Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-04 / 134. szám

DEL MAGYARORSZÁG 1936 juifrns 4. t: ELETETI BIZTOSITJÁlfe a FONCIERE minden •‍ DELMAGYAROR/ZAG előfizetőnek 20-55 életkorig 300 pengőig. ják a népkonyhai kosztot — mondotta a nap­számos —, mert bizony sokszor a főzelékfé­léket nem tudjuk megenni,.. A negyedkilós napi kenyéradag nagyon jól jön, legalább a gyerekek jól laknak belőle... A kényér ügyében megkérdeztük a szállítás­iul megbízott pékmestert, aki a köVfcflíWÖRet mondotta: — Elismerem, hogy sok tekintetben jogos j panasz a népkonyhái kenyér ellen, de én er­ről legkevésbé tehetek. Azt a kenyeret, amit a pünkösdi ünnepek alatt kiosztottak, mi már két nappal előbb megsütöttük és szikkadt ál­lapotban szállítottuk el. Az előirás intézkedik így, hogy szikkadt állapotban kell a kenyeret szállítani. A kenyér a népkonyhán is áll egy. esetleg két napig. így aztán előfordul, hogy 72 órán át raktáron tartoitt kenyér kerül ki­osztásra. Űmepn/tpokon rendszerint igy van ez. Én már kértem, hogy fries állapotban ezál­Uthassuk a kenyeret és azt azonnal osszák ki. Hozzám is eljutottak a panaszok a kenyér minősége miatt, tegnap yegyvizEgálatnak vé­tettem alá a vegvkisérleti állomásnál. Itt ki­jelentették, hogy nincs a, kenyérnek baja, csak a hosszú tárolás az oka a panaszoknak. Ha tényleg a hosszú raktározás rontja el a népkonyhai kenyér minőségét, ezen haladékta­lanul segíteni kell. A népjóléti hivatal veze­tőjének pársoros intézkedése elegendő volna arra, hogy ezt a lehetetlen helyzetet megszün­tessék a népkonyhákon. Egy év után megszervezik a szakorvosi ellátást a szegedi OTBA-tagok számára Három szakorvost neveznek kl (A Délmagyarország munkatársától.) Egy évvel ezelőtt alakult meg az OTBA, de még máig sem renitzték. a vidéken a szakorvosi el­látást. Szegeden az a helyzet, hogy az OTBA tagjai nem fordulhatnak szakorvoshoz, mert ilyeneket még nem neveztek ki; ha azonban a lagok mégis szakorvosi ellátásra szorulnak, akkor a/. OTBA a tagot beutalja a klinikára, Vatrv a kórházba. Á tagok körében sérelmesnek tartják az egy év óta tárté helyzetet, annál is inkább, mert Szegeden az OTBA tagjainak száma 2200. a családtagokat is számítva ez legalább 8000 személynek felel meg. Ilyen nagy tag­létszám mellett jogos az a kivánság, hogy vég­re rendezzék a rendszeres szakorvosi ellátás kérdését. Tavaly, közvetlenül az OTBA megalakítása után azt ígérték, hogy Szegeden is kineyeznek szakorvosokat. Kilenc körzetre osztották A várost, minden körzetben működik egy OTBA­nrvo8, a szakorvosok kinevezése azonban egyre késik. Most a megismételt panaszok fólytán, hir ezerint, rövidesen változás lesz az orvosi ellátás tekintetében. Értesülésünk ezerint, a na­pokban az OTBA főorvosai értekezletet tar­tottak és ezen elhatároztá,k hogy a nagyobb városokban megszervezik a szakorvosi ellátást. Szegeden — mint értesülünk — sebész-, nő­gyógyász-. orr-, fül- és gége-szakorvost fognak kinevezni. Egyelőre ezt a három szakorvosi Mélységen fajdalommal tudatjuk, hogy a légjobb fárj, apa, nagyapa és fokon Kardos Mór életének 66-ik évében, Budapesten, e hó 1-én elhunyt. Drága aml&ét örökké fogjuk «ring KardO» Mérné szüL SchvtfArtz M* ÜM­gye, Őr*»*« Kornélt« srtü. Kardi* Margit léá»ya, ír. Kardos Pál fia, Oro»* Kor­nél veje, Otosí Zoltán és Olgl unokái ellátást szervezik meg, az urulóglaí ellátás már megvan, dr. Karácsony Aladár, az OTBA szegedi és ceongrádmegyei körzetének főorvosa látja el ezt a szakrendelést. Elffoqfalc egy tolvajtársaságot, amelynek taojai harmincrendbeli lopást váltották be (A Délmagyarország munkatársától.) Á we­gedi rendőrség nagyszabású tolvajtársaságot leplezett le tegnap. Elfogta és örizetbevette Csonka Károly 22 esztendős és Fekete János 23 éves, Hajée-ucca 18. szám alatti lakosokat, akikre rábizonyult, hogy számos rendbeli lo­pást követtek el hosszú hónapokon keresztül. Ügynevezett alkalmi tolvajlásokat. űztek, őri­zetlenül hagyott, tárgyakat emeltek el piaco­kon, kocsibeállókban parasztszekerekről. Elfo­gatásuk porán beismertek több, mint harminc­rendbeli lopást, elmondották, hogy állás hiá­nyában a lopott tárgyak eladásából tartották fenn magukat. Beismertek egy betörést is, amelyet Kohn Benő pékmester sérelmére kö­vettek el. Behatoltak az üzletbe ée onnan egyik éjjel egy sereg zsákot vittek el. Ezeket a zsá­kokat le értékesítették ée a pénzt, elköltötték. A rendőrééi? emberei éppen akkor fogták el a két fiatalembert, amikor a, piacon lopni ké­szültek. Viselkedésük feltűnt, figyelni kezdték ée akkor látták, hogy a két fiatalember mire készül. A reodőrság most, az orgazdákat ke­resi, valószínűié? egész sereg ember ellen indul majd orgazdaság miatt eljárás, mert tudomá­suk tolt a holmik eredetéről. A VÁROSHÁZA hivatalos látogatást tesz A KÖNYVEKNÉL (A Délmasyarország munkatársától.) Szer­dán, a magyar könyv ünnepének más "k napján, kicsit megélénkült a Széchenyi-téri és a Kárász-uccai sátrakban is, no nem a forga­lom, csak az érdeklődés. A szegediek észre­vették az uccára rakott könyveket, meg-meg­álltak a könyvessátrak pultjai és ládái előtt nézegették a kirakott újdonságokat, elolvas­ták a könyvcimeket, néhányan még kezükb« is vettek egy-egy könyvet és félénken, bátor­talanul érdeklődtek az árak iránt. Aztán szé­pen visszatették mindet a helyére, legfeljebb megsimogatták a színes fedőlapok rajzót... De vásárló alig akadt. — Nagyon drága... nagyon drága... csak olcsóbban adnák... sóhajtották igen gyak­ran azok, akiknek a szivében meg lenne a vá­gyakozás a könyv után, akiknek még fel-fel­csillan a szemük, ha uj könyvet látnak, de bi­zony a zsebükben, a tárcájukban nincs meg hozzá a tehetség. A huszfilléres könyveknek volt csak némi keletje. A legtöbb kéz azokban a ládákban tur-< kált. amelyek a könyvesboltok legeldugottabb zugaiból szippantották tele magukat elapad­hatatlanná vált tartalommal, régi, elsárgult és salátává vénült könyvekkel. Diákok állták körül főleg ezeket a ládákat és égő szemmel kutattak kincsek után. Mindegyiket az a re­mény sarkalta, hátha egy-egy kincs is bele­tévedt az ócskaságok tömegéibe. De az uj könyvek, a könyvnapi parádés ki­adások, mozdulatlanságra kárhozottan hever­tek az uccai polcokon. Csütörtökön, a könyv-ünnep harmadik, be­fejező napján, mégis lesz eseménye az uccai könyvvásárnak. Dr. Pálfy József pol­gármester figyelt föl a könyv problémájá­ra és elhatározta, hogy példát mutat a szegedi közönségnek. Dr. vitéz I m e c s György főis­pán és a vezető városi tisztviselők társaságá­ban hivatalos látogatást tesz a könyvvásáron. Végig fogja járni a sátrakat és megvásárolja a könyvnapi újdonságokat. A polgármester bízik benne, hogy példáját követni fogják a tehetősebb szegediek is, akik még áldozhatnak a magyar kultnrára és a maguk könyvtárának gyarapítására. Ki akarták fosztani az uccai árusító bódét (A Délmagyarország munkatársától.) Kedd­ről szerdára virradó éjszakán a Kálvária-ucca sarkán posztoló rendőr észrevett két gyanua alakot. Követni kezdte őket és azt látta, hogy megállnak at egyik uccai árusitó-bódé előtt és annak ajtaját feszegetni kezdik. A rendőr előugrott a sötétből és rákiáltott a betörőkre. Az egyik azonnal megállt és bevárta a rend­Őrt. de a másik kereket oldott. Az elfogott betörő B a k a e s i László 23 esztendő« rovott­multu napszámos, beismerte, hogy ki akart« fosztani a bódét. A megszökött tártónak nem fckarta elárulni a nevét, azt állítja, hogy á maga se istneri. az uccin találkoztak össze véletlenül. A nyomozás folyik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom