Délmagyarország, 1936. június (12. évfolyam, 133-154. szám)

1936-06-03 / 133. szám

DEMAGYARQRSZÄG szeged. 9terke>zt0lég: Somogyi ueea 22.1. em. Telelőm 23-33^ Kin <ióh ivalol, kblc»»nhönyvl6r «• legrlrodat Arn dl neea Teleion: i3-<ie..Nyomdai l«w LlpAl ocea 19. Telefoni 13-0«. - TAvlratl levMcIm: DélirnrvororarAa. Szeged Szerda, 1936 Junius 3. Ara ÍO fillér XII. évfolyam, 133. sä. BjSWIWIIWHIIIWiWI—H I Mh-JMhMMMMMI ElOfizet^Si Havonta helyben 3.2Q Tldéken e* Budapesten 3.00( kUUOldOn «.40 penqő. — Egret Hftm <we b«lkO» nap tO, vatAr- «• Ünnepnap >• "'». Hlr­rlet«sek iel*«iele inrli* »»orlnl. Meg)e, nnik h^-tfO nlT«ri*wol naponta reggel, II vasút és a szekér A vasút ée a fu varosok harcából — félni kell, újra a városck kerülnek ki vesztesekként. A vaeut harcol a szállításért, a fuvarosok har­colnak kenyerükért s a kettő birkózásának árát majd meg fogják fizetni a városok. A kormány hir szerint azt tervezi, hogy a városok kövezet­vámszedési jogát megszünteti s a felemelt fu­vardíjak bevételei'>ől fogja valamivé] kártala­nítani a városokat. Lehet, hogy ez a megszün­tetés csak a vasúton érkezett árukra vonatko­zik s mivel ebben a pillanatban nem áll ke­zünkben statisztil a arról, hogy a város köve­zetvámbevételeiből mennyi esett a vasúton be­érkezett s mennyi az egyébként behozott áruk­ra. nem áll módui'kban pontosan lemérni, hogy a vasúton érkezett áruknak a kövezetvámtól mentesülése milye i bevételeket vesz majd el a várostól, ha azonban gondolunk arra, hogy a város utolsó zárszámadásának adata szerint a kövezetvám évi levétele 188.000 pengő volt. akkor látni ós — félni lehet a városok terhére tervezett változástól. Ha a város a felemelt fuvardij különbözeté­ben megkapná a vasúttól azt, amit kövezet­vámban elveszít, természetesen nem lehetne még szóval sem eUeneszesrülni ennek a városok ellen tervbevett vaeutmentő tervnek. Dehát, "hogy mást ne mondjunk, a forgalmi adózás te­rén tapasztalt jelenségek elég éberen és elég kinosan mutatnak arra, hogy a városoknak juttatott anyagi előnyök hogyan hídnak ée hogyan szoktak az idők folyamán összezsugo­rodni. S az agodalom most is jogosult. Ha az államvasutak annyival fogják megdrágítani a fuvart, mint amennyi az eltörölt kövezetvámok összege volt, akkor a vasút a fuvarosokkal szemben kedvezőbb helyzetbe még nem jutott. Nyilvánvaló tehát, hogy a vasútnak olcsóbbá kell tenni a szállítást,, ha ezzel a változtatás­sal versenyképességét, a szekérfuvarozással szemben fokozni kívánja. Ha pedig olcsóbb lesz a szállítás, nkkor, egészen bizonyos, hogy a vasút, nem a fuvardijakból fog engedni, ha­nem a kövezetvám előirányzott bevételeiből, elvégre, ha a fuvardíjból akarna engedni, azt megtehetné a kövezetvámok eltörlése nélkül ie s a maga versenyvállalatának forgalmát a sze­kerekkel és teherautókkal szemben ezzel ie biz­tosítani tudná. Ha a vasút szanálására a kormány, vagy a törvényhozás végre fogja hajtani ezt a tervet, akkor — 6 ezt biztosra lehet állítani, — a városok kevesebbet fognak kapni kövezetvám­megtérítés elmén, mint amennyit kövezetvám­ban beszedtek. A tervezet szerint — immár nem szokatlan jelenség. — a kormány a váro­sok. terhére kísérelné meg az államvasutak szanálását. A vasút, legyőzte a fuvarosokat s a természetnek a haladást és fejlődést szolcráló kérlelhetetlen törvényére hivatkozott akkor, amikor minden szentimentalizmus nélkül vette ki a fuvarosok szájából a kenyeret. A fuvaro­sok a haladás áldozataivá váltak, el kellett tünniük, mert a vasút volt a fejlődés s a tech­nikai fejlődés által megteremtett gyorsaság­gal és kényelemmel a fuvarozók nem vehették fel a versenyt. A technikai fejlődést most a gazdasági visz­6zafejlődés megkontrerainálta. Az idö elveszí­tette értékes voltát s ma már a szegény em­bernek semmi ie sincs annyi, mint ideje. Az em­berek rájöttek arra, hogy — nem a gyorsaság a fontos, hanem az olt»óság. A filléres gaz­dasági elvek érvényesülnek abban a gazdasági vérszegénységben, amiben szenvedünk. Nem az a fontos, hogy a Budapesten ma feladott árut holnap Szegeden megkaphassa a megrendelő­je, fontosabb az, hogyha öt nap múlva kapja is, kevesebbet kelljen a fuvarozásért fizetnie. A koplalósok idől4llóbbak lettek, mint, a vasút. A fuvarozókat legyőzte a vasnt, a vasutat le­győzi az automobilizmus, de legyőzik a sze­kerek is. A gazdasági élet patriarchális korába, sülyed vissza, a vasat, nem tud konkurrálni a teherautókkal, de nem tud a szekerekkel sem. Hogy egy szegedi példával igazoljuk a vasút versenyképtelenségét, nézzük, hogy a gabona Szeged környékéről milyen fuvarköltséggel jö­het be Szegedre s mehet Szegeden keresztül Brailába. Halasról a gabona fuvarköltsége tengelyen 95 fillér (hajóberakással, zeákhasz­nálattal együtt), vasúton 126 fillér, Majsáról tengelyen 80 fillér, vasúton 116 fillér, Hódme­zővásárhelyről algyői átrakással a fnvar tertr gelyen és hajón összesen 42 fillér, vasúti szál­lítás esetén pedig 78 fillér. Ez a kimutatás rá­világít arra ie, bogy miért kerüli el a gabona a szegedi átrakást, miért emelkedik Szeged rovására Algvő gabonaátrakási forgalma* Hi­szen például Félegyházáról, ahonnan normális körülmények között évenkint 5—600 vagon ro zsot exportálnak, de már Kistelekről is, ahon­nan ngyanennyi rozsot szállítanak el. egyetlen kiló rozs nem jön be Szegedre, mert Félegy­házáról Csongrádra, Kistelekről Mindszentre viszik a fuvarosok tengelyen, — a drága vasúti tarifa feltámasztotta haló poraiból a szeke­rezést. Olcsó tarifával iparkodjon a vasút a forgal­mát emelni, a városokat hiába fosztják meg kövezetvámbevételeiktől, amikor a most is­mert apró relációkban 30—40 százalékkal ol­csóbb a tengelyen való szállítás, mint a vasúti fuvar, akkor a kövezetvám elengedésével a paritást a szekér és a vasút fuvarköltség« között helyreállítani nem lehet. A vasútnak nem az a feladata, hogy a városokat nyomo­rítsa meg, hanem as, hogy elviselhető tarifá val siessen a gazdasági élet sesritsésére. Megalakul Leon Blum kormánya Páris. junius 2. Leon Blum. a francia szo­cialisták és a Népakarat vezére a választási győzelem után hosszas tárgyalásokat folytatott kormányalakítása ügyében. A tárgyalások keddre sikerrel jártak. Az elterjedt hírek sze­rint szerdára, vagy csütörtökre várják a Sar­rnut-kormánv lemondását, ami után Leon Blum azonnal publikálja az uj kormány névsorát. A képviselőház folyosóján a következő kor­mánynévsor forgott kedden este közkézen: Miniszterelnök: Blum. Államminiszteri Paul Faure és Chautemps. Honvédelmi miniszter: Daladier. Légügyi miniszter: Pierre Cot Tengerészetügyi miniszter: De Tessan. Külügyminiszter: Delbos. Igazságügyminiszter: Violette. Pénzügyminiszter: Vincennest Auriol. Belügyminiszter: Salangreau. Nemzetgazdasági miniszter: Spinasse, Közlekedésügyi miniszter: Bedouce. Földmüvelésügyi miniszter: Monet. Kereskedelmi tengerészeti miniszter: Hcjwt Tasso. Igazságügyminiszter: Zay. A baloldali pártok értekezlete Herriot-1 jelölte a képviselőház elnöki tisztéire. Minthogy Buisson, az eddigi elnök nem jelöltette magát, Herriotnak nem lesz ellenjelöltje. Schuschnigg kancellár váratlanul Olaszországba utazott Rómában cáfolták, hogy az utazásnak hivatalos jellege volna Bécs, junius 2. Schuschnlgg osztrák kancellár hétfőn este váratlanul Olaszországba utazott Schuschnigg utjának célja Velence. Illetékes körökben azt hangoztatják, hogy az osztrák kancellár üdülési szabadságra utazott. Más jelentés szerint Schuschnigg valamelyik fürdőhelyen Mussolini vei fog találkozni. A ta­nácskozást elsősorban az osztrák kormány leg­utóbbi újjáalakításával hozzák kapcsolatba. Parisban élénken kommentálják az osztrák kancellár olaszországi út ját A lapok azt irják, hogy Schuwhniggnak sikerülni fog Mussolinit rá­bírnia. bogy érvénvesitse rddiííi nagv befolvá­sát a Heimwehrre és ezzel Ausztria békéjét biztosítsa. Római körökben kijelentették, hogy az osztrák kancellár üdü­lési szabadságra érkezett Olaszországba és semmiféle előkészület nem történt arra vonat­kozólag, hogy Mussolinivei, vagy Suvich ál­lamtitkárral megbeszéléseket folytasson. Rómából jelentik: Schuschnigg kancellár kedden Velencébe érkezett. A pályaudvaron ax olasz külügyminisztérium egyik főtisztviselője fogadta. A város nevezetességeinek megtekin­tése után Schuschnigg repülőgépen fomatts útját Eev másik római jelentés szerint Schu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom