Délmagyarország, 1936. július (12. évfolyam, 155-181. szám)

1936-07-26 / 177. szám

DFIMAGyARORSZXG T936 fulius 2(5: la 2 éves lelfesen száraz Körisha$áb«j|>in7p#| WiíiplmtéTet rí uszályairól, flearendelhefő a Danh­ps hOrlsdorong lüz.fa Kapható g llWllfLIl IlillJllllLJXI I l.öasi Szectienu! tér 3. szám alatt — SZEGEDI PIACI ARAK. A szombati heti­piac nagyforgalmu volt. Az állatvásárra felhaj­tottak 42 drb borjut, 5 juhot, 18 hízott és 470 da­rab sovány sertést. Az árak a következőképen alakultak: Borjú kilója 60—75, juih 4«—52, hizott sertés 73—83 fillér, éves sovány sertés darabja 50—70, féléves 20—25, választási malac párja 14 —22 pengő. Hus: Marhahús 1. r. kilója 110—IfiO, II. r. 120-110, III. r. 100-140. borjú comb IfiO ­220, eleje 120—200. pörköltnek 10o—14o, sertés­karaj IfiO—200. háj IfiO—170. zsir 160-18n P. Ba­romfi: Csirke párja 1HV-380. kilója 145—125, tyúk parja 320—480. kilója 105—115, sovány kacsa pár­ja 200-100, hizott kilója 110-120. sovány lud pár­ja fiO—105, hizott kilója 100—120, tojás kilója 110 —135 fillér. Gyümölcs: Alma nemes fajta kilója 14—45, közönséges 6—14. őszibarack 20—80. kaj­szin 10—55, körte 10—50 szilva 6—15, narancs 100—140, szőlő 25—48. citrom darabja 10—16. sár­ga dinnye kilója 6—16 fillér, görögdinnye 4—7 fil­lér. Zölddé*: Zöld borsó hüvelyes kilója 40—50, fejtett literje 70—100, zöldbab hüvelyes kilója 20— 35, burgonya 3—8, vöröshagyma 6—10. fokhagy­ma 14—20, petrezselyem csomója 2—8. sárgarépa 2—3, zeller darabja 2—6, káposzta kilója 3—5, kelkáposzta 8—14, karfiol darabja 4—20. karaláb kilója 3—5, tök főzni 2—4. paradicsom 6—16. ugor­ka 4 10, zöldpaprika apró hegyes 10 darab 2—4, tölteni 8—20, torma kilója 50-80. spenót 10—16, sóska 20—30, füzéres paprika 10—32. őrölt papri­ka kilója 70--250 fillér. Gabona: Buza mázsája 13.80 -11.60. rozs 10-1220. árpa 10.00-10 S0, ten­geri 13.oo—13.2o pengő. zab 12.60—13.00 Takar­mány: Béti széna mázsája 3.50—4 50. lucerna 5.00 5 50. nlnmsznlma 80—1 20 pengő. — Szegedi zeneszerző sikere. Szén sikerrel in­dult a zenei pálván egv fiatal szegedi szerző: Ko­vács Tibor. A fiatal muzsikus több szerzeményét legutóbb Szegeden is bemutatták és olvan sikerl arattak, hogy azokat rádióműsorába iktatta Len Becker jazz-zenekara is. A táncszámok szövegét fii nős fstvAn irta mtod»a anyagból tSkCoto* ki­vitelben, ltgolowfeb Irban. — "Tervek H kölMgvcM* dijme«­n. tlíinyö. llBM««t telMMak FlSCffERkőlara96 ^ •ngamKMvária ucca 5 Megyarorertg loyi igyabb kőtpwl Q«em. Mindazon rokonoknak, jőbaráii n J.N éh ismerőeöknek, alkik felejthetetlen jó nőm, ampánk és nagyanvánJk Eucfai Sándorné temetésen részvétükkel és tuáb'arJomá­nyukkal Fájdalmunkat enyhítették, ez­utoii mondunk hálás köszönolet. Ua.^.ÚOLI'I CSALÁD. Gyászjeiemes. Öav. Kovát« Jnzsefné szül. Fazekas (tóz»a szomorú szívvel tudatja ugy ma­ga, mint a család és rokonság nevében, hogy férje, Kovács József ny. Máv.-föintéző Ö(1 éves korában rövid, kinos szenvedés után f. hó 24-én elhunyt. Temetése 26-án, vasiárnap d n. három­negyed 5 órakor lesz a belvárosi teme­tő kupolacsarnokából a ref. temetőben levő osaládi sírhelyre. Szeged, 1936. juiius 25. Nyugodjék békében! Külön villamo: indul a Dugonics-térről egynegyed 5 órakor. MAKÓI HÍREK Zsákhiány miatt :!<*> vagon hagyma maradt Makón az elmúlt héten. Soha zöldhagymaüzlet olyan szerencsés körülmények között nem indult, mint eaévben. Zavaró jelenség csupán a rakodás körül merült fel és pedig a zsákhiány miatt. Kez­detben csak zavaró jelenség volt valóban, amely miatt egy-egy szállítmányt órákkal, vagy félna­pokkal, esetleg napokkal 'is később lehetett csak megindítani. Az elmúlt héten azonban mér a for­galom kialakulásába és mennyiségébe is erősen belejátszott ez a hiány s a kereskedők állítása szerint a hét elején legalább 300 vagonnal többet el tudtak volna helyezni, ha lett volna elég zsák. A hét végén persze másként alakult a helyzet, mert az áremelkedéssel együtt megszűnt a kíná­lat is, ugy, hogy a most felkínált áru csomago­lására már elegendő a forgalomban levő zsákkész­let. Egyébként a zsákhiány okául a három ma­gyarországi len- és kendérgvárban kitört sztráj­kot emlegetik a zsákkartel emberei. A hagymaüz­let heti beszámolójához tartozik annak a megem­lítése is, hogv a Hollandiából érkezett hirek sze­rint az első holland hagymákat most pakolják a Hollandiába induló bárkákba s igy a most követ­kező hét végén most már látni fogjuk, hogy a holland konkurrencia milyen hatással lesz a ma­kói árakra. Szemüveget szakszerűen készít Klein látsze­rész. Makó ódon bérháza. Szombaton délelőtt a vá­rosházával szemben álló volt rendőrségi épületet, Makó rozoga bérházát hivatalos bizottság szem­lélte meg. Úgy látszik, a város ural a Budapesten történt katasztrófa következtében időszerűnek ta­lálták, hogy az államépitészeti hivatal által már 1026-ban veszélyesnek minősített s akkor e cí­men ki is ürített, de azóta vigan újból haszná­latba vett épület állapotát tüzetesebben megvizs­gálják. A Béosy Bertalan h. főiegvző vezetésével eljárt bizottság szakértője Szabó Imre városi fő­mérnök értesülésünk szerint terjedelmes írásbeli szakvéleményt terjesztett elő s ennek a vélemény­nek a nyomán a város a legsürgősebben kérte, az államépitészeti hivatal felülvizsgálatát és szak­véleményét. amelv döntő jelentőségű lesz az ócs­ka épület sorsára. Az SzCsV utazási kedvezményei a szegedi sza­badtéri játékokra A szegedi szabadtéri játékokra a már életbelépett és az ország minden vasútál­lomásáról engedélyezett féláru utazási kedvez­ménv mellett Csanádmegyéből és Makóról a Sze­ged-Csanádi Vasút további kedvezményeket biz­tosított a szabadtéri játékokra jegyet váltó kö­zönségnek. Augusztus 2-án Az ember tragédiája előadására, 9-én a Bizánc előadására. 15-én a Já­i nos vitéz előadására kulturvonatot indítanak, •«mennyiben 300 utas jelentkezik Ebben az eset­heti a kulturvonattal 66 százalékos vitrldijkedvez­•iiénnvel utazhatnak a résztvevők. A kulturvona-« okra a Délmagyarország makói fiókkiadóhivala­i iában Városi hírpalota (Telefon 270.1 kell je­"nl.kczni. A tervbevett három kulturvonat mel­I I:'tt. amennyiben legalább 30 utas előzetesen je­lentkezik, bármely napon az előadások után Ma­kóig kiilön motorvonat indul Szegedről. Ezen a külön visszatérő motoron a rendes, kedvezmé­írves, vagy teljes áru jegyek, retúrjegye* is érvé­nyesek s ezekre szóló jelentkezéseket is a Délma­gyarország fiókkiadóhivatala, ahol az összes elő­adásokra a szabadtéri előadás jegyei is megvált­hatók, naponta autóbuszjáratokat is indit Makó­ról Szegedre és vissza. A hagymaszövetkezet megkapta helvét a hagy­maházban. A makói kishagymások pénzéből fel­énitett hagymaház helyiségeinek elfoglalása körül l'imadt ismeretes bonyodalmak ugyan még nem értek véget s annak a küldöttségnek, amely a hagymaházat a makói hagymakertészek részére kívánja biztositaní, sem sikerült még a miniszter elé jutni, mégis megkezdődött a behurcolkodás a hnrymahá'zba. A hagymaszövetíkezet vezetőségé­nek kérésére dr Bécsy Bertalan h. főjegyző pn gerlélvt adott a szövetkezetnek a földszinti 2. és 3 számú helyiségek elfoglalására. A hagvmakerté­szek egyesülete is kérte a részükre intő helyisé­gek átadását, azonban ennek a kérelemnek a tár­gyában a h. polTármester még nem döntött. Egy 7 V* oktávos, hárfapedál. Chopin modcl. agaraff rögzítés, teljes vaspáncél, kereszthuros rn vid. billentyű karok, éger fa (nem fenvő) maha góni színű ..Lauberger és Gloss" kitűnő állapot­ban levő zongora eladó. Cim Takarékossági Hi teliroda" Makó. Akiknek sürgős és akiknek neiu sürgős a va­sárnapi piackérdcs rendezése. Makó közönségének ugy látszik sürgős, mert a két héttel ezelőtt tartott rendkívüli közgyűlésen, amelyet kimondottan e kérdés megoldása érdekében hívtak össze, az ösz­szes városi képviselők a kérdés azonnali megol­dása mellett foglaltak állást s a képviselőtestület utasította a polgármestert, hogy az e célra szer­vezett küldöttséggel együtt nyomban járjon el a minisztériumban oly módon, hogy a vasárnapi piac végleges beszüntetéséig a régi piactartási idő maradjon érvényben, vagyis hajnaltól 10 óráig lehessen adni és venni. A képviselőtestület e hatá­rozatának a meghozatalánál különös tekintettel volt a gyümölcsszezonra és pedig különösen arra a körülményre, hogy a romlandó gyümölcsök, ha a kurta piac miatt nem találnak vevőre, a termelő nyakán romlanak el s igy a kurtított piacból ko­moly kár éri ezt a réteget. Ezt az indokolást egy­hangúlag elfogadta a képviselőtestület s elfogad­ták még azok is, akik ellene vannak a vasárnapi piacnak. Ennek ellenére a bizottságot még min­dig nem vezették Pestre. S bár az alföldi városok egy részében már hasonló okok miatt visszaállí­tották a vasárnapi piacok régi rendjét, Makó veze­tősége még mindig hallgat s talán a nagy káni­kula miatt halogatja az utazást, vagy talán más okokból, talán azért, mert a város képviselője e pillanatban nincs abban a helyzetben, hogy a kül­döttséget a miniszter elé vezesse? Ám ezért kár huzni-halasztani az ügy elintézését, annál inkább, mert más városoknak adott engedmény után a makóiak kérelmét sem tagadná meg a miniszter. Rekordforgalom a makói strandon. Az elmnlt hét rekordforgalmat eredményezett a makói strandfürdőn. A kánikula elől ezrével menekültek az emberek az enyhülést és felüdülést jelentő viz­ba. A bérleteseket is beleszámítva, több mint öt­ezer jegyet érvényesítettek a bét folyamán és több ízben előfordult, hogy a kabinhiány komoly za­varokat okozott a strand forgalmában. Színház Makón. A Makón dolgozó Radó-társu­lat jövő heti műsora igy alakul: vasárnap három órakor: Kontusovka, 6 órakor Mese a Grand Ho­telben, este Megszökött a leányom, hétfőn szin­tén, kedden Zilahy Lajos vígjátéka: Úrilány, szer­dán: Debreceni 2-es huszárok, csütörtökön: ifj. Horváth Pál. Ingatlanforgalom Makón. Kurusa József és ne­je megvették Farkas Mihály és társai 306 négy­szögöl tömpösi földjét 300 pengőért. Boros Imre és neje Kádár János Berzsenyi-ncca 27. számú há­zát 600 pengőért, özv. Sipos Józsefné Sípos János és társai Wekerle-ucca 2. számú házának három­tized részét 300 pengőért, Árva Frigyes és neje Fodor József egy kat. hold 64 négyszögöl haptatói földjét ezer pengőért, Biró György és neje Gera József egy hold 580 négyszögöl sóstói ugarját 1800 pengőért, kk. Lantos János és András özv. Lan­tos Jánosné Gizella-ucca 10. számú házának fele részét 398 pengőért, özv. Asztalos Antalné Szilá­gyi Viktória 134 négyszögöl lesi földjét 200 pen­gőért és végül Kenéz József megvette Kardos Sán­dorné 718 négyszögöl kákási járandőját 800 pen­gőért. Építkezik Makó. Makó város által elhatározott épitési munkák juiius folyamán az egész vonalon megindultak. Épül az igásintmenti vízmedence s ha már a cséplésre nem is veszik hasznát a giaz­dák, legalább készen lesz Jövőre. A szegényház kibővítésének munkálatai is folyamatban vannak és elbírálták már a honvédi népház építésére be­érkezett ajánlatokat is, ugy. hogy a napokban az erre vonatkozó épitési szerződést is aláírják. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Szentpéteri János Nagy Gy. Juliannával. Elhaltak özv. Zrmának Józsefné Németh Julianna 68 éves korában Gróf Pálffy-uoca 17. sz. a. lakos és Kocz­ka Lajos Imre fi hónapos, földeáki lakos, elhalt a kórházban. i GY^HMEKKOCSI, VA5ÍJ1JT0R íeeíta iwz Kaiiav ^ss&^sr^r^ mm citromos hészSMisit, arc \zek, krémek, olajok. r>m1p"c' Szeplő elleni fényvédő szerek Heiter Qszkárné Rozmetmai intezete r S^uad, Dugonics-tér 11.. I. erai. Te­lefon 26—02. Arcápolás. Szénséehi­bák, szemölcsök, szőrszálak véjrle­ces eltávolítása. Fénykezelés. ranifvá -Ttk kiképzése. Olcsó bériet<-c"r},;:>,er

Next

/
Oldalképek
Tartalom