Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-10 / 139. szám

D£LMAGyARORSZA(> 1930 tunlui 45 * SZENZÁCIÓ! Ne vegyen többé használt kerékpárt, mert folyton költhet rá, amikor teljesen ujat kap majdnem ab­Keresse tel SchOn Henrin üzle­tét a Református-palotában, ahol külső, heteő gu* mik és mindenféle alkatrészek, javítások, fillére« olcsó árakon kpphatók H szentmlhályteleki szekér és a konstanti­nápolyi autó 4 felborult szekér miatt Buda­pesten feltartóztatták az angol autósokat (A Délmagyarország munkatársától.) Vasár­nap tőrtént, hogy egy idegen rendszámozásu autó robogott végig a transzkontinentális uton és Saentmihályteleknél karambolja támadt egy parasztszekérrel. Később olyan feljelentést tet­tek a rendőrséghez, hogy az autó elütötte a szekerét; Vámos Ferencet, a ezekéi- tulajdono­sát súlyos sebesülten szállították be a köz­kórháabft. Ai idegen autó a karambol után to­vábbrobogott, nyomozás indult meg kézrekeri­tésére. Közben helyszíni szemlén tisztázták a ka­rambol körülményeit. Megállapították, hogy az idegen rendsiámozásu autó nem ütközött össze a parasztszekérrel, hanem a lovak meg­riadtak a motorzajtól és félrerántották a kocsit, mely azután felborult. Az esés közben sebe­sült meg Vámos Ferenc, akinek állapota ja­vult. Az idegen renctezámozásu autó után azonban megindult a nyomozás ée kedden arról értesítet­ték a szegedi rendősréget, hogy az autót sike­rült Budapesten feltartóztaini. A kocsi utasai angolok voltak, akik Konstantinápolyból jöttek Szegedre. Az angolok is megerősítették, hogy ők nem ütköztek össze a szentmihálytelekí parasztszekérre!. Miután igazolták jóhiszemű­ségüket, továbbengedték őket Budapestről. CSIPETKE A KÖNYVNAPOK ELMULTAK, a szegcdi uceákról eltakarították a könyvsátrakat, a boltosok azóta össze is számolhatták már a háromnapi bevételt, tehát senki sem vádol­hat azzal, hogy az itt kővetkező sorokban ünneprontás vétkébe esnék. Tul kerültünk a magyar könyv ünnepén, az ünneplés módjá­ról szeretnék egyctmást elmondani. Tanul­ságként a Jövő esztendő könyvwapjalnak meg­rendezéséhez. Aki elgondolta a kőnyvnapokat a följebb való esztendőkben, teljes mértékben átérezte a magyar könyv tragédiájának komorságát. Az volt a célja, hogy legyen a magyar könyv­nek is egy-két ünnepnapja a hétköznapok rengetegében, olyan napja, amikor divat és erény áldozni a magyar literatura elhagyott oltárán. Az volt a célja, hogy megmutassa: van még magyar kultura, vannak magyar irók, akik nyugodt lélekkel vehetik föl a ver­senyt a világ minden más nációjának Íróival. De oélja volt az is, hogy közelebb vigye a közönséget a magyar könyvhöz, még pedig a nagyközönséget, tehát a kispénzű közönsé­get. Azokat, akiknek nem igen telne a könyvre. Az első kőnyvnapok hűek maradtak ezek­hez a célokhoz. És a gondolatot megértették a kiadók is éppen ugy, mint a könyvkereske­dők. A kiadók összeálltak, koszorúba kötöt­ték a megszáll* területek Íróinak legszebb legértékesebb apróságait és valóban repre­zentatív kötettel ünnepelték a könyvnapot. A könyv meglepően olcsó volt és értékével, ol­csóságával tényleg nagy tömegeket hódított meg a magyar betű számára. Érvényesült a gondolat, ha már nem is tel. jes mértékben, később is. Minden könyvnap hozott egy-két meglepetést, egy-két értékes és megszerezhető ajándékot. De aztán a rosszul értelmezett szellem meg­rontotta a magyar könyv ünnepét. Az idén már nem volt más a könyvnap, mint üzleti lehetőség. Olyan lehelőség, amelyet az ere­deti elgondolás szépsége teremtett meg és a magyar sajtó ellemszolgá/ltatás.nélküli, lel­kes propagandája növelt nagyra. Mert a ma­gyar lapok az első pillanatban szolgálatába szegődlek a szép Célnak, napokon és hasábo­kon keresztül propagálták a könyvnapot, biz­KIS HIRDETESEK a nagy szegedi kereskedelemről és Iparról. harisnyát visel minden hölgy, mert 'rursxebb, legjobb ésleg­olourtbb. Gyári lerakat: Pollik TesfvéreMié! neev «'le nitlv^itieiwn ont és Uduutlt a legolcsóbban GiOckner I. és Fia kelmefestő, ét igytelltlrztttA telep«. lakbla-a. ti-», iKf>(ra­da ml templommal azettban-1 Tel I -W) "»'««»rá klawilgHi ORION fnobrtrha lAwrii EMERGE tfflűutekíl ha tAWrti fcylW l«fUtftt Ruh Vilmos Mikszáth K Almán ocoa 9, (Paprika-piac tarok) Molykár Í fllon roeffrtTint Matoalta*« 1 I Mentusnál KlmlTl nnoa 1 | Karó nos munka hitetőn kérdéae! Fodaljon MOLHOFFERHÉZ T Tfilírlr a- 4- (Titza Lajon kSmt tarok1 Hekamléfek. fotelek állandóin r«kf»ron HSTTYU EJVJ . A m m w • « ^ ^ ylllenyMSr* Mreedetel' >.«lBieresiA vegyli**iHA 0« Sjéöhenri fftftzi*»' twíb».*» Jílh»h~n 7. Kaliatr, Vl»role«l SÍT N»av lmrénA Szögi Imre ríMt «• di»at»r6a«late lepi! otAbh *t legiobfc Pt»p61íba>»r Mikszáth K. 4 1 Kallac »jel­vényekre kisaolgál. Jéoszekrenvf 1-2 havi résiletre, SzAnlA edtnyarahAiban, Stéobenyi tér II. HasznMi motorok, vízszivattyúk ftephatAlt FWSCHMANN CpmOticly KalvAra • cca Káuat, szappani Scüiner F.-nei üalf ria-ter csillárlát beváüotn, Ha CuHaííi *»réH be ttji» Rosner József íi-za LaiOt körnt 39 újdonságok csak Mdfa cipőáruház ban. ^ Pefersfforman naMMlt Joserhínenlioite ltrltUiyrtt a 8 l«n>»)n Ví^jeeky»! Kltípfttag«« ««yedflll árasrtóla st^»4.»nQj(t|| ékszer és Klulüll mO.par Urgvak. (telemet o 11. Pe tóieum no — gázlámpa ¿0. 8-41,0 gyertyafény, 1 évet garan­cia HodAce János Leehner-tér 9 tattók, lelkesítették a közönséget a könyv és a magyar írók ünneplésére: a magyar köny­vek, a könyvnapi könyvek vásárlására. így megteremtődött a kedvező konjunktura, amelynek pillanatnyi előnyeiért az üzleti szán. dék feláldozta a jövő sok lehetőségét. A ki­adók az idén elhatározták, hogy mindegyikük kiad egy-egy könyvnapi könyvet, amelynek könyvnaipiságát az a véletlen jelentette, hogy a könyvnapok idején került piacra. De ezeknek az úgynevezett könyvnapi könyvek­nek az ár« csak olyan drága, megfizethetetlen volt, mint a nem könyvnapra kiadott köny­veké. Négy és ötpengős könyvek sajátították ki maguknak a kőnyvnapi könyv titulusát és a kispénzű közönség, amely lelkesedve ké­szült a könyvnapi áldozásra, csalódottan vo­nult el a sátrak előtt... Ez volt az egyik hiba. A másik pedig, le. het, hogy csak szegedi különlegesség, az, hogy félremagyarázták a könyvnap célját. A könyv napi hangulatot egyesek arra akarták föl­használni, hogy megszabaduljanak megpené­szedett raktári készleteiktől. Hatalma' á­dákba zsúfolva rakták ki sátraik elé mind­azt a szemetet, vérestábláju detektiv-regénye. ket, silány és nivótlan külföldi limonádék vér­szegény fordításait, ami már újkorában sem kellett, ami visszamaradt és a könyvesboltok poros raktáradnak leghátsó zugában bujt meg esztendők óta, a napvilágrajutás minden reménye nélkül. Most előkotorták és — felékesítetek vele a szegedi könyvnapot. Mert kiabáló táblák hir­dették a sátrakon, hogy „hét a bazár, minden darab hét", tessék csak tessék, amíg a kész­let tart, óriási választék, ma húszért, holnap semmiért! A magyar könyvre, a magyar irók szépség és gondolat-termésére szomjazó közönség megszédült ebben a vásári lármában. Keser­vesen ősszekuporgatott filléreit erre a pe­nész-szagu ponyvára költötte el, mert kiben van ennyi erő és elszántság, hogy megvegye például Nyirő József halinába kötött üz Ben­céjét négynyolcvanért, ha valódi, hamisítatlan Wallacc-t vehet tiz és husz fillérért... p0st festa szeretnék vétót kiáltani ez ellen. Nem ez a könyvnap! Nem igy gondoltuk, ami, kor lelkesen csatáztunk megteremtéséért! Ugy gondoltuk, hogy legyen egyszer ünnepnapja a magyar könyvnek, a magyar irók munkái­nak. Ha szatirát irnék most, azt mondanám, hogy ezen a napon terjesszék ki az iparvé­delmit a legszentebb magyar iparra, a lite­raturára ls. Hatóságilag gondoskodjanak ar­ról, hogy Wallaoe és társai ne kövessenek el ezen az egy napon tisztességtelen versenyt Móra Ferenc, Tamási Aron, Nyirő József, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Babits Mi­hály, Surányi Miklós, Móricz Zsigmond és a többi betüszántóvető, de olyan nehezen ara. tó magyar literátor ellen. Elfogta a rendőrség az élelmiszerraktárak fosztogatóit (A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi időben számos feljelentést tettek a sze­gedi rendőrségen, hogy a belvárosi élelmiszer­üzletek raktárait és pincehelyiségeit ismeret­len tettesek dézsmálják. A rendőrség erélyes nyomozást indított a tolvajok kézrekeritésére, most végre sikerrel járt a nyomozás. Kedden négy fiatalkorút elfogtak a detektí­vek; az elfogottak bevallották, hogy ők fosz­tották ki több élelmiezerüzlet raktárát. Elein­te osak néhány fosztogatást ismertek be, később bevallották, hogy 36 rendbeli betörést köv«ttele el különböző helyeken. A detektívek most az elfogott fiatalkorú tolvajokkal végigjárják azo­kat a helyeket, ahol az utóbbi hetekben betö­rés történt és a helyszini szemléken tieztáziák a fosztogatások körülményeit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom