyilkosság sósavval. Szombaton este a közúti híd alatt egv eszméiétien állapotban V­vő jdőaebb férfit találtak a járókelők- Rövide­sen előkerült a rendőr, aki a mentőkért, telefo­nált. A férfi a mentőautóban másához tért és elm^'flotta. hogv Leitner Ignác 75 éevs kunmaisai níacj árus. A szerencsétlen emVr örigvilkos6ásri szándékból sósavat jvott, de hógv miért akart méghálni, arra vonatkozó­lag nem tudott felvilágosítást, adni. mert ismét elvesztette eszméletét. Állapota életveszélyes x Budapestre érve a Park szállodában a keleti­pályaudvar mellett megtalái'Ja kényelmét, legjobb ellátását olcsó árakért E kap előfizetőinek 20 szá­zalék engedményt nyújtunk — Crtesités. Az utóbbi időiben nevemben több­rendbeli visszaélés történt. Ezek elkerülése végett kijelentem, hogy senkinek', — igy hozzátartozóim­nak hitelben történő esetleges vásárlásaiért sem miféle felelősséget nem vállalok. Mílotta János. x Sfesta Szanatórium, Budapest, J., Bálit Győrgy.ucca 5., a főváros egyik legideálisabb;'M fekvő éc orvo«ilag legtökéletesebben felszereli gyógyintézete Bel- ¿a ideggyógyászat, sebészet, szülészet, nőirvógyászát, urulogia, »tb. Röntgen Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektro­cardlograph (szivvizsgáló) Krogb-féle alapanyag­cserevizsgáló készülék. Enterooleaner (bélfür­dő) Modehj vlzgyógylntézetl Orvosilag vezetett villanyüzemö konyhai Elsőrendű ellátás! 9700 négyszögöles park! Olcsó árak! MHai citromos H3szitmanyeH, arc izekrémek, olajok, oqdere'x Szeplő elleni ?ényvédő szerek. Reiter Oszkárné Hozmstmai miezeie Sresred. Dugonics-tér 11.. I. em. Te­lefon 26—02. Arcápolás. Szénsésrbi bák. szemölcsök, szőrszálak végle­ges eltávolítása. Fénykezelés. "a'iitvánvrik kikénzése. Olcsó bénstrcr.dszcr

Next

/
Oldalképek
Tartalom