Délmagyarország, 1936. május (12. évfolyam, 108-132. szám)

1936-05-06 / 112. szám

1936 május b Már a női divatban is az angol király diktál Férlisx&básu női ruhákban jár már egész Paris Divatba jöttek a karimás női kalapok is — An­gora-őriilet Berlinben — A pepita reneszansza A legújabb divat: az „éj téli kosztüm" Fr&kk és tehér mellény a hölgyeken Budapest, 1936 május elejéin. A női divat terén emberemlékezet óta Póris vezet és ennek meg van a maga lélektani oka. A világ szankcionálta a párizsi nőnek azt a szeretetlenségét és nyug­talanságát, amely életének minden vonatkozásá­ban megnyilvánul. A francia nő szereti a válto­zatosságot; szerelmi életében és lakásában egy­aránt. Még a legszerényebb midinette is minden hónapban változtat valamit az otthonán és évszá­zadok óta ezt teszi a francia divat is. Ninosen hónap, hogy a francia divat valami uj ötlettel ne lepné meg a világot. Igaz: ami ma felkapott, az holnap passé és holnapután occasfo-nak adják el potom pénzen azt, amiért tegnapelőtt még ra­jongtak. London eddig csak az urak divatját illetőleg vezetett, az idén azonban — ezúttal még csak közvetve — London vette át a vezető szerepet a hölgyek divatjának kacskaringós országútján is. Budapest vezető női szalonjának tulajdonosa, Holzer ur, aki most tért haza párisi útjáról, sok érdekeset mondott el nekem, amikor meglátó­gatta őt Váci-uceal hatalmas áruházának főnöki szobájában. Budapest legelgánsabb asszonya előtt vonul­tak el odakünn az üzletben a manekinek, amikor diskurálni kezdtünk. — A hölgyek divatjában — mondotta Holzer ur — az idén feltétlenül az uri divat dominál. Igaz: a nadrágszoknya meghalt, talán örökre, el­lenben: az elegáns ur feltűnés nélküli, egyszerű eleganciája uralj» a női divatot. Egy évvel ez­előtt azt mondottuk volna erre még, hogy a vel­szi herceg izlése érvényesül a divat terén, mint­hogy azonban közben a charming prince-ből Nagybritlania királya lett, ma tudomásul kell vennünk, hogy a női divatban is az angol király diktál. A női divat tavaszi jellegzetessége: az uri szabás, jó izlés, keresetlen egyszerűség, legjobb szövet. A ruhák feltűnés nélküliek, decentek szín­ben és anyagban egyaránt Vannak rulvák, ame­lyeknek szabása már kimondottan frakkszerü, a szoknyán szinte észrevétlenül rajta van a frakk nadrágjának jellegzetes vasalása és ezeknél a kosztümöknél nem hiányzik a frakk fehér mellé­nye sem. A hozzája tartozó keztyü: egyszerű, egyáltalában eltűnt a tobzódás a keztyüknél. A kalapok is egészen férfiszerüek. Párisban már láttam felhajtott karimájú, normális férfikalapo­kat hölgyeken. Az ernyő: bamibusznyelü, férfias. A retikül: egyszerű, kicsiny és praktikus. — A kosztümöket férfiszövetből készítik. Do­minálnak: a fresco, kamgarn. pepita és erősen kockás shottis Külünösen a pepita jött erősen di­vatba. Uccai ruhákat, köpenyeket készítünk pe­pitából — mesélt tovább Holzer ur — és ezek valamennyien nagyon szépek. Blúzok, kosztümök, kazakok, sőt még nagy estélyi ruhák is fekete­fehér kockás taftból készülnek. Pária legelső sza­lónjai, akik ma a divatot diktálják — Lanvin, Bochas, Piguet, Francarament, Maggy Bouff, Mo­lyneux, Goupy — a tavaszi bemutatókon a pepi­ta és shottis álmok v*k olyan tobzódását hozták ki, hogy még a szakemberek ts elbámultak. Köny­nyü shottis cape-pek pepita ruhákon! Ez ma a divat. .«i — Nemcsak én mondom, hanem hivatalosan ts azt mondják, hogy a másik uralkodó bélyeg a divat terén: a cigányosan tarka, sokszínű, csikós selyem Élénk színek tobzódása a legnemesebb anyagon. Ezentúl aztán: az idén erősen divatos újra az angóra. Ez a könnyű anyag az angona­nyul szőréből készül. Eddig drága Volt, mert Franciaország és Anglia gyártotta csaik. Moít azonban hatalma« arányokban indult meg az an­gora-nyultmyésztés nálunk is. de íőkéut Német­országban. Berlinben ' valóságos angóra őrület van Kétszázezer angora-nyulat nyírnak német magánházakban. A nyul szőre roppant hálás, hi­szen egy pulloverhez nem kell, csak nyolcvan gramm nyúlszőr ,ami inkább pihének nevezhető. Érdekes beszélgetésünk végén elmondotta még Holzer ur, hogy Párizs az idén is teremtett va­lami egészen ujat a divat terén. Ez: az éjféli kosztüm. Ha a párisi nő éjjel kávéházba megy, nem vesz már estélyi ruhát magára. Éjféli kosz­tümbe öltözik. Az éjféli kosztüm flanelszerü gyap­júszövetből készül, babllonkék, vagy babllonró­zsaszinü, sohse hiányzik alóla a mély vörös tónusu kaftbluz. Párizs azért nem jósol hosszú életet az éjféli kosztümnek... Pa ál Jób. 320 gyermek a dorozsmai Zöldkereszt asztalánál (A Délmagyarország munkatársától.) Ismeretes, hogy az ínséges alföldi községekben Kozma bel­ügyminiszter elgondolásai szerint megszervezték az úgynevezett Zöldkereszt-akciót. Ez az akció az ínséges gyermekek étkeztetésére, táplálására irá­nyuló mozgalom, amely már eddig is szép eredmé. nyeket ért el. Csongrádmegye egyik legszegényebb községe Dorozsma. Az Itteni akciót dr. vitéz Imecs György, Szeged főispánja szeretettel karolta fel. A járás főszolgabirája, dr. Dósa István és a köz­ség főbirája, R á c z Rudolf intézi az akció ügyeit. A Zöldkereszt dorozsmai mozgalmában részt vesz jóformán az egész község. A község épületében négy nagy szobát rendeztek be étteremszerflem, itt ebédelnek a gyermekek. Át­lagosan »20 gyerek kap Itt Ízletes és tápláló étele­ket, az akció előírásai szerint. A község fiatal köz­gyámja rendelkezik a raktár felett, ő adja kl a fő­zéshez szükséges nyersanyagokat. Peták János közgyámon kívül dicséret illeti Szabó Gyula is­kolaigazgatót és a tantestület minden tagját, akik szeretettel intézik a rájuk bízott gyermeksereg ügyeit. A konyha felügyeletét dorozsmai úriasszonyok és lányok vállalták, naponta felváltva végzik. Ezeknek a névsora a következő: dr. Ser ess Sa­muné, dr. Striba Istvánné, Só ti Ferencné, Sziirmay Koirnélia, özv. Forgács Jánosné, dr. Szendrey Henrikné, dr. B e d ő Jánosné, Farkas Vincéné, Brunner J. Jenőné, F i a 1 a Károlyné, vitéz Balázs Istvánné, dr. Ma tuso­vi c h Arpádné, Szabó Gyuláné. dr. Dósa Ist­vánné. Eszes Imréné. Kiss Ferencné, Rácz Sándorné. Bittermann Károlyné, Németh Ferencné, Tóth Jánosné, P a 1 o t a y Józsefné, Zádori Mária, özv. Varga Gusztávné, dr. K o 11 a y Elemérné, P a 1 o t a y Valéria, H1 r o 11 a Károlyné, Brickner Jakabné és Vas 8 Gézáné. A Délmagyarország munkatársa meglátogatta a dorozsmai Zöldkereszt-akció étkezőhelyét. Éppen P a 1 o t a y Valéria ügyelt fel a gyermekekre. Egy sereg gyermek lepte el az asztalokat kiéhezve a napi tanulástól, alig várták már az ebédet, amely a kővetkezőkből állott: lencsefőzelék, borjúhús és Grahain-kenyér. Ezen a napon a menü elkészítésé­hez felhasználtak négy és fél kilogram «sirt, hat kilogram lisztet, huszonnyolc kilogram lei. sét és ugyanennyi borjúhúst. Beszéltünk dr. Gábos Zoltán orvossal, aki a gyermekek fejlődését, egész­ségi állapotát ellenőrzi. — Amióta a Zöldiereszt-akció működik — mon­dotta —, a gyermekek sulyszaporulata igen ör­vendetes. Két és fél hónap alatt átlagban 2.5—3.5 kilogrammal híztak a gyermekek. Amióta az ak­ció működik, nem lehet látni Dorozsmán rosszul táplált, sovány, sápadt gyermeket. Az étkeztetés külön történik fiuk és külön lányok számára. Ai iskolából csoportonkint jönnek a gyermekek ide. Ahogy megérkeznek, kezet mosnak, helyet foglal­nak az asztaloknál, ahol már várja őket a kalória­dús étel. A gyermekek között nem egy volt olyan, aki azelőtt hétszámra nem evett meleget, teljesen le voltak ezek testileg romolva. Az étkezésnek gyors tempóban kell lezajlania, mert a következő csoportok már várnak a helyekre. Aki nagyon éhes, vagy jobb étvágyú, mint a többi, kétszier is kaphat, ez azonban nagyon ritkán fordul elő, mert az adagok bőségesek. A felszolgálást is gyerekek végzik, az idősebb ismétlőiskolabelieJc... Szép eredménnyel működik Kistemplomtanyán is a Zöldkereszt. Itt huszonöt gyereket Mtnak el ebéddel. Az itteni akció élé® Lázár Ilona taní­tónő és Grulich Béla tanitó tevékenykedik. KIS HIRDETESEK MMMMMMMMMtMMMMMMMMMMMM** a nagy szegedi kereskedelemről és iparról. harisnyát visel minden hölgy, mert legszebb, legjobb éa leg­olcsóbb. Gv&ri lorakat: Pnliák TffstvferB'nftt cnev 'la művésziesen lest és w" tisztit a legolcsóbban Gíflckner ). és Fin kelmefestő, és ágytollUoztltft telepe. Iskola-n. 27 - 28. (Foga­dalmi templommal szemben.! Tel. 1?—«!). Kalászra kiszolgál ItcliHUl aUtatúslía uUltésxleí legnagyobb választékban LACHEU b«r»n<iösn'M. ,!é" csillérjj* beváltom, ha nAlam cseréli be njjá Rosner József Tina Lajos kSrnt 39. PeiróSeum gázlámpa 3-4C0 gytttfnltny, 1 éves esrifn­cift Kodícs János Leohner-tér 3 28.­I FÜRDŐRUHÁIT hozassa idejében rendbe 1 O'csón végzi Táboroslné kfltödéle. Arany János ucca lt). I „H&TTYU villanyerőre berendezett kelmofestó vegylls/ütó Qze «, Széchenyi mozival szemben Horváth Mihály-u. 7. Kalászra kiszolg&l özv. Nagy Imréné ikaLAiiJt, atfinmiii miui IS 11 , . , F , • 1 TV ' . . . . . . . . . • . . . . . . i . , . . Az összes rendszerű tohszoro­smesRengeiinei vásárolja, i Széchenyi tér 5 Szögi Imre röffts és divatáruüzlete legol­csóbb és legjobb. Pflspókbazár .Mikszáth K. n. 1. Kalász szel­vényekre kiszolgál. sctiiítpr u.-nei uaiena-ier Az összes márkás rá­diók, slágerlemezeh, gramofonok nagy rak­tára Csury Ferenc tra-, tkszer-.rádiószak­ÜZlete, Kárász u. 16. GyOnvOrfl nyíri kézimunkák legolcsóbban FIS CHER Kézi munkaház Kárász ucca 12. Jégszem 12 havi részletre. Szántó edényárnbázban, Széohenyi tér 11. Csónak­építő műhely Kazinczy-ucca 6. Irógépjavitás és karbantarts bizalom dolga, fordaijoniiiiiiiMeiiaey Széchenyi tér 5. 3 Molykár | ellen megóvás biztosításiul • Mentusnál | Károlyi nooa 1. Eredeti csiszolt peMorroan JoseplMillle kristályok a 3 levelű védjeggyel Kizárólagos egyedtlli árusítója Szegeden Dnjnh ékszer és nollill müipari tárgyak, Kelemen o. 11. intim ssóMkózóhely Kávéházi iraki Használ i motorok, vízszivattyúk kaphatók FR1SCHMANN épmOnly Kálvária ucca Fofoamafórök! i im. Irmti legolcsóbb Kárpitosmunka bizalom kérdése! Foduljon müihopferhez ! Polgár u. 4. (Tisza Lajos körat sMoki ítekamlérek, íotelek állandóan rakfáron. As elit közönség találkozóhelye a 3HRO// étterem VÁRD.?. Kitttnömenürendszer ORION rzlabJilUjtószlj EMERGE gnflllieX il h»;tflsslj gyári lerakat Ruh Vilmos cégnai Mikszáth Kilóin ncos 9, JPwrikvffiw

Next

/
Oldalképek
Tartalom