Délmagyarország, 1936. április (12. évfolyam, 84-107. szám)

1936-04-26 / 104. szám

1936 április 26. DELMAGV ARORSZÄCi WSUKJMS-^K '. vSaggK^W nBaLL^tan Ingatlanforgalom Szeged terű lel én április 18—25-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: , Szécsi István és neje eladták Kéri Ferenc és nejéinek a Nyári dűlőben lévő 1 hoki 848 négy­szögöles földjüket, melynek kataszteri liszla jö­vedelme 36 63 K, a Dornaszék kap. 471. sz. ta­nyával 2150 pengőért. Molnár Imre és neje eladlak Molnár Gézáné­nak a Belső-Ásotthalom dűlőben lévő 1 hold 452 négyszögöles földjüket, melynek kataszteri liszta jövedelme 10.20 K, 1000 pengőért. Szabó János eladta Lehóczky lstvánnénak a Serkéti dűlőben lévő i hold 844 négyszögölesi földjét, melynek kataszteri li-zla jövedelme 41.21 K, 1400 pengőért. t Farkas Illés és neje eladlak Csűri Erzsébetnek a Serkéti dűlőben lévő I hold 204 négyszögöles földjüket 30.37 K tiszta kataszteri jövedelemmel 1152 pengőért. Dobó Antal eladta Máirai Sándornénak az Alsó­városi nyomás dűlőben lévő 560 négyszögölesi földjét 12.25 K kataszteri liszta jövedelemmel 840 pengőért. Scupala János és neje eladták Singlédi Ferenc­nek a Középfasor 19. sz. házukat 5000 pengőért. Hamar Erzsébet eladta vitéz Nagy Ferencnek a Pécskai-u. 10/b. sz. házát 244 négyszögöles telekkel 7500 (Tengőért. Fazekas Istvánné és társai eladták özv. Tom­bácz Antalnéiuik a Puskaporos dűlőben lévő 1 hold 5 négyszögöles földjüket 21.07 l\ katasz­teri liszta jövedelemmel 1765.50 |>engőért. Pakurár Iván és neje eladták Korpássi József •¡••••^••^•••¡••••MHHHi ÍGlftTOD, (DEG/ZERCIED a magyar munka dicsőségét hirdető 1P9RC0 nyári-cipői Tartós, kényelmes, olcsó. Utcán és munkahelyen legalkalmasabb viselet az EMERGÉ nyári cipő. Vigyázz! védjegy smem>£ minőség I GYÁRTJA A MAGYAR RUGGYANTAARUGYAR ós nejének a Makkosháza dűlőben lévő 100 négy­szögöles földjüket a Felsővárosi feketrföldcfci 187/a. sz. házzal 840 pengőért. Zámbó Kálmán és neje eladták Paragi József és nejének a Fodor-telep 156. sz. házhelyüket) 400 pengőért. Nemzeti Hitelintézet Rt. eladta I.ajkó György-, nek az öthalom-ucca 50. sz. házát 166 négy­szögöles telekkel 5500 pengőért. KÖLTÖZKÖDIK ? Cserélje ki csillárját a „Meteor" csillárgyárban. 4 lángú ebédlőc»illár 17­Vlllamos vasaló 3 évi Jólállással - - 6.90 A Budapesi Nemzetközi Vásár cslllárufdonságai megérkeztek! Részlet. Unió könyvecskék érvényesek. Csere. METEOR CSILLARGYAR R.T. Szegedi Hók Karász u- 11. Telefon 33—76. Hock János kilenc kötetben megírta az ÉLET KÖNYVÉT „Tizenhét esztendő alait magamba mélyedtem, tanultam és dolgoztam és megirtam vallásfilozófiái munkamat melynek lényege az, hogy a modern tudomány nincsen ellentétben a vallás végső lényegével: a KRISZTUSI KI NYILATKOZÁSSAL Üveggel fedett hid, a modern technikának ra­gyogó diadala, szalad keresztül a Vág medrén. Alattunk: vadul rohanó hullámokban rakoncátlan­kodik a legszeszélyesebb folyó, a Vág. Előttünk, jobbra és balra: omladékokban heverő öreg ro­mok. Füstös falaiknak megmaradt csonka végé­ben bagoly huhog. Á sziklák falát moha csókolja. Egykor büszke cimerlermekben az enyészet lett úrrá. Öreg címereknek — valamikor katonák ro­hantak harcba pajzsokkal, amiken arannyal ver­ték ki ezeket a címereiket — már csak a nyoma látszik. Megkopott kripták márvány tábláin réges­régen megfordították ezeket a címereiket. A buzo­gányok, amik ott állottak egykoron a büszke vá­rak cifra falainál, már a pöstyéni múzeumban mesélnek régen mult időkről. Előliünk: a Vág misztikus szigete, rajta a mo­dern hotelkolosszusokkal. A jelen. Mögöttünk: a Vág völgyében széjjelszórt öreg váromiadékok: a mult. A kettő között hid ... Ezen a hidon sétálok a hetvenhét esztendős ílock Jánossá', aki azt mondja: — összekötő hid vagyok a mult és a jelen kö­zött .. Sem az idő, sem a szenvedések, sem a sok esz­tendő-nem törték, meg ezt az embert. Ajkáról ugyanúgy folyik a beszéd, mini akkor, amikor az ö könyvéből mondtak imáikat .. Nemcsak büsz­kén, hanem joggal is mondja, hogy „munkaképes vagyok." Tavaly kiadott könyvét széjjclkapkod­lák. Amikor meglátogatom a szállásán, az iróasz­lal mellett találom, dolgozik Megkérdezctn: igaz-e, hogy a memoárjait írja. Elmosolyodik: — Az én életem nem titok Benne van a köny­veimben, amiket megirtam és a beszédeimben, amiket elmondottam, összekötő hid vagyok a mult és a jelen között. Barátság fűzött emberekhez, akiknek neve ma már történelem Nincsen egy se, akiihez ne kapcsolt volna hozzá a működésem. Nekem élet volt "az, ami a ma,i nemzedéknek már história. Az emlékeimet megirtam. de — csak a* Íróasztalom fiókja számára. Amig én élek. ezek az Írások nem kerülhetnek a szedőgép elé. Az én életem felett csak az a kor mondjon ítéletet, amely utánam következik. Ezek az írások, azt hiszem, lyukakat fognak betölteni a múltban, ahol én él­tem — Az ember, akármilyen értékes is, csak olyan, mint a homok, amelyben egy-két arany­szem csillog Sokat kell kirostálni belőle, amig ez a pár aranyszem megmarad. Rólam csak azok mondhatnak majdan Ítéletet, akiknek kezében el­fogulatlan rosta van. Ezek számára pihennek irá saim az íróasztalom fiókjaiban. AZ ÉLET KÖNYVE — Tizenhét esztendőt töltöttem emigrációban Magamba mélyedtem, tanultam és dolgoztam. Meg­csináltam vallásfilozófia! rendszeremet, nmelj nem korrekciója akar lenni a vallásnak. Azt aka­rom beigazolni, hogy a modern tudomány nincsen ellentétben a vallás lényegével, a KRISZTUSI KINYILATKOZASSAL. — Csak a kifejezésekben van különbség j tu­dós és a theologus között. Mind a ketten elfelej­tik, hogy az igazság igazság marad mindig és mindenütt. Nem a vallás lényegében van közöttük ellentét, hanem csak a nyelvezetükben. — Még husz esztendővel ezelőtt talán leheteti vitatkozni azon, hogy a teremtett világnak tu­lajdonképpen mi volt az ős-oka. Akkor még a ma­terialista világnézet elfogadott álláspont volt. A tudomány ma már a dina.mikus.álláspontot fo­gadja el. Olyan nagy tudósok, mint az olasz Fermi, vagy Curie-Joliett, akik az atombomlasztás kí­sérletezésével foglalkoznak, ezt az álláspontot képviselik. És a két évvel ezelőtt Londonban megtartott világkongresszuson, amelyen a világ tudósainak elitje vett részt, híres professzorok és a Nobel-dij nyertesei, ahol csupa világtekintély ült az asztalok mellett, arra a konklúzióra jutot­tak, hogy: az anyag is erő. Az anyag: erőrezgé» És amikor a tudomány elérkezett ehhez a pont­hoz, voltaképpen nem tett mást, minthogy beiga­zolta, amit a vallás hirdet: a világ bizony sem miből lett... A tudomány abszolútomnak nevez azt a belső erőt, amit mi Istennek hivunk. — A tudós azt mondja: hiszek egy abszolút orőben, én pedig elmondom az én mindennap imádságomat: ...hiszek egy Istenben... — Tizenhét esztendei munkámnak aratása: AZ ÉLET KÖNYVE, ez lesz a címe annak az össze foglaló, kilenc kötetre tervezett apologatikui munkának, amelyet ki akarok adni. Az egyes kő. tetek cimei: „Anvag. és erő-elmélet," „A terem tés könyve", „Isten könyve", „Az ember könyve". Minden hölgy csak gFb harisnyái visel, meri legszebb, legjobb és legolcsóbb »a gyári lerakat Pollók Testvéreknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom