Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-04 / 134. szám

1956 inn lue 4. OÉtMAGYARORSZAG 2000 vendéget vár 550 méteres városi strand (Á Délmagyarország munkatársától.) Az újsze­ged] Tifczapart képe lassankint mégis osak kibon­takozik abból a bizonytalanságból, amelyben a strand-tervek vajúdtak hossza éveken keresztfii. ki építkezés komolyabb részét idő- éis fedezethiány miatt ugyan (megint) a jövő esztendőre halasztot­ták, de minden más elkészül ebben az évben. Dr. Pálfv József polgármester szerdán dél­ben kivitte autón a szegedi lapok munkatársait a városi strand területére és bemutatta a készölő fürdőtelepet, amely tulajdonképen már meg ls nyílt a közönség számára. Csak közvetlen közelből lát­szik, hogy tényleg gyönyörű intézmény készül az ujsziegedi fűzfák alatt, amely tagadhatatlanul egyik fontos tényezője lesz Szeged idegenforsral­mának, ha sikerül a már meglevő kereteket a pro­gramszerinti időn belül kitölteni. Körülbelül készen áll már a hatalmas oszlo­pokból összetákolt, ízléses, székely kapura em­lékezteti strandbejárat, amely a töltés gerincén áll és a töltésről levezető utat zárja el. Alul áll­nak a Jegypénztárak, a deszkából épített hivatalos helyiség, a trafikbódé, a büffé és vagy ötszáz ma­jánkabin, amely szép, tervszerű elrendezésben a Fűzfák árnyékában húzódik meg. Hátul, a töltés lábánál készen állnak és várják a fürdőző közön­féget, a bérelhető vetkőzőkabinok. A már elkészült kabiwor tőbh, mint kétezer vendég befogadására képes. Cgvesen oldották meg a kabinkérdést, a vetkőző kabinok bosszú sora mögött hatalmas helyiség a ruhatár. Minden vendég külön akasztót kap ás azt vetközés ntán a vetkőző fülke belső ab­lakán keresztül átadja a ruhatárosoknak. A strand rendezett területének hosszúsága 650 méter. Ezt a tizemhatholdas területet gondosan ké­szített utak hálózzák be. A kabiwsorok előtt beton­kockákból épített járda van és ngyantlyeo járda vezet a zuhanyokhoz. Minden ötven méternyire áll egy-egy két rózsás zuhany. A strand területét szines napernyőkkel, padok­kal, piheDökosarakkal tarkítják és az a monka, amelyet erre az esztendőTe terveztek, a napokban befejeződik. Jelenleg több. mint *záz inségmonkás dolgozik a strand területén, készülnek az utak. a kabinok, a mólóhoz szükséges pontonok. A munkát Kövér Tibor műszaki főtanácsos irányítja. A polgármester annyira lelkesedik a most ala­kuló uj városi intézményért, hogy majd mindennap knimegy a % ujszegeds partra és maga ellenőrzi a folyamatban levő munkálatokat. Elhatározta kü­lönben, hogy mihelyt melegre fordul az idő. na­gyobbszabásu megnyitó ünnepséget rendeznek. Minden hölgy harisnyát visel szavatolt minőség, divat S Chert ftérd) harianyák kizárólag Pollák Testvéreknél Véres majális a csengelel erdőben Ittas legények és rendőrök súlyos közelharca botokkal, bicskák­kal, üvegekkel, kardlappal és revolverrel (A Délmagyarország munkatársától.') Pün­kösdhétfőn délután a csengelei iskolák majálist és tornaversenyt rendeztek a csengelei kíserdő­ben. Nagy érdeklődés nyilvánult meg a majá­lis iránt, vitéz Tóth Lajos vendéglős sátrat 'állított fel az erdőben és bort mért a vendé­geknek. Este hat óra tájban a szépen sikerült mulatságot megzavarta egy sereg legény. akik a kocsmasátorban alaposan leitták ma­glikat é? varázs verekedést rendeztek. A ven­déglős hiába csitította a verekedőket, azok botokkal, szódásüveggel támadtak egymásra, mire a vendéglős a szolgálatot teljesítő vitéz Szalay József ée Mátraházy János rendőrfő­törzeőrmesterpkot hívta segítségül ós arra kér­te őket, hogy tisztítsák meg a sátrat az izgága emberektől. A rendőrök felszólították a tömeget, hogy oszoljon szét, mindenki menjen haza, azonban or már körülbelül rmher verekedett óriási gomolyagban éb szétválasztani szinte-le­hetetlen volt őket. A sátorban és környékén mintegy 150—200 ember tartózkodott, a han­gulat roppant fenyegető volt. Szalav ismétel­ten felszólította a verekedőket, hogy oszolja­nak szét, azonban senki sem hallgatott rá. sőt az egyik verekedő. Túri Pál botjával a rend­őrökre támadt, mire azok kardot rántottak. Tnri Pál erre letett arról a szándékáról, hogy bántalmazza a. rendőröket, ellenben a. tömeg felé fordult és hangos ezóval arra biztatta őket, hogy támadják meg a rendőröket. A felizgatott és erősen borközi állapotban lévő tömegből többen hajlandónak mutatkoz­tak arra. hogy a rendőrökre támadnak. A ma­jálisozók egvrésze a sátor hátsó ponyváját felemelve, elszökött, többen megrohanták a rendőröket, így Tnri Ferenc és Kun Szabó László juhászok, akiknél kés és tehénbőrrel bevont meggyfabot volt. Szalay rendőrfőtörzs­őrmesterre támadtak először, többizben fefbe­verték. ugy, hogy a rendőr fejét azonnal elön­tötte a vér. Kiszabadította magát a tömeg­ből ég kivont karddal akart, <5 is, Mátraháty rendőr is rendet teremteni, ez azonban nem nagyon sikerült, mert, az ittas legények túlerő­ben voltak és a rendőrök amugysem tudták kardjukat használni. Szalay rendőr, amikor ismét ütlegelni ké­szültek. kardját átnyújtotta a kocsmárosnak, ő maga pedig előrántotta revolverét és táma­dójára lőtt. Turi állott ekkor előtte. A golyó azonban célt tévesztett és senkiben sem tett kárt. A rnvolverlövés hallatára még jobban megtisztult, a sátor és környéke, a legények egyrésze azonban továbbra is vadul rohamozta n rendőröket. Szalavra ismételten rátámadtak és botokkal, ezódásiiveggel agybafőbe verték, Mátraházy rendőrt pedig Kun Szabó János súj­totta fejbe. A verekedő legények, amikor lát­ták, hogy mindkét rendőr harcképtelen, gyor­fan elszéledték. Szalayt a köHi erdészlakban részeltetek efeő f^elyben. A félig eszmélet­len embert ugy kellett az erdészlakba, vinni a ELITE grill Pensio, Siófok ^ lépés a strandtól minden kényes igényeket kielé­gítő teljes komfort — Balatonra néző balkonos szobák. - Kitűnő konyha. Bármikor megkezdhető ifi napos teljes • ^ pensio vasúti költséggel ~ ~ P. 103 Felvilágosítás prospektus: Neu Ernő banküzlet uta­zási irodájában, Széchenvi-tér 6. vad legények elől. Mátraházy rendőrt is ott kö­tözte be a hirtelen előkerített orvos. A két rendőrt ezután beszállították a közkórházba. Megállapították, hogy mindkettő állapota sú­lyos, fejükön és arcukon szenvedtek súlyos vá­gott. szúrt és mzott sebeket. Kettejük közül Szalay állapota súlyosabb, az 5 felgyógyulása valószínűleg hosszú heteket vesz majd igénybe, Mátraházy gyógyulása is husz napon túli idő­re fog terjedni. A legények közül legalább tiz-tisenöt sé­rült meg a korábbi verekedés során, a rendőrök csupán egy legényt sebesítettek meg. A rend­őrség nagy eréllyel folytatja a monstre vere­kedés ügyében a nyomozást. Szegedről detek­tívek mentek ki Csengelére és ott. jóformán a ve­rekedés minden ezereplőjét kihallgatták. El­fogták Tnri Pált, Turi Ferencet és Kun Szabó Jánost. A két utóbbi bevallotta, hogy bántal­mazta a rendőröket, Tnri Pál azonban tagadta, hogy a. legcsekélyebb mértékben 1« bántalmaz­ta volna a rendőröket, vagy pedig, hogy a tö­meget, ellenük izgatta volna. Ezzel szemben a kihallgatott tanuk terhelő vallomást tettek. A lefolytatott vizsgálat során megállapítot­ták, hogy a rendőrök fegyverhasználata jogot volt. mert sokszoros túlerővel álltak szemben és a legények fellépése életüket veszélyeztette. A három garázda legényt őrizetbe vették, a nyomozás t ovább folyik. — A szegedi elemi iskolák trianoni emlék­ünnepe az Országzászlónál. A szegedi bel- és külterületi iskolák csütörtök délelőtt fél ki­lenc órakor trianoni gyászünnepséget tartanak az Országzászló előtt. Előzőleg misén, flletve istentiszteleten vesznek részt a növendékek, a templomokból vonulnak az Országzászlóhoz, ahol az ünnepi beszédet Kiss Károly tanfel­ügyelő tartja. Minden iskolából szaval valaki, a belvárosi elemi iskola S7nvalókórup<al szere­pel. Az ünnepséget Weller Károlv tanító rendezi. Az ünnepség lezajlása után a belvá­rosi elemi udvarán tornavizsgát tartanak. fecske SZIVARKAHOVEIY IS PAPIK V c MERT TÖRZSGYiRÍtíiK ÍBS ÉVÉS TAPASZTALATAI At 4P]ÍM KÉSZQt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom