Délmagyarország, 1936. március (12. évfolyam, 53-83. szám)

1936-03-19 / 68. szám

e nn m \ gy ¡v p or c 7 a G TQ30 március 19. A mezőgazdasági kiállítás tartamára DÉLMAGYARORSZÁG pengőszelvényei érvényesek. Kedvezményt biztosítanak szállodákba, éttermekbe, kávéházakba, szürke taxikra és szorakozó helyekre. Böftfi előadás a Katolikus Novédőben A Szegedi Katolikus Nővédő nagyböjti elő­adássorozatában szerdán délután dr. Tihanyi Bé­la, a kegyesrendi főgimnázium igazgatója tar­tott előadást, amelynek során többéit között a következőket mondotta: — Olyan időket élünk, amikor az emberiség egyetemének lelke mélyéről tör a kiáltás az ég felé: »miért hagyUil el engem Uraml« De ha a mqgpróbá tatás keresztutján önszenvedett lélek­kel állynk, sohse felejthetjük el, hogy a jézusa Golgotára feltámadás következelt. Ennek a nasy történelmi ténynek határtalan bizakodásra kell hangolnia a gyötrődő világot, minden pesszi­mizmussal szemben. Ne feledjük el — folytatta előadását —, hojy a földi élet csak ut, az ember tulajdonképeni célja: az örökkévalóság felé... A nagy hatást ke'fett beszéd után Pólyál; Ká­roly mondott litáiiá', ma;d -- 1 e'-'nr ¿--k"lt. STAUPFERPusztasajt világmárka Ezt kérje mindenütt I I06 — Az idén nem adják ki a Mikhzáth-dijat. Bu­dapestről jelentik: A Mikszáth Kálmán regénypá­lyázat bírálóbizottsága befejezte munkáját és meghozta döntését. A nagyszámban beérkezett pá­lyamunkák gondos mérlegelése után egyhangú vé­leményre jutott és ugy határozott, hogy a dijat ax idén nem adja ki, miután a beküldött pálya­munkák egyike sem érte el a kitűzött oélt. — ELŐADÁSOK. Pénteken este fél 8 órakor dr. Landesberg Jenő kamarai titkár „Bécs szo­ciális programja" cimen vetitettképes előadást tart. — Az Egyetembarátok Egyesülete csütörtö­kön délután 6 órakor az egyetem aulájában sza­badegyetemi előadást tart. Előad Harsányt Zsolt „Liszt Ferenc magyarsága" cimmel. Belépő­díj nincs. — Estéről-estére megkelik az Imperiál hangu­latos és kedves Grillje jókedvű vendégekkel. A Grill érdekes keveréke a bárnak és a kávéháznak. Ami hangulat, sejtelmesség egy bárban feltalálha­tó, azzal mind rendelkezik a Grill és mégsem nél­külözi a kávéház jellegzetességeit: az olcsó ára­kat, a meghitt kényelmet. Ez a sikerének titka. | Autótaxi telefon 33-331 142 I Ntegbizható olcsó — cvors. Mai lii! Syöker edény súroló 4(1 f 1 dnrab BV « Arcmosó illatos s^aipan in ff 1 csomag 5 drb, vacfV 1 drb •• Ruhadsz ibolya csokor 24 f. Ömlesztett dobozos sa; ¿a f 1 doboz 6 drb Töltött nápolyi <ft ff 10 deka B W " Zománcozott patocs'n- 7» ff tasütö azinben Holnap Isméi ujabb clkkakat hlrdat ink < FIGYELJE HOLNAPI Hlft ETESliHXET! PÁRISI NHGY ÁRUHÁZ RT. I1MID. CCEKOHICS és KISS UCCU SAROK A TULIPANFÁK HALÁLA Néhány évvel ezelőtt még ott álltak és pompáztak a városháza előtt, a mostani megszobrositott usztató-medencék he­lyén. Ilyenkor, március végefelé, már ezernyi hatalmas virágrügy duzzadt raj­tuk, hogy azután az első igazán meleg tavaszi nap hirteen fölrivitoTass-i a:okat a kedvesen fantasztikus, tulipánszerü vi­rágokat. A messzivágyó, de a szegedi ho­mokhoz ragadt ember ott ácsorgott körü­lötte és hosszan bámulta a büszke virá­gokat. Fantáziája egzótikus tájakat, fer­deszemű emberarcokat, pálmákat és páf­rányokat festett köréjük., szinte hallotta a Csendes-óceán hullámverésének muzsi­káját és furcsarajzu csónakokat látott roppant pagodák vibráló tükörképei kö­zött... A szegedi nemzet a tulipánja büszke cimét adományozta ennek a két. szépen fejlett cserjének, amely a tavasz első diszével ékesítette föl a Széchenyi­téri parkot. Kevesen tudják, hogy ez a két cserje a Magnólia növénycsaládhoz tartozik és nevét egy régen elporladt hir­res botanikustól, a montpellieri Pierre Magnol-től kapta. Aztán jött az átalakítási láz. Meg­épültek a mélyrevájt parktükrökben az usztatók. kiemelték a tér legszebb hárs­fáját és kerekeken tolták át a másik ol­dalra, aztán kerekeket vertek a tulipán­fák alá is és uj fészket rakott számukra a kertészeti tudomány Tisza Lajos csön­desen szemlélődő bronzalakja előtt. A fák és cserjék költöztetése kertésze­ti bravúr volt. A kételkedők sokáig nem hitték el, hogy a helyükből elmozdított növények uj életre kelhetnek uj helyü­kön. De a hársfa, amelynek életét a leg­jobban féltették, szépen megmaradt. Lát­szólag megmaradtak a tulinánfák is Két telet, két nyarat vészeltek át uj fész­kükben és két tavasz jöttét hirdették fe­hér-piros tulipánvirágjaikkal. De ez a tavasz halálos volt számukra. Fonnyadt ágaikon megindult ugyan a rügyképzödés. aa enyhe télutói napok meg is duzzasztották kissé ezeket a rü­gy eket. de aztán megállt bennük az élet. kipárolgott Agaikból minden életnedv, a rügyek pergamenburka alatt összezsugo­rodtak a virágálmok és a szegedi nemzet várakozó tagjai rémülten eszméltek föl * valóságra: meghaltak a tuHpánfák. A kertészet azzal szeretné enyhíteni a gyászt, hogy elültetett véhánv cserje­csemetét. De hát mikor lesz ezekből olyn szép. olyan büszke tulipánfa, egzótikus Almokra biztató virágcsoJa. mint amilye­nek ezek a h^lnttak voltak? &tziní}<ísz Lőgyakorlatok a hnVtói lőtéren. A szegedi állomásparanosnokság közli: Anrilis 3., 20, 21., 23 és 24 én 7 órától délután 5 óráig a belvőrs^g csa rctai a baktói harcszerű lőtéren éles tölténnyel !ő<*va''orlafot tartanak A fenti napokon a jelzett idő alatt a sze^d—sándorfalvai utat a közleke­dés elől elzárlák — Sreged brid"e-bn",n'r«ága. A Magvar Prid gP-Srfivet"éf, erévben is kiírta sz országos hrid­gercinitbninokságot. A küzdelmek Szered csa­nafKi ínoVságáért leíAtS7"r>dó mérkőzésekkel A «w*edV«»rr>letí Mzottság Vnrása értelr>i«lv»r( ^ l->pir)oV<TrTra «zóTA povp^óceV mór­cnis e«te 8 órp'T nv"itf>ndók h» t> ver­senv ugyanezen este 0 órakor a sor-o'és n^og­eítése utón a benevezett csatiatok első mérkő­zéseivel kezdődik. HETI MŰSOR: Csütörtökön este: Csodahajó. Bérletszünet. Szel vények érvényesek. Pénteken este; Csodahajó. Bérletszünct. Szel­vények érvényesek. Szombaton délután: Méltóságos asszony. Fillé­re hely árak. Szombaton este: Csodahajó. Bérletszünet. Szel­vények érvényesek. Fricsay Ferenc ünnepi miséje. Március 22-én érdekes eseménye lesz Szeged zenei életének. A szegedi Filharmónia zenekara és a Dóm énekkara bemutatja Fricsay Ferencnek, a fiatal szegedi karmesternek uj alkotását, az ünnepi misét, amely­nek ez lesz első előadása. A hangverseny müsoráo szerepel még egy bemutató, Siklós Albert Praelu­dium és fuga-ja, amely Szegeden előszőr került programra. Mazzacurati, a milánói konzer­vatórium tanára Bocherini Gordonkaversenyét é® Beethoven F-dur románcát adja elő. A hangver­seny Wagner: Mesterdalnokok nyitányával feje­ződik be. A hangversenyt, különösen pedig Fri­csav ünnepi misélét nagv érdeklődéssel várják. VIDÉKI SZÍNHAZAK. Pécsett kedden, hu­szonötödször került szinre az „Érettségi" Ma ég holnap az „Ur katonái" van műsoron a pécsi szin­házban, amely a héten még . Egy csók más semmi" és ..Lehullott a rezgő nyárfa" cimü darabokat mu­tatja be. — Kaposvárott állandó vendégszereplések vannak a színházban. Szűcs László, Molnár Anani. ka és Beregi Oszkár vendégeskednek, a Mosoly or­szága, illetve a Morfium cimü darabban — Kecs­keméten hamarosan befejezik a sziniszezont, most 47. Érettségi, az Ur katonái és a Méltóságos asz­szony szereipel a színház játékrendjén. — Békéscsa­bán is működik színtársulat, amely most a Ná­poWi kalandot mutatta be. — Tolnay Andor szfo­társulata a héten két napon át Székesfehérvárott vendégeskedik, az „Érettségit" mutatta be. — Orosházán pár napja működik egv vándorszíntár­sulat, „A vallomás" és a „Szépségkirályné" van műsoron. A színházi Iroda hírei „Csodahajó" prolongálva, mérsékelt helyárak* kai. Ma délután az „Érettségi" filléres helyáru elő­adására csaknem minden jegy elkelt! „Csodahajó" ma és minden este és vasárnap délután mérsékelt helyárakkal. Szombaton délután „Méltóságos asszony". Fillé­res helyárak! Igyekezzen jegyét biztosítani a „Csodahajó" mérsékelt áru előadására. Minden est« és vasárnap délntán p CSODAHAJO mérsékelt helyárakkal Harmoniabérlet ma A legkiválóbb olasz csellista gyönyörű műsort játszik dr. Herz közreműködésével. Jegy 2 pengő­től. Tisza, fél 9. Mazzacurati ma. Filharmonikus 5-ik bérlet vasárnap 11 órakor. Reitzer András hegeditest hétfőn. Jegy 50 fil­lértől. _ _ Rádió Budapest I. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangiszó. 12.05: Lakatos Tóni és Laka­tos Misi cigányzenekara. 13.30: Klebelsberg Má­ria énekel, Szemlér István hegedül zongorakisó­rettel. 16.15: A háztartásról Vizváry Mariska előadása. 17: A földművelésügyi minisztérium rá* dióelőadássorozata. 17.30: Közvetítés az Ostende­kávéházból. A Mándits jazz zenekar műsora. 18í Csűrös Zoltán előadása. 18.30: Hanglemezek. 19 óra 10: A rádió külügyi negvedörája. 19.25: Hang­lemezek. 20.10: A Király Színház társulatán*« operettelőadása a Stúdióban. Az utolsó Verebély lány. Operett 3 felvonásban. Drégely Gábor A' kisa.sszonv férje cimü vígjátékából irta Harmati Imre. Zenéjét szerezte Ábrahám Pál. 22 45: A rái dió szalonzenekara. 0.05: Hirek. Budipest TT. 17: A PAzmánv Péter Egvesüle! műsoros (JélnHniénak közvetítése n Vipndó nagy­terméből. 19.40: Bujdosó igricek. Rozsnvay Kál­mán előadása. 20.10: Hanglemezek

Next

/
Oldalképek
Tartalom