Délmagyarország, 1936. augusztus (12. évfolyam, 182-205. szám)

1936-08-18 / 195. szám

1936 augusztus 18. OCT MAGYARORSZÁG O Kerékpárt, alkatrészeket, gumit Déry gépáruház Yavllómühely. legolcsóbban részletre is Naq Játékos-gondok a Szeged FC-nél Jelentette a Délmagyarország, hogy a Szeged r G vezetosege ugy szerette volna megoldani a klub anyagi válságát, hogy egy-két futballis­tájától megválik. Ezzel kapcsolatban azután olyan hírek terjedtek el Szegeden, amelyek feltűnést keltettek. Azt beszéltek, hogy a Sze­ded FC anyagi ellenszolgáltatásért eladja — Szekerest, a SzTK centerhalfját. Pálinkást és vastagot. Pálinkás Budapesten is járt, Vastag még ma sincsen Szegeden. Ezekkel a hirekkel kapcsolatban kérdést intéztünk Markovics Szilárdhoz, a Szeged FC direktóriumának ve­zetőjéhez, aki a következőket mondotta: — A hireknek van alapjuk, egyelőre azon­ban nincsen konkrétum egyik futballista ügyé­ben sem, sőt Szekeres ügyét le kellett venni a napirendről. Valaki felkérte a Szeged FC-t, hogy állapodjon meg Szekeressel, akit Fran­ciaországba szerettek volna vinni. A tárgya­'ások nem vezettek eredményre, jóllehet a já­tékosnak nagy kedve lett volna külföldön sze­repelni. Amikor a franciaországi dolog semmis lett, szerettük volna mi megszerezni, de ebből sem lett semmi­— Vastag — folytatta Markovics — nem tartózkodik Szegeden, ügyében még folynak a tárgyalások, amelyeknek kimenetele teljesen bizonytalan. Pálinkás ügyében ugyanez a helyzet; még neta tudtunk megállapoáni a Fe­rencvárossal. — Egyesek különböző tippeket adnak a ve­zetőségnek — mondotta végül Markovics Szi­lárd — a futballistaszerzés ügyében. Ezekre a tippekre csak annyit mondhatok, hogy a ve­zetőség felvette a tárgyalásokat az Újpesttel Tamássy, Barna és Avar szerződtetése érdeké­ben. Tamássyért és Barnáért fejenként 1200 pengőt kér az Újpest, Avar ára pedig 3—4 ezer pengő. Az Újpest azért tette szabaddá Avart, hogy az Franciaországgal felvehesse a szer­ződtetési tárgyalásokat. Berecz szerződteté­sét bizonyos okok miatt nem lehet nvélbeütni. A vezetőségnek nem áll megfelelő pénzösszeg a rendelkezésére és így nemiaen tud olyan já­tékosokat leszerződtetni, akikért pénzt kérnek. Az ördög-ügyben sincsen különösebb u'^ág; a KEAC még mindig nem adta ki a futballis­tát, illetve kiadná, ba bizonyos pénzösszeget adunk érte. Start a • KARDOS-FESTÉK, LAKK S OLAJ A LEGMEGBÍZHATÓBB! Uj dél! rekord a SzAK vasárnapi országos atlétikai versenyén A SzAK vasárnai a Szegedi vegyes—Bala­ton-válogatott mérkőzés előtt kitűnően sike­rűit országos atlétikai versenyt rendezett, ame­lyen közepes eredmények születtek, de két i ekordjavitás is történt: Kovács megjavította a 3000 méteres sikfutás déli, Nyalka a 800 mé­teres síkfutás északi rekordját. Kellemes meg­lepetést keltett a sok atléta indulása és a pre­nz rendezés, amely Váradi Imre és Vas Tál érdeme. A versenyen szenior és ifjúsági <zámok szerepéitek. Eredmények: Szenior számok: Súlylökés: 1 Németh (UTE) 13.74 m.. 2 KÖrös­• völgyi (Sz. Máv.) 11.72, 3. Szőke (SzTK) 11.55 m. Magasugrás: 1. Sólyom (KEAC) 182 cm., 2. Ró­vó (UTE) 176 cm, 3. Angelmayer II. (SzTK) 172 cm 400 m. gátfutás: 1. Kertész (FTC) 50.3 mp., 2. Molnár (Törekvés) 59.4. 3. Angelmayer II. (SzTK) 674, 300 m sikfntás: 1. Polán (Vasutas) 23.2 mp, 3. Karlovics (FTC) 23.4. 3. Wein (Törekvés) 23.8. '¡000 m sikfutás: 1 Hernádi (Törekvés) 9.04 mp, 1 Főző ('Törekvés') 9:18, 3. Kovács (SzAK) 9:25.6 inp. Kovács eredménye uj déli kerületi rekord. m sikfutás: l Nyalka (Diósgyőr) 2:02 mp, i. Gomola (Törekvés) 2:04.6, 3. Turai (Vasutas) 2:05 p, Nyalka ideje északi kerületi rekord. Tá­volugrás: 1. Karlovics (FTC) 620 cm, 2. Sőlyom (KEAC) 610 cm, 3 Csikós (KEAC) 602 cm Disz­koszvetés : 1. Németh (UTE) 38.21 m, 2. 'Szőke tSzTK) 3624, 3. Csipak (SzAK) 36.20, II ) m gát­futás: 1. Kertész (FTC) 18 mp. 2. Kőrósvölgyi (Sz Máv.) 18.1, 3. Farkas (SzAK) 18.2 mp.Svédstafé­t*: 1. FTC (Szokolai, Pataki, Kertész, Karlovics) 2:07.8 p, 2. Törekvés (Molnár, Horváth, Gomola, Weinberg) 2:08.8 mp, 3 Vasutas (Monostori, Po Ián, Reiter. Furós) 2 09 4 p Ifjúság! verseny: 100 m siktotíe: 1. Sfador (UTE) 11.8 wp, 2 Sza­hdós (SzAK) 119, 3 Földi (Törekvés) 12 mp. Magasugrás: 1. Koczka (Vasutas) 130 cm Suly­lőkér: 1. Bitcsi (Vasutas) 1341 m, 2 Farkas SzAK) 11.95. 3 Sialádós (SzAK) 10.75. 300 m síkfutás: 1. Földi (Törekvés) 39.4 mp, 2 Szaladó? SzAK) 40 mp. Diszkoszvetés, l Biacsi (Vasutas) 39.16 m, 2. Farkas SzAK": 35.52, 3. Szaladós (SzAK) Néhány nappal a bajnoki start előtt me*. nincsen együtt a Szeged FC csapata, azt azon ban meg kell állapítani, hogy jól jött a Bala tón-válogatott elleni szombati mérkőzés, ameh sok mindenre világosságot derített. A Szeged FC legyőzte a balatoni csapatot, ez a győzelem 6 " ' ' fútba'" rkő sen és két — próbajátékost. Lehet, bogy a kél azonban — szomorú volt; vérszegény Futballt, stilustalanságot láttunk a szombati mérkőzé­JL ~ l.Il •MiAk^ínlAlrncI T <\V«rtl liAfti» 1 L (1 I próbaösszekötőnek tudható be, liogv nem ment ugy a játék, mint ahogy kellett volna de a szombati csapatban még igen sok hiba volt; a védelem ,,gólképesnek" bizonyult, eb­ben Tóth kapus járt elől. A halfsor csak a második félidőben mutatott valamit. A csa­társornak, legalább is a szombati támadósor­nak nem volt átütőereje a hat gól ellenére sem. 22.90. Hármasugrás: 1. Szaladós (SzAK) 12.25, 2. Kertész (Vasutas) 12.10. 3. Szűcs (SzTK) 11.25 méter. A szegedi murtkástorná&zok sikere Miskol­con. Szombaton és vasárnap ünnepelte meg' a Miskolci Munkás Testedző Egyesülét fennál­lásának 25 éves fordulóját Ebből az alkalom­ból nagyszabású torna és sportünnepséget ren­dezett a miskolci egyesület. Az ünnepségen résztvettek az összes magyar munkássportolók, főleg a tornászók szép számmal. Szegedet a tor­nászok képviselték és nagy sikert arattak ki­tűnően betanult szabadgyakorlataikkal, a sze­reken is szépen dolgozták. A legnagyobb si­kert a partertornászok aratták A mi&kolci kö­zönség melegen ünnepelte a szegedi tornászo­kat, akik nagy anyagi áldozatok árán, saját költségükön vettek részt társegyesületnk jubi­láris ünnepségén. A gólokat Gvurcsó (3), próbaiátékos (2). Ko­rányi. illetve Pausz (2), Kiss, Steiner lőtték. Á Balaton-válogatott ellen vasárnap egv szegedi vegvescsapatot állítottak ki. A szege­di amatőrök jó futball játékot mutattak be és gólzáport zúdítottak az elsőnapi meccstől két­ségtelenül fáradt dunántúliakra. A gólokat Korom C2), ördöeh (2), Albert, Tóth. Kovács II. és Sulyok lőtték. Erdős remek rekordia a 100 méteres mellúszásban Jól sikerült meghívásos úszóversenyt ren­dezett a SzUE vasárnap az ujszegedi verseny­uszodában. A verseny meglepetése, hogy Er­dős, aki nemrégen javított kerületi rekordot, ismét bebizonyította, hogy az ország második legjobb melluszója; uj rekordja a 100 méteren 1 perc 14 másodpere, amelynél már csak a magyar rekord jobb az országban. Az ered­mény alapján Erdős Csík után az ország leg­jobb melluszója. Csík tartja a melluszórekor­dot Báthy ideje a 100 méteres gyorsúszás ban is figyelemreméltó. A vasárnapi versényen résztvett a szegedie­ken kivül a hódmezővásárhelyi és a kecske­méti gárda A versenyen a szegediek a kővetkező ered­ményeket érték el: 50' m gyerrnék gyors: 1 Gyólai (SzUE) 32» mp. 2. Oláh .SzUE) 34 mp. 100 m fiu mell: 1. Kiss (SzVSE) 1:25.1, 3. Gluk (SzUE) 1:32 p. 1Ö0 m. fiu gyors: 1. Kertész (SzUE) 1:06.8, 2. Tóth (KAC) 1:15 3. Sauer (SzUE) 1:17 p. 100 m. ifi, mell: L Erdős (SzUE) 1:14 (kerületi rekord), 2 Kovács (SzMTE) 1:34, 100 m fiu hát: 1 Balu­gyánszky (SzUE) 1:22.2, 3. Szenti (SzVSE) 133 p 100 m szenior gyors: 1. Báthy (SzUE) 1.02.4 p, 2. Pleplár (SzVSE) 1:05.4, 3. Lacza (SzVSE) 108 8. 50 m gyermek hát: 1. Gyólai (SzUE) 38.6 mp, 3 Asztalos (SzUE) 43.4. 200 m ifj, gyors: 1. Erdős (SzUE) 2:31 p, 2. Kertész (SzUE) 2:345,3. B* lugyánszky (SzUE) 2:46 p. 200 m szenior melli 1. Pleplár (SzVSE) 3:18, 2. Bajszár (SzUE) 3:2fi 8x50 m gyermek vegyes: 2. SzUE A. 2:1. 3xt<X> f Vigyázat! ff Vigyázat! 1 • Szezonvégi kiárusitási árak!j TrAn.V.1 _ OO P-tAI ff I 1 i ff ff ff Tropical öltönyök 22 P-t«l Vászon öltönyök ........ 10 » Divat öltönyök 18 » Kasha nadrágok ........ 7 » Vászon nadrágok 4 * Női crep de chin esőkabátok . . . 20 • Tropical öltönyök mérték uián . . . 32 • Részletfizetésre Is készpénzáron. Blau Ignác 50 év óía fennálló női, férfi és gyermekruha áruházában. Kelemen is. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom