Délmagyarország, 1936. március (12. évfolyam, 53-83. szám)

1936-03-20 / 69. szám

19*56 március 20; DÉLMAGYAR ORSZAO 3 Felszólamlások az italmérési illetékek ellen A városi fogyasztási adóhivatalban a jövő hé­ten kezdi meg működésiét az italmérési illeték fel­szólamlás! bizottság. Hétfőtől kezdve minden nap folynak a tárgyalások az alábbi sorrendben: Március 23-án: (Korlátlan italmérők) Lőwinger Adolf, Ptarádi Mihály, őzv. Tóth Mi hályné, Fuchs Antal, Osznovits István, Bajszár Mihály, Raffai Ferencné, Jójárt Vincéné, dr. Tá­pai József né, Kroó Dezsőné, özv Sántha Istvánné, Sándor Mária, özv. Sándor Vincéné, Schorr' Ottó, Róvó Mihály, Lakos Dezső, őzv. Gottwald Rezső­Dé, Trabek Erzsébet, Szűcs Antal, Pusztaszeri Miklós, Horváth József, Baén Aladárné, Fodor Jó­zsef, Merts Agostom, Dobó Imre, Schwartz Sándor, őzv. Huszta Józsefné, Csókási Gizella, Petró Gyár­fás Dezső, Vecsernyés Vince, Újvári János, Tóth Gyula, özv. Gulyás Sándorné, ifj. őrdögh József, Bórőcz Sándor. Március 24-én: (Korlátlan italmérök) Lovas Ferenc, ördögh J. Árpád, Patzauer De­zsőné, Huboda János, Ábrahám József, Lajkó Vin­ce, Gárgyán Jánosné, Kucska János, Fülöp Gyula, Czégény Jánosné, özv Némethy Szilárdné, Ábra­hám István, Vadász István, Erdélyi János, özv. Kuk Lászlóné, Frekot Tamás, Rácz Antalné, Tom­bácz József, Ágoston János, Farkas József, Ro­zi ár József, Németh Márton, özv. Kecskeméti Sán­dorné, Szép Lajosné, Horváth Sándorné, dr. Rácz Aladár, Hungária-szál ló, Berg János, Rózsa An­drás, Balogh Nándor, Bene József, Süli Jánosné, Kalmár Mártonné, Pálinkás Anna, Barabás K. Vil­ma. Március 26-án: (Korlátlan italmérők) Vitéz Torjai Ferenc. Csonka Mária, Szántai Im­re, Benkő József, özv. Boros Józsefné, Báló Ist­ván, őzv. Tóth M. Istvánné, özv. Paragi Istvánné, Szűcs L. Istvánné, Rabosék János, Katona István, Marscfaall János, Stemler István, Szitár Imre, Ma­jor Gyula, Börcsök Etel, BoldLs Pál, Ábrahám K. Imre, Kéri József, Meló Károly, Széli József, Ha­lász Sándor, Farkas Józsefné, özv. Kuk Lászlóné. ördögh Lászlóné, Szegi András, ökrös Szilvesz­ter, Szécsényi János, Horváth Ferenc, Tombácz József, özv. Kopasz Györgyné. Dékány Rozál, Ro­riár József, Karcza Sándor, Hungária-szálló. Vakmerő kerékpártolvaj­bandát leplezett le a rendőrség (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­gedi rendőrség az elszaporodott kerékpártolva­jok ellen folytatott razzia során ártalmatlanná tett egy tolvajbandát, amely hosszú időn ke­resztül fosztogatta a kerékpárosokat. Sokáig nem sikerült nyomukra akadni, oly ügyesen dolgoztak, hogy a legéberebb nyomozás és fi­gyelés is eredménytelen maradt. Most végre si­került az egész társaságot ártalmatlanná tenni: Tábori István. Bálint István, Pásztor László, Szabó István, Szabó András személyében. Ez a társaság a. mult év ősz óta működött Szegeden ós ez idő alatt rengeteg kerékpárt loptak el a szegedi uccákról. A bandának Pásztor László volt a feje, nála volt a javítóműhely is, amely „feketén" dolgozott. Ide vitték a lopott gépe­ket és itt szerelték át, ugy, hogy ne legyenek felismerhetők. Egyes alkatrészeket leszedtek, másokat rátettek, a vázakat átfestették, saját gazdájuk sem ismert volna rá az igv átalakított gépekre. A gépeket, amelyeket tolvaj nyelven „japán-gépnek" hívnak, más városokban. Szente­sen. Vásárhelyen. Makón értékesítettek és csi­nos haszonra tettek szert. A rendőreégen bevallották a lopásokat. az­zal védekeztek, hogy állás nélkül voltak és ez­ért s-ánták rá magukat a lonásoV elkövetésé­re. A rendőrség valamennyit őrizetbe vette. 1 fa hogy olyan telesen Jrtabmatlan pádért válasszon, amely természetei Árnyalataival minden aremnnd Myerití. tmtőHto Part&mmtt A ¿LADY" PŰDEk amelyet m bőr teljesen felvett, élvesti ax arcbőr kellemetlen fényét, at arcot üdévé Ü hamvassá unt, a bőrre ét arestinre teljesen ártalmatlan ét jól tapad. A .JLADY" PODER leghelye­sebb kiegészítője a ,£ADYn Chat Nok kölnivíz-különít' gességnek, amelyei a }6ldpott, modern nő annyira kedvel. Minden dwatttínben kapható» Völegényi kaland Budapesttől a szegedi elmeklinikáig (A Délmagyarország munkatársától) Izgalmas kaland ügyében folytatott napokon keresztül nyo­mozást a szegedi rendőrség, mig végre sikerült tisztáznia minden részletében és sikerült megmen­tenie egy fiatal leányt egy szélhámostól. A történet nemrégiben kezdődött Budapesten. Az uri leány, akinek szülei az egyik kisebb vidéki városban laknak, Budapesten állott alkalmazás­ban egy nagy vállalatnál A fiatal és csinos leány, akinek édesapja magas pozíciót tölt be, rendkívül tartózkodóan viselkedett a pesti társaságokban Nemrégiben megismerkedett egy kalandos multv fiatalemberrel, aki már régóta állásnélkül lézen gett a fővárosban. A fiatalember hevesein udvarolni kezdett a leánynak és nem telt bele két nap sem. máris megkérte a csinos leány kezét. Ugy látszik, a leányt megtéveszthette a fiatalember fellépése, igent mondott és elvitte jövendőbelijét szüleihez, akik természetesen megdöbbenve értesültek a nem várt fordulatról. Szinte szóhoz sem tudtak jutni a njeglepetéstől, amikor a fiatalember azzal állott eléjök. hogy adják hozzá a lányukat. Az anyának gyanús volt a fiatalember, de nem adott azonnal eiutasitó választ, azt felelte, hogy miután egyálta­lán nem ismeri jövendőbeli vejét, sőt a lánva ma­gi sem ismeri azt a férfit, akit kiválasztott ma­gának. ndjon időt az informálódásra. A fiatalem­ber ebbe beleegyezett, de meg sem várta az érdek­lődés eredményét, menyasszonyát egyik délelőtt »1 bőrkesztyű" Mosható nappa 9. 5.50 divalformákban. minden színben Pollák Testvéreknél. átvitte a szomszéd városba és ott jegygyűrűket vá­sárolva, eljegyezte Nem várta be azonban 'az informálódás ered­ményét, hanem monyasszonyát szülei lakásán hagy. va, Szegedre utazóit azzal, hogy itt várja be a szü­lők beleegyezését, — mert arról szó sem lehet, hogy me.g ne kapja a leányt. Szegeden felkereste a leápy gyerekkori barátnőjét, aki férjnél van és természetesen, mint az asszony legkedvesebb ba­rátnőjének vőlegénye, kedvező fogadtatásra talált X* a pókon keresztül vendégeskedett náluk, amíg csak meg nem érkezett a kétségbeesett apa kérel­me a szegedi rendörségre. Az apa arra kérte a rendőrséget, hogy likvidálja ezt a kellemetlen ügyet, nézzen utána a fiatalembernek, aki jogtala­nni mondja magát a kiskorú leánya vőlegényének A rendőrségre ezek után beidézték a fiatalem­bert és kihallgatták. A kihallgatás meglepő ered­ménnyel végződött. A fiatalember olyan zavaros válaszokat adott, hogy az a gyanú merült fel, hogy nem teljesen épelméjű. így került a fiatalember az elmegyógyászati klinikára megfigyelés alá, ahol igazolódott a feltevés. A klinikán megállapították, hogy a 21 esztendős fiatalember sulyos elmebeteg­ségben szenved, betegségének neve: parnllzi* ... A rendőrség már elküldött« válaszát az apának és a menvasszonynak, akik sürgönyileg fejezték ki hálás köszönetüket a szegedi rendőrségnek. A fiatalember most a klinikáról visszakerült a rendőrségre és ha az időközben értesített szü­lei nem jelentkeznek érte, 'akkor toloncuton megy vissza a fővárosba a kaland után.

Next

/
Oldalképek
Tartalom