Délmagyarország, 1936. április (12. évfolyam, 84-107. szám)

1936-04-05 / 88. szám

1956 április 5. DEtMSGTARORSflD 13 Nagyheti szertartások A görögkeleti magyar egyház a nagyhéten a következő szertartásokat tartja: Nagyszerda: 10 órakor Szient Gergelynek előre­megszentelt áldozatok miséje. _ Nagycsütörtök: 10 órakor vecsernyései kapcsolatos Szent Bazril­mise. Este 6 órakor Jézus kínszenvedéseinek em­lékére 12. kinszenvedésí evangélium olvasása. — Nagypéntek: 10 órakor királyi imaórák. Délután 4 órakor Jézus sirbatételének emlékere nagyve­csernye szent beszéddel és sirbatételi szertartással. — Nagyszombat: Reggel 8 órakor Jézus temetése. 11 órakor vecsernyével kapcsolatos Szent Bazil­mise. — Vasárnap: Hajnali 3 órakor feltámadási szertartás végén szent gyónás és áldozás. Dél­előtt 10 órakor szentmise Délután 4 óraikor ve­csernye. — Hétfő: Délelőtt 10 órakor szentmise. Délután 4 órakor vecsernye. — A szertartásokat a belvárosi fiu elemi iskola I. emelet 14. sz. ter­mében tartják meg. A görögkeleti szerb egyház szertartásainak sorrendje a következő- Nagyszerda délelőtt 10: elő­remegszentelt adományok liturgiája. Nagycsü­törtök délelőtt 10 óra: Szent Vazul liturgiája, este 6 óra: 12 evangélium olvasása. Nagypéntek dél­előtt 10: hórák, délután 4: vecsernye, este fél 7: Krisztus siratása és temetése körmenettel. Nagy­szombat délelőtt 11: Szent Vazul liturgiája. Hús­vétvasárnap hajnali 3: feltámadási szertartás kör­menettel, délelőtt 10: szent liturgia, délután 4: ve­csernye. Húsvéthétfő délelőtt 10: szent liturgia, este 6: vecsernye.. Husvétkedd a temetőben dél­előtt 9: szent liturgia és utána sírok szentelése. A reformátusoknál az istentiszteletek és az ur­vacsoraosztások rendje: Virágvasárnapján délelőtt 10 órakor ¡ryüleke­íeti istentisztelet, délután 6 órakor hálaadás. Nagyhét minden napján délután 6. illetőleg este 8 órai kezdettel bűnbánati istentiszteletek Máté. ev. 5:13—16. alapján az alábbi kérdésekről: hétfőn: Az Élet értelme és rendeltetése; kedden: Só va­gyok -e én?; szerdán: A világ szemétdombja: Nagy­csütörtökön: Több világosságot!: Nagypénteken: A véka és a gyertyatartó; Nagyszombaton: Egye­dül Istené a dicsőség! Nagycsütörtökön ugy a 6, mint a 8 órás isten­tiszteletet követőleg urvacsoraosztás. Nagypénteken délelőtt 9 órakor rövid áhitat bibliamagyarázattal, 10 órakor ünnepi istentiszte­let a templomban és a gyülekezeti teremben. nusvét vasárnapján délelőtt fl órakor rövid áhitat bibliamagyarázattal, 10 órakor urvjesora­osztással egybekötött ünnepi istentisztelet a tem­plomban és a gyülekezeti teremben. Délután 6 órakor hálaadás Húsvét hétfőjén délelőtt 10 órakor urvapsora­osztással egybekötött ünnepi istentisztelet. I 401 Gumlharlsnyáf, haskötőt, fUsöt mérték után készít HBFLE kesztyűs Sze<red, Klauzál-tér 3. ez ím Wimpassing-esőkabát a Tezető márka. Nagy választékban kapható: B9 P. REiCH ERZSI ¡¡¡ÜSS; Szeged, Széchenyi tér 17. — Kinevezések. Dr. vitéz Imeos György főis­pán Kövér Tibor főmérnököt és dr. Król Osz­wald főmérnököt tb. műszaki tanácsossá nevezte ki. — ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten született 16 fiu és 14 leány. Házasságot kötöttek: Matolcsy László és Viski Rózsa, Vermes Vilmos és Fischer Etelka, dr. Szabó Károly és Lulay Mag­dolna, Dominik Gyula és Szabó Lidia. Rácz Ignác és Mészáros Gizella, Dékán Ferenc és Kaliczka Rozália, Kószó Mihály és Magyar Eszter. Lengyel István és Lázár Ilona, Illés Márk és Tóth Rozá­lia, Fődi Zoltán és Wöller Terézia, Kakuszi Jó­zsef és Horváth Etelka. Elhaltak: Matók László 16 napos, őzv. Kiss Mihályné 45. Gémes Fercncoé 30, Bokor Ferenc 76, Joszt József 67, Kisagócsi An­tal 51, Katona János 77, özv. Kiss Sándorné 82, Bauda József 79 özv Horváth Mihályné 59, Igaz Péter 82, Kupinczay Ferenc 40, özv. Németh Györgyné 41, Farkas Ignác 68, özv. Mucsl Ferenc­né 56, Szűcs József 28, Szüos Istvánné 28 Szaba­dos Ferenc 60, Balogh Márton 73, Oprea ülés 57, Börcsök Ferenc 76, Bácskai Pál 9 hónapos, Kocsis Sándorné 28 éves korában. helyben és vidékre, valamint s beraktározásokat 1 e g m é 1 tá- 1 1ts nyosabban eszközöl I Perl Mór és Fia | szállítók, Feketesas ucea 17. c Alapíttatott 1868-ban. — Tel. U—21 / tMMIMWMIMMMMMMIM^ — Elfogtak két biciklitolvajt. A rendőrség el­fogta Bánóczky József 22 esztendős péktanoit­cot, akiről kiderült, hogy a mórahalmi kapitány­ságról járt Szegedre kerékpárokat lopni. Elfogta a rendőrség Gality Lajos budapesti illetőségű péksegédet is, aki Bánóczkyval együttműködött. A lopott kerékpárokat hamis nyugták segítségével Szegeden és a vidéken értékesitették. Amikor el­fogták őket, zsebükben egy sereg nyugtát talál­tak, amelyekkel azt akarták igazolni a vevő előtt, hogy a gépeket vásárolták. Mindkettőjüket őrizet­bevették. x Húsvéti nyuszik, tojások Kocsisnál. Húsvétra Harisnyák Férfi ingek Kötöttáruk Lompcl és BcgylHcl MAKÓK HÍREK A makói városi főjegyzői állás problémája a megyei kisgyülésen. Emlékezetes, hogy a minisz­ter engedélyt adott Makó városnak arra, hogy az egyik tanácsnoki állás természetes uton történő beszüntetése révén újra szervezze a főjegyzői ál­lást. A képviselőtestület tárgyalta a miniszter le­iratát és ugy határozott, hogy kérelmei terjeszt elő arra nézve, hogy a tanácsnoki állás beszün­tetése nélkül járuljon hozzá a főjegyzői állás meg­szervezéséhez. Fried Ármin dr. és Nagy Gy. Mihály a megyéhez küldött fellebbezéseikben a város nehéz gazdasági helyzetére való hivatkozás­sal a régi állapot mellett foglaltak állást. Azt kí­vánják, hogy a város jelenlegi főjegyzője lássa el hivatalát nyugdijazásáig, azután pedig szűnjön meg a főjegyzői állá«: s a főjegyzői teendőket lássák el az aljegyzők. A megyei kisgyűlés ma alig néhány percig tnrtó tárgyalással megállapí­totta, hogy ebben az ügyben nincs helye fellebbe­zésnek. legfeljebb felülvizsgálati kérelemnek, ami a miniszterhez tartozik, ennélfogva úgynevezett ér­demi döntés ljelyett odaterjesztik mindkét felleb­bezést. Ingatlanforgalom Makón. Ródi Imre megvette özv Kis Józsefné tehénjárását 255 pengőért, Bör­csök Imre Markovics Ivánné 38 kat. hold csókási földjét 28.500 pengőért, Potassy János Labdás Fe­rencné Szent Anna-ucca 2. számti házát 4000 pen­gőért, Fodor Imréné Csala Sándorné Porond-ucca 17. számit házát 1400 pengőért, Kardos Julianna Mészáros Sándor tehéniárását 260 pengőért, Rát­ky István és neje megvették a Belvárosi Takarék Szén-ucca 10. sz házát 6000 pengőért. Kovács Jó­zsef Lestár Károlv Szentbáromság-u. 20. sz. házát 1000 pengőért, Hárt Erzsébet Ki«s János 306 n. öl tömpösi földjét W pengőért öpv Karalov Rene­dekné megvette Rálő Andrásnó és társa? 227 négy szőgöl bánomi földjét 203 pengőért, Papp Sándor msgvetet Nagv Gr, Ist-vánné 216 négyszögöl ke­nyérvárói földjét 200 pengőért, Kiss János Mágori Antal Héderváry-ucca 19. számú házát 2000 pen­gőért A makói kisipari hitelek rendszeresítését jóvá­hagyta a megye. A vármegyei kisgyűlés jóváhagy­ta a város képviselőtestületének azt a határozatát, amellyel ötezer pengőt szavazott meg a makói kisiparosok és kiskereskedők hitelakciójára azzal a feltétellel, hogy hasonló összeget folyósít erre a célra a kormány is. A határozatot annyiban mó­dosította azonban a megye, hogy a hitelek folyó­sítására kiküldött hattagú bizottságnak csak véle­ményező szerepet hagyott. A kölcsönök megszer­vezése és ennek alapján a hitelek folyósítása ez­után remélhetőleg hamarosan megindul. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelüntkezteki Czene Imre Nacsa Irén Herminával, Schidru Sán­dor Jenő Bama Idával. Házasságot kötöttek: Sza­bolcsky János Bemáth Julianna Annával. Elhal­tak: Sárkány János 75 éves Szekfü-ucca 50., özv. Mágori Józsefné Fodor Rozália 81 éves Tanya 501, Simon Istvánné Molnár Vilma 39 éves Révész­ucca 7., elhalt a kórházban. Herczeg Mária 6 hó­napos földeáki lakos a kórházban, Koczkás Imré­né Barna Mária 75 éves Vertán Endre-ucca 73., özv. Lengyel Jánosné Kristó Rozália 86 éves Me­gyeház-ucca 18. Fajtiszta, drótszőrü, him foxit keresek párosí­tás céljából. Cim a Délmagyarország makói fiók­kiadóhivatalában. Középkorn nő elmenne idősebb házaspárhoz, vagy magános nőhöz ápolónőnek Háztartás minden ágában jártas, varrni tud. Vidékre is elmegy. Cim a makói kiadóba. „A makói hagymaszövetkezet botránya." Kap­tuk a kővetkező sorokat: Tekintetes Szerkesztő­ség! A Délmagyaj-orszá« március 20. napján meg­jelent számában ,,A makói hagyma szövetkezet botránya" cim alatt megjelent tudósítás ügyében nem felel meg a valóságnak, hogy Kiss Antal vallomása szerint az ókigyósi Wemokhetai-urada­lom a termelői igazolványt nem váltotta ki, ezért a jutalékban nem részesedhetett. A valóság az, hogy az ókigyósi uradalom szabályszerű termelői igazolvány alapján szállította 1934 évben a hagy­mát, amit a szindikátus igazolt is, eaért a terme­lői jutalék az uradalmat jogosan illette meg —J Nem felel meg a valóságnak, hogy én Kiss Antal­nak azt mondottam: „Nézze Kiss. ezt az összeget' megfelezzük." A valóság az. hogy Kiss Antal kérte a termelői jutalék második részletének megfele­zését, de én ezt visszautasítottam és mivel sze­mélyesen fáradozott a Jutalék számfejtése körül, lutalom fejében adtam neki 87 pengőt. — Tiszte­lettel Tóth Arisztid vármegyei sazdasátfi egyle­ti igazgató. Kézimunka&izBetam&t magnyltottara KArolvl ucca 4 s*. alatt! Kérem i t vevőim és me^ende- MgSIIoR1 FpTCÍ lfiim további srivea pártfogását A szegedi iparcsarnok bokrétaünnepélye. A VIII. Szegedi Ipari Vásár egy részét máius 31—junhis 11. között már az uj iparcsarnok­ban helyezik el A Horváth Mihálv-uccáhan gyorsan halad az építkezés, a héten elkészült a teicietrasz is ugy, hogy megtarthatják a bok­rétaünnepélyt. Az ünnepséget hétfőn délután 6 órakor tartják meg, az Ipartestület a munká­sokat vendégül látja Az építkezés előrehala­dásával rövidesen megkezdődnek a belső be­rendezési munkálatok is. ugy, hogy a kitűzött időpontra az rparcsarnok teljesen készen áll. A Szegedi Ipari Vásárral kapcsolatos minden ügvhen készséggel áll rendelkezésre a vásár­iroda. Horváth Mihály-ucca 3. (Telefon 14-15.) — ELŐADÁSOK. A szegedi görögkatolikus egyházközség vasárnap délután 4 órai kezdettel a rókusi katolikus kulturház dísztermében liturgia kus előadást rendez. Megnyitó beszédet mond drv Juhász István Ítélőtáblai biró „A nagyböjti ün­nepkör liturgikus énekeiről", előadja flr. Lado­mérszky Béla lelkész, az énekbetéteket előadja* Czimbolinecz-Csermely András — Pentűlcsoml boldogságban élhetnek. h< paplanokat s paradlosom IRkl M -tizemben ««érzik b< PAPLAN Soés laiosné­nál. Szeged, DéáJc Fereao u. 8. mA színház mellett-

Next

/
Oldalképek
Tartalom