Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-18 / 145. szám

A DCLMAGyARORSZAO 1956 jjunius 18. Jégszekrények peke!e n3núopní, k^U..« rémlotré is letnlMdbhan Dani testvérének egy fillért sem ad, de viszont gyerekeiről gondoskodni fog. Évek multán előtte is panaszkodott házasságára és a válást is emiitette. Egyesit Lajos tanárjelölt Holtzer Gyula há­zában Tiérelt üzlethelyiséget ós igy ismerkedett meg a háztulajdonossal. Egyizben Holtzer Gyula valami irást mutatott neki és azt mon­dotta, hogv ezzel gondoskodott fivére gyer­mekeiről, mert 5 nem olyan rossz, mint egye­sek képzelik. Dr. Feuer Egon kihallgatása következett volna. A tanú kijelentette, hogy egyizben dr. Holtzer Gyulát megvizsgálta ugyan, de éazleleteiről nem tehet vallomást, mert az or­vosi titoktartás köti. Dr. Holtzer Gyula betegsége Katzmayer Adolf fehérnemükészitő elmon­dotta, hogy az fi üzletében lett rosszul Holtzer Gyula, majd később mégegyszer rosszul lett és összeesett. Dr. Fekete László elmondotta, hogy őt egy­izben az elhunyt házvezetőnője kérte meg ar­ra, hogy gazdájával, akivel összeveszett, bé­kítse ki. Ezalkalommal beszélgetett dr. Holt­zerrel, de nem tapasztalt nála semmi különö­set, legfeljebb azt, hogy befolyásolható em­ber benyomását keltette. Egy alkalommal Holtzer Gyula 6zóbahozta előtte készülő há­zasságát é6 azt mondotta, hogy bizonyára szil­lei is örülnének a dolognak, ha élnének* mert nagyon szerették leendő feleségét. Borbély József böröndös arról tett vallo­mást, hogy feledékeny embernek ismerte az elhunytat. Felesége az általa elintézett ügye­ket keresztülhúzta, legalább is az ő esetéhen, egyizben azt mondotta, hogy „az én uram «ok mindent csinál, amiből kétőbb kára szárma­zik". Dr. Fekete Béla azt vallotta, hogy neki egyizben valaki azt mondotta, hogy Holtzer Gyula már nem teljesen tudja megérteni a dol­gokat. Neki is alkalma volt egy tárgyaláson végighallgatni Holtzer vallomását és ugy lát­ta, hogy ninrsen már birtokában szellemi ké­pességeinek. Torlap Arthur mérnők elmondotta, hogy rendkívül takarékos embernek ismerte az el­hunytat. Holtzer Gyula édesapja maga is ta­karékos ember volt, mégis egyizben azt mon­dotta fiának, hogyha nem főzet jobban, akkor megnősül. Horváth Mihály szabómester gyerekkora óta ismerte az elhunytat, aki nagyon takaré­kos ember volt, az öltözködésre nem adott sokat. Körülbelül harminc évvel ezelőtt csi­nált neki egy kabátot, abba járt a szőlőbe és nbban sétált. Többizben is emiitette előtte, hogy mindene unokaöceséé lesz. Házasságára sobnsem panaszkodott. Klein Emil részletfigynök Holtzer Dániel üzletélen volt alkalmazva. Tudja, hogy HoU­zer Dánielnek vitája volt az apjával és hogy aztán egyesség jött létre, de hogy ez miben állt, arról nem tud. Az elhunyt emiitette né­ki, hogy ő úgysem fog megnősülni és ha nem marad utána család, akkor Dániel gyermekeié lesz a vagyona. Halász Gyula budapesti magántisztviselő, a Holtzer-család távoli rokona. Magától Holtzer Kálmántól hallotta annakidején, hogy Gyula az ö segítségével vette meg Dániel házát, és azért segített, hogy a házat az unokák részére biztosítsa. Borbola István váro<si tisztviselő elmondot­ta, hogv az elhunyt szőlőjét kezelte. Korrekt ember volt, de különc. Sok logikátián dolgot csinált. Feleségét rajongásig szerette. Egyiz­bép említette, hógy unókaöcceéiről gondol­kodni fog végrendeletében, amint az H-íltzér Gyulához illik. A birÓ6ág a tanuk kihallgatását csütörtö­Hétfőn megkezdik az OTI-székház építését (A Délmagyarország munkatársától.) Teg­nap reggel munkások jelentek meg az Orszá­f os Társadalombiztosító Intézet Tisza Lajos­öruti telkén és hozzákezdtek a kerités elbon­tásához. Az OTI szegedi pénztára pár héttel ezelőtt árlejtést hirdetett a kerítésre, számos ajánlat közül a Móravárosi Torna Egylet aján­latát fogadták el. Ez a sportegyesület 160 pengőt kinált a kerítésért és tegnap már le is bontották azt. Ugyancsak munkások kezdtek dolgozni a telken is. Egyelőre planirozási munkák folynak, de hétfőn végre hozzáfognak az építkezéshez. Az építésre tudvalevőleg az Erdélyi András és Fia cég kapott megbí­zást 367.389 pengős vállalati összeggel. Erdé­lyiék a héten aláírták a szerződést és igy nincs akadálya annak, hogy a munkát megkezdjék. Az alapozási munkához fognak hozzá hét­főn és ezután gyors tempóban folytatják az építkezést. A munkálatok nagyrészét már vállalatba adta az OTI, de néhány részmunka odaítéléséről még nem tőrtént döntés. Értesü­lésünk szerint a jövő hét folyamán már az összes munkálatokat vállalatba adják. A székházépítést az eddigi tervek szerint olyan tempóban folytatják, hogy legkésőbb novemberre elkészüljön az uj épület. Az OTI szegedi pénztárának vezetősége azt tervezi, hogv még ebben az évben átköltözhetik az uj székházba és közvetlen ezután kiírják a ver­senytárgyalást a régi székház épületének re­noválására. Ezt a munkát 50.000 pengős költ­ség keretén belül hajt'ák végre és azokat a helviségeket, amelveket most az OTI hivata­lai foglalnak le, kivétel nélkül lakások céljai­ra alakítják át. Két és háromszobás lakások lesznek az OTI régi székházában. TERMFLESI REKORDOK AZ ELSŐ SZEGEDI CSERESZNYE-KIÁLLÍTÁSON (A Dél magyar ország munkatársától.) Szerdán délben megnyílt Szegeden az uj iparcsarnok föld­szinti termében az első cseresznye-kiállítás. ízlé­ses csomagolásban szervírozták a szinpompásabb. nál pompásabb cseresznyefa jtákat, szinte büszke rá a szemlélődő, hogy szegedi földeken milyen gyönyörű cseresznye terem. Mintegy ötven gyümölcstermelő állította ki cseresznyespecialitásait. Amint az ér­deklődő belép a kiállítási helyiségbe, feltűnik a terem közepén — egyetlen cseresznyeszem. Ez a legnagyobb cseresznye, amely a? idén Szeged határában termett, ponto­san 18 gram a súlya ennek a cseresznyeszemnek, száz szem 1 kiló 60 dekát nyom belőle. A rekord­cseresznye Doránszky Károly gazdaságában termett. Feltűnést keltettek H e r c z e g István Uj-somo­gyitelepi gyümölcsösének termeivényei is. Az ő cseresznyéjéből 94 szem nyom egy kilét, ez is re­kordnak számit. Nagy tetszést arattak Wagner Adolf szaty­mazi gyümölcsei is, különösen Mayflover ősziba­rackja és cseresznyéje. Sokan megcsodálták Tö­rök József ny. pénzügyi tanácsos baktói gyümöl­csösében termett germersdorfi cseresznyét, mely egyik legszebb része a bemutatónak. Dr Buócz Béláné, dr. Temesváry Géza, Prág Frigyes, P a p p Antal. B a j s z á r Mihály cseresznyéi és őszibarackjai szintén nagy sikert arattak. A cseresznyebemuíatót élénkszinü grafikonok és rajzok tarkítják. A grafikonokból kitűnik, hogy az idén május 27-től junius 17-ig 2700 méter­mázsa cseresznyét hoztak fel a szegedi piacra. Ebből a mennyiségből Kecskemétre és Nagykőrös, re 903 mázsát szállítottak, amely onnan mint kecs. keméti cseresznve ment tovább — külföldre. Külföldre kftzvetlen «20 mázsát expor­táltak Szegedről, egyéb szállitis 450 mázsát tett ki. A kiállítás szerdai megnvitóján megjelent vi­téz dr l m e c s Gvörtfy főispán, dr. P á 1 f y József polgármester, dr. Buócz Béla rendőrfőkapitány­helyettes és még sokan mások. A megjelenteket dr. Kogutowitz Károly egyetemi tanár köszön­tötte. Pálfy polgármester válaszában kifejezte, hogy büszke az első szegedi cseresznyebemutatóra, mert ez azt bizonyítja, hógy a szegedi gyümölcs­termelők Minőségi termelésben felveszik a ver­«envt akárkivel. \ WÍ1A flzóttság döntését S'fin s-«y .Tó»éf bor.í<j.iti főt«1üfrveVe. hirdette, ki. Eziiht érmet nyertek: Wagner Adolf. Doránszkv Károly, Papp Antal. Zsig András, Herczeg Ist­ván. Bronz érmet nyertek: Bajszár Mihály, Biró Fe­renc, Bencsik Mihály, Prág Frigyes. Lengyel Bé­la, Mészáros Jánosné, Domonkos József, Máthé Mihály, Szegfű János, Mészáros Ferenc. A szép kivitelű érmek modelljét T á p a y Antal, a kitűnő szegedi szobrászművész készítette. — óriási perspektíva előtt áll a szegedi cse­resznyetermés — mondotta Kogutowitz Karoly. Az idén közel 3000 métermázsa volt a felhozatal, re­méljük. jövőre már 4000 métermásza lesz. Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is kielégítő. A sze­gedi gazdák kitettek magukért, a minőségterme­lésben óriási lépéssel haladtak előre, most már közős erővel az evport megszervezésére kell töre­kedni. Hésiy letartóztatás Budapesten a kommunista szervezkedés ügyében (A Délmagyar ország munkatársától.) A kommunista szervezkedés ügyében Budapesten is folyt nyomozás, hogy a szegedi szervezke­dők fővárosi kapcsolatait kiderítse. A rendőr« ség többeket őrizetbevett. Ezeket szerdán Sze­gedre szállították, hogy az eljárást itt foly­tassák le ellenük. A rendőrség az elfogottat ról a következő jelentést adta ki: Elfogták Tajthy Ferenc budapesti, Népszin­ház-ucca 28. szám alatt lakó cipészeegédet, aki közvetlen kapcsolatot tartott fenn Hajdók Bélával. Neki küldötte Hajdók a jelentéseket. Elfogták Szabó István budapesti festőmun­kást, aki Tajthy utasitására a sajtóterméke­ket átadta Kohn Miksa budapesti kereskedő­segédnek, az viszont azokat Szegedre hozta. Résztvett a mozgalomban Apró Antal pékse­géd is. aki szintén lejárt Szegedre és itt a saj­tótermékeket hordta széjjel. A Pesten őrizet­bevett szervezkedőket is átadták a ezegedi ügyészeégnek. gyógyfürdő a szó legszigorúbb értelmében és gyönyörű hegyi fekvésené] fogva egyben * leg­kellemesebb nyaraló helyis prospektus és felvi­lágosítások a Fürdőigazgatóság utján. 196c

Next

/
Oldalképek
Tartalom