Délmagyarország, 1936. március (12. évfolyam, 53-83. szám)

1936-03-10 / 60. szám

6 O í í MAC, y*RORS7*C, Í936 március 10. Kerékpárosok! fc.s "r ndii kerékpárokai engedményes ár­ban ressletre adom. Gtmika' és alkatrészeket most filléres CaA ;irban kaphat jZdllIO II Cl Ólnál "i Szeged, (Kiss D. palota Kiss u. 2. — Felszólamlások az italmérési illetékek el­len. Az 1936—38. évekre szóló italmérési ille­ték és szeszesitali'orgalmi illeték megállapítá­sa ellen benyújtott fellebbezések elbírálására Szeged területére illetékes felszólamlási bizott­ság tárgyalási napjait a pénzügyigazgatóság március 32., 24., _ü., 27., 30. és 31-ében állapí­totta meg. A tárgyalásokat délelőtt 9 órai kez­dettel dr. Tólh Béla helyettes polgármester el­nökletével a városháza I. emeleti bizottsági termében tartják meg. A tárgyalások sorrendje a következő: március 23-án: korlátlan italmé­rők 1.—35. sorszámig (Lőwinger Adolf—Bö­rötz Sándor), március 24-én: korlátlan ital­mérők 36.—70. sorszámig (Lovas Ferenc—Ba­rabás K. Vilma), március 26-án: korlátlan ki­mérők 71.—105. sorszámig (vitéz Torjai Fe­renc— Hungária-sziálló), március 27-én: kor­látlan és korlátolt italmérők 106—144 sor­számig (Berg János—Neu Károlyné), március 30-án: korlátolt és kísmértékbeni italárus ke­reskedők 145.—182. sorszámig (Hajász Berta­lan—Szentirmai Lajos) és március 31-én: ital­irus kereskedők és bormérők 183.—221. sor­számig (Csukonyi Béláné—dr. Szabó Béla). — Fiuggl-vlzet Márkusnál, Kigyó-ucca. t STAUFFER Pus z tasajt világmárka Ezt kérje mindenütt 1 106 — ELŐADÁSOK. A szegedi helyőrségi tiszti kaszinó március 14-én. szombaton délután 6 óra­kor „Hogyan lőtték a németek Párist" címen elő­adást tart az egyetem bölcsészeti karának épü'.e­lcben (Baross Gábor-ucca 2.). — A MIEFHOE kulturestjeinek sorozatában dr. Frenkel Jenő: ..A Biblia etikája" cimmel tart előadást szerdán este fél 9 órai kezdettel az egyesület helyiségében Kárász-ucca 6.). — A MEFIIOSZ szegedi csoport­jának tudományos blokkja Réthi Gyula közre­működésével csütörtök délután fél 7 órakor a böl­csészetkari 1. számú tantermében (Szukováthy­tór 1.) „Aldunán át Istambulig" cimmel vetitett­képes előadást tart. Belépődíj nincs. — Elloptak két villanyórát. Dr. Falta Mar­cel orvos feljelentést tett a rendőrségen isme­rellen tettes ellen, aki vasárnap este behatolt a Horthy Miklós-ucca 18. szám alatt levő uj há/ába és onnan ellopott két villanyórát. Á rendőrség keresi a tolvajt, i — Kulturest. A felsőipariskola ifjúsága vasár­rnp este a felsővárosi kuljurházban műszaki kul­Uirestet rendezett nagyszámú közönség részvéte­in mellett. A nivós műsor bevezetőjét Polyák Ovula mondotta, majd Juhos István szavalt nagy tetszést aratva, aztán az ifjúsági zenekar Báto­r v Béla vezényletével több zenemüvet adoft elő és P e t z Vilmos szavalata után J u n g Péter ta­nár tartott nagy figyelemmel kisért előadást „Tech­nika és kultura" cimmel. Kandirozott narancshéj 9& ff 10 deka •• Szines papír abrosz Jl f 10 drb síines szalvétával ' • Zománc mérő kanál 28 f nagyobb 32 fii ér kisebb fcW •• Gépcérna 17 f 1 orsó 250 yardon • • •• Ifafos arcmnsó szappanOft^ kerek angol formában Ta minfisé?ben I drb™" Klöpli csipke 24 f 3 v. 4 méteres végekben 1 vég Holnap ujabb szenzációs cikkeket ajón'unkü FldVELiE HOLNAPI H1A ^ETE^UNXRT! PÁRISI MflGY áRUH9Z RT. SZCaiD. OEXONI« és KIS« UCCA SÍROK { — Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget, bél­izgalmat, gyomorégést, vértódulást, szorongást j vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb va­lódi „Ferenc József" keserüvizet, mert ez a gyomor és a belek működését előmozdítja, az epekiválasztást fokozza, az anyagcserét meg­élénkíti és a vérkeringést felfrissiti. Gyomor- és bélbajok szakorvosai igazolják, hogy a Ferenc ' József víz remek természetalkotta hashajtó, i mely méltán megérdemli a legmelegebb aján­j lást. Az orvosok ajánlják. ! — Fischer Kézimunkaház, Kárász-ucca 12. — Öngyilkosságot kísérelt meg „a szerencse fia". Körülbelül egy esztendővel ezelőtt tör­tént hogy Farkas György nyomdász egyne­£yedes sorsjeggyel megütötte a főnyereményt es valamivel többet, mint hatvanezer pengőt vett fel. Elnevezte magát a „szerencse fiának" és ettől az időtől kezdve költekező életmódol élt, valósággal szórta a pénzt, életmódjáról va­lóságos legendák keringtek a városban. A nagyvonalú élet azonban csakhamar elvitte a pénzt és azokat az ingatlanokat is, amiket Far­kas vásárolt. Hónapokkal ezelőtt már alig voll valamije. Egyre gyakrabban foglalkoztatta uc­cai botrányaival a rendőrséget, nem egy éjsza­kát töltött botrányos részegség miatt a rend­őri fogdában. Most aztán beteljesült vegzete. Vasárnap este öngyilkossági szándékból fel­vágta ereit. Miután állapota nem volt súlyos, a kórház nem akarta befogadni és így a rend­őrségre került. Miután lakása nincs, saját ér­dekehen őrizetbe vették. — 3 év, 8 hónap és — egy nap. Érdekes ügvet , tárgyalt hétfőn a törvényszék. Kucsera Mi- i I hályt különböző bűncselekmények, csalás, sík- l ! kasztás miatt 3 esztendei és 8 hónapi börtönre itclte a bíróság. Közben akadt egy rendőri ki hágási ügye. A járdán kerékpározott, emiatt a rendőr felirta. A rendőrbiró Kucserát egynapi elzárásra, mint főbüntetésre és öt pengő pénz­büntetésre, mint mellékbüntetésre itélte. Az | ügyészség arra kérle a törvényszéket, hogy Ku- | csera ítéleteit foglalja egybe és szabjon ki reá ös«zbüntetésl. Hétfőn Kucserát elővezették a Csillagbörtönből. A bíróság kiszabta az össz • büntetést, amelynek értelmében a bíróság el­engedte az egynapi elzárást és így — csak 3 esztendőt és 8 bónapot kell ülnie, ellenben nem engedte el az öt pengő mellékbüntetést, azt vagy lefizeti, vagv ha azt nem tudja, akkor he­lyette egy nappal tovább kell ülnie. E- ii Q m n lf A '»vitást és áthúzást elvál­ik U U I II f U 'a1ok és azonnal készítek SHbermann ernvökészitö Pfisrök ucca 12 sz. Meghívó a Szegedi Kenderfonógyár Részvénytársa­ság 1936. évi március hó 18-án délelőtt fél 12 órakor Szegeden a gyár irodájában tar­tandó XLV. évi rendes fcözqvüíésgre Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentése a lefolyt 1935. üzletévről és az 1935. évi mérleg előterjesztése és megállapí­tása. 2. Határozathozatal a nyereség felosztása, a fizetendő osztalék, az igazgatóságnak és a felügyelőbizottságnak megadandó felment­vény tárgyában. 3. Az igazgatóság és felügyelőbizottság ujjáválasztása és az utóbbi tiszteletdijának megállapítása. AZ IGAZGATÓSÁG. Az alapszabályok 8, 13 és 27 paragrafusaira való hivatkozással felkéretnek a t. részvénye­sek, akik a közgyűlésen résztvenni óhajtanak, hogy részvényeiket Szegeden a társaság helyi­ségében, vagy Budapesten, a Pesti Magyar Ke­reskedelmi Banknál, 3 — három — nappal a közgyűlés előtt letétbe helyezni szíveskedje­nek. Az osztalék a vállalat pénztáránál és a I'esti Magyar Kereskedelmi Banknál Budapes­ten, illetve fiókintézeténél Szegeden, 1936 már­cius 20-tól kezdődőleg fog kifizettetni, amely helyeken az évi mérleg nyolc nappal a köz­gyűlés előtt betekintés végett a részvényesek rendelkezésére álL 181 es Müvésszet HETI MŰSOR: Kedden délután Svihákok. Sziklai Jenő fellépté­vel. Kedden este; Méltóságos asszony. Mérsékelt helyárak. Szerdán este: Csodahajó. Operettbemutató. Pá­rosbérlet 1. Vezényel Márkus Alfréd Csütörtök délután: Mosoly országa. Fillére» heiyárak. Katonaelőadás. Csütörtök este: Csodahajó. Páratlan bérlet 1 Vezényel Márkus Alfréd. Péntek este: Csodahajó. Bérletszünet. Szombaton délután: Fehér golyó. Ifjúsági elő­adás. Filléres helyárak. Szombat este: Csodahajó. Bérletszünet. Vasárnap délután: Csodahajó. Bendes helyárak, Délutáni bérlet 28. Vasárnap este: Csodahajó. Bérletszünet. A tanárképző főiskolások folklore előadása A folkloriszitikus népdaltanulmányok lelke» propagandáját hallottuk vasárnap délután a pol­gári iskolai tanárképző főiskolán. Bégi hamisítat­lan népdalok kulturáját hámozta ki a főiskola érdekes és nagyon értékes feldolgozásban. Elő­adásukból örömmel láttuk milyen lelkesedéssel, mennyi kedvvel foglalkozik az ifjúság az iskolák­ban eddig elhanyagolt magyar zenekultúránk pá­ratlan értékeivel, mennyi hozzáértést, tudást sa­játított el azon a téren, ahol Bartóknak, Ko­dálynak, utána pedig az ujabb — kisszámú —, komoly muzsikusnemzedéknek volt úttörő munkája. Akik ma a szegedi fő­iskolából kikerülnek, tanítani, nevelni fog­nak esetleg elkerülnek elhagyatott vidékek­re, nemcsak az igazi népdalköltészetnek lesznek rajongói, hivei, tanítói, biztosan harcosai is, ha­nem Szögi Endre tanár céltudatos vezetésének se­gítségével maguk is tudni fogják hogyan, hol ke­ressék távoli falvakban a magyar népdal elham­vadó, elveszett kincseit. Valóságos folklore-kuta­tókat nevelt Szögi a főiskolában. A forma, aho­gyan vasárnapi „táborozásán" bemutatta a „Bo­tond bajtársi egyesület" a népdalokat, annyira hangulatos, meleg, közvetlen és felemelő volt, hogy a termet zsúfolásig megtöltő közönség vala­mennyi számot megismételtette és percekig ünne­pelte az előadókat. Nagy érdemei vannak a sikerült előadásban Tihanyi Nándor főiskolai hallgatónak, aki nagy tudással és felkészültséggel méltatta az ősi magyar népdalköltészetet, annak korok és vidékek szerint változó szerkezetét, különböző hangulat­létráit, stílusát, összeállítását; valóban értékes munkát végzett. A főiskolások énekkel és zene­számokkal kisérték az előadást ,amelyeken Bar­tók és Kodály folklore-gyüjteményéből vett feldol­gozásokon kivül Szögi Endrének szegedi ismeret­len népdalfeldolgozásai is szerepeltek. Elragadó volt Csóka Margit és M a g d ó Irén éneke. Mind­kettőnek kitűnő hangja, kedves, temperamentumos előadása volt. őszinte sikert könyvelhet el Bá­li n t Géza, aki régi székely énekeket, karakterisz­tikusan székely tájszólással, a paraszti énekeke­ket jellemző hangdiszitésekkel adott elő. G y a ­r a k i Jenőnek szép dalai voltak és kedves, vidám duettjei, sőt népdaltriója Csóka Margittal, Magdó Irénnel és Bálint Gézával. Bischon Ilonka, M o h i 1 a Károly látták el a zongorakiséreteket többek között és kitűnően síferepelt a Kamara­kórus régi, falusi egyházi dalokkal, világi kó­rusokkal, amelyeket Bárdos, Veress, Szögi irt; Vargha Károly vezényelt sok képességgel. A Botond bajtársi egyesület dicséretére méltó kulturmunkát végez a magyar dal kutatása, tanul­mányozása és ápolása terén; — ezzel a hang­versennyel, amelynek hátterében Szögi Endre áll és amelyet sokszázan hallgattak végig, jelentős szolgálatot tett az igazi magyaT népdal ügyének A Munkás Testedző Egyesület hangversenye. A Szegedi Munkás Testedző Egvesület mando­lin-szakosztálya vasárnap délután a Munkás­otthonban jól sikerült hangversenyt rendezett. A műsoron vonósnéfíves, kuplék, német és ma­gvar népdalok, Wagner, Grieg, Bizet és Schrammel zenék szerepellek. A nagyszámú hallgatóság sokat tapsolt a kitűnő szereplők­nek, köztük Fábián Évinek, Domonkos Józsefnek. Török Gábornak és a zenekar többi tagiának. A hangverseny jelentős bevé­telét az MTE felszerelésének pótlására fordít­ják. A zenekar nagyot fejlődött és szép siker­rel eredményesen teljesiti kulturális hivatá­sát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom